Regeling vervallen per 01-05-2017

Beleidsregels Aalsmeerpas

Geldend van 01-10-2016 t/m 30-04-2017

Intitulé

Beleidsregels Aalsmeerpas

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Belanghebbende: de persoon die in aanmerking wenst te komen voor de Aalsmeerpas;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

 • c.

  Wet: de participatiewet;

 • d.

  Minimuminkomen: het inkomen tot en met 125% van de op datum aanvraag geldende bijstandsnorm.

 • e.

  Bijstandsnorm: de norm die op een alleenstaande of gehuwden van toepassing is als bedoeld in artikel 20 eerste lid, artikel 21 of artikel 22 van de wet. Op een alleenstaande ouder is de norm als bedoeld in artikel 20 tweede lid onder b en 21 onder b van de wet van toepassing, verminderd met 10 %.

 • f.

  Bescheiden vermogen: De van toepassing zijnde vermogensgrenzen in artikel 34 derde lid onder a, b en c van de Wet.

 • g.

  Studenten: de persoon die onderwijs volgt waarvoor hij op enig moment tijdens dat onderwijs in aanmerking kan komen voor de studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000, de persoon die onderwijs volgt waarvoor hij in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, en de persoon die een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2., eerste lid, onderdelen a tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs in de beroepsbegeleidende leerweg volgt;

 • h.

  Minnelijke traject: schuldhulpverleningstraject waarin wordt geprobeerd schulden buiten de rechter om te schikken;

 • i.

  WSNP: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

Artikel 2. Kostendelersnorm

De kostendelersnorm zoals bepaald in artikel 20 eerste lid, artikel 21 of artikel 22 van de wet is voor de Aalsmeerpas niet van toepassing.

Artikel 3. Doelgroep

Het college stelt de Aalsmeerpas beschikbaar aan belanghebbenden:

 • a.

  met een minimum inkomen en een bescheiden vermogen, niet zijnde student; of

 • b.

  in een minnelijke traject of de WSNP; of

 • c.

  student zijn en zelfstandig een huishouding voeren; of

 • d.

  student zijn en inwonend bij ouders met een minimum inkomen; en

 • e.

  behoren tot de kring der rechthebbende voor bijstand, bedoeld in artikel 11 van de wet; en

 • f.

  hun hoofdverblijf in Aalsmeer hebben.

Artikel 4. Citeertitel en inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 oktober 2016 en worden aangehaald als “Beleidsregels Aalsmeerpas”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 september 2016.
De secretaris,
Dhr. F.L. Romkema
De burgemeester,
Dhr. J.J. Nobel