Verordening burgerinitiatieven gemeente Westerveld

Geldend van 21-10-2009 t/m heden

Intitulé

Verordening burgerinitiatieven gemeente Westerveld

VERORDENING BURGERINITIATIEVEN GEMEENTE WESTERVELD

Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING

In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatief: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.

Artikel 2 GELDIG INITIATIEF OP AGENDA RAAD
 • 1. de raad plaatst een burgerinitiatief op de agenda van zijn vergadering als daartoe een geldig verzoek is ingediend.

 • 2. Ongeldig is het verzoek dat:

  • a.

   niet door tenminste 50 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund;

  • b.

   een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat;

  • c.

   niet voldoet aan de eisen, gesteld in artikel 5.

Artikel 3 GERECHTIGDEN TOT BURGERINITIATIEF
 • 1. Initiatiefgerechtigd zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad.

 • 2. Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 4 VAN BURGERINITIATIEF UITGESLOTEN ONDERWERPEN
 • 1. Een burgerinitiatiefvoorstel houdt in:

  • a.

   een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;

  • b.

   een vraag over gemeentelijk beleid;

  • c.

   een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (over een gedraging van het gemeentebestuur);

  • d.

   een bezwaar in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of

  • e.

   een onderwerp waarover tijdens de afgelopen twee jaar door de raad een besluit is genomen.

 • 2. Een burgerinitiatief over een voorstel dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad, maar wel valt onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur, wordt door de raad, eventueel vergezeld van zijn advies, ter afhandeling doorgezonden naar het college of naar de burgermeester.

Artikel 5 PROCEDURE VAN IN BEHANDELINGNEMEN BURGERINITIATIEFVOORSTEL
 • 1. Het burgerinitiatief wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad. Formulieren voor indiening van een burgerinitiatief zijn bij de griffie verkrijgbaar en kunnen na invulling weer bij de griffie worden ingediend. De griffie zal de initiatiefnemers gedurende de verder procedure adviseren en begeleiden.

 • 2. Het verzoek bevat tenminste:

  • a.

   een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;

  • b.

   een toelichting op het initiatiefvoorstel;

  • c.

   de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het voorstel ondersteunen.

Artikel 6 BEHANDELING BURGERINITIATIEFVOORSTEL IN DE RAAD
 • 1. De raad agendeert het burgerinitiatief voor zijn eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het initiatief, indien het voldoet aan de vereisten als gesteld in artikel 5 met dien verstande, dat ten minste twee weken is gelegen tussen de dag van indiening van het verzoek en de dag van de vergadering waarin op het verzoek wordt beslist.

 • 2. Het burgerinitiatief wordt voorafgaand aan agendering in de raad informatief en oordeelsvormend besproken in de betrokken raadscommissie. De verzoeker heeft tijdens de vergadering van de betrokken raadscommissie de gelegenheid om het burgerinitiatief nader toe te lichten en daarover met de commissie van gedachten te wisselen.

 • 3. De verzoeker heeft tijdens de vergadering van de gemeenteraad de gelegenheid om het burgerinitiatief te verdedigen.

 • 4. Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatief een besluit heeft genomen, wordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of de zakelijke inhoud ervan op een geschikte wijze, zoals plaatsing op de website en op de informatiepagina van een huis-aan-huisblad.

 • 5. Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan de verzoeker.

Artikel 7 VERSLAGLEGGING OVER WERKING BURGERINITIATIEF

De burgermeester brengt over elk jaar een verslag uit over de werking van het burgerinitiatief in de praktijk.

Artikel 8 CITEERTITEL

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening burgerinitiatieven gemeente Westerveld’.

Ondertekening

Vastgesteld in de raadsvergadering van 21 april 2009
 
 
De griffier,                                                      De voorzitter,
 
 
A. Middelkamp.                                               T. Slagman-Bootsma