Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels voor het Noordzeestrand Nadere regels Noordzeestrand gemeente Westland

Geldend van 10-06-2016 t/m heden

Intitulé

Nadere regels inzake het Noordzeestrand behorende bij Algemene plaatselijke verordening Westland 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Westland;

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en artikel 5:61, 5:63 en 5:64 van de APV;

BESLUIT:

Vast te stellen de nadere regels inzake het Noordzeestrand behorende bij Algemene plaatselijke verordening Westland 2015.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • 1.

  voertuigen: alle voertuigen als bedoeld in artikel 5:61 lid 3 APV 2015;

 • 2.

  vaartuigen: alle vaartuigen, daaronder mede verstaan drijvende werktuigen, alsmede woonschepen, glijboten en ponten;

 • 3.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • 4.

  professionele begeleiding: de begeleiding die bestaat uit gecertificeerde buitensport instructeurs verbonden aan de VeBON (Vereniging van Buitensport Ondernemingen-TÜV-veiligheidsnorm) of de SVWB (Stichting Veilig Werken Buitensport) en die zich houden aan de veiligheidsnorm en gedragscode die gelden vanuit VeBON en SVWB.

Artikel 2 Voertuigen, rijdieren en vaartuigen op het strand

Artikel 2.1 Voertuigen op het strand

 • 1. Het is toegestaan in de periode van 15 september tot 15 mei op het Noordzeestrand een voertuig te hebben en te berijden, niet zijnde een voertuig met zeil of vlieger.

 • 2. Het is toegestaan in de periode van 15 mei tot 15 september op het Noordzeestrand voor 10:00 uur en na 19:00 uur een voertuig te hebben en te berijden, niet zijnde een voertuig met zeil of vlieger.

 • 3. Het in het eerste en tweede lid gestelde verbod ten aanzien van voertuigen met een zeil of vlieger, geldt niet op het gedeelte van het Noordzeestrand:

  • -

   tussen 100 meter ten noorden van strandopgang Beukel en strandpaal 114;

  • -

   tussen strandpaal 115,5 en strandpaal 115.

  met dien verstande dat:

  • -

   er niet harder gereden wordt dan 30 km per uur;

  • -

   het gebruikte terrein zichtbaar afgebakend wordt;

  • -

   de locatie, dag en tijdstip, waarop de activiteit plaatsvindt wordt gemeld bij het college;

  • -

   de activiteiten in groepsverband en onder professionele begeleiding worden uitgevoerd;

  • -

   aanwijzingen van het college, politie en hulpdiensten direct worden opgevolgd.

Artikel 2.2 Rij- en trekdieren op het strand

 • 1. Het is toegestaan in de periode van 15 september tot 15 mei op het Noordzeestrand een rij- of trekdier te hebbenen te berijden.

 • 2. Het is toegestaan in de periode van 15 mei tot 15 september op het Noordzeestrand voor 10:00 uur en na 19:00 uur een rij- of trekdier te hebben en te berijden.

 • 3. Tevens is het toegestaan een rij-of trekdier te hebben en te berijden op het strand tussen 10:00 uur en 19.00 uur indien bij betreding van het strand op www.buienradar.nl wordt aangegeven dat de temperatuur onder de 18 graden is of dat het regent.

 • 4. Tijdens evenementen op het strand mogen de rij- of trekdieren geen overlast veroorzaken.

Artikel 2.3 Het hebben van vaartuigen op het strand

 • 1. Het is toegestaan in de periode van 15 september tot 15 mei op het Noordzeestrand een vaartuig te hebben.

 • 2. Het is toegestaan in de periode van 15 mei tot 15 september op het Noordzeestrand voor 10:00 uur en na 19:00 uur een vaartuig te hebben.

 • 3. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor het hebben van de hierna te noemen vaartuigen op het

  Noordzeestrand gelegen:

  Tegen de duinrand aan:

  zeilplank-kiteboard:

  • -

   tussen de strandpalen 109,5 (D2) en 108,5 (F2);

  • -

   tussen de strandpalen 111 (A) en 110,5 (B) ;

  • -

   tussen de strandopgangen Strandweg en Karel Doormanweg;

  • -

   tussen strandpaal 116 en 100 meter ten noorden van strandpaal 115.

  catamaran

  • -

   tussen strandpaal 112,5 en 100 meter ten zuiden van strandpaal 112;

  • -

   tussen strandpaal 116 en 100 meter ten noorden van strandpaal 115.

  (golf) surfplank-kano:

  • -

   tussen de strandpalen 109,5 (D2) en 108,5 (F2);

  • -

   tussen de strandpalen 111 (A) en 110,5 (B);

  • -

   tussen de strandopgangen Strandweg en Karel Doormanweg;

  • -

   tussen strandopgang Arendsduin tot strandpaal 113;

  • -

   tussen strandpaal 116 en 100 meter ten noorden van strandpaal 115.

  gemotoriseerde vaartuigen:

  • -

   tussen strandpaal 112,5 en 100 meter ten zuiden van strandpaal 112;

  • -

   ter hoogte van strandpaal 115,5.

Artikel 2.4 Het verplaatsen van vaartuigen op het strand

 • 1. Het is toegestaan in de periode van 15 september tot 15 mei op het Noordzeestrand een vaartuig te verplaatsen.

 • 2. Het is toegestaan in de periode van 15 mei tot 15 september op het Noordzeestrand voor 10:00 uur en na 19:00 uur een vaartuig te verplaatsen.

 • 3. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor het verplaatsen van de hierna te noemen vaartuigen op het

  Noordzeestrand gelegen:

  zeilplank-kiteboard:

  • -

   tussen de strandpalen 109,5 (D2) en 108,5 (F2);

  • -

   tussen de strandpalen 111 (A) en 110,5 (B) ;

  • -

   tussen de strandopgangen Strandweg en Karel Doormanweg;

  • -

   tussen strandpaal 116 en 100 meter ten noorden van strandpaal 115.

  catamaran

  • -

   tussen strandpaal 112,5 en 100 meter ten zuiden van strandpaal 112;

  • -

   tussen strandpaal 116 en 100 meter ten noorden van strandpaal 115.

  (golf) surfplank-kano:

  • -

   tussen de strandpalen 109,5 (D2) en 108,5 (F2);

  • -

   tussen de strandpalen 111 (A) en 110,5 (B);

  • -

   tussen de strandopgangen Strandweg en Karel Doormanweg;

  • -

   tussen strandopgang Arendsduin tot strandpaal 113;

  • -

   tussen strandpaal 116 en 100 meter ten noorden van strandpaal 115.

  gemotoriseerde vaartuigen:

  • -

   tussen strandpaal 112,5 en 100 meter ten zuiden van strandpaal 112;

  • -

   ter hoogte van strandpaal 115,5.

Artikel 3 Vaartuigen in zee

 • 1. Het is toegestaan zich in de periode van 15 september tot 15 mei binnen een afstand van 150 meter van delaagwaterlijn met een vaartuig op te houden of te bewegen.

 • 2. Het is toegestaan zich in de periode van 15 mei tot 15 september binnen een afstand van 150 meter van delaagwaterlijn met een vaartuig op te houden of te bewegen voor 10:00 uur en na 19:00 uur.

 • 3. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor het zich op houden of bewegen van hierna te noemen vaartuigen binnen een afstand van 150 meter van de laagwaterlijn ter hoogte van het gedeelte van het

  Noordzeestrand gelegen:

  zeilplank-kiteboard:

  • -

   tussen de strandpalen 109,5 (D2) en 108,5 (F2);

  • -

   tussen de strandpalen 111 (A) en 110,5 (B);

  • -

   tussen de strandopgangen Strandweg en Karel Doormanweg;

  • -

   tussen strandpaal 116 en 100 meter ten noorden van strandpaal 115.

  catamaran

  • -

   tussen strandpaal 112,5 en 100 meter ten zuiden van strandpaal 112;

  • -

   tussen strandpaal 116 en 100 meter ten noorden van strandpaal 115.

  (golf) surfplank-kano:

  • -

   tussen de strandpalen 109,5 (D2) en 108,5 (F2);

  • -

   tussen de strandpalen 111 (A) en 110,5 (B);

  • -

   tussen de strandopgangen Strandweg en Karel Doormanweg;

  • -

   tussen strandopgang Arendsduin en strandpaal 113;

  • -

   tussen strandpaal 116 en 100 meter ten noorden van strandpaal 115.

  gemotoriseerde vaartuigen:

  • -

   tussen strandpaal 112,5 en 100 meter ten zuiden van strandpaal 112;

  • -

   ter hoogte van strandpaal 115,5.

Artikel 4 Honden op het strand

 • 1. Het gestelde verbod in artikel 5:64, lid 1 van de APV 2010, geldt niet in de periode 15 september tot 15 mei.

 • 2. Het gestelde verbod in artikel 5:64, lid 1 van de APV 2010, geldt niet in de periode 15 mei tot 15 september op het

  gedeelte van het Noordzeestrand gelegen:

  • -

   ten noorden van strandopgang Molenslag;

  • -

   tussen de strandopgangen Strandweg en Beukel;

  • -

   ten zuiden van strandopgang Vlugtenburg.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het bevoegde bestuursorgaan kan een in deze nadere regels genoemd gebod of verbod buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het te dienen belang leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 6 Toezicht en handhaving

Alle aanwijzingen en bevelen gegeven door of krachtens de politie, brandweer of bevoegd bestuursorgaan dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Artikel 7 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als "Nadere regels Noordzeestrand gemeente Westland".

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1. Deze Nadere regels Noordzeestrand gemeente Westland treden in werking op de dag nadat ze zijn bekend gemaakt.

 • 2. De Aanwijzingsbesluiten ex artikel 5.7.4 en 2.4.17 APV Westland 2004, beide vastgesteld op 8 februari 2005, worden ingetrokken.

Ondertekening

Sluiting
Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 mei 2016.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland,
de secretaris, de burgemeester,
M. van Beek J. van der Tak