Regeling vervallen per 01-05-2019

Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen 2016 - 2020

Geldend van 20-07-2016 t/m 30-04-2019

Intitulé

Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen 2016 - 2020

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling worden onderstaande begrippen gehanteerd.

Aanvraag

Schriftelijk verzoek, conform het Aanvraagformulier (zie voor een voorbeeld Bijlage I) aan de Gemeente Amstelveen, om verlening van Subsidie voor de aanleg van een Groen Dak op een Bestaand Gebouw op grond van onderhavige regeling.

Aanvrager

Natuurlijk persoon die als eigenaar-bewoner van een woning of eigenaar van een bedrijfspand een Aanvraag heeft ingediend voor Subsidie voor de aanleg van een Groen Dak.

Algemene Subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening Amstelveen 2016.

Bestaand Gebouw

Een bewoonbare woning dan wel een bedrijfspand dat minimaal 3 jaar vóór het indienen van een Aanvraag in het kader van onderhavige regeling aan eigenaar is opgeleverd en voor dit doel in gebruik is.

College

Het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Amstelveen.

Groen Dak

Een dak waarop beplanting is aangebracht met als doel realisatie van waterberging en mogelijk tevens biodiversiteit.

Subsidie

Het bedrag dat de Gemeente Amstelveen uitkeert voor de aanleg van een Groen Dak op eenBestaand Gebouw op grond van onderhavige regeling.

Subsidieplafond

Het bedrag dat gedurende de looptijd van de regeling beschikbaar is gesteld voor toekenning van Subsidies op grond van onderhavige regeling.

Vaststellingsformulier

Formulier (zie voor een voorbeeld Bijlage II) dat Aanvrager bij de Gemeente Amstelveen indient als bewijs dat het subsidiabele Groene Dak inderdaad is gerealiseerd conform opgave in Aanvraagformulier.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Op aanvragen om een Subsidie als bedoeld in artikel 5 van deze regeling is de Algemene Subsidieverordening Amstelveen 2016 van toepassing voor zover hier in deze regeling niet van wordt afgeweken.

Artikel 3. Voorwaarden

Om voor Subsidie in aanmerking te komen, dient een Aanvraag voor Subsidie te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Alleen de eigenaar en tevens bewoner van de woning dan wel eigenaar van het bedrijfspand kan een Aanvraag voor Subsidie indienen voor betreffende gebouw.

 • 2.

  De Subsidie wordt alleen verstrekt voor na het in werking treden van de onderhavige regeling aangelegde Groene Daken;

 • 3.

  De regeling geldt alleen voor Bestaande Gebouwen (woningen en bedrijfspanden die ouder zijn dan 3 jaar).

 • 4.

  Het gebouw dient zich te bevinden in de Gemeente Amstelveen;

 • 5.

  De minimale oppervlakte van het te vergroenen dak is 15m².

 • 6.

  De aanleg van het Groene Dak mag niet eerder starten dan na verlening van de Subsidie.

 • 7.

  De aanleg moet zijn voltooid uiterlijk 6 maanden na de datum van verlening van de Subsidie.

 • 8.

  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een Basis Groen Dak en een Biodivers Groen Dak (zie voor een omschrijving Artikel 5). Bij de aanleg van een Basis Groen Dak wordt gebruik gemaakt van een zodanige drainagelaag en systeemopbouw (substraat) dat de waterberging minimaal 25 liter/m² is. Voor een Biodivers Groen Dak is dit minimaal 40 liter. Aanvrager toont de waterberging aan de hand van een verklaring over de FAL norm of gelijkwaardig aan. Zie Bijlage III voor een voorbeeld van een formulier ‘Verklaring FAL norm’ en Bijlage IV voor een specificatietekening van waterberging.

 • 9.

  Vanaf een oppervlakte van 40m² dient de aanleg plaats van het Groene Dak te vinden door een professioneel hovenier of gespecialiseerde aannemer. Dit geldt tevens voor een Biodivers Groen Dak. Hiervoor vraagt de Gemeente dat de professional over een Groenkeur Dak- en gevelbegroening (of soortgelijk) beschikt. Aanvrager geeft dit aan via Bijlage E bij het Aanvraagformulier.

Artikel 4. Kosten die voor Subsidie in aanmerking komen

De Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor maximaal een derde van de voor de aanleg van het Groene Dak daadwerkelijk gemaakte kosten. Voor particulieren is dit het bedrag inclusief BTW. Voor ondernemers is dit exclusief BTW.

Artikel 5. Berekening van de Subsidie

 • 1. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een Basis Groen Dak en een Biodivers Groen Dak.

  • -

   Bij een Basis Groen Dak wordt een waterberging van minimaal 25 liter voorgeschreven. Het Subsidiebedrag is afhankelijk van de grootte van het dak: Bij een Groen Dak van 15 tot 100m² € 30/m².

  • -

   Bij een Groen Dak van 100 tot 250m² € 20/m².

  • -

   Bij een Groen Dak van meer dan 250m² €10/m².

  Bij een Biodivers Groen Dak wordt naast waterberging tevens de biodiversiteit vergroot. Bij dit dak wordt een waterberging van minimaal 40 liter voorgeschreven omdat hiermee de biodiversiteit wordt bevorderd. Voor deze, meer ambitieuze, Groene Daken gaat de Gemeente met de Aanvrager in gesprek om een door Aanvrager op te stellen beplantingsplan te bespreken. Ook hierbij is het Subsidiebedrag afhankelijk van de grootte van het dak:

  • -

   Bij een Groen Dak van 15 tot 100m² € 50/m².

  • -

   Bij een Groen Dak van 100 tot 250m² € 40/m².

  • -

   Bij een Groen Dak van meer dan 250m² € 30/m².

  Bovenstaande subsidiebedragen verwerkt in een tabel:

  Oppervlakte

  15-100m²

  100-250m² 

  > 250m² 

  Vergroten biodiversiteit

  Nee

  Ja

  Nee

  Ja

  Nee

  Ja

  Subsidiebedrag per m² max

  € 30/m²

  € 50/m²

  € 20/m²

  € 40/m²

  € 10/m²

  € 30/m²

  Maximaal

  € 3.000

  € 5.000

  € 5.000

  € 10.000

  € 10.000

  € 15.000

  Indien voor de aanleg van een Groen Dak de dakconstructie moet worden aangepast, dan is de Gemeente bereid een tegemoetkoming in de kosten van het maken van de constructieberekening te geven tot een maximum van € 250. Dit bedrag wordt afgetrokken van de bovengenoemde maximum bedragen voor de aanleg.

 • 2. De uit te keren bedragen aan Subsidie worden gemaximeerd tot een derde van het bedrag dat daadwerkelijk is uitgegeven voor de aanleg van het Groene Dak en een eventueel uitgevoerde constructieberekening.

 • 3. De uitgegeven bedragen moeten worden aangetoond met betalingsbewijzen met werkomschrijving die als Bijlage aan het Vaststellingsformulier worden toegevoegd.

Artikel 6. Aanvraag van de Subsidie/procedure

 • 1. Aanvrager heeft het Aanvraagformulier inclusief vereiste Bijlagen volledig ingevuld. De Bijlagen worden door Aanvrager genummerd zoals aangegeven in de tabel van het Aanvraagformulier.

 • 2. Een Aanvraag kan door middel van het door Aanvrager ondertekend Aanvraagformulier, per Email subsidiebureau@amstelveen.nl worden ingediend bij de Gemeente.

 • 3. De Aanvraag moet minimaal 8 weken voor start van de werkzaamheden zijn ingediend.

 • 4. Als een Aanvraag voldoet aan de voorwaarden uit artikel 3 dan wordt de Aanvraag in behandeling genomen.

 • 5. Alleen een volledig ingevuld en naar waarheid ondertekend Aanvraagformulier inclusief vereiste Bijlagen wordt in behandeling genomen.

 • 6. Behandeling geschiedt op volgorde van binnenkomst van een aan alle voorwaarden voldane Aanvraag.

 • 7. Wanneer de Aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de Aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de Aanvraag de datum waarop de Aanvraag is aangevuld.

 • 8. Bij het Aanvraagformulier dienen de volgende Bijlagen te worden toegevoegd.

  • a.

   Bij een Groen Dak kleiner dan 40m² waarbij de aanleg door Aanvrager zelf wordt gerealiseerd, dienen bij het Aanvraagformulier een eigendomsbewijs van het gebouw, een schets van de eindsituatie met m²s en duidelijke kleurenfoto’s van het dak voorafgaand aan de aanleg als Bijlage te worden toegevoegd.

  • b.

   Bij een door een professioneel hovenier aangelegd Groen Dak (dus bij een Groen Dak met een oppervlakte groter dan 40m ² ofwel een Biodivers Groen Dak) worden bij het Aanvraagformulier naast bovenstaande documenten tevens het keurmerk en de offerte met een volledige werkomschrijving van de professioneel hovenier toegevoegd.

 • 9. De behandelingstermijn van de Aanvraag is maximaal 13 weken.

Artikel 7. Vaststelling van de Subsidie/procedure

 • 1. Het Vaststellingsformulier dient uiterlijk binnen 13 weken na uitvoering door de Gemeente te zijn ontvangen.

 • 2. Bij het Vaststellingsformulier dienen Bijlagen te worden toegevoegd zodat kan worden aangetoond dat de werkzaamheden conform opgave in het Aanvraagformulier en binnen 6 maanden na de datum van de verlening van de Subsidie conform opgave zijn uitgevoerd en betaald.

  • a.

   Bij een Groen Dak kleiner dan 40m² waarbij de aanleg door Aanvrager zelf wordt gerealiseerd, dienen bij het Vaststellingsformulier duidelijke kleurenfoto’s van de eindsituatie, uitgewerkte facturen, een verklaring FAL norm als Bijlage te worden toegevoegd.

  • b.

   Bij een door een professioneel hovenier aangelegd Groen Dak (dus bij een Groen Dak met een oppervlakte groter dan 40m ² ofwel een Biodivers Groen Dak) wordt bij het Vaststellingsformulier naast bovenstaande tevens een factuur met een volledige werkomschrijving van de professioneel hovenier toegevoegd.

 • 3. De Bijlagen worden door Aanvrager genummerd zoals aangegeven in de tabel van het Vaststellingsformulier.

 • 4. Om de Gemeente de gelegenheid te geven te controleren of de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform opgave staat Aanvrager de Gemeente toegang tot het dak toe.

 • 5. Betaling vindt plaats na uitvoering van het Groene Dak en binnen 4 weken na vaststelling van de Subsidie plaats.

 • 6. De Gemeente behoudt zich het recht om betaling te weigeren indien het Groene Dak niet is uitgevoerd conform opgave dan wel niet voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Artikel 8. (Nadere) verplichtingen aan de Subsidie

 • 1. Aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het -tijdig- aanvragen van de benodigde vergunningen en dient, voordat de Subsidie in het kader van de onderhavige regeling wordt vastgesteld, in het bezit te zijn van alle eventueel noodzakelijke vergunningen met betrekking tot de te nemen maatregelen. Bij het veranderen van de dakconstructie is in ieder geval een vergunning nodig

 • 2. Het College kan bij de verlening van een Subsidie (nadere) verplichtingen opleggen.

Artikel 9. Subsidieplafond

 • 1. Het Subsidiebedrag bestaat uitsluitend uit het door de Gemeenteraad aan het College eenmalig toegekende bedrag van € 200.000 voor een periode van 5 jaar. Per jaar is € 40.000 beschikbaar.

 • 2. Indien het bedrag dat per jaar wordt uitgekeerd lager is dan € 40.000 schuift het restantbedrag door naar het volgende jaar. Indien het Subsidieplafond per jaar niet wordt bereikt, schijft het budget door naar het volgende jaar.

 • 3. Indien het in het eerste lid genoemde Subsidieplafond is bereikt, wordt dat jaar geen Subsidie meer verstrekt en kan het volgende jaar (tot uiterlijk 2020) een Aanvraag voor Subsidie worden gedaan.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene Subsidieverordening wordt de Subsidie in ieder geval geweigerd, indien:

 • a.

  Niet wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 2 ‘Voorwaarden’.

 • b.

  Niet wordt voldaan aan de procedure uit Artikel 5 ‘Aanvraag van de Subsidie/procedure’ en Artikel 6 ‘Vaststelling van de Subsidie/procedure’.

 • c.

  De verplichtingen op grond van Artikel 7 ‘(Nadere) verplichtingen aan de Subsidie van de regeling’ niet zijn nagekomen.

 • d.

  Het Groene Dak wordt gerealiseerd op een uitbreiding van een bestaand pand.

 • e.

  Realisatie van het Groene Dak korter dan 8 weken voor Aanvraag van de Subsidie is gestart.

 • f.

  De Aanvraag voor Subsidie na d.d. 30 juni 2020 door de Gemeente Amstelveen is ontvangen.

 • g.

  Het Subsidieplafond is bereikt.

Artikel 11. Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het College.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het College kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in de regeling, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 20 juli 2016 en vervalt op 1 december 2020.

Artikel 14. Citeertitel

Deze regeling wordt omschreven als: Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen 2016 - 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van 12 juli 2016.
De secretaris
drs. H.H. Windhorst,
De burgemeester,
drs. M.M. van ’t Veld

Bijlagen

I Voorbeeld Aanvraagformulier Subsidie Groene Daken

Bijlage I

II Voorbeeld Vaststellingsformulier Subsidie Groene Daken

Bijlage II

III Formulier verklaring Fal norm

Bijlage III

IV Specificatie waterberging

Bijlage IV