Verordening Blijverslening Ridderkerk 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening Blijverslening Ridderkerk 2017

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2016, nummer 1134440.

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet,

BESLUIT:

de Verordening Blijverslening Ridderkerk 2017 vast te stellen;

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  aanvrager:

  een eigenaar–bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • b)

  Blijverslening:

  een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan een aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen, die worden getroffen in de woning.

 • c)

  College:

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk.

 • d)

  Maatregelen:

  maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.

 • e)

  Werkelijke kosten:

  de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Blijverslening en de kosten van door een deskundig vak bedrijf ter zake van deze maatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

 • f)

  SVn:

  Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. De gemeente Ridderkerk heeft een gemeenterekening Blijverslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Blijverslening kan worden toegekend. De gemeenterekening Blijverslening is ondergebracht bij SVn.

 • 2. een eigenaar– bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

  • a.

   Soort lening

   • Voor een Blijverslening die consumptief wordt verstrekt. De lening wordt consumptief verstrekt indien het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 2.500,– en maximaal € 10.000,– is;

   • Voor een Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt. De lening wordt hypothecair verstrekt indien het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 2.500,– en maximaal € 25.000,– is.

  • b.

   Doelgroep Blijverslening die consumptief en hypothecair wordt verstrekt

   • Eigenaren– bewoners met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist.

   • Eigenaren– bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken.

  • c.

   Markt– /woning en prijssegment

   • Voor het treffen van maatregelen in bestaande woningen van minimaal één jaar oud, in de gemeente Ridderkerk

 • 3. De aanvrager moet de woning waarvoor een Blijverslening wordt verstrekt zelf bewonen en niet in aanmerking komen voor een aanpassing op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1. Tot de maatregelen worden gerekend de bouwkundige en de domotica aanpassingen zoals opgesomd en omschreven op de lijst van maatregelen, die als bijlage is bijgevoegd bij deze verordening.

 • 2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Blijverslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a.

  Mensen langer zelfstandig in de eigen woningen te laten wonen;

 • b.

  Het uitbreiden van de voorraad levensloopbestendige woningen.

Artikel 5 Budget

 • 1. De raad van de gemeente Ridderkerk stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Blijversleningen.

 • 2. Blijversleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

 • 1. Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Blijverslening toe te kennen.

 • 2. Het college stelt de hoogte van de Blijverslening consumptief vast, met een minimum van € 2.500 ,– en een maximum van € 10.000 ,–

 • 3. Het college stelt de hoogte van de Blijverslening hypothecair vast, met een minimum van € 2.500 ,– en een maximum van € 25.000 ,–.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een Blijverslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van: a. De te treffen maatregelen;

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen door middel van offertes;

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag buiten behandeling te laten.

 • 5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings– of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Blijverslening in, indien:

 • a.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 • b.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • c.

  De Blijverslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • d.

  De te treffen maatregelen minder bedragen dan € 2.500 ,–.

 • e.

  SVn een negatieve krediettoets uitbrengt.

 • f.

  De aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de maatregelen.

Artikel 9 Krediettoets, verstrekken en beheer Blijverslening

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Blijverslening onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2. Bij een positieve krediettoets brengt SVn een offerte uit. SVn kan alleen een offerte uitbrengen als de aanvraag volledig is.

 • 3. SVn verstrekt en beheert een toegewezen Blijverslening.

Artikel 10 Voorwaarden SVn

Op een Blijverslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties Blijverslening’, ‘Procedures Blijverslening’, ‘Uitvoeringsregels Blijverslening’ en ‘Toelichting op een Blijverslening’, zoals die op het moment van offreren zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Ridderkerk en SVn, danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 11 Kenmerken Blijverslening

Consumptief

Hypothecair

Verstrekking

SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente.

SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente en/of provincie.

Looptijd

De looptijd bedraagt 10 jaar.

– Tot en met € 10.000,– bedraagt de looptijd 10 jaar.

– Vanaf € 10.001,– bedraagt de looptijd 20 jaar.

Rentepercentage

De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd vast.

De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar bij een hoofdsom tot en met € 10.000,– en een rente voor 20 jaar bij hogere bedragen. De rente is gedurende de gehele looptijd

vast.

Betaling van rente en aflossing

– De lening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand.

– De maandelijkse betalingen worden valutair per de laatste dag van iedere maand met de restschuld verrekend.

– Automatische incasso is verplicht.

– De lening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand.

– De maandelijkse betalingen worden valutair per de laatste dag van iedere maand met de restschuld verrekend.

– Bij een aflossingsvrij deel is uitsluitend rente verschuldigd steeds te voldoen per het einde van elke maand.

– Automatische incasso is verplicht.

Vervroegde aflossing

Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250,–.

Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250,–.

Kosten

Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies.

– Vast bedrag voor afsluitkosten.

– Notariskosten zijn voor rekening van de klant.

– Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies.

Akte

Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Van de lening wordt een hypothecaire akte opgemaakt.

Zekerheden

Geen. De lening wordt uitsluitend onderhands verstrekt.

Hypothecaire zekerheid.

Overige voorwaarden

– Indien van toepassing kunnen eventuele subsidies ten gunste van het bouwkrediet geboekt worden.

– Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.

– Indien van toepassing kunnen eventuele subsidies ten gunste van het bouwkrediet geboekt worden.

– Indien van toepassing kan eigen geld in het bouwkrediet gestort worden.

– Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente/provincie mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.

– De totale financiering van de woning (de bestaande hypotheek + de Blijverslening) mag maximaal 80% van de WOZ–waarde van de woning bedragen.

Uitbetaling van de lening

De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.

De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.

Artikel 12 Bouwkrediet

 • 1. De Blijverslening wordt door middel van een bouwkrediet beschikbaar gesteld. Betaling van rente en aflossing start na het passeren van de hypotheekakte of het ondertekenen van de onderhandse akte.

 • 2. Facturen van de aannemer of installateur die het project uitvoert dient de aanvrager, samen met het SVn declaratieformulier, bij de gemeente (of daartoe aangestelde instantie) in. Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Artikel 13 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 14 Hardheidsclausule

 • 1. Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 • 2. Het college wijkt niet af van het bepaalde in deze verordening voor zover dit strijd oplevert met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en/of de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en/of de Gedragscode consumptief krediet.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ridderkerk van

24 november 2016.

De griffier,
mr. J.G. van Straalen
De voorzitter,
mw. A.Attema

Bijlage: overzichtslijst bouwkundige en domotica aanpassingen Blijverslening

Bouwkundige aanpassingen

 • Slaapkamer + badkamer op de begane grond

 • Badkamer gelijkvloers met slaapkamer

 • Geschikt maken van de badkamer voor verzorging

 • Verstelbaar keukenblok

 • Inductie koken ipv gas of electra

 • Verbreden deuren

 • Aanbrengen traplift

 • Automatische opener garage

 • Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam (met afstandsbediening)

 • Gemotoriseerde (rol)gordijnen met afstandsbediening

 • Extra lichtpunt (optioneel met sensor) voor looppadverlichting ’s nachts naar toilet

 • Hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk (bij en aanbouw)

 • Voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen

 • Optische rookmelder op slaapverdieping (op lichtnet)

 • Koolmonoxidemelder

 • Gasmelder

 • Gasafsluiter

 • Waterdetector

 • Teruggebogen deurklinken

 • Drempels weg of verlagen

 • Vervangen voordeur met dorpel en driepuntsluiting met comfortslot

 • Deurbel met geluidsversterking / lichtsignaal

 • Wandbeugel bij deur (binnenzijde)

 • Wandbeugel bij de deur (buitenzijde)

 • Toegangspad opgehoogd of hellingbaan om niveauverschillente compenseren

 • Stalen drempeloploop voor oplossen hoogteverschil (buiten)

 • Buitenlamp (optioneel bewegingsmelder of schemerschakelaar)

 • Verlicht huisnummer zonder extra stroomaansluiting

 • Elektronisch slot per stuk Sleutelkluisje voor thuiszorg

 • Tweede trapleuning

 • Beugel aan of vlak naast spil van de trap

 • Trapleuning verlengen

 • Lichtpunt met hotelschakelaar in trapgat

 • Infreezen antislip randen in traptreden

 • Verwijderen oude tegels en antisliptegels aanbrengen

 • Anti-sliplaag op bestaande tegels

 • Beugels naast de douche

 • Opklapbaar douchezitje met armleggers

 • Thermostatische badmengkraan

 • Thermostatische douchemengkraan

 • Verdiepen douchevloer in verband met afwatering (bij cabine)

 • Bad vervangen door douche inclusief leiding– en tegelwerk

 • Tweede toilet realiseren in bestaande doucheruimte

 • Toilet op verdieping

 • Verhoogde toiletpot plaatsen (> 46 cm)

 • Opklapbare beugel aanbrengen naast het toilet

 • Geschikt maken/vergroten badkamer voor verzorging

 • TL-verlichting boven kookplaat en/of aanrecht

 • Eénhendelmengkraan keuken

 • Inloopdouche aanbrengen

Domotica Aanpassingen

 • Mobiliteitsbewaking met behulp van bewegingssensoren en/of camera’s – Voorprogrammeren van oven, koffiezetapparaat, magnetron etc.

 • Openen van deuren via mobiele telefoon

 • Waterkranen die openen bij nabijheid van handen en sluiten bij wegtrekken ervan

 • Automatisch doorspoelen van toilet of urinoir en reiniging van de toiletbril als de gebruiker is opgestaan – Digitaal spiekoog

 • Draadloze video-deurintercom

 • Eén schakelaar voor alle verlichting bij naar bed gaan of weggaan

 • GPS verbinden aan een persoon met een functiestoornis