Verordening Bestuurlijke Boete Overlast in de Openbare Ruimte

Geldend van 01-03-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening Bestuurlijke Boete Overlast in de Openbare Ruimte

Inhoud

Artikel 1 Boetebepaling 

 • 1. Overtreding door een natuurlijke persoon of rechtspersoon van het bij of krachtens de volgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 bepaalde kan worden beboet met een bestuurlijke boete: 2.3, 2.4, 2.12, eerste lid, 2.12, tweede lid, 2.12, vierde lid, 2.13, eerste lid, 2.17, tweede lid, 2.17, vijfde lid, 2.17A, eerste lid, 2.18, eerste lid, 2.18, tweede lid, 2.19, eerste lid, 2.20, eerste lid, 2.22, eerste lid, 2.23, eerste lid, 2.25, tweede lid, 2.36, tweede lid, 2.40 eerste lid, 2.41, zevende lid, 2.44, vierde lid, 2.49, eerste lid, 2.49, tweede lid, 2.50, eerste lid, 2.50, tweede lid, 2.50, derde lid, 2.51, eerste lid, 2.52, eerste lid, 2.53, eerste lid, 3.12, 3.13, 3.14, 3.18, 3.20, 3.21, 3.26, eerste lid, 2.26, tweede lid, 3.60, derde lid, 3.60, tweede lid, 4.2, eerste lid, 4.3, eerste lid 4.5, vierde lid, 4.6, 4.7 eerste lid, 4.9, eerste lid, 4.10, tweede lid, 4.11, eerste lid, 4.12, eerste lid, 4.13, eerste lid, 4.14, eerste lid, 4.16 eerste lid, 4.17, eerste lid, 4.17, vierde lid, 4.17, zesde lid, 4.18, 4.19, eerste lid, 4.20, eerste lid, 4.21, eerste lid, 4.21, tweede lid, 4.22, eerste lid, 4.23, eerste lid, 4.24, eerste lid, 4.25, eerste lid, 4.26, 4.27, eerste lid, 4.27, tweede lid, 4.27, vierde lid, 5.3,5.3A eerste lid, 5.4, eerste lid, 5.5, eerste lid, 5.7, eerste lid, 5.7, tweede lid, 5.7, derde lid, 5.8, eerste lid, 5.8A, 5.9, eerste lid, 5.9, tweede lid, 5.9, derde lid, 5.10, eerste lid, 5.10, tweede lid, 5.11, eerste lid, 5.11 tweede lid, 5.12, eerste lid, onder a, b en c, 5.13, eerste lid, 5.14, 5.15, eerste lid, 5.16, eerste lid, 5.17, 5.18. 

 • 2. Overtreding door een natuurlijke persoon of rechtspersoon van het bij of krachtens de volgende artikelen van de Afvalstoffenverordening 2023 bepaalde kan worden beboet met een bestuurlijke boete: 7, 8, 9 eerste lid, 10 eerste lid, 10 tweede lid, 10 zesde lid, 11 tweede lid, 12, 13 zesde lid, 13a tweede lid, 14 eerste lid, 15 eerste lid, 15 tweede lid, 16 eerste lid, 16 tweede lid, artikel 17, 18 tweede lid, 18 derde lid, 19 eerste lid, 20 eerste lid, 21.

 • 3. Overtreding door een natuurlijke persoon of rechtspersoon van het bij of krachtens de volgende artikelen van de Marktverordening bepaalde kan worden beboet met een bestuurlijke boete: 3.2, eerste lid, 3.2, derde lid, 3.14, eerste lid, 3.16, eerste lid, 3.21 sub c, 3.21 sub d, 3.22, vijfde lid, 3.23, eerste lid, 3.23 tweede lid, 3.25, eerste lid, 3.25, derde lid, 3.26, eerste lid, 3.27, 3.28, eerste lid, 3.29, eerste lid, 4.3, eerste lid, 4.5, eerste lid, 4.6, derde lid, 4.7, 4.8, eerste lid. 

 • 4. Overtreding door een natuurlijke persoon of rechtspersoon van het bij of krachtens de volgende artikelen van de Verordening staan- en ligplaatsen buiten de markt en venten bepaalde kan worden beboet met een bestuurlijke boete: 2.1, eerste lid, 3.1, eerste lid, 3.8, zesde lid, 3.10, 4.1, eerste lid, 4.2, eerste lid, 4.3, eerste lid, 4.5.

 • 5. Overtreding door een natuurlijke persoon of rechtspersoon van het bij of krachtens de volgende artikelen van de Verordening op het binnenwater 2010 bepaalde kan worden beboet met een bestuurlijke boete: 2.1.1 eerst lid, 2.1.2 eerste lid, 2.1.3, eerste lid, 2.1.4, eerste en tweede lid, 2.1.5, tweede lid, 2.1.7, eerste, tweede en vierde lid, 2.1.9, tweede lid, 2.3.5, eerste lid, 2.4.1, eerste lid, 2.5.1, 3.3.1, eerste lid, 3.3.2, eerste lid, 3.3.3, eerste lid.

Artikel 2 Boetehoogte natuurlijk persoon

Bij overtreding door een natuurlijke persoon van een voorschrift als genoemd in artikel 1 van deze verordening, is de hoogte van de bestuurlijke boete gelijk aan het bedrag dat in Bijlage 1. Boetebedragen is vermeld bij het betreffende voorschrift. Wijkt het in Bijlage 1. Boetebedragen genoemde bedrag af van het voorgeschreven bedrag voor een soortgelijk voorschrift in het Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte, dan geldt het in het Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte voorgeschreven bedrag.

Artikel 3 Boetehoogte rechtspersoon

Bij overtreding door een rechtspersoon van een voorschrift als genoemd in artikel 1 van deze verordening, is de hoogte van de bestuurlijke boete gelijk aan vijfmaal het bedrag dat in Bijlage 1. Boetebedragen is vermeld bij het betreffende voorschrift, in de kolom ‘vanaf 16 jaar’. Wijkt het in Bijlage 1. Boetebedragen genoemde bedrag af van het voorgeschreven bedrag voor een soortgelijk voorschrift in het Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte, dan geldt het in het Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte voorgeschreven bedrag maal vijf.

Bijlage I

Grondslag overtreding

Onderwerp

Omschrijving

Feitcode

Boetebedrag

 
 
 
 

Natuurlijke persoon

Rechtspersoon

 
 
 
 

vanaf 12 jaar

vanaf 16 jaar

 

Algemene plaatselijke verordening 2008 (APV)

art. 2.3 APV

Plaatsen van zaken bij samenkomsten

Het is verboden bij openbare samenkomsten en vermakelijkheden op door de burgemeester aangewezen tijden en plaatsen zaken op of aan de weg te plaatsen of te hebben.

BA001

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 2.4 APV

Betreden van afzettingen

Het is verboden zich te begeven op terreinen, wegen of weggedeelten die door het bevoegde bestuursorgaan zijn afgezet vanwege de openbare orde of veiligheid, de verkeersveiligheid of een ander algemeen belang.

BA002

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 2.12, lid 1, APV

Verbod klanten werven voor prostitutie

Het is verboden zich op of aan de weg of in een voor publiek toegankelijk gebouw op te houden met het kennelijke doel om klanten te werven voor prostitutie.

BA003

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 2.12, lid 2, APV

Verbod klanten werven voor prostitutie

Het is verboden vanuit een gebouw of vanuit de toegang naar een gebouw klanten die zich op of aan de weg bevinden te werven voor prostitutie.

BA004

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 2.12, lid 4, APV

Verbod onnodig opdringen door sekswerkers

Het is een prostituee verboden een passant hinderlijk te bejegenen of zich aan de passant op te dringen dan wel zich ongekleed of vrijwel ongekleed achter het raam, in de toegang tot het raamprostitutiebedrijf, of op de weg op te houden.

BA005

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 2.13, lid 1, APV

Verbodsbepaling prostituanten

Het is verboden op of aan de weg of in een voor publiek toegankelijk gebouw gebruik te maken van de diensten van een prostituee dan wel op enigerlei wijze in te gaan op voorstellen, in welke vorm dan ook, om van die diensten gebruik te maken.

BA006

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 2.17, lid 2, APV

Overtreden alcoholverbod

Het is verboden op door de burgemeester aangewezen wegen of weggedeelten alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben in aangebroken flessen, blikjes en dergelijke.

BA007

€ 55

€ 110

€ 550

art. 2.17, lid 5, APV

Bedrijfsmatig verstrekken alcohol in aangewezen gebied

Het is verboden om in perioden en gebieden die door de burgemeester zijn aangewezen, bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik elders dan ter plaatse, dan wel deze dranken te verstrekken in strijd met de beperkingen die de burgemeester aan de verstrekking heeft verbonden.

BA008

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 2.17A, lid 1, APV

Groepsfietsen

Het is de bestuurder van een groepsfiets verboden zich met een groepsfiets te bevinden op door de burgemeester aangewezen gebieden, wegen of weggedeelten.

BA009

€ 110

€ 220

€ 1.100

art. 2.18, lid 1, APV

Hinderlijk gedrag in of bij gebouwen

Het is anderen dan de bewoners of gebruikers van een gebouw of vaartuig verboden:

 • a.

  zonder redelijk doel tegen een deur, raam of vensterbank te leunen of zich anderszins hinderlijk op te houden in de onmiddellijke omgeving van dat gebouw of vaartuig;

 • b.

  zonder redelijk doel of op voor anderen kennelijk hinderlijke wijze zich op te houden in de voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimten van dat gebouw.

BA010

€ 55

€ 110

€ 550

art. 2.18, lid 2, APV

Hinderlijk gedrag in of bij gebouwen

Het is verboden zonder redelijk doel of op voor anderen kennelijk hinderlijke wijze zich op te houden in of bij een portiek, een portaal, een telefooncel, een parkeergarage of een soortgelijke, voor publiek toegankelijke ruimte dan wel deze ruimte te verontreinigen of te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij is bestemd.

BA011

€ 80

€ 160

€ 800

art. 2.19, lid 1, APV

Spelen om geld op de weg

Het is verboden op of aan de weg met kaarten, geld, dobbelstenen of andere voorwerpen om geld te spelen of deze activiteiten te ondersteunen.

BA012

€ 110

€ 220

€ 1.100

art. 2.20, lid 1, APV

Slapen op of aan de weg

Het is verboden de weg als slaapplaats te gebruiken of op of aan de weg of het openbaar water een voertuig, vaartuig, woonwagen, tent of ander onderkomen als slaapplaats te gebruiken, daarin te overnachten of daartoe gelegenheid te bieden.

BA013

€ 80

€ 160

€ 800

art. 2.22 lid 1 APV

Openbare fietsverkoop

Het is verboden op of aan de weg fietsen of onderdelen van fietsen te koop aan te bieden, te verkopen of te kopen.

BA014

€ 80

€ 160

€ 800

art. 2.23, lid 1, APV

Verboden gedragingen veerponten

Het is verboden gebruik te maken van veerponten en daarop aanwezige voorzieningen en installaties op zodanige wijze dat de orde, de rust, de veiligheid of een goede bedrijfsgang wordt of kan worden verstoord.

BA015

€ 80

€ 160

€ 800

art. 2.25, lid 2, APV

Verbod op bespieden

Het is verboden zich op of aan de weg op te houden met de kennelijke bedoeling personen die zich op of aan de weg of in een gebouw of vaartuig bevinden te bespieden.

BA016

€ 80

€ 160

€ 800

art. 2.36, lid 2, APV

Verboden optocht

Het is verboden een optocht te houden, te leiden of daaraan deel te nemen als:

 • a.

  de kennisgeving niet is gedaan overeenkomstig artikel 2.34, eerste en tweede lid;

 • b.

  wordt afgeweken van de bij de kennisgeving verstrekte gegevens;

 • c.

  in strijd wordt gehandeld met de door de burgemeester gegeven voorschriften of

 • d.

  de burgemeester de optocht heeft verboden.

BA017

€ 55

€ 110

€ 550

art. 2.40, lid 1, APV

Evenement zonder vergunning

Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te houden.

BA018

€ 55

€ 110

€ 550

art. 2.41, lid 7, APV

Meldingsplichtige evenementen

Het is verboden een evenement te houden of hieraan deel te nemen als:

 • a.

  geen kennisgeving is gedaan overeenkomstig het tweede lid;

 • b.

  wordt afgeweken van de bij de kennisgeving verstrekte gegevens;

 • c.

  in strijd wordt gehandeld met de door de burgemeester gegeven voorschriften zoals bedoeld in het vierde lid;

 • d.

  het evenement in strijd is met een aanwijzing door de burgemeester op grond van het zesde lid of

 • e.

  de burgemeester het evenement heeft verboden

BA019

€ 55

€ 110

€ 550

art. 2.44, lid 4, APV

Negeren bevel met betrekking tot evenement

Het is verboden te handelen in strijd met een bevel als bedoeld in het derde lid. (De burgemeester kan de organisator of degene die feitelijk leiding geeft aan het evenement bevelen maatregelen te nemen ter bescherming van de in artikel 2.43 genoemde belangen, dan wel hem bevelen het evenement onmiddellijk te beëindigen)

BA020

€ 55

€ 110

€ 550

art. 2.49, lid 1, APV

Straatartiesten en muziek

Het is verboden op door de burgemeester aangewezen wegen en tijden op of aan de weg als straatartiest op te treden of muziek ten gehore te brengen

BA021

€ 110

€ 220

€ 1.100

art. 2.49, lid 2, APV

Straatartiesten en muziek

Het is verboden op andere dan krachtens het eerste lid aangewezen wegen of plaatsen zonder vergunning van de burgemeester als straatartiest of straatmuzikant op te treden

BA022

€ 110

€ 220

€ 1.100

art. 2.50, lid 1, APV

Verbod aanbieden diensten op of aan de weg

Het is verboden op of aan de weg of het openbaar water tegen betaling diensten aan te bieden of te verlenen voor een werkzaamheid, zoals

 • a.

  schoenpoetser, gids, portrettist, fotograaf, bewaker van voertuigen of andere zaken, reiniger van auto’s of

 • b.

  het werven van klanten voor bedrijven zoals rondvaartrederijen, hotels, horecabedrijven en prostitutiebedrijven

BA023

€ 110

€ 220

€ 1.100

art. 2.50, lid 2, APV

Verbod aanbieden diensten op of aan de weg

Het is verboden op of aan de weg of het openbaar water plaatsbewijzen voor een evenement te koop aan te bieden of daartoe in voorraad te hebben behalve in de daarvoor bestemde en bij het evenement behorende ruimte

BA024

€ 110

€ 220

€ 1.100

art. 2.50, lid 3, APV

Verbod aanbieden diensten op of aan de weg

Het is verboden op door het college aangewezen wegen zich op of aan de weg op te houden met het kennelijke doel anderen te bewegen een abonnement te nemen op een krant, blad of andere publicatie, een steunverklaring te geven, om lid of donateur te worden van een organisatie of om deel te nemen aan een onderzoek of enquête

BA025

€ 110

€ 220

€ 1.100

art. 2.51, lid 1, APV

Verbod aanbieden personenvervoer

Het is verboden op of aan de weg met een voertuig tegen betaling personenvervoer aan te bieden

BA026

€ 110

€ 220

€ 1.100

art. 2.52, lid 1, APV

Verbod inzameling geld of goederen

Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden, dan wel leden of donateurs te werven

BA028

€ 80

€ 160

€ 800

art. 2.53, lid 1, APV

Verbod verspreiden drukwerk op aangewezen wegen

Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder het publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden of bekend te maken op of aan door het college aangewezen wegen of gedeelten daarvan

BA030

€ 80

€ 160

€ 800

art. 3.12 APV

Overtreden openingstijden alcoholverstrekkend bedrijf

Het is verboden een alcoholverstrekkend bedrijf voor bezoekers geopend te hebben of daarin bezoekers toe te laten op andere tijdstippen dan

 • a.

  van 07.00 tot 01.00 uur en in het weekeinde van 07.00 tot 03.00 uur als het bedrijf een dagzaak is;

 • b.

  van 09.00 tot 03.00 uur en in het weekeinde van 09.00 tot 04.00 uur als het bedrijf een avondzaak is;

 • c.

  van 09.00 tot 04.00 uur en in het weekeinde van 09.00 tot 05.00 uur als het bedrijf een nachtzaak is

BA031

€ 160

€ 320

€ 1.600

art. 3.13 APV

Overtreden openingstijden alcoholvrij bedrijf

Het is verboden een alcoholvrij bedrijf voor bezoekers geopend te hebben of daarin bezoekers toe te laten op andere tijdstippen dan

 • a.

  van 07.00 tot 03.00 uur en in het weekeinde van 07.00 tot 04.00 uur als het bedrijf in het stadsdeel Centrum is gelegen;

 • b.

  van 07.00 tot 01.00 uur en in het weekeinde van 07.00 tot 03.00 uur als het bedrijf buiten het stadsdeel Centrum is gelegen

BA032

€ 160

€ 320

€ 1.600

art. 3.14 APV

Overtreden openingstijden terrassen

Het is verboden een terras voor bezoekers geopend te hebben of daarop bezoekers toe te laten op andere tijdstippen dan in de exploitatievergunning staan aangegeven

BA033

€ 160

€ 320

€ 1.600

art. 3.18 APV

Verbod terras op of aan aangewezen wegen

Het is verboden een terras te exploiteren:

 • a.

  op of aan wegen die door de burgemeester met het oog op de belangen die zijn genoemd in artikel 3.11, tweede lid zijn aangewezen en

 • b.

  op of aan wegen die door het college met het oog op de belangen genoemd in artikel 3.17, tweede lid zijn aangewezen

BA034

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 3.20 APV

Verwijdering terras of serre

Als naar het oordeel van het bevoegde bestuursorgaan verwijdering van een terras of een serre noodzakelijk is, zorgt de exploitant of de leidinggevende onmiddellijk of binnen de daartoe gestelde termijn voor verwijdering

BA035

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 3.21 APV

Gebruik terras in strijd met vergunning

Het is verboden dranken en eetwaren voor directe consumptie ter plaatse te verstrekken buiten dat deel van de weg dat volgens de vergunning als terras mag worden geëxploiteerd

BA036

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 3.26, lid 1, APV

Verplichtingen van bezoekers horecabedrijf

Het is de bezoeker van een horecabedrijf verboden zich daarin te bevinden buiten de vastgestelde openingstijden

BA037

€ 55

€ 110

€ 550

art. 3.26, lid 2, APV

Verplichtingen van bezoekers horecabedrijf

Het is verboden in een horecabedrijf de orde te verstoren

BA038

€ 80

€ 160

€ 800

art. 3.60, lid 3, APV

Openingstijden speelgelegenheden

Het is de bezoeker van een speelgelegenheid verboden in de speelgelegenheid aanwezig te zijn buiten de vastgestelde openingstijden

BA039

€ 55

€ 110

€ 550

art. 3.60, lid 2, APV

Openingstijden speelgelegenheden

Het is verboden om een speelgelegenheid voor bezoekers geopend te hebben of daarin bezoekers toe te laten buiten de vastgestelde openingstijden

BA040

€ 160

€ 320

€ 1.600

art. 4.2, lid 1, APV

Vastmaken van voorwerpen aan objecten

Het is verboden voorwerpen aan te brengen boven of over de weg of vast te maken aan bomen of aan objecten die zijn bestemd voor of gebruikt worden ten behoeve van de openbare dienst

BA041

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 4.3, lid 1, APV

Plaatsen van voorwerpen op de weg

Het is verboden zonder vergunning van het college voorwerpen of stoffen op, aan, in of boven de weg te plaatsen, aan te brengen, te hebben of te storten

BA042

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 4.5, lid 4, APV

Verbod plaatsen voorwerp in strijd met nadere regel of aanwijzing

Het is verboden een voorwerp als bedoeld in het eerste lid op de weg te plaatsen als in strijd wordt gehandeld met de nadere regels als bedoeld in het tweede lid of met een aanwijzing als bedoeld in het derde lid

BA043

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 4.6 APV

Schade en hinder door voorwerpen

Het is verboden op, in, over of boven de weg voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard te plaatsen, aan te brengen of te hebben als deze door hun omvang, vormgeving, constructie of plaats van bevestiging schade kunnen toebrengen aan de weg, gevaar kunnen opleveren voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan dan wel een belemmering kunnen vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg of in ernstige mate afbreuk doen aan het uiterlijk aanzien van de openbare ruimte

BA044

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 4.7, lid 1, APV

Verbod plakken en kladden

Het is verboden op de weg of op een zaak:

 • a.

  een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding op welke wijze dan ook aan te brengen of aan te laten brengen of

 • b.

  met kalk, krijt, teer, een kleur- of verfstof of op andere wijze een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of aan te laten brengen

BA045

€ 80

€ 160

€ 800

art. 4.9, lid 1, APV

Verbod meevoeren aanplakgereedschap

Het is verboden:

 • a.

  met een aanplakbiljet, plakmiddel of plakgereedschap op de weg te zijn of

 • b.

  tussen 22.00 uur en 06.00 uur op de weg te zijn met teer, krijt, kalk of een kleur- of verfstof

BA046

€ 80

€ 160

€ 800

art. 4.10, lid 2, APV

Verbod reclame op onroerende zaken

Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden deze zaak of een daarop aanwezige zaak te gebruiken of te laten gebruiken voor het maken van reclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de weg of vanaf een andere voor publiek toegankelijke plaats zichtbaar is en die niet toelaatbaar is

BA047

€ 80

€ 160

€ 800

art. 4.11, lid 1, APV

Verbod reclame op openbare weg en water

Het is verboden met een bord, doek of met enig ander middel of voorwerp of met een voertuig of vaartuig, uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt of bestemd voor het maken van reclame, op of aan de weg of het openbaar water reclame te maken

BA048

€ 80

€ 160

€ 800

art. 4.12, lid 1, APV

Verbod verspreiden voorwerpen voor reclamedoeleinden

Het is verboden voor reclamedoeleinden op of aan de weg voorwerpen onder het publiek te verspreiden of te laten verspreiden

BA049

€ 80

€ 160

€ 800

art. 4.13, lid 1, APV

Werkzaamheden op of in de weg

Het is verboden de wegbedekking op te breken of te beschadigen

BA050

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 4.14, lid 1, APV

Verbod aanbrengen beplantingen

Het is verboden op of in de weg beplanting aan te brengen tenzij hiervoor een overeenkomst met de gemeente is gesloten

BA051

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 4.16, lid 1, APV

Verbod ten aanzien van gedenktekens

Het is verboden zich te bevinden op of tegen een gedenkteken dat op of aan de weg staat of daarop of daartegen een voorwerp te zetten

BA052

€ 55

€ 110

€ 550

art. 4.17, lid 1, APV

Verbod verontreinigen weg

Het is verboden de weg te verontreinigen

BA053

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 4.17, lid 4, APV

Verbod verontreinigen water

Het is verboden zaken die een hinderlijke stank verspreiden, het water kunnen verontreinigen of verondiepen, voor de gezondheid schadelijk kunnen zijn of die blijven drijven, rechtstreeks in het openbaar water te deponeren dan wel zodanig te plaatsen dat deze in het openbaar water kunnen komen

BA054

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 4.17, lid 6, APV

Verbod veroorzaken verontreiniging bij laden en lossen

Het is verboden zaken te vervoeren dan wel te laden of te lossen, te hijsen of te vieren zonder zodanige voorzieningen te hebben getroffen dat wordt voorkomen dat de lucht, het water of de weg wordt verontreinigd

BA055

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 4.18 APV

Verbod ten aanzien van openbare ijsvlakten

Het is verboden een voor het publiek toegankelijke ijsvlakte te beschadigen, te verontreinigen, te versperren of voor het schaatsen minder bruikbaar te maken

BA056

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 4.19, lid 1, APV

Bestrijding gladheid

Het is verboden bij vorst of dreigende vorst water op de weg te storten of te laten vloeien

BA057

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 4.20, lid 1, APV

Verbod parkeren voertuigen autobedrijf e.d.

Het is degene die er zijn beroep dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te stallen, herstellen, slopen, verhuren, verhandelen of te gebruiken voor het geven van rijlessen verboden:

 • a.

  drie of meer voertuigen die hem toebehoren of zijn toevertrouwd, op de weg te parkeren in elkaars nabijheid of

 • b.

  de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken

BA058

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 4.21, lid 1, APV

Verbod te koop aanbieden meerdere voertuigen

Het is verboden op of aan de weg een voertuig te parkeren of te laten staan met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen in de nabijheid van een ander met hetzelfde doel geplaatst voertuig

BA059

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 4.21, lid 2, APV

Verbod te koop aanbieden van voertuigen

Het is verboden op door het college aangewezen wegen of weggedeelten een voertuig te parkeren met het kennelijke doel dit te koop aan te bieden of te verhandelen

BA060

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 4.22, lid 1, APV

Verbod plaatsen wrakken

Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud of in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de weg te plaatsen of te hebben

BA061

€ 225

€ 450

€ 2.250

art. 4.23, lid 1, APV

Verbod parkeren reclamevoertuigen

Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een reclameaanduiding op of aan de weg te parkeren met het kennelijke doel daarmee reclame te maken

BA062

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 4.24, lid 1, APV

Verbod parkeren grote voertuigen

Het is verboden een voertuig dat, de lading meegerekend, een lengte heeft van meer dan zes meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, te parkeren:

 • a.

  tussen 06:00 uur en 22:00 uur op een door het college aangewezen plaats waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente of

 • b.

  op de weg bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw hinderlijk wordt belemmerd of hun anderszins hinder of overlast wordt aangedaan

BA063

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 4.25, lid 1, APV

Verbod parkeren caravans e.d.

Het is verboden een camper, caravan, woonwagen, aanhangwagen of keetwagen langer dan drie achtereenvolgende dagen te parkeren op of aan de weg. Dit verbod geldt eveneens voor andere voertuigen die voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden worden gebruikt

BA064

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 4.26 APV

Verbod blokkeren parkeerruimte

Het is verboden op de weg parkeerruimte te blokkeren met het kennelijke doel deze te reserveren

BA065

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 4.27 lid 1 APV

Verbod hinder bij parkeren fietsen en bromfietsen

Het is verboden een fiets, bromfiets of gehandicaptenvoertuig te parkeren als daardoor:

 • a.

  op de weg de doorgang wordt gehinderd of belemmerd;

 • b.

  de veiligheid of de doorstroming van of het uitzicht voor het verkeer wordt belemmerd;

 • c.

  schade ontstaat of

 • d.

  voor een bewoner of gebruiker van het gebouw waartegen of waarvoor de fiets, bromfiets of het gehandicaptenvoertuig staat geparkeerd, de doorgang of het uitzicht wordt belemmerd

BA066

€ 30

€ 60

€ 300

art. 4.27, lid 2, APV

Verbod hinder bij parkeren fietsen en bromfietsen

Het is verboden:

 • a.

  een fiets of bromfiets te parkeren in door het college daarvoor aangewezen gebieden, langer dan een door het college te bepalen periode;

 • b.

  fietsen of bromfietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een kennelijke verwaarloosde toestand verkeren, op of aan de weg te laten staan

BA067

€ 30

€ 60

€ 300

art. 5.3 APV

Afsteekverbod vuurwerk

Het is verboden vuurwerk, anders dan bedrijfsmatig, tot ontbranding te brengen. Met uitzondering van fop- en schertsvuurwerk

BA068

€ 125

€ 250

€ 1.250

art. 5.3A, lid 1, APV

Verbod carbidschieten

Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumcarbide (carbid) en water of een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden

BA069

€ 125

€ 250

€ 1.250

5.4 lid 1 APV

Verbod gebruik explosieven

Het is verboden zonder vergunning van het college explosieven te gebruiken

BA071

€ 125

€ 250

€ 1.250

art. 5.5, lid 1, APV

Verbod hinder door toestellen

Het is verboden toestellen, geluidsapparaten of machines in werking te hebben, of anderszins handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving hinder wordt veroorzaakt of toe te laten dat deze handelingen worden verricht

BA072

€ 80

€ 160

€ 800

art. 5.7, lid 1, APV

Verbod hinder door motorvoertuigen en bromfietsen

Het is verboden zonder noodzaak met een motorvoertuig of een bromfiets hinder te veroorzaken

BA073

€ 80

€ 160

€ 800

art. 5.7, lid 2, APV

Verbod hinder door motorvoertuigen en bromfietsen

Het is verboden zonder noodzaak de motor van een motorvoertuig in werking te hebben

BA074

€ 80

€ 160

€ 800

art. 5.7, lid 3, APV

Verbod hinder door motorvoertuigen en bromfietsen

Het is verboden een motorvoertuig op zodanige wijze te laden of te lossen dat daardoor zonder noodzaak hinder wordt veroorzaakt

BA075

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 5.8, lid 1, APV

Verbod houden wedstrijd met motorvoertuig of brommer

Het is verboden met een motorvoertuig of een bromfiets een wedstrijd te houden, te doen houden of daaraan deel te nemen dan wel ter voorbereiding van een wedstrijd een trainings- of proefrit te houden, te doen houden of daaraan deel te nemen

BA076

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 5.9, lid 1, APV

Verboden ten aanzien van openbare groenvoorzieningen

Het is in voor publiek toegankelijke groenvoorzieningen verboden zich te bevinden buiten de wegen als bedoeld in artikel 1.1.9 onder a, paden of andere voor gebruik aangewezen plaatsen zoals lig- of speelweiden

BA077

€ 27,50

€ 55

€ 275

art. 5.9, lid 2, APV

Verboden ten aanzien van openbare groenvoorzieningen

Als het college in het belang van de instandhouding van een voor publiek toegankelijke groenvoorziening deze of een gedeelte daarvan heeft aangewezen is het verboden zich daarin te bevinden

BA078

€ 27,50

€ 55

€ 275

art. 5.9, lid 3, APV

Verboden ten aanzien van openbare groenvoorzieningen - motorvoertuigen

Het is in voor publiek toegankelijke groenvoorzieningen verboden met een voertuig te rijden of een voertuig te laten stilstaan buiten de wegen en paden - motorvoertuigen

BA079a

€ 80

€ 160

€ 800

art. 5.9, lid 3, APV

Verboden ten aanzien van openbare groenvoorzieningen – brom- en snorfietsen

Het is in voor publiek toegankelijke groenvoorzieningen verboden met een voertuig te rijden of een voertuig te laten stilstaan buiten de wegen en paden - brom- en snorfietsen

BA079b

€ 55

€ 110

€ 550

art. 5.9, lid 3, APV

Verboden ten aanzien van openbare groenvoorzieningen – overige weggebruikers

Het is in voor publiek toegankelijke groenvoorzieningen verboden met een voertuig te rijden of een voertuig te laten stilstaan buiten de wegen en paden - overige weggebruikers

BA079c

€ 30

€ 60

€ 300

art. 5.10, lid 1, APV

Maatregelen ter bestrijding iepziekte

Als zich op een terrein één of meer iepen bevinden die naar het oordeel van het college gevaar opleveren voor verspreiding van de iepziekte of voor vermeerdering van de iepenspintkever is de rechthebbende, als hij daartoe door het college is aangeschreven, verplicht binnen een termijn van tien werkdagen:

 • a.

  de iepen te vellen;

 • b.

  de iepen met inbegrip van het resterende stamdeel direct en ter plaatse te ontbasten en de bast te vernietigen of

 • c.

  de niet-ontbaste iepen of delen daarvan te versnipperen

BA080

€ 80

€ 160

€ 800

art. 5.10, lid 2, APV

Maatregelen ter bestrijding iepziekte

Het is verboden gevelde niet-ontbaste iepen of delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben of te vervoeren tenzij het gaat om versnipperd iepenhout

BA081

€ 80

€ 160

€ 800

art. 5.11, lid 1, APV

Verbod doen van natuurlijke behoefte

Het is verboden op of aan de weg buiten een urinoir of andere toiletgelegenheid datgene te verrichten waarvoor een toiletgelegenheid is bestemd

BA082

€ 80

€ 160

€ 800

art. 5.11, lid 2, APV

Verbod doen van natuurlijke behoefte

Het is verboden een urinoir of andere toiletgelegenheid te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze is bestemd

BA083

€ 80

€ 160

€ 800

art. 5.12, lid 1a, APV

Verbod verontreiniging door honden

Degene die zich met een hond op of aan de weg begeeft, is verplicht de uitwerpselen van die hond onmiddellijk te verwijderen

BA084

€ 80

€ 160

€ 800

art. 5.12, lid 1b, APV

Verbod verontreiniging door honden

Degene die zich met een hond op of aan de weg begeeft, is verplicht voor het verwijderen van uitwerpselen daartoe een doeltreffend hulpmiddel bij zich te hebben

BA085

€ 55

€ 110

€ 550

art. 5.12, lid 1c, APV

Plicht tonen hulpmiddel voor verwijderen uitwerpselen

Degene die zich met een hond op of aan de weg begeeft, is verplicht het hulpmiddel op eerste vordering van een toezichthouder te laten zien

BA086

€ 55

€ 110

€ 550

art. 5.13, lid 1, APV

Aanlijngebod

Het is de eigenaar of houder verboden zich met een hond op of aan de weg te bevinden als deze niet is aangelijnd

BA087

€ 55

€ 110

€ 550

art. 5.14 APV

Verboden plaatsen voor honden

Het is de eigenaar of houder van een hond verboden deze uit te laten op een voor publiek toegankelijke kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats

BA088

€ 80

€ 160

€ 800

art. 5.15, lid 1, APV

Verbod gevaarlijke of hinderlijke honden

Het is de eigenaar of houder van een hond verboden deze uit te laten op of aan de weg, op een andere voor publiek toegankelijke plaats of op het terrein van een ander:

 • a.

  anders dan kort aangelijnd als het college aan hem heeft bekendgemaakt dat het de hond gevaarlijk of hinderlijk acht en in verband met het gedrag van de hond noodzakelijk acht dat deze kort is aangelijnd of

 • b.

  anders dan kort aangelijnd en voorzien van een muilkorf als het college aan hem heeft bekendgemaakt dat het de hond gevaarlijk of hinderlijk acht en in verband met het gedrag van de hond noodzakelijk acht dat deze kort is aangelijnd en een muilkorf draagt

BA089

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 5.16, lid 1, APV

Verbod verkoop duivenvoer

Het is verboden op of aan de weg duivenvoer te verkopen

BA090

€ 80

€ 160

€ 800

art. 5.17 APV

Verbod geluidhinder dieren

Degene die buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer de zorg heeft voor een dier voorkomt dat dit voor de omgeving geluidhinder veroorzaakt

BA091

€ 80

€ 160

€ 800

art. 5.8A APV

Verbodsgebied barbecueën

Het is verboden te barbecueën in een door het college aangewezen gebied.

BA092

€ 160

€ 320

€ 1.600

art. 5.18 APV

Verbodsgebied voeren van dieren

Het is verboden dieren te voeren in een door het college aangewezen gebied.

BA093

€ 80

€ 160

€ 800

art. 4.27, lid 4, APV

Verbod fietsparkeren buiten daartoe bestemde voorziening

Het is verboden een fiets of een bromfiets in een gebied als bedoeld in het derde lid buiten een voor parkeren bestemde voorziening te plaatsen

BA094

€ 30

€ 60

€ 300

Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023

8 ASV

Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan gebruikers van percelen

Het is anderen dan gebruikers van percelen verboden om huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden

BS001

€ 55

€ 110

€ 550

9 lid 1 ASV

Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Het is verboden om de categorieën huishoudelijke afvalstoffen zoals bepaald in artikel 3, eerste lid, anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden

BS002

€ 55

€ 110

€ 550

7 ASV

Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de inzameldienst, andere inzamelaars of de personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen

BS003

€ 55

€ 110

€ 550

10 lid 1 ASV

Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Het is de gebruiker van een perceel, voor wie krachtens artikel 4, tweede lid een inzamelmiddel of inzamelvoorziening is aangewezen, verboden de huishoudelijke afvalstoffen anders aan te bieden dan met behulp van het betreffende inzamelmiddel of brengdepot of de betreffende inzamelvoorziening

BS004

€ 55

€ 110

€ 550

10 lid 2 ASV

Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel of inzamelvoorziening aan te bieden, dan de categorie waarvoor dit inzamelmiddel of deze inzamelvoorziening krachtens artikel 4, tweede lid is bestemd

BS005

€ 55

€ 110

€ 550

10 lid 6 ASV

Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze ter inzameling aan te bieden dan krachtens dit artikel is bepaald

BS006

€ 55

€ 110

€ 550

11 lid 2 ASV

Dagen en tijden voor ter inzameling aanbieden huishoudelijke afvalstoffen

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere dagen en tijden ter inzameling aan te bieden dan krachtens het eerste lid is bepaald

BS007

€ 55

€ 110

€ 550

12 ASV

Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het college regels heeft gesteld als bedoeld in artikel 12 , is het verboden huishoudelijke afvalstoffen op een andere wijze aan te bieden dan bij die regels is bepaald

BS008

€ 55

€ 110

€ 550

17 ASV

Afvalbakken en opruimplicht inrichtingen eet- en drinkwaren

De houder of beheerder van inrichtingen voor verkoop van ter plaatse te nuttigen eet- en drinkwaren is verplicht

 • a.

  een afvalbak voor het publiek in of nabij de inrichting aanwezig te hebben

 • b.

  zorg te dragen dat deze afvalbak zodanig is dat het afval daarin deugdelijk geborgen blijft en dat de afvalbak tijdig wordt geleegd

 • c.

  zorg te dragen dat gedurende de openingstijden tot uiterlijk een uur na sluiting, al dan niet terstond op eerste aanzegging van een toezichthouder, circa 25 meter rondom de inrichting achtergebleven afval, voor zover kennelijk uit of van die inrichting afkomstig, wordt opgeruimd

BS009

€ 80

€ 160

€ 800

21 ASV

Afgifte autowrakken afkomstig van een huishouden

Het is de eigenaar of kentekenhouder verboden zich te ontdoen van een auto-, motor-, brommer- of scooterwrak, dat afkomstig is van een huishouden, anders dan door afgifte aan inrichtingen, genoemd in artikel 6 van het Besluit beheer autowrakken

BS010

€ 225

€ 450

€ 2.250

18 lid 3 ASV

Huis-aan-huisbladen

Het is verboden een huis-aan-huisblad te bezorgen bij een woning, bedrijf of woonschip indien de bewoner of gebruiker expliciet heeft kenbaar gemaakt geen prijs te stellen op het ontvangen daarvan

BS011

€ 80

€ 160

€ 800

13 lid 6 ASV

Inzameling en ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen

Het is verboden bedrijfsafvalstoffen aan te bieden in strijd met de daarvoor geldende regels

BS012

€ 55

€ 110

€ 550

13a lid 2 ASV

Inzameling door een ander dan de aangewezen inzameldienst

Het is verboden bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan ander dan inzameldienst in strijd met de daarvoor geldende regels

BS013

€ 55

€ 110

€ 550

14 lid 1 ASV

Voorkomen diffuse milieuverontreiniging

Het is verboden buiten een daarvoor door het college bestemde plaats en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer een afvalstof, stof of voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins te plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu

BS014

€ 225

€ 450

€ 2.250

18 lid 2 ASV

Ongeadresseerd reclamedrukwerk

Het is verboden ongeadresseerd reclamedrukwerk te bezorgen of te doen bezorgen bij een woning, bedrijf of woonschip, indien de gebruiker of bewoner niet kenbaar heeft gemaakt prijs te stellen op het ontvangen daarvan

BS015

€ 80

€ 160

€ 800

15 lid 1 ASV

Achterlaten van straatafval

Het is verboden straatafval in de openbare ruimte achter te laten zonder gebruik te maken van de van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen

BS016

€ 80

€ 160

€ 800

15 lid 2 ASV

Achterlaten van straatafval

Het is verboden om andere afvalstoffen dan straatafval achter te laten in daartoe van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen

BS017

€ 80

€ 160

€ 800

16 lid 1 ASV

Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen

Het is verboden afvalstoffen of inzamelmiddelen die ter inzameling gereed staan te doorzoeken en te verspreiden

BS018

€ 80

€ 160

€ 800

16 lid 2 ASV

Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen

Het is verboden tegen afvalstoffen of inzamelmiddelen, die ter inzameling gereed staan, te stoten, te schoppen, deze omver te werpen of deze op andere wijze te behandelen zodanig dat zwerfafval ontstaat

BS019

€ 80

€ 160

€ 800

19 lid 1 ASV

Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige

Het is verboden afvalstoffen, stoffen of voorwerpen te laden, te lossen of te vervoeren dan wel andere werkzaamheden te verrichten zodanig dat de weg kan worden verontreinigd of het milieu nadelig kan worden beïnvloed

BS020

€ 80

€ 160

€ 800

20 lid 1 ASV

Verbod opslag van afvalstoffen

Het is verboden afvalstoffen op een voor het publiek zichtbare plaats in de open lucht en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te hebben

BS021

€ 140

€ 280

€ 1.400

Marktverordening (MV)

art. 3.2, lid 1, MV

Verbodsbepalingen waren verhandelen

Het is verboden op een markt waren te verhandelen buiten de daarvoor aangewezen dagen en uren

BM001

€ 80

€ 160

€ 800

art. 3.2, lid 3, MV

Verbodsbepalingen waren verhandelen

Het is verboden op een markt waren te verhandelen die daartoe door het college zijn aangewezen

BM002

€ 80

€ 160

€ 800

art. 3.14, lid 1, MV

Verbod innemen marktplaats zonder vergunning

Het is verboden, zonder vergunning van het college een marktplaats in te nemen

BM003

€ 80

€ 160

€ 800

art. 3.16, lid 1, MV

Verbod optreden standwerker zonder vergunning

Het is verboden zonder vergunning van het college als standwerker op een markt op te treden

BM004

€ 80

€ 160

€ 800

art. 3.21, sub c en d, MV

Verboden gedragingen

Het is de vergunninghouder verboden:

 • c.

  op de marktplaats andere waren te verhandelen dan die waarvoor de plaats is aangewezen;

 • d.

  waren te serveren op een ruimte als bedoeld in artikel 3.1, vierde lid (Het college kan ruimte op de markt, niet zijnde een marktplaats, aanwijzen waar zitgelegenheid wordt geboden) of artikel 3.25, derde lid (Het is de marktondernemer toegestaan op de marktplaats zitgelegenheid te bieden door (sta-)tafels en stoelen te plaatsen, mits deze ondersteunend is aan de handel op de marktplaats)

BM005

€ 80

€ 160

€ 800

art. 3.22, lid 5, MV

Verbod in strijd handelen met verbod of gebod

Het is verboden te handelen in strijd met een krachtens de onderstaande leden gegeven verbod of last

 • 1.

  Het college kan de handel in door hem aan te wijzen waren tijdelijk verbieden in het belang van de gezondheid, de orde of de veiligheid op de markt.

 • 2.

  Het college kan gelasten dat een markt of een gedeelte daarvan wegens bijzondere omstandigheden niet wordt gehouden.

 • 3.

  Marktondernemers ontruimen hun marktplaats, indien dat naar het oordeel van het college noodzakelijk is in verband met het uitvoeren van openbare werken, de orde of de veiligheid op de markt, of de bescherming van een ander algemeen belang.

 • 4.

  Het college kan de rechthebbende op een marktplaats gelasten een andere marktplaats in te nemen of van zijn vaste marktplaats gebruik te blijven maken, indien hij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de markt.

BM006

€ 80

€ 160

€ 800

art. 3.23, lid 1, MV

Plicht schoonhouden marktplaats e.o. (marktondernemer)

De marktondernemer houdt zijn marktplaats en directe omgeving gedurende de marktdag schoon

BM007

€ 55

€ 110

€ 550

art. 3.23, lid 2, MV

Verbod deponeren afval buiten aan-gewezen voorziening

Het is een ieder verboden op het marktterrein afval te deponeren buiten de daarvoor bestemde voorzieningen

BM008

€ 55

€ 110

€ 550

art. 3.25, lid 1, MV

Gebruik marktplaats

Behoudens op daartoe aangewezen marktplaatsen zijn marktondernemers, voor het uitoefenen van de markthandel, verplicht gebruik te maken van de kramen van de houder van de vergunning als bedoeld in artikel 3.24, eerste lid (Het is verboden zonder vergunning van het college op een markt kramen te plaatsen of te verhuren).

BM009

€ 80

€ 160

€ 800

art. 3.25, lid 3, MV

Bieden zitgelegenheid

Het is de marktondernemer toegestaan op de marktplaats zitgelegenheid te bieden door (sta-)tafels en stoelen te plaatsen, mits deze ondersteunend is aan de handel op de marktplaats

BM010

€ 80

€ 160

€ 800

art. 3.26, lid 1, MV

Verbod verspreiden reclame

Behalve in de uitoefening van de markthandel is het verboden tijdens de duur van de markt op het marktterrein folders, reclamemonsters of ander reclamemateriaal te verspreiden, dan wel op andere wijze reclame te maken

BM011

€ 80

€ 160

€ 800

art. 3.27 MV

Verbod venten met stukken en propaganda

Het is verboden tijdens de duur van de markt op het marktterrein met gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen te venten of deze te verspreiden, dan wel godsdienstige, politieke of andere propaganda te voeren, op andere dan daarvoor door het college aangewezen marktgedeelten

BM012

€ 80

€ 160

€ 800

art. 3.28, lid 1, MV

Verbod venten met waren

Het is verboden op het marktterrein te venten

BM013

€ 80

€ 160

€ 800

art. 3.29, lid 1, MV

Verbod veroorzaken geluidhinder

Het is de marktondernemer verboden gebruik te maken van geluidsversterkende apparatuur of andere middelen die geluidshinder veroorzaken

BM014

€ 80

€ 160

€ 800

art. 4.3, lid 1, MV

Verbod organiseren markt op afstand zonder vergunning

Het is verboden zonder vergunning van het college een markt op afstand te organiseren

BM015

€ 80

€ 160

€ 800

art. 4.5, lid 1, MV

Verbodsbepaling verhandelen waren markt op afstand

Het is verboden op een markt op afstand waren te verhandelen buiten de daarvoor aangewezen dagen en uren

BM016

€ 80

€ 160

€ 800

art. 4.6, lid 3, MV

Verbod te handelen in strijd met verbod of gebod markt op afstand

Het is verboden te handelen in strijd met een krachtens het eerste of tweede lid gegeven verbod of last. Lid 1. Het college kan de handel in door hem aan te wijzen waren tijdelijk verbieden in het belang van de gezondheid, de orde of de veiligheid op de markt op afstand; Lid 2. Het college kan gelasten dat een markt op afstand of een gedeelte daarvan wegens bijzondere omstandigheden niet wordt gehouden dan wel wordt ontruimd

BM017

€ 80

€ 160

€ 800

art. 4.7 MV

Verbod venten met stukken en propaganda markt op afstand

Het is verboden tijdens de duur van de markt op afstand op het marktterrein met gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen te venten of deze te verspreiden, dan wel godsdienstige, politieke of andere propaganda te voeren, op andere dan daarvoor door het college aangewezen gedeelten

BM018

€ 80

€ 160

€ 800

art. 4.8, lid 1, MV

Verbod venten met waren markt op afstand

Het is verboden op het terrein van een markt op afstand te venten

BM019

€ 80

€ 160

€ 800

Verordening staan- en ligplaatsen buiten de markt en venten

art. 2.1, lid 1

Inschrijving in register ambulante handel

Het is verboden, de ambulante handel uit te oefenen zonder te zijn ingeschreven in een daarvoor door het college bijgehouden register

BV001

€ 80

€ 160

€ 800

art. 3.1, lid 1

Vergunningseis

Het is verboden zonder vergunning van het college een staan- of ligplaats in te nemen

BV002

€ 80

€ 160

€ 800

art. 3.8, lid 6

Plaatsbezetting

Het is de vergunninghouder verboden gelijktijdig een andere staan- of ligplaats in te nemen, een plaats op een markt in te nemen, of te venten

BV003

€ 80

€ 160

€ 800

art. 3.10 VV

Verboden gedragingen

 • 1.

  Het is de vergunninghouder verboden:

  • a.

   zijn staan- of ligplaats te verpachten;

  • b.

   zich zonder verlof van zijn staan- of ligplaats te verwijderen;

  • c.

   op de staan - of ligplaats andere waren te verhandelen dan die waarvoor de plaats is aangewezen

BV004

€ 80

€ 160

€ 800

art. 4.1, lid 1

Vergunningseis

Het is verboden zonder vergunning van het college te venten

BV005

€ 80

€ 160

€ 800

art. 4.2, lid 1

Verbod geluidshinder

Het is de venter verboden gebruik te maken van geluidsversterkende apparatuur of andere middelen die geluidshinder veroorzaken

BV006

€ 80

€ 160

€ 800

art. 4.3, lid 1

Verbod op dezelfde plaats blijven staan

Het is de venter verboden langer op dezelfde plaats te blijven staan dan noodzakelijk is voor de bediening van klanten

BV007

€ 80

€ 160

€ 800

art. 4.5

Ventverbod op aangewezen plaatsen en tijden

Het is verboden te venten op de door het college aangewezen plaatsen en tijden.

BV008

€ 80

€ 160

€ 800

Verordening op het binnenwater 2010 (VOB)

art. 2.1.1, lid 1, VOB

Verbod varen met meer dan aangewezen aantal personen

Het is verboden te varen met een vaartuig of object waarop meer dan een door het college vastgesteld of omschreven aantal personen aanwezig is.

BW001

€ 80

€ 160

€ 800

art. 2.1.2, lid 1, VOB

Verbod varen in bepaald gebied of tijdvak

Het college kan een gebied of tijdvak aanwijzen waarin het verboden is om te varen.

BW002

€ 80

€ 160

€ 800

art. 2.1.3, lid 1, VOB

Verbod plaatsen objecten

Het is verboden een object in, op of boven het water te plaatsen of te houden.

BW003

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 2.1.4, lid 1, VOB

Verbod innemen ligplaats pleziervaartuigen

Het is verboden ligplaats in te nemen met een pleziervaartuig:

 • a.

  dat niet is voorzien van een op het vaartuig duidelijk zichtbaar aangebracht geldig en juist vignet dat voor dat vaartuig op grond van de Binnenhavengeldverordening Pleziervaart van gemeentewege is verstrekt, of

 • b.

  dat langer is dan 10 meter, op de lengte over het dek gemeten.

BW004

€ 55

€ 110

€ 550

art. 2.1.5, lid 2, VOB

Gebruik verkeersobjecten

Het is verboden om meerpotten, haalkommen, bolders, palen en andere voor afmeer bestemde objecten voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor zij zijn bestemd.

BW005

€ 55

€ 110

€ 550

art. 2.1.7, lid 1, VOB

Verbod veroorzaken overlast of hinder

Het is verboden met of op een vaartuig of ander object te water geluidsoverlast of hinder voor de omgeving te veroorzaken.

BW006

€ 80

€ 160

€ 800

art. 2.1.7, lid 2, VOB

Verbod gebruik versterkte muziek

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het verboden aan boord van een vaartuig of object anders dan in een ruimte die is afgesloten met een geluidswerende constructie met geluidsapparatuur versterkt geluid voort te brengen.

BW007

€ 80

€ 160

€ 800

art. 2.1.7, lid 4, VOB

Zorgplicht schipper voor overlast

Degene die de feitelijke leiding voert over een vaartuig of object draagt er zorg voor dat overlast en hinder als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt voorkomen.

BW008

€ 80

€ 160

€ 800

art. 2.1.9, lid 2, VOB

Verbod in strijd handelen met teken

Het is verboden te handelen in strijd met een teken en de daarbij behorende nadere aanduiding, bedoeld in het eerste lid.

BW009

€ 55

€ 110

€ 550

art. 2.3.5, lid 1, VOB

Verbod woonverblijf op water

Het is verboden woonverblijf op het water te hebben zonder vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1, eerste lid.

BW010

€ 80

€ 160

€ 800

art. 2.4.1, lid 1, VOB

Verbod exploitatie vaartuig passagiers

Het is verboden zonder vergunning anders dan om niet:

 • a.

  met een vaartuig of object personen te vervoeren of te laten vervoeren ;

 • b.

  een vaartuig of object ter beschikking te stellen voor het varen met een of meerdere personen.

BW011

€ 110

€ 220

€ 1.100

art. 2.5.1 VOB

Transportvaartuig zonder exploitatievergunning

Het is verboden zonder vergunning anders dan om niet:

 • a.

  met een transportvaartuig, al dan niet met een daaraan gekoppeld transportmaterieel, goederen te vervoeren;

 • b.

  een transportvaartuig, al dan niet met een daaraan gekoppeld transportmaterieel, ter beschikking te stellen voor goederenvervoer;

 • c.

  met een transportvaartuig, al dan niet met een daaraan gekoppeld transportmaterieel, diensten ten behoeve van watergebonden activiteiten te verlenen;

 • d.

  een transportvaartuig, al dan niet met een daaraan gekoppeld transportmaterieel, ter beschikking te stellen voor dienstverlening ten behoeve van watergebonden activiteiten.

BW012

€ 110

€ 220

€ 1.100

art. 3.3.1, lid 1, VOB

Verbod werkzaamheden

Het is verboden op of aan het openbaar water werkzaamheden te (laten) verrichten, waardoor gevaar, schade of hinder kan ontstaan. Het verbod is tevens van toepassing op het uitvoeren van werkzaamheden op plaatsen van waar de bij de werkzaamheden te gebruiken of vrijkomende stoffen rechtstreeks in het openbaar water terecht kunnen komen

BW013

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 3.3.2, lid 1, VOB

Verbod veroorzaken hinder door vrijkomen stoffen e.d.

Het is verboden stof, rook, roet, gassen, dampen en dergelijke op zodanige wijze te laten vrijkomen, dat daardoor gevaar, schade of hinder kan ontstaan

BW014

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 3.3.3, lid 1, VOB

Verbod toebrengen hinder door aanbrengen stoffen en voorwerpen

Degene die stoffen of voorwerpen in het openbaar water terecht doet komen, waardoor gevaar, schade of hinder ontstaat of kan ontstaan, en degene die van een dergelijk voorval kennis draagt, is verplicht dit onmiddellijk te melden bij de door het college aangewezen beheerder

BW015

€ 140

€ 280

€ 1.400

art. 2.1.4, lid 2, VOB

Verbod varen zonder geldig en juist vignet

Indien voor gebruik van het openbare water met een vaartuig op grond van de Binnenhavengeldverordening Pleziervaart een recht verschuldigd is, is het verboden met dat vaartuig te varen indien het niet is voorzien van een op het vaartuig duidelijk zichtbaar aangebracht geldig en juist vignet dat voor dat vaartuig op grond van die verordening van gemeentewege is verstrekt.

BW016

€ 55

€ 110

€ 550