Regeling vervallen per 01-01-2020

Regeling Individueel Keuzebudget (IKB) Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij

Geldend van 16-01-2017 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Regeling Individueel Keuzebudget (IKB) Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij;

gelet op artikel 160 Gemeentewet;

gelet op instemming van het Georganiseerd Overleg d.d. 10 november 2016;

besluit vast te stellen de regeling Individueel Keuzebudget Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij.

Artikel 1. Doelen IKB

 • 1. Als aanvulling op artikel 3.29 CAR-UWO kan de medewerker het IKB gebruiken voor het betalen van de vakbondscontributie.

 • 2. Als aanvulling op artikel 3:29 CAR-UWO kan de medewerker het IKB gebruiken voor het uitruilen van reiskosten woon- werkverkeer.

Artikel 2. Vakbondscontributie

De medewerker doet via het digitale systeem een aanvraag, waarbij hij aangeeft dat hij het IKB wil inzetten voor het betalen van de vakbondscontributie. De medewerker stuurt een kopie van het bewijs van lidmaatschap mee.

Artikel 3. Uitruil woon- werkverkeer

 • 1. De medewerker doet via het digitale systeem een aanvraag voor de uitruil van de reiskosten à € 0,19 per kilometer.

 • 2. De reisafstand woon- werkverkeer wordt berekend tussen de postcode van de werkplek en de postcode van het woonadres volgens de ANWB- routeplanner, met als maximum 75 km voor een enkele reis.

 • 3. De uitruil wordt berekend over maximaal 214 werkdagen per jaar bij een werkweek van 5 dagen.

 • 4. Bij afwezigheid langer dan 6 weken (bijvoorbeeld door ziekte), stopt de termijn waarover uitgeruild kan worden totdat de medewerker weer beter is. De medewerker moet hier zelf rekening mee houden bij het indienen van de aanvraag.

 • 5. Op de hierboven berekende vergoeding wordt in mindering gebracht de reiskostenvergoeding woon- werkverkeer, welke een medewerker ontvangt op basis van het sociaal plan MijnGemeenteDichtbij, Ontvlechting PLE1N of Optimisd.

Artikel 4. Financieren van een opleiding

 • 1. De medewerker kan op basis van artikel 3.29 CAR-UWO het IKB gebruiken voor het betalen van een opleiding die niet door MijnGemeenteDichtbij wordt vergoed of voor de eigen bijdrage aan een opleiding en voor zover de fiscale regelgeving besteding van het IKB hieraan belastingvrij mogelijk maakt.

 • 2. Voorwaarde voor de inzet van het IKB voor opleidingskosten is dat de opleiding gericht is op het daadwerkelijk vervullen van een beroep in de toekomst of het op peil houden van de vakkennis. Opleidingen in het kader van een hobby of liefhebberij mogen niet vanuit het IKB gefinancierd worden.

 • 3. Onder opleidingskosten wordt verstaan lesgelden, examengelden, boeken, leermiddelen en reiskosten. Maaltijden en consumpties vallen hierbuiten.

 • 4. De medewerker stuurt bij de inzet van het IKB voor het betalen van de opleiding een op naam gesteld factuur mee. Ook verklaart de medewerker dat hij bekend is met de fiscale regelgeving met betrekking tot het IKB en dat het een opleiding betreft die gericht is op het vervullen van een beroep in de toekomst of het op peil houden van de vakkennis.

Artikel 5. Keuze maken IKB

Indien de medewerker in een bepaalde maand zijn IKB wil inzetten, dient hij dit op uiterlijk de 1e van diezelfde maand in het systeem te hebben aangegeven en hierbij indien van toepassing de aanvraag voorzien te hebben van de juiste documentatie.

Artikel 6. Verkoop van vakantie-uren

 • 1. Het verkopen van vakantie-uren gaat buiten het IKB om.

 • 2. De medewerker kan op basis van artikel 3.36 CAR-UWO elk jaar maximaal 72 bovenwettelijke vakantie-uren verkopen. Voor de medewerker met een deeltijdsdienstverband geldt dit aantal uren naar rato.

 • 3. Voorwaarde voor het verkopen van vakantie-uren is dat er voldoende bovenwettelijke vakantie-uren beschikbaar zijn.

 • 4. MijnGemeenteDichtbij kan het verkopen van vakantie-uren afwijzen op grond van zwaarwegend dienstbelang. Dit is bijvoorbeeld wanneer de organisatie de financiële lasten van de verkoop van vakantie-uren niet kan dragen.

 • 5. De medewerker kan tijdens ieder kalenderjaar een verzoek indienen voor het verkopen van vakantie-uren in het betreffende jaar. Na verkregen toestemming worden de te verkopen uren bij de eerst volgende mogelijkheid uitbetaald met het salaris.

Artikel 7. Vergoeding secundaire arbeidsvoorwaarden

 • 1. De medewerker krijgt maandelijks een netto vergoeding van €19,58. Voor de medewerkers met een deeltijdsdienstverband geldt deze vergoeding naar rato.

 • 2. De vergoeding is afkomstig van het akkoord arbeidsvoorwaarden MijnGemeenteDichtbij.

 • 3. De vergoeding wordt maandelijks aan de medewerker uitbetaald en is geen onderdeel van het IKB.

Artikel 8. Onvoorziene gevallen

In die gevallen waarin de regeling niet of niet in redelijkheid voorziet kan MijnGemeenteDichtbij besluiten om individuele afspraken te maken met de medewerker.

Ondertekening

Deze regeling wordt aangehaald als "Regeling Individueel Keuzebudget GR MijnGemeenteDichtbij” en treedt in werking op 1 januari 2017. De regeling bevat aanvullende lokale bepalingen op hoofdstuk 3 van de CAR-UWO.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij van 6 december 2016,
het dagelijks bestuur,
de voorzitter,
M. Buijs
de secretaris,
mr. J.A.F.M. Vorstenbosch