Erfgoedverordening Uitgeest 2016

Geldend van 19-06-2024 t/m heden

Intitulé

Erfgoedverordening Uitgeest 2016

§ 1. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

[vervallen]

Artikel 2. Gemeentelijk erfgoedregister

[vervallen]

§ 2. Aanwijzing van beschermde gemeentelijke cultuurgoederen en verzamelingen

Artikel 3. Aanwijzing als beschermd gemeentelijke cultuurgoeder of beschermde gemeentelijke verzameling

[vervallen]

Artikel 4. Wijziging, intrekking en vervallen van de aanwijzing als beschermd gemeentelijke cultuurgoed of beschermde gemeentelijke verzameling

[vervallen]

§ 3. Aanwijzing gemeentelijk monument

Artikel 5. Aanwijzing als gemeentelijk monument

[vervallen]

Artikel 6. Voornemen tot aanwijzing

[vervallen]

Artikel 7. Voorbescherming

[vervallen]

Artikel 8. Advies gemeentelijke adviescommissie

[vervallen]

Artikel 9. Beslistermijn en inhoud aanwijzingsbesluit

[vervallen]

Artikel 10. Bekendmaking aanwijzingsbesluit aan rechthebbenden en inschrijving

[vervallen]

Artikel 11. Aanwijzing als voorlopig gemeentelijk monument

[vervallen]

Artikel 12. Wijziging gemeentelijk erfgoedregister, vervallen aanwijzing monument

[vervallen]

§ 4. Bescherming gemeentelijk monument

Artikel 13. Instandhoudingsplicht gemeentelijk monument

[vervallen]

Artikel 14. Omgevingsvergunning gemeentelijk monument

[vervallen]

Artikel 15. Intrekken van de omgevingsvergunning

[vervallen]

Artikel 16. Weigeringsgronden

[vervallen]

§ 5. Rijksmonumenten

Artikel 17. Advies omgevingsvergunning rijksmonument

[vervallen]

§ 6. Gemeentelijke stads- en dorpsgezichten

Artikel 18. Aanwijzing als beschermd gemeentelijk stads- en dorpsgezicht

[vervallen]

Artikel 19. Wijziging, intrekking en vervallen van de aanwijzing als beschermd gemeentelijke stads- en dorpsgezicht

[vervallen]

Artikel 20. Verbodsbepaling en aanvraag vergunning

[vervallen]

§ 7. Handhaving en toezicht

Artikel 21. Toezichthouders

 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de in het kader van het toezicht op de naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aangewezen toezichthouders.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen daarnaast andere personen met dit toezicht belasten.

§ 8. Vangnet archeologie

Artikel 22. Vangnet archeologie

 • 1. Het is verboden de bodem te verstoren in een archeologisch monument of een gebied waar archeologische vondsten worden verwacht als in het daar vigerende bestemmingsplan niet is voldaan aan artikel 3.1.6, vijfde lid, van het Besluit ruimtelijke ordening, tenzij:

  • a.

   voor de activiteit een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste of tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend;

  • b.

   het de verstoring betreft van een archeologisch monument of verwachtingsgebied dat is aangegeven op de provinciale archeologische monumentenkaart of de landelijke indicatieve kaart van archeologische waarden en het verrichten van de activiteiten geen strijd oplevert met door burgemeester en wethouders vastgestelde regels over de toegestane mate van verstoring;

  • c.

   de activiteit plaatsvindt op basis van een deugdelijke beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening wordt gehouden en onevenredige schade voor archeologische waarden wordt voorkomen, of

  • d.

   met een vooronderzoek is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen over het verrichten van archeologisch onderzoek.

§ 9. Slotbepalingen

Artikel 23. Overgangsrecht

 • 1. Een krachtens Erfgoedverordening 2010 Uitgeest, en eerder aangewezen en geregistreerde gemeentelijke monumenten, worden geacht aangewezen en geregistreerd te zijn overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

 • 2. Aanvragen om vergunningen die zijn ingediend voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze verordening worden afgehandeld met inachtneming van de Erfgoedverordening 2010 Uitgeest.

Artikel 24. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Erfgoedverordening 2010 Uitgeest’ wordt ingetrokken en vervalt met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Erfgoedverordening Uitgeest 2016’.

Bijlage

Raad d.d. 8 december 2016

Besluit: behorende bij raadsbesluit R2016.0077

afbeelding binnen de regeling