IKB-regeling gemeente Moerdijk

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

IKB-regeling gemeente Moerdijk

IKB-regeling

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Fiscale ruimteHet verschil - met betrekking tot de vergoeding voor woon-werkverkeer - tussen het bedrag dat fiscaal onbelast mag worden vergoed aan een medewerker en het bedrag dat daadwerkelijk door de werkgever voor woon-werkverkeer wordt vergoed.

 • b

  Individueel KeuzeBudget (IKB)In geldwaarde uitgedrukte aanspraken resulterend in een saldo dat de medewerker kan aanwenden voor de landelijke in de CAR-UWO neergelegde en lokaal aangewezen doelen.

 • c

  MedewerkerDe ambtenaar in de zin van artikel 1:1, onder a van de CAR-UWO.

 • d

  VakbondOrganisatie, zoals bedoeld in artikel 12:1, lid 1, sub c en artikel 12:1, lid 3 van de CAR-UWO.

 • e

  Vakbondscontributie Het geldbedrag dat moet worden betaald voor het lidmaatschap van een vakbond die de belangen van medewerkers in de gemeentelijke sector behartigt.

 • f

  WerkgeverHet college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Lokale bronnen

Lid 1

Op basis van artikel 3:28 lid 6 van de CAR-UWO gelden de volgende lokale bronnen:

 • a

  persoonlijk budget van € 310,00 naar rato van het aantal hele kalendermaanden in dienst.

Lid 2

De in lid 1 genoemde lokale bronnen zijn pensioengevend.

Artikel 3 Lokale doelen

Naast de in artikel 3:29 van de CAR-UWO vermelde landelijke doelen gelden de volgende lokale doelen:

 • a

  fiscale uitruil vakbondscontributie;

 • b

  storting in het ABP ExtraPensioen

 • c

  fiscale uitruil woon-werkverkeer.

Artikel 4 Fiscale uitruil vakbondscontributie

Lid 1

De medewerker kan het IKB één keer per jaar gebruiken voor de fiscale uitruil van de vakbondscontributie.

Lid 2

De medewerker dient bij de keuze de jaaropgave van de vakbond dan wel het betalingsbewijs te overleggen. Dit kan via het daarvoor beschikbare salarissysteem.

Artikel 5 ABP ExtraPensioen

Lid 1

De medewerker kan –indien hier fiscale ruimte toe is- maandelijks het IKB aanwenden om een extra storting te doen in ABP ExtraPensioen.

Lid 2

Deze stortingen kunnen plaatsvinden totdat de fiscale pensioenruimte die de medewerker hiertoe heeft is bereikt.

Lid 3

De medewerker dient bij de keuze de aanmelding voor ABP ExtraPensioen en de fiscale pensioenruimte bepaling van het ABP te overleggen.

Lid 4

Als de medewerker de maandelijkse storting ABP ExtraPensioen wil stoppen dan dient de medewerker dit in de IKB-module aan te geven. Het initiatief hiertoe rust uitdrukkelijk bij medewerker.

Artikel 6 Fiscale uitruil woon-werkverkeer

Lid 1

De medewerker kan – indien hier fiscale ruimte toe is- maandelijks het IKB aanwenden voor de fiscale uitruil woon-werkverkeer.

Lid 2

De medewerker kan via de IKB-module aangeven gebruik te willen van de fiscale uitruil woon-werkverkeer.

Lid 3

In geval van verhuizing dan wel wijziging van het aantal reisdagen dient de medewerker dit direct aan de werkgever door te geven.

Lid 4

Bij een aanpassing van het aantal dagen waarop de medewerker werkt, wordt dienovereenkomstig het uit te ruilen bedrag aangepast.

Lid 5

In geval van afwezigheid of ziekte van de medewerker van meer dan zes weken wordt de uitruil stop gezet.

Lid 6

Indien de medewerker de maandelijkse uitruil wil stoppen dan dient de medewerker dit in de IKB-module aan te geven. Het initiatief hiertoe rust uitdrukkelijk bij medewerker.

Artikel 7 Gevolgen keuzes

Het bepaalde in artikel 3:33 van de CAR-UWO is van toepassing op deze regeling.

Artikel 8 Slotbepalingen

Lid 1

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Lid 2

Wanneer de ambtenaar onjuiste gegevens verstrekt en/of onrechtmatig gebruik maakt van deze regeling, worden de totale kosten die de werkgever maakt met terugwerkende kracht op de medewerker verhaald.

Artikel 9 Citeertitel en looptijd

Deze regeling kan worden aangehaald als de “IKB-regeling gemeente Moerdijk” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.