Beeldkwaliteitplan 'De Keyser fase 1’

Geldend van 19-01-2017 t/m heden

Intitulé

Beeldkwaliteitplan 'De Keyser fase 1’

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016 nummers 1336031 en 1336041, met bijbehorende ‘inspraaknota Beeldkwaliteitplan De Keyser fase 1’;

overwegende dat het beeldkwaliteitplan een uitwerking is van het welstandelijk toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen in De Keyser fase 1, en de ambitie weergeeft van de ruimtelijke kwaliteit van de (gebouwde) omgeving;

overwegende dat met betrekking tot het beeldkwaliteitplan 'De Keyser fase 1’ overeenkomstig het bepaalde in de 'lnspraakverordening gemeente Beemster’ inspraak heeft plaatsgevonden;

het concept-beeldkwaliteitplan 'De Keyser fase 1’ met ingang van 10 oktober tot en met 31 oktober 2016 voor inspraak ter inzage heeft gelegen;

naar aanleiding van de terinzagelegging van het concept-beeldkwaliteitplan geen inspraak-reacties naar voren zijn gebracht;

het concept-beeldkwaliteitplan op 1 augustus, 10 oktober en 24 oktober 2016 is voorgelegd aan de Welstandscommissie Beemster, met als uitkomst dat het beeldkwaliteitplan akkoord is bevonden;

het beeldkwaliteitplan geacht wordt onderdeel uit te maken van de omgevingsnota Beemster;

BESLUIT:

het ‘beeldkwaliteitplan 'De Keyser fase 1’ (ongewijzigd) vast te stellen, met inachtneming van de ‘lnspraaknota beeldkwaliteitplan De Keyser fase 1’ en te bepalen dat dit beeldkwaliteitplan aangemerkt dient te worden als welstandsnota als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet.

Beeldkwaliteitplan

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 20 december 2016
A.J.M. van Beek
voorzitter
M. Timmerman
griffier