Subsidieregeling Speelruimtebeleid 2016-2020

Geldend van 12-01-2017 t/m heden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem;

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013;

besluiten:

vast te stellen

de Subsidieregeling Speelruimtebeleid2016-2020

Inleiding

De gemeente Lochem wil speelruimten aantrekkelijker en beter beheersbaar maken via speeltuinverenigingen, zodat er meer en beter gespeeld kan worden en de sociale cohesie wordt versterkt. Als uitwerking van de nota Sport- en Speelruimtebeleid is er een speelruimteanalyse en verdeling van subsidies voor de speeltuinverenigingen opgesteld.

De gemeente bevordert met de Subsidieregeling Speelruimtebeleid dat er meer speeltuinverenigingen verantwoordelijk worden voor het beheer, onderhoud en vervanging van de speelvoorzieningen in de gemeente Lochem. Met deze regeling maakt de gemeente duidelijk onder welke voorwaarden speeltuinverenigingen gesubsidieerd worden. Deze regeling valt onder de werkingssfeer van de Algemene Subsidieverordening gemeente Lochem 2013 en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) als algemeen juridisch kader voor de subsidieverstrekking.

Doel

Het bevorderen van betere speelvoorzieningen in de gemeente Lochem door de inzet van speeltuinverenigingen.

Artikel 1. Subsidievoorwaarden

De subsidieaanvraag dient te voldoen aan de volgende criteria:

 • 1.

  Uitgangspunt van het beleid is de nota “Speelruimtebeleid gemeente Lochem, nieuwe rollen, nieuwe verantwoordelijkheden; analyse speelruimte en subsidieregeling” van 16 maart 2011, vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 24 mei 2011 en de evaluatie “Speelruimtebeleid gemeente Lochem” van november 2016.

 • 2.

  De speeltuinvereniging ontvangt subsidie voor het beheer, onderhoud en vervanging binnen de kaders van het Attractiebesluit en de gemeentelijke speelruimteanalyse.

 • 3.

  De speeltuinvereniging voert kleine periodieke inspecties uit en registreert dit in een logboek.

 • 4.

  De speeltuinvereniging is gevestigd in de gemeente Lochem.

 • 5.

  De speeltuinvereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en de statuten zijn vastgesteld bij de notaris.

 • 6.

  De vergoedingen per speeltuin voor beheer, onderhoud en vervanging van speeltoestellen zijn gebaseerd op:

  • -

   drie leeftijdscategorieën; kinderen (0 t/m 5 jaar), jeugdigen (6 t/m 11 jaar)en jongeren (12 t/m 18 jaar)

-minimaal vier speeltoestellen per leeftijdscategorie;

Artikel 2. Financieel kader

 • 1. De gemeente verleent een subsidie van maximaal € 1.055,- voor onderhoud en vervanging van de speeltoestellen;

  • -

   per leeftijdscategorie (kinderen, jeugdigen en jongeren)

  • -

   en voor vier speeltoestellen per leeftijdscategorie

 • 2. De gemeente kan éénmaal per jaar medewerking verlenen voor de aanleg en inrichting van één nieuwe speelplek voor kinderen van 0 t/m 5 jaar met een eenmalige bijdrage van maximaal € 8.480,-. Getoetst wordt beleidsregels en de speelruimteanalyse. In principe kan medewerking verleend worden aan de speeltuinvereniging, die als eerste in het lopende subsidiejaar een aanvraag heeft ingediend.

 • 3. De gemeente subsidieert eenmalig een maximaal bedrag van € 500,- voor notariskosten voor het inschrijven van een nieuwe stichting of vereniging in de registers.

 • 4. De gemeente subsidieert € 220,- per jaar per vereniging voor o.a. de administratiekosten.

 • 5. Het subsidieplafond aan speeltuinverenigingen is € 74.000,- per jaar.

Artikel 3. Aanvraagprocedure

 • 1. Speeltuinverenigingen dienen jaarlijks voor 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar een aanvraag in te dienen via www.lochem.nl.

 • 2. Aanvragen die ná 1 oktober ingediend worden, worden niet in behandeling genomen.

 • 3. Bij de subsidieaanvraag hoort een financiële verantwoording met een meerjaren investeringsplan.

 • 4. De gemeente toetst de aanvraag aan de speelruimteanalyse en aan de subsidieregeling.

 • 5. Het College van Burgemeester en Wethouders van Lochem informeert de aanvrager in een subsidiebeschikking over het besluit tot toekenning of afwijzing van de subsidie voor 1 april van het betreffende subsidiejaar.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 december 2016
De burgemeester, de secretaris,
S.W. van 't Erve, R. Starke