Aanwijzingsbesluit BAG-beheerders Goeree-Overflakkee

Geldend van 18-01-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-08-2016

Intitulé

Aanwijzingsbesluit BAG-beheerders Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee;

overwegende dat de gemeente belast is met de uitvoering van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG);

dat het wenselijk is de feitelijke uitvoering dat de Wet BAG en het beheer van de basisregistraties adressen en gebouwen op te dragen aan specifiek daartoe aangewezen functionarissen;

dat de uitvoering van de Wet BAG en het beheer van de BAG, voor zover per 16 januari 2016 niet overgedragen aan het SVHW, is overgegaan van de afdeling Bedrijfsondersteuning naar de afdeling Vergunningverlening, Handhaving en Veiligheid (VHV);

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

besluit vast te stellen het volgende besluit: Aanwijzingsbesluit BAG-beheerders Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Aanwijzing beheerders

 • 1. Als beheerders van de basisregistraties adressen en gebouwen worden aangewezen de Medewerkers Vergunningverlening A (4.7) en B (4.8).

 • 2. Als plaatsvervangend beheerder van de basisregistratie adressen en gebouwen wordt aangewezen de Specialist Gegevensmanagement (7.15).

Artikel 2 Opmaken proces-verbaal

Als ambtenaren die bevoegd zijn tot het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, worden aangewezen:

 • a.

  de Medewerkers Toezicht en Handhaving A (4.9) en B (4.10), en

 • b.

  de Medewerkers Vergunningverlening A (4.7) en B (4.8).

Artikel 3 Opmaken schriftelijke verklaringen

Als ambtenaren die bevoegd zijn tot het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument, worden aangewezen:

 • a.

  de Medewerkers Toezicht en Handhaving A (4.9) en B (4.10), en

 • b.

  de Medewerkers Vergunningverlening A (4.7) en B (4.8).

Artikel 4 Intrekking oude besluiten

De volgende aanwijzingsbesluiten worden ingetrokken:

 • a.

  het Aanwijzingsbesluit medewerkers Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) Goeree-Overflakkee;

 • b.

  het Aanwijzingsbesluit medewerkers basisadministraties adressen en gebouwen (BAG) Goeree-Overflakkee 2014.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt met ingang van de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 augustus 2016.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit BAG-beheerders Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 10 januari 2017
burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,
secretaris, burgemeester,
W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman