Regeling vervallen per 31-03-2023

Beleidsregels voor automatische incasso

Geldend van 01-01-2006 t/m 30-03-2023 met terugwerkende kracht vanaf 12-10-2010

Intitulé

Beleidsregels voor automatische incasso

NR. BW05-0263

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard

Gelet op het bepaalde in:

 • -

  artikel 7 van de verordening afvalstoffenheffing

 • -

  artikel 9 van de verordening hondenbelasting

 • -

  artikel 7 van de verordening onroerende-zaakbelasting

 • -

  artikel 10 van de verordening rioolrechten

Besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

Regeling automatische incasso belastingen Heerhugowaard

Artikel 1 Algemeen

Ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen gemeentelijke belastingen of andere heffingen meer is dan € 112,50 doch minder dan € 2.268,- kan via automatische incasso in 10 gelijke termijnen worden betaald waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgende op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

Artikel 2 Soort machtiging

De machtiging is een doorlopende machtiging tot wederopzegging.

Artikel 3 Inleverdatum machtiging

De uiterste inleverdatum voor een machtiging is twee weken na de dagtekening van het aanslagbiljet. Bij machtigingen die na de uiterste inleverdatum worden ontvangen, wordt het aantal termijnen vastgesteld door de invorderingsambtenaar.

Artikel 4 Storneringen

De bank kan de betaling storneren omdat er onvoldoende saldo op de bankrekening staat of om een andere, door de bank aangegeven, reden. Na de eerste storno wordt de belastingschuldige aangeschreven met het verzoek de ontbrekende termijn alsnog binnen twee weken te betalen. Na een tweede storno op hetzelfde aanslagbiljet wordt de belastingschuldige aangeschreven met de mededeling dat de automatische incasso voor het betreffende belastingjaar wordt stopgezet. De betalingsregeling vervalt en de oorspronkelijke vervaltermijnen zijn van toepassing. Voor het volgende belastingjaar is de machtiging tot automatische incasso weer van toepassing.

Artikel 5 Ontheffing/Vermindering

Blijft er na een ontheffing of vermindering een restbedrag over dan wordt het resterende bedrag niet in tien termijnen afgeschreven, maar in minder termijnen.

Artikel 6 Archiefwet

De machtigingskaartjes zullen, zolang de machtiging bij de gemeente loopt, worden bewaard volgens de regels van de Archiefwet.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Het bepaalde in dit besluit treedt in werking per 1 januari 2006.

Artikel 8 Citeerartikel

Dit besluit kan worden aangehaald als : Regeling automatische incasso gemeentelijke belastingen Heerhugowaard.

Heerhugowaard, 6 december 2005

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris, de burgemeester,