Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Beemster 2016

Geldend van 20-12-2019 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Beemster 2016

Burgemeester en wethouders van Beemster,

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening Beemster 2016;

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen waarop afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening Beemster 2016;

b e s l u i t e n :

in te trekken:

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Beemster 2009

vast te stellen:

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Beemster 2016

Artikel 1. Begrippen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan onder:

 • 1.

  afvalstoffenverordening: Afvalstoffenverordening Beemster 2016.

 • 2.

  inzamelmiddel:

  • a.

   minicontainer: een door de gemeente verstrekte kunststofbak op twee wielen bestemd voor het daarin deponeren van huishoudelijk restafval of gft-afval;

  • b.

   plastic afvalzak: een kunststof zak, bestemd voor het daarin deponeren van huishoudelijke afvalstoffen;

  • c.

   papierbak: een kunststofbak op twee wielen bestemd voor het daarin deponeren van papier en karton.

 • 3.

  inzamelvoorziening: een onder- of bovengrondse verzamelcontainer voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van meerdere huishoudens:

  • a.

   glascontainer: een container bestemd voor het daarin deponeren van verpakkingsglas met een minimale inhoud van 650 liter en een maximale inhoud van 5000 liter;

  • b.

   papiercontainer: een container bestemd voor het daarin deponeren van papier en karton met een minimale inhoud van 650 liter en een maximale inhoud van 5000 liter;

  • c.

   pmd-afvalcontainer: een container bestemd voor het daarin deponeren van pmd-afval met een minimale inhoud van 650 liter en een maximale inhoud van 5000 liter;

  • d.

   textielcontainer: een container bestemd voor het daarin deponeren van textiel met een minimale inhoud van 650 liter en een maximale inhoud van 5000 liter;

  • e.

   restafvalcontainer: een container bestemd voor het daarin deponeren van huishoudelijk restafval, eventueel gecombineerd met gft-afval, met een minimale inhoud van 650 liter en een maximale inhoud van 5000 liter.

  • f.

   rolcontainer: een kunststof of metalen bak op vier wielen, bestemd voor het daarin deponeren van huishoudelijk restafval, eventueel gecombineerd met gft-afval, of een andere categorie huishoudelijke afvalstoffen, met een minimale inhoud van 600 liter en een maximale inhoud van 1600 liter.

 • 4.

  afvalpas: een door de gemeente per huishouden verstrekte pas voor het aanbieden van afval.

Artikel 2. Vrijstelling van verbod tot inzameling

(uitwerking artikel 4 Afvalstoffenverordening)

Vrijgesteld van het verbod om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen zijn scholen en verenigingen: voor papier en karton.

Artikel 3. Regels m.b.t. het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen op de inzamelplaats

(uitwerking artikel 5 Afvalstoffenverordening)

 • 1. Het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen op de inzamelplaats kan uitsluitend:

  • a.

   op maandag (feestdagen uitgezonderd) tussen 9.00 uur en 12.00 uur en tussen 12.30 uur en 15.45 uur;

  • b.

   van dinsdag tot en met vrijdag (feestdagen uitgezonderd) tussen 7.30 uur en 12.00 uur en tussen 12.30 uur en 15.45 uur;

  • c.

   op zaterdag (feestdagen uitgezonderd) tussen 8.30 uur en 14.30 uur.

 • 2. Op het terrein van de inzamelplaats mogen kinderen onder de 12 jaar de auto niet verlaten.

 • 3. De inzamelplaats is niet toegankelijk:

  • a.

   voor tractoren en vrachtauto’s in verband met de veiligheid;

  • b.

   zonder een door burgemeester en wethouders uitgegeven afvalpas.

 • 4. Asbest en asbesthoudend afval mag:

  • a.

   uitsluitend verpakt in daartoe bestemd verpakkingsmateriaal op het terrein van de inzamelplaats vervoerd en vervolgens worden achtergelaten. Het verpakkingsmateriaal en de verpakkingsvoorschriften kunnen beschikbaar worden gesteld op de inzamelplaats;

  • b.

   met een maximale hoeveelheid van 35 m2 per perceel op de inzamelplaats worden achtergelaten.

Artikel 4. Omschrijvingen bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen

(uitwerking artikel 7 Afvalstoffenverordening)

De bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen zijn als volgt gedefinieerd:

 • a.

  asbest en asbesthoudend afval: luchtdicht verpakt materiaal dat asbest bevat;

 • b.

  autobanden: autobanden tot een maximale diameter van 21 inch, zonder velg;

 • c.

  bouw- en sloopafval: zachte steenachtige afvalstoffen en bielzen afkomstig van het bouwen of slopen van gebouwen, bestratingen of overige bouwwerken, eventueel gecombineerd met harde steenachtige afvalstoffen;

 • d.

  dakbedekkingen: koolteer houdende afvalstoffen die andersoortige afvalstoffen en restproducten en composieten bevatten en afkomstig zijn van het bouwen of slopen van gebouwen of overige bouwwerken;

 • e.

  elektrische of elektronische apparatuur (AEEA): de elektrische en elektronische apparatuur die bedoeld wordt in de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;

 • f.

  expanded polystyreen: in de volksmond bekend als piepschuim of tempex;

 • g.

  gips: droge gipsblokken of -platen, al dan niet voorzien van de papieren coating en/of (geschilderd) behang;

 • h.

  gft-afval: groente-, fruit- en tuinafval dat voldoet aan het acceptatiereglement van de N.V. HVC (HVC Compostering);

 • i.

  grof huishoudelijk afval: huishoudelijke afvalstoffen die te groot en/of te zwaar zijn om in de minicontainer te worden aangeboden;

 • j.

  grof tuinafval: plantaardig tuinafval en stronken/stammen met een stamomtrek van maximaal 50 cm dat/die te groot en/of te zwaar is/zijn om in de minicontainer te worden aangeboden;

 • k.

  harde plastics c.q. harde kunststoffen: kunststof emballage materiaal (kratten, pallets); kunststof containers (emmers, bloempotten en -trays, minicontainers zonder wielen, jerrycans zonder gevaren etiket); kunststof tuinmeubelen en speelgoed; PVC en HDPE schroten, pijpen en buizen;

 • l.

  hout (A-, B- en C-hout):

  • 1)

   A-hout: niet verduurzaamd en niet verlijmd hout, alsmede massief hard- en zachthout, niet zijnde (grof) tuinafval en niet zijnde stronken/stammen met een omtrek groter dan 50 cm;

  • 2)

   B-hout: geschilderd, gelakt of gecoat hout, al dan niet massief, alsmede samengeperste en/of verlijmd hout, vrij van organische halogeenverbindingen, niet zijnde (grof) tuinafval en niet zijnde stronken/stammen met een omtrek groter dan 50cm;

  • 3)

   C-hout: verduurzaamd hout door middel van wolmanzouten, biocide of koolteer;

 • m.

  klein chemisch afval en klein gevaarlijk afval: afvalstoffen die in kleine hoeveelheden vrij komen en die bij de verwerking een gevaar vormen voor de bodem, het oppervlaktewater of de lucht, een en ander zoals uitgewerkt in de Europese afvalstoffenlijst (Eural);

 • n.

  metalen: alle (van vloeistoffen ontdane) metalen (voorwerpen), met uitzondering van autowrakken vermeld in het Besluit beheer autowrakken of metalen die bij de verwerking een gevaar vormen voor bodem, het oppervlaktewater of de lucht;

 • o.

  papier en karton: papier en karton dat voldoet aan de kwaliteitseisen die vastgelegd zijn in bijlage C2 van het uitvoerings- en monitoring protocol van de VNG en Nedvang;

 • p.

  pmd-afval: plastic of kunststof verpakkingen die voldoen aan de kwaliteitseisen die vastgelegd zijn in bijlage C3 van het uitvoerings- en monitoring protocol van de VNG en Nedvang, metalen verpakkingen waaronder drankblikjes, stalen siroopflessen, conservenblikken, aluminium schalen , alsmede drankkartons voor zuivelproducten, soep, sappen, frisdranken, sauzen, water, wijn e.d.;

 • q.

  puin: harde steenachtige materialen, vrij van roet en asbest, die vrijkomen bij het bouwen of slopen van gebouwen, bestratingen of overige bouwwerken;

 • r.

  tapijt, bankstellen en matrassen: vaste en niet vaste vloerbedekkingen voor binnenshuis, niet zijnde zeil, linoleum, parket, laminaat en/of steenachtige materialen; zitmeubilair voor binnenshuis, matrassen voor bedden;

 • s.

  textiel: al het originele en ongesorteerde textiel en schoeisel, al dan niet gebruikt, bedrukt onverschillig van welke aard;

 • t.

  verpakkingsglas: glasverpakkingen die voldoen aan de kwaliteitseisen die vastgelegd zijn in bijlage C1 van het uitvoerings- en monitoring protocol van de VNG en Nedvang;

 • u.

  vlakglas: glas van spiegels en (draad)ruiten, behalve autoruiten;

 • v.

  huishoudelijk restafval: alle brandbare huishoudelijke afvalstoffen die niet vallen onder de categorieën - benoemd onder a tot en met u – en die voldoen aan de acceptatievoorwaarden van de N.V. HVC.

Artikel 5. Tijdstip van aanbieding

(uitwerking artikel 9 Afvalstoffenverordening)

 • 1. De dagen en tijden waarop huishoudelijk restafval en gft-afval ter inzameling aangeboden kunnen worden:

  • a.

   inzamelmiddelen mogen worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag die is vermeld op de afvalkalender;

  • b.

   de inzamelmiddelen moeten voor 7.00 uur aan de weg worden gezet;

  • c.

   inzamelmiddelen mogen de avond voor de vastgestelde inzameldag tussen 20.00 uur en 22.00 uur worden aangeboden;

  • d.

   inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging doch uiterlijk om 20.00 uur op de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd.

 • 2. Papier en karton en textiel mag vanaf 7.00 uur worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag die is vermeld op de afvalkalender. Eventuele inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk om 20.00 uur op de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd.

 • 3. Elektrische of elektronische apparatuur, grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, harde plastics c.q. harde kunststoffen, hout, metalen en tapijt, bankstellen en matrassen apparatuur mogen worden aangeboden op de inzameldag tussen 7.00 uur en het tijdstip dat is afgesproken.

 • 4. Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in inzamelvoorzieningen, mag uitsluitend plaatsvinden tussen 7.00 uur en 22.00 uur, met uitzondering van glascontainers. In verband met geluidhinder mogen glascontainers alleen tussen 7.00 uur en 20.00 uur worden gebruikt.

Artikel 6. Wijze en plaats van aanbieding

(uitwerking artikel 10 Afvalstoffenverordening)

 • 1. Gebruik inzamelmiddelen:

  • a.

   De gemeente stelt inzamelmiddelen beschikbaar:

   • voor huishoudelijk restafval een minicontainer van 140 of 240 liter;

   • voor gft-afval een minicontainer van 140 liter;

   • voor pmd-afval een plastic afvalzak van 60 liter;

  • b.

   de minicontainers, die in bruikleen zijn verstrekt, behoren bij het perceel;

  • c.

   de gebruiker van het perceel is verantwoordelijk voor gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen minicontainers als ware deze zijn of haar eigendom;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot het KCC van de gemeente Purmerend te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapotte minicontainer wordt aangetroffen;

  • e.

   de minicontainers blijven eigendom van de gemeente en worden bij normale slijtage voor rekening van de gemeente onderhouden;

  • f.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn;

  • g.

   de gebruiker van een perceel is verplicht een inzamelmiddel zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • h.

   de minicontainers mogen alleen worden gereinigd met water en milieuvriendelijke reinigingsproducten;

  • i.

   ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees, vis en etensresten te worden gedeponeerd in de minicontainer die het eerst voor lediging in aanmerking komt.

 • 2. Aanbieden huishoudelijke afvalstoffen bij of nabij een perceel:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen dient te gebeuren bij een perceel of op een clusterplaats met de handgrepen naar de weg gericht, zodanig dat voetgangers en het overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij de aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   inzamelmiddelen mogen geen stoffen bevatten die heter zijn dan 50 graden Celsius;

  • c.

   stuivende stoffen mogen uitsluitend verpakt in een gesloten plastic afvalzak in een minicontainer ter inzameling worden aangeboden;

  • d.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de minicontainer zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de gebruiker van het perceel uit de minicontainer te worden verwijderd;

  • e.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen inclusief het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag niet zwaarder zijn dan 50 kg;

  • f.

   klein chemisch afval en klein gevaarlijk afval mag om veiligheidsredenen niet aan de weg worden aangeboden, maar moet worden overhandigd bij de inzamelplaats;

  • g.

   textiel mag uitsluitend in een gesloten plastic afvalzak ter inzameling worden aangeboden aan diegene die in het bezit is van een vergunning als bedoeld in artikel 4 van de Afvalstoffenverordening;

  • h.

   papier en karton waarvoor geen inzamelmiddel bij het perceel aanwezig is, dient zodanig te worden aangeboden dat geen verstrooiing en/of verwaaiing mogelijk is;

  • i.

   de inzameling van elektrische of elektronische apparatuur, grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, harde plastics c.q. harde kunststoffen, hout, metalen en tapijt, bankstellen en matrassen is mogelijk op afroep. De gebruiker van een perceel dient voor deze inzameling een afspraak te maken via het KCC;

  • j.

   de onder i genoemde afvalstoffen dienen per bestanddeel – zoveel als mogelijk gebundeld - op de afgesproken dag en tijd te worden aangeboden langs de weg op een voor de vrachtauto toegankelijke plaats, mogen geen grotere afmeting hebben dan 2 meter lang en 1,40 meter breed en mogen geen grotere inhoud hebben dan 2 m3 noch zwaarder zijn dan 25 kg.

 • 3. Aanbieden huishoudelijke afvalstoffen bij inzamelvoorzieningen:

  • a.

   het is niet toegestaan om huishoudelijke afvalstoffen naast een inzamelvoorziening te plaatsen en achter te laten;

  • b.

   het is niet toegestaan om in een inzamelvoorziening andere stoffen aan te bieden dan waarvoor deze bestemd is.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt gelijktijdig in werking met de Afvalstoffenverordening Beemster 2016.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Beemster 2016.

Ondertekening

Middenbeemster, 3 januari 2017
Burgemeester en wethouders van Beemster,
de loco-secretaris,
H.C.P. van Duivenvoorde
de burgemeester,
A.J.M. van Beek

Inhoudsopgave

Artikel 1. Begrippen

Artikel 2. Vrijstelling van verbod tot inzameling (uitwerking artikel 4 Afvalstoffenverordening)

Artikel 3. Regels m.b.t. het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen op de inzamelplaats (uitwerking artikel 5 Afvalstoffenverordening)

Artikel 4. Omschrijvingen bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen (uitwerking artikel 7 Afvalstoffenverordening)

Artikel 5. Tijdstip van aanbieding (uitwerking artikel 9 Afvalstoffenverordening)

Artikel 6. Wijze en plaats van aanbieding (uitwerking artikel 10 Afvalstoffenverordening)

Artikel 7. Inwerkingtreding

Artikel 8 Citeertitel