Regeling vervallen per 17-06-2023

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017

Geldend van 13-01-2017 t/m 16-06-2023

Intitulé

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017

Burgemeester en Wethouders van Schiedam;

Overwegende dat het gewenst is activiteiten, die bijdragen aan een sterker imago van Schiedam, een vitalere Binnenstad en meer cultuurbeleving, te stimuleren,

gelet op de Algemene subsidieverordening Schiedam 2017

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a)

   ASV 2017: de Algemene subsidieverordening Schiedam 2017;

  • b)

   Cultureel ondernemerschap: Ondernemerschap waarbij gestreefd wordt naar een optimale balans tussen zakelijke en artistieke doelstellingen;

  • c)

   Etalageprojecten: activiteiten die Schiedam op de kaart zetten en zich richten op jongeren en gezinnen en voldoen aan de drie kernwaarden Authentiek, Vernieuwend en Levendig, ingevolge de Kadernota Stadsmarketing;

  • d)

   (Ambachtelijke) maakindustrie: bedrijven waar de kwaliteit en niet de kwantiteit de boventoon voert, die verder strekt dan alleen het economisch belang;

  • e)

   Locatieprofiel: een locatieprofiel geeft de kaders aan per locatie die vanuit veiligheid en vergunningen worden gesteld;

  • f)

   SPS: Stichting Promotie Schiedam.

Artikel 2 Activiteiten en criteria

 • 1. Het college kan subsidie verlenen voor festiviteiten, evenementen en culturele projecten/voorstellingen, die bijdragen aan:

  • -

   sterker imago van Schiedam

  • -

   vitalere Binnenstad

  • -

   meer cultuurbeleving

 • 2. De in het eerste lid genoemde activiteiten zijn minimaal op twee van de volgende zaken gericht:

  • -

   Programmeren van cultureel erfgoed;

  • -

   Aantrekken van de doelgroepen jongeren en gezinnen;

  • -

   Zichtbaar maken van de Ambachtelijke maakindustrie;

  • -

   Versterken binnenstad – vergroten bezoekersaantallen;

  • -

   Toegankelijk maken kunst en cultuur.

 • 3. De subsidieaanvrager:

  • a.

   Heeft een reële begroting voor het evenement / de activiteit (inclusief baten en lasten) en communicatieplan;

  • b.

   Toont (cultureel) ondernemerschap aan, waaronder voldoende eigen inkomsten uit de activiteit genoemd in het eerste lid;

  • c.

   De subsidieaanvraag voor een etalageproject bevat een door de SPS positief geadviseerd communicatieplan.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1. Het college stelt een subsidieplafond vast.

 • 2. De verdeling van de aanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag.

Artikel 4 Weigeringgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikel 8 van de ASV 2017 kan de subsidie worden geweigerd indien:

 • a)

  De in het eerste lid van artikel 2 genoemde activiteiten:

  • -

   Niet passen binnen het locatieprofiel, ingevolge de Operationele Richtlijnen Evenementen;

  • -

   Niet plaatsvinden binnen de gemeentegrenzen van Schiedam;

  • -

   Niet voor iedereen toegankelijk zijn.

 • b)

  Voorafgaand aan de aanvraag met de activiteit is gestart;

 • c)

  De activiteit in grote mate een partijpolitieke of levensbeschouwelijk karakter heeft;

 • d)

  De activiteit conflicteert met al geplande activiteiten in tijd, plaats en discipline;

 • e)

  De subsidieaanvrager geen rechtspersoon is.

Artikel 5 Aanvraagtermijnen

In afwijking van artikel 6, tweede lid van de ASV 2017 dient een aanvraag om subsidie door het college te zijn ontvangen:, ten minste

 • 1.

  26 weken voorafgaand aan de activiteit, indien het een etalageproject betreft.

 • 2.

  8 weken voor aanvang van overige activiteiten.

Artikel 6 Subsidievorm

De subsidie kan worden verleend in de vorm van een financiële bijdrage in de kosten van de activiteit en/of een bijdrage in het communicatiepakket.

Artikel 7 Beslistermijn

In afwijking van artikel 7 van de ASV 2017 wordt op een subsidieaanvraag besloten:

 • 1.

  Binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend, indien het een etalageproject betreft;

 • 2.

  Binnen 4 weken nadat de aanvraag is ingediend, voor overige activiteiten.

Artikel 8 Verplichtingen

De aanvrager draagt zorg voor de benodigde vergunningen voor de gesubsidieerde activiteit.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 2. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van de gemeente Schiedam d.d. 3 januari 2017,
de secretaris, de voorzitter
drs. K. D. Handstede C. H. J. Lamers

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017

Algemene toelichting 

In aanvulling op de subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017, zijn hieronder, voor zover nodig, de onderdelen van de regeling artikelsgewijs toegelicht. 

Toelichting:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  Spreekt voor zich.

 • b)

  Cultureel ondernemerschap: Naast culturele of artistieke doelstellingen worden ook zakelijke doelstellingen nagestreefd om diverse inkomsten te genereren voor een gezonde bedrijfsvoering.

 • c)

  Etalageprojecten: Een etalage is ervoor bedoeld om je te verleiden de winkel binnen te stappen. Een etalage ligt niet propvol met spullen. Slechts een aantal voorwerpen is uniek of bijzonder genoeg om te etaleren. Zo is het ook met stadsmarketing. Datgene dat in de etalage staat, moet in ieder geval bijdragen aan het merk en de merkbeleving. Het moet ook onderscheidend en relevant genoeg zijn om de doelgroep te verleiden Schiedam te ontdekken (oftewel: de winkel in te stappen). Evenementen en culturele activiteiten, die aan alle drie de kernwaarden Authentiek, Vernieuwend en Levendig voldoen en gericht zijn op de doelgroep jongeren en gezinnen, worden in de etalage gezet. Evenementen en culturele activiteiten die niet aan de kernwaarden voldoen worden geen onderdeel van stadsmarketing. Communicatie vindt dan plaats via ‘gewone’ kanalen. Het niet in de etalage zetten, is geen oordeel over de kwaliteit of het belang, maar betreft een bewuste keuze om een eenduidig verhaal rond het merk Schiedam te kunnen opbouwen.

 • d)

  (Ambachtelijke) maakindustrie: Bedrijven waar de kwaliteit en niet de kwantiteit de boventoon voert, die verder strekt dan alleen het economisch belang en een bijdrage levert aan de borging van ons cultureel erfgoed, van boorplatform tot de kleine creatieve industrie. Het gaat om industrie die meer gericht is op maatwerk dan massaproductie. Door via het ontwerp- en maakproces de ziel, authenticiteit, innovatie, lokaal en duurzaam, persoonlijke vakbekwaamheid, kwaliteit, maatwerk, aandacht voor het materiaal en gelaagdheid, terug te brengen in bijvoorbeeld de objecten die onze leefomgeving beïnvloeden.

 • e)

  Locatieprofiel: Het doel van profielen is om aan een evenementenorganisatie de mogelijkheden van de locatie te schetsen en aan omwonenden een beeld te geven wat er op de plek zou kunnen plaats vinden. De locatieprofielen geven de kaders aan die vanuit Team veiligheid en vergunningen worden gesteld, zoals geluidsniveau, maximaal aantal bezoekers, frequentie van activiteiten per jaar. Daarbij geven locatieprofielen ook een inhoudelijk kader, zoals het type activiteit en de mogelijke doelgroepen.

 • f)

  Spreekt voor zich.

         

Artikel 2 Activiteiten en criteria

 • 1.

  Het college kan subsidie verlenen voor festiviteiten, evenementen en culturele projecten/voorstellingen. Deze budgetten vallen onder het programma Economie in Ontwikkeling en leveren een bijdrage aan de doelen in dat programma, zoals het versterken van het imago, het versterken van de binnenstad en meer cultuurbeleving. Er zijn ook budgetten binnen het programma Mens en stad in beweging, gericht op het doel versterken cultuurparticipatie (amateurkunst, cultuur in de wijk etc.), maar op deze onderwerpen heeft de regeling geen betrekking. Voor de amateurkunsten bestaat er een aparte regeling, namelijk de Subsidieregeling Amateurkunst gemeente Schiedam 2012,specifiek gericht op het subsidiëren van de amateurkunsten verenigingen in Schiedam.

  Daarnaast wordt er ook een apart budget gereserveerd voor de organisatie van jaarlijks terugkerende nationale en lokale feest- en gedenkdagen: de intocht van Sinterklaas, Koningsdag, specifieke gedenkdagen, Kaarsjesavond. Deze activiteiten vallen buiten deze regeling en kunnen door de gemeente als subsidie of opdracht (inkoop) aan de organiserende partij worden verstrekt.

  De regeling betreft zowel jaarlijks terugkerende activiteiten als eenmalige initiatieven. Daarbij gaat het niet alleen om grote evenementen en hoge bedragen, maar maakt deze regeling ook subsidie voor kleine initiatieven mogelijk.

 • 2.

  Spreekt voor zich.

 • 3.

  De subsidieaanvrager toont (cultureel) ondernemerschap aan, waaronder voldoende eigen inkomsten - die kunnen bestaan uit fondsen, sponsoring en inkomsten uit horeca of kaartverkoop - uit de activiteit genoemd in het eerste lid, artikel 2.

  • a)

   Bij het beoordelen van cultureel ondernemerschap, reële begroting en communicatieplan worden verschillende disciplines betrokken, zijnde Cultuur, Toerisme, Evenementen, Stadsmarketing, Vergunningen en Financiën. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar het soort activiteit, de schaalgrootte, de discipline, of de activiteit voor het eerst wordt gehouden of niet en of er inkomsten vanuit de horeca of kaartverkoop mogelijk zijn.

  • b)

   Zie onder a)

  • c)

   Spreekt voor zich.

 

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1.

  Subsidieplafond: Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling. Het college van burgemeester en wethouders stelt de subsidieplafonds per regeling jaarlijks vast.

 • 2.

  Voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond worden de subsidieaanvragen ‘op volgorde van binnenkomst’ behandeld. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Wanneer om extra informatie of onderbouwing van de aanvraag is gevraagd, geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige aanvraag. Als de aanvraag is ontvangen nadat het subsidieplafond is bereikt, wordt geen subsidie meer verstrekt.

Artikel 4 Weigeringgronden

 • a)

  Operationele richtlijnen Evenementen: Het voornaamste doel van de richtlijnen is dat het duidelijk is voor evenementorganisatoren binnen welke operationele kaders een evenement in Schiedam kan worden georganiseerd, ofwel dat organisatoren van evenementen op voorhand weten aan welke voorschriften dient te worden voldaan. De essentie van deze operationele richtlijnen is het formaliseren van de dagelijkse praktijk voor wat betreft evenementen, vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid. De richtlijnen verwoorden het operationele beleid dat op grond van de burgemeestersbevoegdheid ten opzichte van het organiseren van evenementen wordt uitgevoerd. De richtlijn bevat geen kaderstellend beleid, zoals bijvoorbeeld de (wenselijkheid van) definiëring van evenemententerreinen of begrenzing van (geluids-) belasting van locaties.

 • b)

  Spreekt voor zich.

 • c)

  Spreekt voor zich.

 • d)

  Een weigeringsgrond is als de aanvraag betrekking heeft op een activiteit dat conflicteert met al geplande activiteiten in tijd, plaats en discipline. Het conflicteren ziet onder meer op het niet meer in balans zijn van het aantal en soort geplande activiteiten, indien een nieuwe aanvraag zou worden gehonoreerd.

 • e)

  Spreekt voor zich.

Artikel 5 Aanvraagtermijnen

 • 1.

  Aanvragen voor etalageprojecten dienen tenminste 26 weken voorafgaand aan de start van het project binnen te zijn om voldoende tijd te hebben om de communicatie gericht in te zetten. Daarom wordt hier afgeweken van de termijn genoemd in de ASV 2017.

 • 2.

  Spreekt voor zich.

Artikel 6 Subsidievorm

De subsidie kan worden verleend in de vorm van een financiële bijdrage in de kosten van de activiteit en/of een bijdrage in het communicatiepakket. Etalageprojecten krijgen, naast eventueel subsidie, een communicatiepakket in natura in lijn met de stadsstijl. Hierover heeft de gemeente afspraken gemaakt met SPS.

Artikel 7 Beslistermijn 

 • 1.

  Spreekt voor zich.

 • 2.

  Spreekt voor zich.

Artikel 8 Verplichtingen

Spreekt voor zich.

 

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Spreekt voor zich.

 • 2.

  Spreekt voor zich.