Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent subsidies ASR 2017

Geldend van 13-01-2017 t/m heden

Intitulé

ALGEMENE SUBSIDIEREGELING SCHIEDAM 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de beleidsdoelen van de gemeente Schiedam,

gelet op de ASV 2017, in het bijzonder artikel 3, tweede lid;

besluit vast te stellen, de:

ALGEMENE SUBSIDIEREGELING SCHIEDAM 2017

Artikel 1. ASV 2017

De ASV 2017 is van toepassing.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten
 • 1. Het college kan voor activiteiten, die bijdragen aan de realisatie van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen, subsidie verstrekken.

 • 2. De in het eerste lid genoemde beleidsdoelstellingen hebben betrekking op één of meer van de onderstaande onderdelen:

  • a.

   Programma Mens & Stad in Beweging

   • Meer eigen kracht en burgerkracht

    • o

     Toename van het aantal Schiedammers dat een bijdrage levert aan het welzijn van zichzelf, de buurt, de wijk en zich betrokken voelt bij de wijk.

   • Meer gezonde Schiedammers

    • o

     Meer Schiedammers ervaren een goede gezondheid.

    • o

     Meer Schiedammers bewegen en sporten.

   • Meer mogelijkheden voor sociale stijging en maatschappelijke carrière

    • o

     Een stijgend aantal Schiedammers is in staat om in hun eigen onderhoud te voorzien.

    • o

     Beter opgeleide Schiedammers.

   • Een betere en meer laagdrempelige toegang tot zorg en ondersteuning voor de Schiedammers

    • o

     Een hogere waardering voor de dienstverlening in het kader van de WMO, Participatiewet, jeugd en de wijkondersteuningsteams.

  • b.

   Programma Ruimtelijke inrichting en samenhang

   • Hogere kwaliteit van de ruimtelijke inrichting

    • o

     Hogere waardering voor de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting van de stad.

    • o

     Kwaliteit dagelijkse zorg blijvend op orde.

   • Hogere kwaliteit woningvoorraad

    • o

     De gemiddelde waardering voor de woning neemt toe.

    • o

     Een betere balans in de woningvoorraad.

   • Beter bereikbaar

    • o

     Hogere waardering bereikbaarheid met openbaarbaar vervoer, fiets, auto en voor voetgangers.

   • Duurzamer en gezonder leefmilieu

    • o

     Hogere kwaliteit van het leefmilieu.

    • o

     Afval wordt beter gescheiden aangeboden.

  • c.

   Programma Economie in Ontwikkeling

   • Sterker vestigingsklimaat

    • o

     Verbeteren van de waardering van Schiedam als vestigingsplaats.

    • o

     Verbeteren van de regionale en lokale aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs. verhoging van door ondernemers gegeven waardering voor het (regionaal) kunnen vinden en verkrijgen van passend geschoold personeel.

   • Sterker imago van Schiedam

    • o

     In 2018 is de beeldvorming van Schiedam beter passend bij de gewenste profilering uit de kadernota stadsmarketing.

   • Vitalere Binnenstad

    • o

     Toename van het ruimtegebrek in het kern(winkel)gebied en de aanloopstraten in de winkelstraten in de binnenstad door horeca, winkels, wonen, werken en cultuur.

    • o

     Meer bezoekers voor de horeca, winkels, culturele instellingen en evenementen.

    • o

     Meer bestedingen in de binnenstad bij de horeca, winkels, culturele instellingen en evenementen.

   • Meer cultuurbeleving

    • o

     Een betere bekendheid en hogere waardering van culturele instellingen en evenementen in de stad

  • d.

   Programma Overheid in Balans

   • Als gemeente beter in contact met de stad

    • o

     Schiedam is een toegankelijke en proactieve gemeente.

   • Veiliger Schiedam

    • o

     Veiliger Schiedam door te werken aan een schonen, veilige en leefbare stad.

Artikel 3. Hoogte subsidie
 • 1. De subsidie voor de in artikel 2 genoemde activiteiten bedraagt maximaal 100% van de naar het oordeel van het college noodzakelijke kosten.

 • 2. Bij de bepaling van de hoogte van de in het eerste lid genoemde subsidie wordt onder andere rekening gehouden met voorliggende andere financieringsbronnen en eigen middelen van de aanvrager.

 • 3. Voor subsidieontvangers waarop de WNT van toepassing is, geldt dat voor zover loonkosten subsidiabel zijn, daartoe uitsluitend worden gerekend de loonkosten tot maximaal de hoogte van het bezoldigingsmaximum als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid van de WNT per persoon per jaar.

Artikel 4. Meerjaarlijkse subsidies
 • 1. Ingevolge artikel 9, vierde lid, van de ASV 2017 kan het college, bij subsidies die worden verstrekt voor een looptijd van meer dan één jaar, de verplichting opleggen tot het overleggen van tussentijdse rapportages omtrent de reeds verrichte activiteiten en de daaraan verbonden lasten en baten.

Artikel 5. Opschorten verplichtingen
 • 1. Het college kan voor individuele subsidieverstrekkingen besluiten om, voor een periode van maximaal 3 jaar, de verplichtingen en voorwaarden die voortvloeien uit deze Algemene subsidieregeling Schiedam 2017 op te schorten, indien zij van oordeel is dat dit noodzakelijk is om gewenste innovatie tot stand te brengen.

Artikel 6. Social Return On Investment (SROI)

Bij subsidies vanaf € 70.000 kan de verplichting opgelegd worden om maximaal 5% van de ontvangen subsidie voor loonkosten in te zetten voor Social Return On Investement.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 7 Slotbepaling
 • 1. De regeling treedt in werking op de dag na publicatie

 • 2. De regeling wordt aangehaald als ASR 2017

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Schiedam in zijn vergadering van
3 januari 2017
De secretaris De voorzitter
drs. K.D. Handstede C.H.J. Lamers

TOELICHTING

Artikel 1. ASV 2017

Voor subsidieaanvragen ingevolge deze regeling zijn de in de ASV 2017 vastgestelde regels van toepassing.

In een aantal gevallen zijn er bijzondere subsidieregelingen vastgesteld waarin specifieke regels zijn opgenomen voor een beleidsterrein. Voor alle subsidieaanvragen, die niet onder een bijzondere subsidieregeling vallen, is de “Algemene subsidieregeling Schiedam 2017” van toepassing. Het bepaalde in de bijzondere subsidieregelingen gaat voor op de bepalingen in de onderhavige regeling. Een overzicht van de bijzondere regels staat in de bijlage Overige van toepassing zijnde subsidieverordening en subsidieregelingen.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

De doelstellingen zoals vastgesteld in de programmabegroting 2017 vormen de wettelijke grondslag voor de subsidie. Een activiteit komt voor subsidie in aanmerking als het bijdraagt aan één van de doelen genoemd in de leden 2 t/m 5.

Artikel 3. Hoogte subsidie

Eerste lid

Op basis van de subsidieaanvraag vorm het college een oordeel over de noodzakelijke kosten. Alleen deze noodzakelijke kosten zijn subsidiabel.

Tweede lid

In de afweging zoals bedoeld in het eerste lid, wordt tevens afgewogen of er sprake is van andere financieringsbronnen, eigen middelen van de subsidieontvanger, etc.

Derde lid

Vanuit een oogpunt van een doelmatige besteding van overheidsmiddelen zijn loonkosten boven de norm zoals bedoeld in de WNT niet subsidiabel.

Artikel 5. Opschorten verplichtingen

Regels staan soms in de weg om innovatie te bewerkstelligen. Deze regels tijdelijk voor een project niet te laten gelden, geeft de ruimte om te ervaren of zonder deze regels de gewenste resultaten beter bereikt kunnen worden.

Artikel 6. Social Return on Investment (SROI)

SROI is er op gericht om bij het aanwenden van subsidiegelden, waar mogelijk, gebruik te maken van instrumenten om mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, leer- en werkervaringen op te laten doen in activiteiten van de gesubsidieerde organisatie. De inzet van SROI kan zowel gericht zijn op arbeidsparticipatie, maatschappelijke activiteiten en opdrachten aan sociale werkvoorziening. In het groot-regionaal samenwerkingsverband Rijnmond is een gemeenschappelijke bestektekst en een procedure afgesproken waarlangs SROI gerealiseerd wordt. Deze bestekstekst vormt de lijn waarlangs de invoering van SROI bij de subsidieontvangers gerealiseerd gaat worden.

Bijlage 1: Overige van toepassing zijnde subsidieverordeningen en subsidieregelingen

Op het programma Mens & Stad in Beweging zijn ook de volgende regelingen van toepassing:

 • a.

  Subsidieregeling gesubsidieerd integraal peuterspeelzaalwerk Schiedam

 • b.

  Subsidieregeling gesubsidieerd Brede School/Sociale Stijging gemeente Schiedam

 • c.

  Nadere regels opleidingssubsidie sport

 • d.

  Subsidieregeling stimulering woningaanpassing

Op het programma Ruimtelijke Inrichting in Samenhang zijn ook de volgende regelingen van toepassing:

 • a.

  Nadere regels waarderingssubsidie energiebesparende maatregelen 2015 gemeente Schiedam

 • b.

  Nadere regels restschuldsubsidie bij verkoop in geval van funderingsherstel

Op het programma Economie in ontwikkeling zijn ook de volgende regelingen van toepassing:

 • a.

  Subsidieregeling Revitalisering vastgoed Hoogstraat e.o. gemeente Schiedam 2015

 • b.

  Subsidieregeling evenementen culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 (concept)

 • c.

  Subsidieregeling amateurkunst gemeente Schiedam 2012

 • d.

  Subsidieregeling Revitalisering binnenstad gemeente Schiedam 2017

Op het programma Overheid in balans zijn ook de volgende regelingen van toepassing:

 • a.

  Subsidieverordening wijkbudgetten gemeente Schiedam 2012

 • b.

  Subsidieverordening vouchers bewonersinitiatieven 2009