Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Voorst 2016

Geldend van 19-12-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 14-04-2016

Intitulé

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Voorst 2016

De raad van de gemeente Voorst;

overwegende dat gemeenten, provincies en de gemeenschappelijke diensten die in hun opdracht werken, de zorg voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving op zich hebben genomen;

dat genoemde lichamen daarbij oog hebben voor de maatschappelijke functies vanuit de hiervoor genoemde zorg;

dat zij die zorg gestalte geven in de vorm van vergunningverlening, toezicht en handhaving;

dat die lichamen zich vanuit het omgevingsrecht voor de gezamenlijke opgave gesteld zien om in landelijk verband de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving te bevorderen, te borgen en te beoordelen;

dat het voor deze lichamen, met het oog op gestalte geven aan hun taken, wenselijk is daarvoor regels vast te stellen, in onderlinge afstemming op het niveau van de Omgevingsdienst Veluwe-IJssel, door de deelnemende gemeenten en de provincie Gelderland;

overwegende dat het uitgangspunt voor de kwaliteitsbevordering voor de omgevingsdiensten, voor de taken in ieder geval de, in landelijke samenwerking opgestelde, kwaliteitscriteria 2.1 zijn;

overwegende dat het uitgangspunt voor de kwaliteitsbevordering voor de Gemeente Voorst voor de taken in ieder geval de functie-eisen zoals vastgelegd in de koppelingsformulieren (functieboek) zijn;

dat deze criteria op basis van technische en maatschappelijke ontwikkelingen, indien daartoe aanleiding is, met betrokken partijen, indien nodig, in landelijke afstemming zullen worden aangepast;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2016;

gelet op artikel 5.4, eerste lid, en artikel 5.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 149 van de Gemeentewet;

gehoord Gedeputeerde Staten;

BESLUIT:

vast te stellen de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Voorst 2016:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -

  betrokken wetten:

  de wet en de wetten, bedoeld in artikel 5.1 van de wet, voor zover bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald dat hoofdstuk 5 van de wet van toepassing is;

 • -

  kwaliteitscriteria:

  de in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkelde en beschikbaar gestelde vigerende kwaliteitscriteria vergunningverlening, toezicht en handhaving inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die met de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast;

 • -

  k waliteitseisen:

  de door het college opgestelde en in het koppelingsformulier vastgelegde functievereisten.

 • -

  wet:

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders:

Paragraaf 2. Kwaliteit

Artikel 3. Betrokkenheid van de gemeenteraad

De gemeenteraad ziet toe op de hoofdlijnen van het beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van de voor de gemeente vastgestelde beleidskaders voor de fysieke leefomgeving.

Artikel 4. Kwaliteitsdoelen

 • 1. Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen krachtens artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht, gestelde doelen.

 • 2. De doelen waar deze gestalte krijgen in de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten, bedoeld in artikel 2, hebben in ieder geval betrekking op:

  • a.

   de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;

  • b.

   de dienstverlening;

  • c.

   de financiën.

Artikel 5. Kwaliteitsborging

 • 1. Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in opdracht van burgemeester en wethouders zijn de kwaliteitscriteria van toepassing.

 • 2. Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door burgemeester en wethouders zijn de kwaliteitseisen van toepassing.

 • 3. Over de naleving van de kwaliteitscriteria en kwaliteitseisen doen burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aan de gemeenteraad.

 • 4. Voor zover de kwaliteitscriteria en kwaliteitseisen niet zijn of niet konden worden nageleefd, doen burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd opgave.

Paragraaf 3. Slotbepalingen

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt met terugwerkende kracht tot 14 april 2016 in werking.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Voorst 2016 (Verordening VTH 2016).

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Voorst;

Twello, 19 december 2016

de raad,

griffier
drs. B.J.M.Jansen
burgemeester

drs.

J.T.H.M. Penninx