Regeling vervallen per 03-11-2018

Beleidsregels subsidie voor een energiescan voor sportverenigingen in de gemeente Amstelveen 2017

Geldend van 19-01-2017 t/m 02-11-2018

Intitulé

Beleidsregels subsidie voor een energiescan voor sportverenigingen in de gemeente Amstelveen 2017

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Amstelveen;

gelet op titel 4.2 en 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016;

besluit vast te stellen de Beleidsregels subsidie voor een energiescan voor sportverenigingen in de gemeente Amstelveen 2017.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In de beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  sportverenigingen: alle verenigingen die zijn aangesloten bij een landelijke koepelorganisatie of een bij het NOC*NSF aangesloten bond; er moet een door NOC*NSF erkende tak van sport beoefend worden;

 • b.

  sportaccommodatie: de gebouwen en de velden die gebruikt worden door de sportvereniging;

 • c.

  eigen sportaccommodatie: een sportaccommodatie die in eigendom is van de sportvereniging;

 • d.

  energiescan: een onderzoek dat inzicht biedt in het huidige energieverbruik (gas en elektriciteit), de besparingsmogelijkheden, de investering en de terugverdientijd van de mogelijke maatregelen, van de sportaccommodatie;

 • e.

  aanvrager: de sportvereniging die de subsidie voor de energiescan aanvraagt;

 • f.

  commerciële sportvereniging: een sportvereniging die een onderneming drijft waarmee op commerciële wijze aan het economisch verkeer wordt deelgenomen, zoals bijvoorbeeld een fitnesscentrum, tennis-, squash-, klim- of beachsporthal, e.d.

Artikel 2. Doelgroep

 • 1. De subsidie voor een energiescan van de sportaccommodatie kan alleen worden aangevraagd door sportverenigingen met een eigen sportaccommodatie die statutair zijn gevestigd in de gemeente Amstelveen.

 • 2. Commerciële sportverenigingen vallen buiten de doelgroep en kunnen geen subsidie voor een energiescan aanvragen.

 • 3. De subsidie is bedoeld voor het laten uitvoeren van een energiescan van de gebouwen en, indien van toepassing, de velden.

 • 4. Er wordt aan een sportvereniging slechts eenmaal subsidie verleend voor het laten uitvoeren van een energiescan.

Artikel 3. Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor de uitvoering van deze regeling bedraagt maximaal € 7.500,00.

 • 2. Het subsidiebedrag per aanvraag bedraagt maximaal € 500,00.

 • 3. Het beschikbare budget voor deze regeling wordt verdeeld in volgorde van ontvangst van volledige aanvragen voor subsidieverlening door de gemeente Amstelveen.

 • 4. Subsidie op grond van deze regeling kan worden verleend tot uiterlijk 1 januari 2018, of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 4. Subsidieaanvraag

Alleen volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvragen door een bevoegd bestuurslid en voorzien van een (kopie)offerte of opdrachtverlening, worden in behandeling genomen.

Artikel 5. Verplichtingen aan de subsidie

 • 1. Na verzending van het besluit tot subsidieverlening dient de aanvrager binnen acht weken de energiescan te laten uitvoeren.

 • 2. De kosten voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen naar aanleiding van de energiescan komen niet voor subsidie in aanmerking, evenmin als andere bijkomende kosten.

 • 3. De aanvrager moet aantonen dat de energiescan is uitgevoerd.

 • 4. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen kan bij de verlening van een subsidie (nadere) verplichtingen opleggen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

De beleidsregels treden in werking de dag na vaststelling hiervan in het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen.

Artikel 7. Citeertitel

De beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels subsidie voor een energiescan voor sportverenigingen in de gemeente Amstelveen 2017.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen van 10 januari 2017.
De secretaris,
drs. H.H. Winthorst, wnd.
De burgemeester,
drs. M.M. van 't Veld

Nota van toelichting op de Beleidsregels subsidie voor een energiescan voor sportverenigingen in de gemeente Amstelveen 2017

Het doel van de beleidsregels is om:

 • Sportverenigingen duidelijkheid te geven over de criteria en voorwaarden waaronder de gemeente subsidie verleent voor het uitvoeren van een energiescan.

 • Sportverenigingen hiermee tegemoet te komen om duurzaamheid en energiebesparing op de agenda te krijgen.

 • Aanvragen voor subsidie voor een energiescan op eenzelfde en gelijkwaardige manier te kunnen beoordelen en af te handelen.

De beleidsregels voor subsidie voor een energiescan bij sportverenigingen richten zich alleen op sportverenigingen met een eigen sportaccommodatie in eigendom die statutair zijn gevestigd in de gemeente Amstelveen. Een energiescan bij sportverenigingen sluit namelijk goed aan bij de nieuwe regeling voor verduurzamen van sportverenigingen: de "Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties".