Aanwijzingsbesluit meldingsplichtige evenementen gemeente Dalfsen

Geldend van 27-01-2017 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit meldingsplichtige evenementen gemeente Dalfsen

De burgemeester van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van de eenheid Bedrijfsvoering d.d. 6 december 2016, nummer 2165;

overwegende dat het wenselijk is om ter uitvoering van de Algemene plaatselijke verordening evenementen aan te wijzen die vallen onder de meldingsplicht;

gelet op artikel 2:25 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening;

besluit:

de volgende evenementen aan te wijzen die vallen onder de meldingsplicht

 • Lampionnenoptocht

 • Wandel 3 – 4 daagse

 • Rondritten met oude tractoren, motoren, auto’s etc.

 • Sponsorlopen

 • Wandeltochten, fietstochten, scootertochten

 • Toerevenementen, kaartleesritten

 • Droppings

 • Crosslopen, krokuslopen, snertlopen

 • Streetwise/dode hoek project of vergelijkbare educatieve programma’s

Voorwaarden: de organisatie treft maatregelen ter bescherming van de veiligheid van de deelnemers en de overige verkeersdeelnemers en er geen afsluiting van wegen plaatsvindt.

 • Eiergooien

Voorwaarde: het evenement vindt op eigen terrein plaats en de zondagsrust/kerkdienst niet wordt verstoord.

 • Braderieën en rommelmarkten

 • Openingen van winkels/bedrijven etc.

 • Open dagen bij winkels/bedrijven etc.

Voorwaarden: voor zover op eigen terrein met inachtneming van de brandveiligheidsvoorschriften, nooduitgangen niet worden geblokkeerd en er voldoende parkeerruimte is zodat het doorgaand verkeer niet wordt belemmerd. Indien de veiligheid van het publiek dat vraagt worden er verkeersregelaars ingezet.

 • Sporttoernooien op eigen terrein dan wel op de evenemententerreinen

 • Kinderspeelweek etc. voor zover op een afgebakend terrein

 • Auto’s wassen op parkeerterreinen

 • Oud ijzer acties

 • Landgoedconcerten

 • Nacht zonder Dak op eigen terrein dan wel op de evenemententerreinen

Algemene voorwaarden:

Naast de specifieke voorwaarden, indien genoemd bij het evenement, gelden voor alle evenementen de volgende voorwaarden:

 • 1.

  het evenement vindt plaats tussen 07:00 en 24:00 uur;

 • 2.

  geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07:00 of na 23:00 uur;

 • 3.

  slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 m² per object en een minimale onderlinge afstand van 5 meter;

 • 4.

  er een organisator is;

 • 5.

  de organisator uiterlijk veertien werkdagen aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester met het hiervoor vastgestelde formulier.

Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude aanwijzingsbesluit

 • 1.

  Het aanwijzingsbesluit vastgesteld op 1 maart 2013 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

Ondertekening

Dalfsen,

13 december 2016

de burgemeester van de gemeente Dalfsen
drs. H.C.P. Noten