Register gemeenschappelijke regelingen gemeente Asten

Geldend van 20-12-2016 t/m heden

Intitulé

Register gemeenschappelijke regelingen gemeente Asten

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen

 • 1.

  Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRZBO)

 • 2.

  Metropoolregio Eindhoven (MRE)

 • 3.

  Werkbedrijf Atlant de Peel (Senzer)

 • 4.

  GGD Brabant-Zuidoost

 • 5.

  Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

 • 6.

  Blink

 • 7.

  Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

 • 8.

  Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

Toelichting

In dit register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Asten deelneemt.

Krachtens artikel 27 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen dient dit register het navolgende te vermelden:

 • a.

  de deelnemers;

 • b.

  de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst;

 • c.

  de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen;

 • d.

  het adres en de plaats van vestiging;

 • e.

  of een openbaar lichaam, een bedrijfsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.

1. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

A. Deelnemers

De gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

B. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet veiligheidsregio’s.

C. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Aan de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zijn door de (organen van) de deelnemende rechtspersonen alle bevoegdheden tot regeling en bestuur toegekend die op enig moment nodig zijn voor de uitvoering van de aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost opgedragen taken. De volledige Brandweerzorg is met ingang van 1-1-2014 regionaal. De taken komen voort uit de Wet veiligheidsregio’s en de Toekomstvisie Brandweerzorg.

D. Adres en plaats van de vestiging

Postadres:

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Postbus 242

5600 AE Eindhoven

E. Openbaar lichaam

Er is een openbaar lichaam genaamd Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

2. Metropool Regio Eindhoven (MRE)

A. Deelnemers

De gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

B. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen.

C. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

 • ·

  Het uitvoeren van de werkzaamheden voor het Regionaal Platform, de Regionale Agenda, het ontwikkelen van strategie op de thema's Economie, Ruimte en Mobiliteit, de aanvullende programma's voor werklocaties, arbeidsmarkt en wonen, de gesprekstafel duurzaamheid en de inzet van de regionale investerings- en stimuleringsfondsen.

 • ·

  Het uitvoeren van taken door het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

D. Adres en plaats van de vestiging

Metropool Regio Eindhoven

Postadres: Postbus 985 5600 AZ EINDHOVEN

Bezoekadres: Keizer Karel V Singel 8 5615 PE EINDHOVEN

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Postadres: Postbus 191 5600 AD EINDHOVEN

Bezoekadres: Raiffeisenstraat 18 5611 CH EINDHOVEN

E. Openbaar lichaam

Er is een openbaar lichaam ingesteld, genaamd Metropool Regio Eindhoven

3. Werkbedrijf Atlant de Peel(Senzer)

A. Deelnemers

De gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

B. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Participatiewet, Wet sociale werkvoorziening

C. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Integrale uitvoering van de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening.

D. Adres en plaats van de vestiging

Postadres:

Postbus 272

5700 AG Helmond

Bezoekadres:

Montgomeryplein 6

5705 AX Helmond

E. Openbaar lichaam

Er is een openbaar lichaam genaamd Werkbedrijf Atlant De Peel

4. GGD Brabant-Zuidoost

A. Deelnemers

De gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

B. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet publieke gezondheid

C. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Wet publieke gezondheid

D. Adres en plaats van de vestiging

Postadres:

GGD Brabant-Zuidoost

Postbus 8684 5605 KR Eindhoven

Bezoekadressen:

Gebouw de Witte Dame

Clausplein 10

5611 XP Eindhoven

E. Openbaar lichaam

Er is een openbaar lichaam genaamd GGD Brabant-Zuidoost

5. Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

A. Deelnemers

De gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre en de provincie Noord-Brabant.

B. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen, diverse milieuwetgeving.

C. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant is opgericht om een verdere verbetering tot stand te brengen in:

 de dienstverlening bij de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken;

 de kwaliteit en veiligheid van de werk- en leefomgeving.

De Omgevingsdienst is een uitvoeringsorganisatie, dat wil zeggen de vraaggestuurde back office van het bevoegd gezag (gemeenten en provincie Noord-Brabant). De loketfunctie en de besluitvormende regie blijven bij het bevoegd gezag, tenzij het bevoegd gezag een mandaat afgeeft aan de directeur van de Omgevingsdienst.

D. Adres en plaats van de vestiging

Postadres:

Postbus 8035 5601 KA EINDHOVEN

Bezoekadres:

Keizer Karel V Singel 8 5615 PE EINDHOVEN

E. Openbaar lichaam

Er is een openbaar lichaam genaamd Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

6. Gemeenschappelijk Regeling Reiniging Blink (PPS)

A. Deelnemers

De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren en SUEZ Recycling and Recovery Netherlands (voorheen Sita)

B. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet milieubeheer, Afvalstoffenverordeningen

C. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Tot de taken van BLINK behoren:

-de zorg voor de uitvoering van de inzameling, het vervoer, de sortering en overslag en de

eventuele opslag van afvalstoffen, een en ander als bedoeld in de artikelen 10.21 eerste lid en

10.22 eerste lid Wet milieubeheer, met inachtneming van nadere regelgeving en besluitvorming

van de betrokken gemeente(n) gebaseerd op de desbetreffende wettelijke bepalingen;

-de zorg voor de uitvoering van de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen, afvalwater,

autowrakken en bedrijfsafvalstoffen als bedoeld in titel 10.4 Wet milieubeheer voorzover deze aan

de gemeente is opgedragen en door de deelnemende gemeente(n) uitdrukkelijk aan BLINK is

opgedragen;

-de zorg voor de uitvoering van alle reinigingstaken, inclusief gladheidbestrijding welke bij wet aan

de gemeente zijn opgedragen en die voortvloeien uit de aan de gemeente op grond van

Gemeentewet toevertrouwde zorg voor de eigen huishouding, een en ander voorzover deze door

de deelnemende gemeente(n) uitdrukkelijk aan BLINK zijn opgedragen.

Door het aangaan van c.q. het toetreden tot de regeling worden door de deelnemende gemeente de bevoegdheden in de uitvoerende sfeer, die nodig zijn voor het vervullen van de genoemde taken, aan BLINK overgedragen. Daartoe wordt in ieder geval gerekend de bevoegdheid

tot inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in de artikelen 10.21 eerste lid en 10.22

eerste lid Wet milieubeheer.

D. Adres en plaats van de vestiging

Weg op den Heuvel 35 5714 NV Helmond

E. Openbaar lichaam

Er is een openbaar lichaam, genaamd BLINK.

7. Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

A. Deelnemers

De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren

B. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen

C. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Betreft uitvoeringsorganisatie. Bevoegdheden worden in mandaat uitgeoefend.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Jeugdwet

BMS: Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening

D. Adres en plaats van de vestiging

Markt 1 5751 BE Deurne  Postbus 3 5750 AA Deurne

E. Openbaar lichaam

Er is een openbaar lichaam ingesteld.

8. Belastingsamenwerking Oost-Brabant

A. Deelnemers

Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, Oss, Sint Anthonis, Someren en Uden

B. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Algemene wet inzake rijksbelastingen

C. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Aan het samenwerkingsverband is de bevoegdheid tot heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ overgedragen.

D. Adres en plaats van de vestiging

Raadhuislaan 2, Oss

Postbus 154, 5340 AD OSS

E. Openbaar lichaa

Er is een openbaar lichaam ingesteld, genaamd Belastingsamenwerking Oost-Brabant