Nadere regels subsidie toegankelijkheid woongebouwen Amstelveen

Geldend van 08-09-2016 t/m heden

Intitulé

Nadere regels subsidie toegankelijkheid woongebouwen Amstelveen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2012;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen.

 • c.

  Subsidieplafond: het bedrag dat jaarlijks ten hoogste beschikbaar is voor subsidies die op grond van deze nadere regels worden verstrekt.

 • d.

  Woongebouw: gebouw dat een woonfunctie heeft voor een groep bewoners gelegen in de Gemeente Amstelveen.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie op grond van deze nadere regels wordt uitsluitend verstrekt aan Verenigingen van Eigenaren (VVE).

Artikel 3 kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie wordt verstrekt voor voorzieningen die bijdragen aan de toegankelijkheid van woongebouwen.

 • 2. Subsidie wordt verstrekt voor het aanschaffen en aanbrengen van voorzieningen uit het eerste lid.

 • 3. Subsidie kan niet worden verstrekt voor kosten van onderhoud of vervanging van veiligheidsmaatregelen.

Artikel 4 Berekening van de subsidie voor kosten

De subsidie bedraagt per VVE 25% van de subsidiale kosten, met een maximum van € 10.000,-.

Artikel 5 Subsidieplafond en verdeling subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor het subsidiëren van kosten als bedoeld in artikel 3 is € 50.000,-.

 • 2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvragen krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 6 (Nadere) verplichtingen aan de subsidie

 • 1. Het college neemt alleen aanvragen in behandeling wanneer deze zijn ingediend op het door het college beschikbaar gestelde aanvraagformulier en voorzien zijn van de noodzakelijke bijlagen.

 • 2. De noodzakelijke bijlagen als bedoeld in het eerste lid zijn:

  • a.

   Offertes of rekeningen van de voorzieningen, als bedoeld in artikel 3;

  • b.

   Een onderhoudscontract voor de voorzieningen;

  • c.

   Het besluit van de Vereniging van Eigenaren om de voorziening aan te schaffen.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een belanghebbende afwijken van deze nadere regels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag nadat zij gepubliceerd zijn op wettelijk voorgeschreven wijze.

Artikel 10 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: nadere regels subsidie toegankelijkheid woongebouwen Amstelveen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 28 juni 2016. Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen,
De secretaris
De burgemeester