Legesverordening 2017

Geldend van 17-10-2017 t/m 01-01-2018

Intitulé

LEGESVERORDENING 2017

De raad van de gemeente Apeldoorn;

gelezen het voorstel van het college d.d. 28 juni 2017, 2017/058244;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017, eerste wijziging.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  dag: de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  week: een kalenderweek;

 • 3.

  maand: een tijdvak dat loopt van de N dag in een kalendermaand tot en met de (N-1) e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de Ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (N-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • 4.

  jaar: een kalenderjaar.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse Identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon. Een en ander zoals genoemd in deze ver­ordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • d.
  • 1.

   stukken en diensten, welke ter voldoening aan wettelijke of administratieve voorschriften kosteloos moeten worden afgegeven of verricht;

  • 2.

   stukken en diensten, welke reeds uit andere hoofde tot enige betaling aan de gemeente aanleiding geven en voorzover zij in de tarieventabel niet met name zijn genoemd;

 • e.

  het vervaardigen van situatietekeningen bij een aanvraag om een bouwvergunning als bedoeld van de bij deze verordening behorende tabel onder hoofdstuk 5, ten behoeve van rijks, provinciale of gemeentelijke diensten en/of bedrijven, dan wel ten behoeve van gemeenschappelijke regelingen;

 • f.

  de nasporingen in de bij het archief berustende stukken, indien deze uitsluitend strekken ten behoeve van een wetenschappelijk doel;

 • g.

  de in de tarieventabel onder hoofdstuk 2 genoemde tarieven, indien de aanvrager tot een territoriale belangenbehartigingsorganisatie behoort of tot een raads- of steunfractie met een maximum van 3 abonnementen;

 • h.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor het plaatsen van kramen op de openbare weg door instellingen, die een politiek, en/of godsdienstig, en/of wereldbeschouwend, en/of sociaal, en/of educatief, en/of enig ander ideëel doel uitdragen, voor zover geen sprake is van een directe of indirecte commerciële activiteit;

  Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

  • 1.

   De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

  • 2.

   Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

  • 3.

   Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

 • a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

  Artikel 8 Kwijtschelding

  Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

  Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

  Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

  Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

  • a.

   van zuiver redactionele aard zijn;

  • b.

   een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.5 (akten burgerlijke stand)

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten)

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen)

  • 4.

   onderdeel 1.4.2 (papieren verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens)

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens)

  • 6.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag)

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen)

  een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

  Artikel 11 Nadere regels door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling

  Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

  Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

  • 1.

   De Legesverordening 2017, eerste wijziging, treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking, welke dag tevens de datum van ingang van de heffing is met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. Uitzondering hierop vormt de vrijstelling genoemd in artikel 2.3.1.10 van de Legesverordening 2017, eerste wijziging; dit artikel heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2017;

  • 2.

   De in Titel 2 van de tarieventabel genoemde bijlagen of documenten worden bekendgemaakt door ter inzage legging bij de ontvangstbalie van het stadhuis;

  • 3.

   De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017;

  • 4.

   Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2017, eerste wijziging’.

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 14 september 2017

  De raad voornoemd,

  drs. A. Oudbier

  raadsgriffier

  drs. J.C.G.M. Berends MPA

  voorzitter