Regeling vervallen per 15-06-2020

Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2010

Geldend van 27-03-2014 t/m 31-10-2014

Intitulé

Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2010

Nr. 421

De raad van de gemeente Voorschoten

Gezien het voorstel van het college d.d 18 mei 2010,

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Algemene Wet Bestuursrecht;

B E S L U I T:

De navolgende Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2010 vast te stellen

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VOORSCHOTEN 2010

Hoofdstukken:

 • 1.

  Algemene bepalingen: artikelen 1: 1–10

 • 2.

  Openbare orde

  - Afdeling 1: bestrijding van ongeregeldheden: artikelen 2: 1-1A

  - Afdeling 2: betoging: artikel 2: 3

  - Afdeling 3: verspreiden van gedrukte stukken: artikel 2: 6

  - Afdeling 4: straatartiest: artikel 2: 9

  - Afdeling 5: bruikbaarheid en aanzien van de weg: artikel 2: 10-12.

  - Afdeling 6: veiligheid op de weg: artikel 2: 14-22

  - Afdeling 7: evenementen: artikel 2: 24-26

  - Afdeling 8: toezicht op horecabedrijven: artikel 2: 27-34

  - Afdeling 9: toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf: artikel 2: 35-38

  - Afdeling 10: toezicht op speelgelegenheden: artikel 2: 39-40

  - Afdeling 11: maatregelen tegen overlast en baldadigheid: artikel 41-65

  - Afdeling 12: bepalingen ter bestrijding van heling van goederen: artikel 2: 66-68

  - Afdeling 13: vuurwerk: artikel 2: 71- 73

  - Afdeling 14: drugsoverlast: artikel 74-74a

  - Afdeling 15: bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden en cameratoezicht op openbare plaatsen: artikel 2: 75-77

 • 3.

  Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie ed.

  - Afdeling 1: begripsbepalingen: artikel 3: 1-3

  - Afdeling 2: seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke: artikel 3: 4-11

  - Afdeling 3: beslissingstermijn, weigeringsgronden: artikel 3: 12-13

  - Afdeling 4: beëindiging exploitatie, wijziging beheer: artikel 3: 14-15

  - Afdeling 5; overgangsbepaling: artikel 3: 16.

 • 4.

  Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de Gemeente

  - Afdeling 1; geluidhinder en verlichting: artikel 4: 1-6

  - Afdeling 2: bodem-, weg- en milieuverontreiniging; artikel 4: 7-9

  - Afdeling 3: omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden: artikel 4: 10-12

  - Afdeling 4: maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast: artikel 4: 13-16

  - Afdeling 5: kamperen buiten kampeerterreinen: artikel 4: 17-19

 • 5.

  Andere onderwerpen betreffende de huishouding der gemeente

  - Afdeling 1: parkeerexcessen: artikel 5: 1-12

  - Afdeling 2a: paardenmarkt: artikel 5.2a.

  - Afdeling 2; collecteren: artikel 5: 13

  - Afdeling 3: venten: artikel 5: 14-16

  - Afdeling 4: standplaatsen: artikel 5; 17-20

  - Afdeling 5: snuffelmarkten: artikel: 5: 22-23

  - Afdeling 6: openbaar water: artikel 5: 24-31Afdeling 7: crossterreinen, gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden; artikel 5: 32-33

  - Afdeling 8: verbod vuur te stoken; artikel 5: 34

  - Afdeling 9: verstrooiing van as: artikel 5: 35-37

 • 6.

  Straf-, overgangs- en slotbepalingen 6: 1-6

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder wordt verstaan;

 • b.

  weg: weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  openbaar water: water dat voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk is;

 • d.

  bebouwde kom: de bebouwde kom zoals weergegeven in bijlage 1 van deze verordening

 • e.

  rechthebbende: degene die over een zaak zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of persoonlijk recht;

 • f.

  bouwwerk: bouwwerk als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Bouwverordening Voorschoten 2008;

 • g.

  gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Woningwet;

 • h.

  handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen;

 • i.

  bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 1:2 Beslistermijn

 • 1. Het bevoegde bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2. Het bestuursorgaan kan de termijn met ten hoogste acht weken verlengen.

 • 3. In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing indien beslist wordt op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in de artikelen 2:10, vierde lid, 2: 11, 2:12, 4:11, en artikel 4:14.

Artikel 1:3 Indiening aanvraag

 • 1. Als een aanvraag voor een vergunning of ontheffing minder dan zes weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft ingediend wordt, kan het bestuursorgaan besluiten om de aanvraag niet te behandelen.

 • 2. Voor bepaalde nader door de burgemeester aan te wijzen categorieën van evenementenvergunningen bedraagt de in het eerste lid genoemde termijn tenminste 13 weken en voor exploitatievergunningen bedraagt de in het eerste lid genoemde termijn tenminste 8 weken.

 • 3. Deze bepaling is niet van toepassing op aanvragen die worden afgehandeld door middel van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 1:3a Melden van een evenement

(vervallen)

Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen

 • 1. Aan een vergunning of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 2. Degene aan wie een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing is persoonsgebonden, tenzij bij of krachtens deze verordening anders is bepaald of de aard van de vergunning dan wel de aanvrager van de vergunning zich daartegen verzet.

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

 • a.

  indien ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing of vergunning, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;

 • c.

  indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • d.

  indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn;

 • e.

  indien de houder dit verzoekt.

Artikel 1:7 Geldingsduur vergunning

De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

Artikel 1:8 Weigeringsgronden

De vergunning of ontheffing kan onder meer worden geweigerd in het belang van:

 • a.

  de openbare orde;

 • b.

  de openbare veiligheid;

 • c.

  de volksgezondheid;

 • d.

  de bescherming van het milieu of het welzijn van dieren;

 • e.

  het aanzien van een rijks- of gemeentelijk monument danwel een beschermd dorpsgezicht

 • f.

  de welstand.

Artikel 1:9

(vervallen)

Artikel 1:10

(vervallen)

HOOFDSTUK 2. OPENBARE ORDE

AFDELING 1. BESTRIJDING VAN ONGEREGELDHEDEN

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

 • 1. Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden.

 • 2. Hij die op een openbare plaats aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan, of bij een tot toeloop van publiek aanleiding gevende gebeurtenis waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan, dan wel zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing, is verplicht op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen.

 • 3. De burgemeester kan voor een openbare plaats voor een beperkte periode een samenscholingsverbod afkondigen indien naar het oordeel van de burgemeester op deze openbare plaats de openbare orde ernstig wordt verstoord door veelvuldige en structurele hinder of andere vormen van door een groep veroorzaakte overlast.

 • 4. Het is verboden zich te begeven of te bevinden op openbare plaatsen die door of vanwege het bevoegd gezag in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van ongeregeldheden zijn afgezet.

 • 5. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het vierde lid gestelde verbod.

 • 6. Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

 • 7. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de ontheffing.

Artikel 2:1A Gebiedsontzegging

Het is degene aan wie dit door of namens de burgemeester in het belang van de openbare orde of zedelijkheid van te voren schriftelijk vooraf bekend is gemaakt verboden zich gedurende de uren daarbij genoemd, anders dan in een openbaar middel van vervoer te bevinden of aan door de burgemeester aangewezen wegen en plaatsen te bevinden. Dit verbod geldt gedurende de in de bekendmaking genoemde periode.

AFDELING 2. BETOGING

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

 • 1. Hij, die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, geeft daarvan voordat de openbare aankondiging wordt gedaan en ten minste 48 uur voordat de betoging wordt gehouden, schriftelijk kennis aan de burgemeester. Indien het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de kennisgeving gedaan uiterlijk 12.00 uur op de aan de dag van dat tijdstip voorafgaande werkdag.

 • 2. De kennisgeving bevat:

  • a.

   naam en adres van degene die de betoging houdt;

  • b.

   het doel van de betoging;

  • c.

   de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;

  • d.

   de plaats en, voorzover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;

  • e.

   voorzover van toepassing, de wijze van samenstelling;

  • f.

   maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.

 • 3. Hij die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de kennisgeving is vermeld.

 • 4. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde en veiligheid voorschriften geven ter verzekering van een redelijke en veilige afwikkeling van het verkeer, ter beveiliging van personen of goederen, ter voorkoming van ernstige hinder voor anderen dan deelnemers aan de betoging en ter voorkoming van strafbare feiten.

 • 5. De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden de in het eerste lid, genoemde termijn verkorten en een mondelinge kennisgeving in behandeling nemen.

AFDELING 3.VERSPREIDEN VAN GEDRUKTE STUKKEN

Artikel 2:6 Beperking aanbieden en verspreiden van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

 • 1. Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden op door het college aangewezen openbare plaatsen.

 • 2. Het college kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.

 • 3. Het verbod geldt niet voor het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of geschreven stukken en afbeeldingen.

 • 4. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod

 • 5. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslisen op een aanvraag om toestemming) is van toepassing op de ontheffing.

AFDELING 4. Straatartiest

Artikel 2:9 Straatartiest

 • 1. Het is verboden ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden op door de burgemeester in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en het milieu aangewezen openbare plaatsen.

 • 2. De burgemeester kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.

 • 3. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslisen op een aanvraag om toestemming) is van toepassing op de ontheffing.

AFDELING 5. BRUIKBAARHEID EN AANZIEN VAN DE WEG

Artikel 2:10 Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

 • 1. Het is verboden zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

 • 2. Het is verboden op, aan, over of boven de weg een voorwerp of stof waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien deze:

  • a.

   door zijn omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging schade toebrengt aan de weg of,

  • b.

   gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik van de weg, of

  • c.

   een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

 • 3. Het verbod uit het eerste en het tweede lid geldt niet voor:

  • a.

   vlaggen, wimpels of vlaggenstokken, indien deze geen gevaar of hinder kunnen opleveren voor het verkeer en personen of goederen en als ze niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt;

  • b.

   zonneschermen, als ze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg en onder de voorwaarde dat:

   • -

    elk onderdeel zich hoger dan 2,2 meter boven dat gedeelte bevindt, en

   • -

    elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, zich op meer dan 0,5 meter van het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg bevindt, en

   • -

    elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, dat minder dan 1,5 meter buiten de opgaande gevel reikt.

  • c.

   de voorwerpen of stoffen, die noodzakelijkerwijze kortstondig op de weg gebracht worden in verband met laden of lossen ervan. Degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten draagt er zorg voor, dat onmiddellijk na het beëindigen van de werkzaamheden en in elk geval voor zonsondergang, de voorwerpen of stoffen van de weg verwijderd zijn en de weg daarvan gereinigd is;

  • d.

   uitstallingen van goederen of voorwerpen behorende bij winkels, op door het college aangewezen gedeelten van de weg, voor zover de daarbij door burgemeester en wethouders vastgestelde regels in acht worden genomen;

  • e.

   overige voorwerpen op de weg voor zover de daarbij door burgemeester en wethouders vastgestelde regels in acht worden genomen;

  • f.

   evenementen als bedoeld in artikel 2:24;

  • g.

   terrassen als bedoel in artikel 2:28, zesde lid;

  • h.

   standplaatsen als bedoeld in artikel 5:18.

 • 4. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in het eerste lid bedoelde gebruik, voor zover dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j. of onder k. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 5.

  • a.

   In afwijking van het eerste en tweede lid is geen vergunning vereist indien wordt voldaan an de door het college vastgestelde nadere eisen ten aanzien van door hen aangewezen stoffen en voorwerpen, mits:

   1. Het voornemen tot het aanbrengen, plaatsen of hebben bij het college is gemeld en

   2. De melding uiterlijk twee weken voorafgaande aan het aanbrengen, plaatsen of hebben is gedaan.

  • b.

   Door het college wordt daarbij in ieder geval geregeld:

   1. De soorten of voorwerpen

   2. De plaatsing van de stoffen of voorwerpen

 • 6. Het verbod in het tweede lid onder a, geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet.

 • 7. Het verbod in dit artikel geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de Wegenverordening Zuid-Holland 2010 dan wel de Wegenverkeerswet 1994 of de Wet milieubeheer.

 • 8. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslisen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de vergunning.

Artikel 2:11 Aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg

 • 1. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg.

 • 2. De vergunning wordt verleend

  • a.

   als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, indien de activiteiten zijn verboden bij bestemmingsplannen, beheersverordening of voorbereidingsbesluit.

  • b.

   door het college in de overige gevallen.

 • 3. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor overheden bij het uitvoeren van hun publieke taak.

 • 4. Het verbod geldt voorts niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Telecommunicatiewet, het Provinciaal wegenreglement, de Telecommunicatiewet, de Wegenverordening Zuid-Holland 2010, de Keur Rijnland 2009 of de Telecommunicatieverordening Voorschoten 2010.

 • 5. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslisen op een aanvraag om toestemming) is van toepassing op de vergunning.

Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg

 • 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg.

 • 2. Het bevoegd gezag kan een vergunning als bedoeld in het eerst lid, onverminderd het bepaalde in het artikel 1: 8 weigeren indien:

  • a.

   het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht,

  • b.

   dit zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats,

  • c.

   het openbaar groen op onaanvaardbare wijze wordt aangetast,

  • d.

   er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

 • 3. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Wegenverordening Zuid-Holland 2010 of de Keur Rijnland 2009.

 • 4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is van toepassing op de vergunning.

AFDELING 6. VEILIGHEID OP DE WEG

Artikel 2:14 Winkelwagentjes

 • 1. De rechthebbende op een bedrijf die winkelwagentjes mede ten behoeve van het vervoer van winkelwaren over de weg ter beschikking stelt, is verplicht ze te voorzien van de naam van het bedrijf of een ander herkenningsteken, en de in de omgeving van dat bedrijf door het publiek op een openbare plaats achtergelaten winkelwagentjes terstond te verwijderen of te doen verwijderen.

 • 2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel 2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp

Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben waardoor het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of daaraan op andere wijze hinder of gevaar oplevert.

Artikel 2:16 Openen straatkolken en dergelijke

Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een straatkolk, rioolput, brandkraan of een andere afsluiting die behoort tot een openbare nutsvoorziening, te openen, onzichtbaar te maken of af te dekken.

Artikel 2:19 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp

 • 1. Het is verboden op, aan of boven het voor voetgangers of (brom)fietsers bestemde deel van de weg op enigerlei wijze prikkeldraad, schrikdraad, puntdraad of andere scherpe voorwerpen aan te brengen of te hebben hangen lager dan 2,2 meter boven dat gedeelte van de weg.

 • 2. Het verbod geldt niet voor prikkeldraad, schrikdraad, puntdraad of andere scherpe voorwerpen, die op grotere afstand dan 0,25 m uit de uiterste boord van de weg, op van de weg af gerichte delen van een afscheiding zijn aangebracht.

 • 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder weg verstaan wat artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.

 • 4. Het verbod in het eerste lid geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting

 • 1. De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op of aan dat bouwwerk voorwerpen, borden of voorzieningen ten behoeve van het verkeer of de openbare verlichting worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2. Het bepaalde geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Waterstaatswet 1900, de Onteigeningswet, of de Belemmeringenwet Privaatrecht.

Artikel 2:22 Objecten onder hoogspanningslijn

 • 1. Het is verboden binnen een afstand van zes meter aan weerszijden van voor stroomgeleiding bestemde draden van bovengrondse hoogspanningslijnen voorwerpen, opgaand houtgewas of andere objecten, die niet zijn aan te merken als bouwwerken, hoger dan twee meter te plaatsen of te hebben.

 • 2. Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen indien de elektrische spanning van de bovengrondse hoogspanningslijn dat toelaat.

 • 3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor objecten die deel uitmaken van de hoogspanningslijn.

 • 4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslisen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de ontheffing.

AFDELING 7. EVENEMENTEN

Artikel 2:24 Begripsbepaling

 • 1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

  • a.

   bioscoopvoorstellingen;

  • b.

   markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22 van deze verordening;

  • c.

   kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

  • d.

   het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

  • e.

   betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

  • f.

   activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 en 2:39 van deze verordening.

 • 2. Onder evenement wordt mede verstaan een:

  • a.

   herdenkingsplechtighed;

  • b.

   braderie;

  • c.

   optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening, op de weg;

  • d.

   feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg.

 • 3. Door de burgemeester wordt een systeem voor risicoclassificatie voor evenementen vastgesteld.

 • 4. Uiterlijk 1 oktober van het voorafgaande jaar doet de organisator van een evenement zoals bedoeld in artikel 2:25, derde lid door middel van het door de burgemeester vastgestelde meldingsformulier mededeling aan de gemeente van haar voornemen om een evenement te organiseren.

Artikel 2:25 Evenement

 • 1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

 • 2. Bij de aanvraag om een vergunning voor een evenement moet gebruik worden gemaakt van het door de burgemeester vastgestelde aavraagformulier dat past bij risicoclassificatie zoals deze door de burgemeester is vastgesteld ten aanzien van het betreffende evenement.

 • 3. Voor door de burgemeester aan te wijzen risico-categorieën van evenementen moet altijd een veiligheidsplan worden opgesteld door de organisator van het evenement volgens het door de burgemeester vastgestelde model voor dat type risico-evenement.

 • 4. Geen vergunning is vereist voor een klein evenement zoals een

  straatbarbecue of een straatfeest dat plaatsvindt gedurende één dag, indien aan alle navolgende voorwaarden is voldaan:

  • a.

   het maximaal aantal aanwezigen bedraagt 60 personen;

  • b.

   het evenement vindt plaats tussen 07.00 en 23.00 uur;

  • c.

   er wordt geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur;

  • d.

   het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom) fietspad of parkeerplaats of vormt anderszins een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;

  • e.

   er worden alleen kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object;

  • f.

   een vaste contactpersoon voor de gemeente aangewezen is die verantwoordelijk is voor het in goede banen leiden van het kleine evenement;

  • g.

   de organisator heeft 14 dagen voorafgaand aan het plaatsvinden van het kleine evenement hiervan melding gedaan bij de burgemeester.

 • 5. De burgemeester kan binnen 6 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten om het kleine evenement als bedoeld in het vierde lid te verbieden dan wel aan regels te verbinden, indien de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komen.

 • 6. Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd met voertuigen op of aan de weg, voorzover in het geregeld onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 7. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslisen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de vergunning als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2:26 Ordeverstoring

Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

AFDELING 8. TOEZICHT OP HORECABEDRIJVEN

Artikel 2:27 Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  horecabedrijf: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis, growshop, smartshop of soortgelijke inrichting gericht. Een horecabedrijf is ook een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden.

 • b.

  terras: een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het horecabedrijf waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

Artikel 2:28 Exploitatievergunning horecabedrijf

 • 1. Het is verboden een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.

 • 2. Het eerste lid geldt niet voor:

  • a.

   een horecabedrijf in een zorginstelling;

  • b.

   een horecabedrijf in een museum;

  • c.

   een horecabedrijf voor het nuttigen van niet-alcoholische dranken in een winkelruimte in de zin van de winkeltijdenwet en niet zijnde een inrichting, die in het maatschappelijk verkeer wordt aangeduid als een smartshop, growshop of coffee shop indien het horecabedrijf niet meer ruimte inneemt dan maximaal 10m2 en maximaal 20% van het totale vloeroppervlak van de voor de clientèle toegankelijke binnenruimte, en indien geen terras aanwezig is of beoogd is. De ingebruikname van de ruimte als voornoemd moet wel bij het college worden gemeld.

 • 3. De burgemeester weigert de vergunning indien de vestiging of exploitatie van het horecabedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan.

 • 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning geheel of gedeeltelijk weigeren, indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.

 • 5. Bij de toepassing van de in het vierde lid genoemde weigeringsgrond houdt de burgemeester rekening met het karakter van de straat en de wijk, waarin het horecabedrijf is gelegen of zal zijn gelegen, de aard van het horecabedrijf en de spanning, waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te staan door de exploitatie.

 • 6. In afwijking van artikel 2:10 is de burgemeester bevoegd om te beslissen over de ingebruikneming van de weg ten behoeve van een terras, indien een vergunningaanvraag ook betrekking heeft op bij het horecabedrijf behorende terrassen die zich op de weg bevinden. Bij vergunningvoorschrift kunnen afwijkende openingstijden van het terras worden bepaald.

 • 7. De burgemeester kan de in het zesde lid bedoelde ingebruikneming van de weg ten behoeve van één of meer bij het horecabedrijf behorende terrassen ook weigeren indien:

  • a.

   het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg danwel gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilige gebruik daarvan;

  • b.

   dat gebruik een belemmering kan worden voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

 • 8. De burgemeester weigert de vergunning als bedoeld in het eerste lid indien in het uittreksel uit de justitiële documentatie geen feiten staan die een belemmering vormen voor de goede exploitatie van de horeca-instelling.

 • 9. Indien de aanvrager om gronden voortvloeiend uit artikel 5, lid 3 van de Wet Justitiële en Strafvorderlijke gegevens geen verklaring omtrent gedrag kan verkrijgen in verband met zijn leeftijd, kan de burgemeester ontheffing verlenen van de verplichting tot het overleggen van een verklaring van goed gedrag.

 • 10. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de vergunning.

Artikel 2:29 Sluitingstijd

 • 1. Het is de exploitant verboden het horecabedrijf voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in het horecabedrijf te laten verblijven: op maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 uur en 05.00 uur, en op zaterdag en zondag tussen 03.00 uur en 05.00 uur.

 • 2. De burgemeester kan door middel van een vergunningvoorschrift andere sluitingstijden vaststellen voor een afzonderlijk horecabedrijf of voor een bij een inrichting behorend terras.

 • 3. Het in het eerste en tweede lid bepaalde geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.

 • 4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de vergunning.

Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting

 • 1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid of in geval van bijzondere omstandigheden voor één of meer horecabedrijven tijdelijk andere dan de krachtens artikel 2:29 geldende sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.

 • 2. De burgemeester kan mondeling onmiddellijke sluiting bevelen van een horecabedrijf indien lid 1 van toepassing is. Deze bevoegdheid heeft de burgemeester ook indien dit horecabedrijf zich bevindt op een terrein dat is aangewezen als evenemententerrein.

 • 3. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 13b van de Opiumwet.

Artikel 2:31 Aanwezigheid in gesloten horecabedrijf

Het is bezoekers verboden zich in een horecabedrijf te bevinden gedurende de tijd dat het bedrijf krachtens artikel 2:29 of ingevolge een op grond van artikel 2:30 genomen besluit gesloten dient te zijn.

Artikel 2:32 Handel in horecabedrijven

 • 1. In dit artikel wordt onder handelaar verstaan: de handelaar als bedoeld in artikel 1 van de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

 • 2. De exploitant van een horecabedrijf laat niet toe dat een handelaar of een voor hem handelend persoon in dat bedrijf enig voorwerp verwerft, verkoopt of op enig andere wijze overdraagt.

Artikel 2:33 Ordeverstoring

Het is verboden in een horecabedrijf de orde te verstoren.

Artikel 2:34 Het college als bevoegd bestuursorgaan

Indien een horecabedrijf geen inrichting is in de zin van artikel 174 van de Gemeentewet, treedt het college op als bevoegd bestuursorgaan voor de toepassing van artikel 2:28 tot en met 2:31.

Afdeling 8A BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET

Artikel 2:34A Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • -

  Alcoholhoudende drank,

 • -

  Horecabedrijf,

 • -

  Inrichting,

 • -

  Paracommerciële rechtspersoon,

 • -

  Sterke drank,

 • -

  Slijtersbedrijf en

 • -

  Zwak-alcoholische drank

dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet.

Artikel 2:34b Regeling paracommerciële rechtspersonen

 • 1. Een paracommercieel rechtspersoon kan alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken vanaf één uur voor aanvang en tot uiterlijk één uur na afloop van een activiteit die wordt uitgeoefend in verband met het statutaire doel van de rechtspersoon.

 • 2. Een paracommercieel rechtspersoon verstrekt geen alcoholhoudende drank tijdens in de inrichting te houden bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen, en in de inrichting te houden bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, zoals bedoeld in artikel 4, derde lid van de Drank- en Horecawet.

AFDELING 9. TOEZICHT OP INRICHTINGEN TOT HET VERSCHAFFEN VAN NACHTVERBLIJF

Artikel 2:35 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder inrichting: elke al dan niet besloten ruimte waarin, in de uitoefening van beroep of bedrijf, aan personen de mogelijkheid van nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen wordt verschaft

Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie

Degene die een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of de exploitatie of feitelijke leiding van een inrichting staakt, is verplicht binnen drie dagen daarna daarvan schriftelijk kennis te geven aan de burgemeester.

Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister

Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of als kampeerder verblijft op een terrein is verplicht de exploitant of feitelijk leidinggevende van die inrichting of dat terrein volledig en naar waarheid naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, betrekking, dag van aankomst en de dag van vertrek te verstrekken.

AFDELING 10. TOEZICHT OP SPEELGELEGENHEDEN

Artikel 2:39 Speelgelegenheden en speelautomatenhal

 • 1. Dit artikel verstaat onder speelgelegenheid: een voor het publiek toegankelijke gelegenheid waar bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze bedrijfsmatig is de mogelijkheid wordt geboden enig spel te beoefenen, waarbij geld of in geld inwisselbare voorwerpen kunnen worden gewonnen of verloren.

 • 2. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelgelegenheid te exploiteren of te doen exploiteren. Het verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   speelautomatenhallen waarvoor op grond van artikel 30c, eerste lid, onder b, van de Wet op de Kansspelen vergunning is verleend;

  • b.

   speelgelegenheden waarvoor de minister van Justitie of de Kamer van Koophandel bevoegd is vergunning te verlenen;

  • c.

   speelgelegenheden waar de mogelijkheid wordt geboden om het kleine kansspel als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de kansspelen te beoefenen, of te spelen op speelautomaten als bedoeld in artikel 30 van de Wet op de kansspelen, of de handeling als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet op de kansspelen te verrichten.

 • 3. De burgemeester weigert de vergunning:

  • a.

   indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van de speelgelegenheid of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de exploitatie van de speelgelegenheid;

  • b.

   indien de exploitatie van de speelgelegenheid in strijd is met een geldend bestemmingsplan.

 • 4. (vervallen)

 • 5. Het is niet toegestaan om een speelautomatenhal te vestigen zonder toestemming van de gemeenteraad.

 • 6. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de vergunning.

Artikel 2:40 Speelautomaten

 • 1. In dit artikel wordt verstaan onder:

  • a.

   Wet: de Wet op de kansspelen;: de Wet op de kansspelen;

  • b.

   speelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder a, van de Wet;

  • c.

   kansspelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder c, van de Wet;

  • d.

   hoogdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder d, van de Wet;

  • e.

   laagdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder e, van de Wet.

 • 2. In hoogdrempelige inrichtingen zijn drie speelautomaten toegestaan, waarvan maximaal twee kansspelautomaten.

 • 3. In laagdrempelige inrichtingen zijn kansspelautomaten in het geheel niet toegestaan.

AFDELING 11. MAATREGELEN TEGEN OVERLAST EN BALDADIGHEID

Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal

 • 1. Het is verboden zonder ontheffing van de burgemeester een krachtens artikel 174a van de Gemeentewet gesloten woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te betreden.

 • 2. Het is verboden zonder ontheffing van de burgemeester een krachtens artikel 13b van de Opiumwet gesloten woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal, een bij die woning of dat lokaal behorend erf, een voor het publiek toegankelijk lokaal of bij dat lokaal behorend erf te betreden.

 • 3. Deze verboden gelden niet voor personen wier aanwezigheid in de woning of het lokaal wegens dringende reden noodzakelijk is.

 • 4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de ontheffing.

Artikel 2:42 Plakken en kladden

 • 1. Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.

 • 2. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:

  • a.

   een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;

  • b.

   met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.

 • 3. Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing indien gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift.

 • 4. Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.

 • 5. Het is verboden de in het vierde lid bedoelde aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.

 • 6. Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen.

 • 7. De houder van de in het tweede lid bedoelde schriftelijke toestemming is verplicht de toestemming aan een opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven.

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap en stoffen om te bekladden of te beplakken

 • 1. Het is verboden: aanplakbiljetten, aanplakdoeken, kalk, teer, kleur of verfstof of verfgereedschap. op de weg of op openbaar water te vervoeren of bij zich te hebben.

 • 2. Dit verbod is niet van toepassing, indien de genoemde materialen of gereedschappen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor handelingen als verboden in artikel 2:42.

Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen

 • 1. Het is verboden op een openbare plaats inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben.

 • 2. Het is verboden op de weg of in de nabijheid van winkels een tas te vervoeren of bij zich te hebben die kennelijk is uitgerust om het plegen van diefstallen te vergemakkelijken.

 • 3. Het verbod in het eerste en tweede lid is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de genoemde gereedschappen, voorwerpen of middelen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor de in het eerste lid bedoelde handelingen.

Artikel 2:45 Betreden van perken en waterpartijen

 • 1. Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden zonder ontheffing van het college zicht te bevinden in of op bij de gemeente in onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken, buiten de daarin gelegen wegen of paden:

  • -

   voor planten en heesters bestemde perken

  • -

   vijvers- en andere waterpartijen;

  • -

   door burgemeester en wethouders aangewezen gedeelten, indien zulks ter plaatse door of namens burgemeester en wethouders is aangegeven.

 • 2. Van het gestelde in lid 1 kan door het college ontheffing worden verleend.

 • 3. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslisen op een aanvraag om toestemming) is van toepassing op de ontheffing.

Artikel 2:46 Rijden over bermen of zijkant van de weg

 • 1. Het is verboden met voertuigen die niet voorzien zijn van rubberbanden te rijden over de berm of de zijkant van een weg, tenzij dit door de omstandigheden redelijkerwijs wordt vereist.

 • 2. Het verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het Provinciaal wegenverordening.

Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

 • 1. Het is verboden:

  • a.

   op een openbare plaats te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument, overkapping,constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hekheining of andere afsluiting, verkeersmeubilair en daarvoor niet bestemd

   straatmeubilair;

  • b.

   zich op een openbare plaats zodanig op te houden dat aangebruikers of bewoners van nabij de weg gelegen woningen onnodig overlast of hinder wordt veroorzaakt.

 • 2. Het is verboden op een openbare plaats of openbaar water, dan wel elders op een voor publiek toegankelijke plaats

  • a.

   iemand uit te jouwen, na te schreeuwen, met aanstootgevende taal lastig te vallen, al dan niet met een voorwerp hinderlijk aan te raken, dan wel op een andere wijze overlast aan te doen,

  • b.

   te vechten.

 • 3. Het verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 424, 426bis of 431 van het Wetboek van Strafrecht of artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2:47a Verplichte route

 • 1. Het is de door de burgemeester aangewezen groepen van personen verboden op door hem aangewezen tijdstippen van een door hem aangewezen route af te wijken,

 • 2. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 • 3. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslisen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de ontheffing.

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik

 • 1. Het is verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 • 2. Het verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet;

  • b.

   de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank en Horecawet.

 • 3. Het is verboden op of aan de weg of op openbaar water, dan wel in voor publiek toegankelijke gebouwen in voor publiek toegankelijke gebouwen alcoholhoudende drank te nuttigen indien dit gepaard gaat met gedragingen die de openbare orde verstoren of het woon- en leefklimaat aantasten.

Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen

 • 1. Het is verboden:

  • a.

   zich zonder redelijk doel in een portiek of poort op te houden;

  • b.

   zonder redelijk doel in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een gebouw te zitten of te liggen.

 • 2. Het is aan anderen dan bewoners of gebruikers van flatgebouwen, appartementsgebouwen en soortgelijke meergezinshuizen en van gebouwen die voor publiek toegankelijk zijn, verboden zich zonder redelijk doel te bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van zo'n gebouw.

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten

Het is verboden zich zonder redelijk doel op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek toegankelijke ruimte, dan wel deze te verontreinigen of te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze ruimte is bestemd. Onder deze ruimten worden in elk geval begrepen: portalen, telefooncellen, wachtlokalen voor het openbaar vervoer, parkeergarages en rijwielstallingen.

Artikel 2:51 Neerzetten van fietsen en bromfietsen

Het is verboden op een openbare plaats een fiets of een bromfiets te plaatsen of te laten staan tegen een raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een gebouw dan wel in de ingang van een portiek indien:

 • a.

  dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of dat portiek;

 • b.

  daardoor die ingang versperd wordt.

Artikel 2:52 Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein e.d.

Het is verboden op de door het college of de burgemeester aangewezen uren en plaatsen zich met een fiets of bromfiets te bevinden op een door het college of de burgemeester aangewezen terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid gehouden wordt die publiek trekt, mits dit verbod kenbaar is aan de bezoekers van het terrein.

Artikel 2.53 Bespieden van personen

 • 1. Het is verboden zich in de nabijheid van een persoon of een gebouw, woonwagen of woonschip op te houden met de kennelijke bedoeling deze persoon of een persoon die zich in dit gebouw, deze woonwagen of dit woonschip bevindt, te bespieden.

 • 2. Het is verboden door middel van een verrekijker of enig ander optisch instrument een persoon die zich in een gebouw, woonwagen of woonschip bevindt te bespieden.

Artikel 2:57 Uitlaten honden

 • 1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

  • a.

   binnen de bebouwde kom op een openbare plaats in de zin van artikel 1:1 aanhef onder a zonder dat die hond aangelijnd is;

  • b.

   op een voor het publiek toegankelijke kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;

  • c.

   op de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen;

 • 2. Het verbod in het eerste lid aanhef en onder a, is niet van toepassing op door het colege aangewezen plaatsen

 • 3. De verboden in het eerste lid aanhef en onder a en b zijn niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond:

  • a.

   die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden; of

  • b.

   die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden en paarden

 • 1. Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd.

 • 2. Het bepaalde in het tweede lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen

 • 3. De berijder, menner of degene die een paard begeleidt op een openbare plaats is verplicht ervoor zorgen dat de mest die door het paard wordt achtergelaten zo snel als mogelijk wordt verwijderd van de openbare plaats.

 • 4. De eigenaar of houder van een hond is verplicht, indien hij zich met een hond op plaatsen bevindt genoemd in het eerste lid, een deugdelijk opruimmiddel bij zich te hebben dat geschikt is voor de directe verwijdering van de uitwerpselen van de hond en dit opruimmiddel op verzoek van een toezichthouder of aan een (bijzonder) opsporingsambtenaar te tonen.

 • 5. Het college kan bepalen aan welke eisen een deugdelijk opruimmiddel moet voldoen.

 • 6. Het eerste en het vierde lid zijn niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of een sociale hulphond laat begeleiden.

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden

 • 1. Indien het college een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, kan het de eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen voor zover die hond verblijft of loopt op een openbare plaats of op het terrein van een ander.

 • 2. Een aanlijngebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond aangelijnd te houden met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten hoogste 1,50 meter.

 • 3. Een muilkorfgebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond voorzien te houden van een muilkorf die:

  • a.

   vervaardigd is van stevige kunststof, van stevig leer of van beide stoffen;

  • b.

   door middel van een stevige leren riem zodanig rond de hals is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is; en

  • c.

   zodanig is ingericht dat de hond niet kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn.

 • 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid onder c, dient een hond als bedoeld in het eerste lid voorzien te zijn van een door de bevoegde minister op aanvraag verstrekt uniek identificatienummer door middel van een microchip die met een chipreader afleesbaar is.

Artikel 2:60 Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren

 • 1. Het is verboden op door het college ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, bij dat aanwijzingsbesluit aangeduide dieren:

  • a.

   aanwezig te hebben, of

  • b.

   aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door het college in het aanwijzingsbesluit gestelde regels;

  • c.

   aanwezig te hebben tot een groter aantal dan in die aanwijzing is aangegeven; of

  • d.

   te voeren.

 • 2. Het college kan de rechthebbende op een binnenin een onroerende zaak gelegen binnenplaats ontheffing verlenen van één of meer verboden bedoeld in het eerste lid.

 • 3. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de ontheffing.

Artikel 2:62 Loslopend vee

De rechthebbende op vee dat zich bevindt in een aan een weg liggend weiland of terrein dat niet van die weg is afgescheiden door een deugdelijke veekering, is verplicht ervoor te zorgen dat zodanige maatregelen getroffen worden dat dit vee die weg niet kan bereiken.

Artikel 2:64 Bijen

 • 1. Het is verboden bijen te houden:

  • a.

   binnen een afstand van dertig meter van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven;

  • b.

   binnen een afstand van dertig meter van de weg.

 • 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien op een afstand van ten hoogste zes meter vanaf de korven of kasten een afscheiding is aangebracht van twee meter hoogte of zoveel hoger als noodzakelijk is om het laag uit- en invliegen van de bijen te voorkomen.

 • 3. Het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod geldt niet voorzover de bijenhouder rechthebbende is op de woningen of gebouwen als bedoeld in dat lid.

 • 4. Het in het eerste lid, aanhef en onder b, gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wegenverordening Zuid-Holland 2010.

 • 5. Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.

 • 6. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de ontheffing.

Artikel 2:65 Bedelarij

Het is verboden in door het college aangewezen gebieden op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw te bedelen om geld of andere zaken.

AFDELING 12. BEPALINGEN TER BESTRIJDING VAN HELING VAN GOEDEREN

Artikel 2:66 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder handelaar: de handelaar als bedoeld in artikel 1 van de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister

 • 1. De handelaar is verplicht aantekening te maken van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register en daarin vermeldt hij onverwijld:

  • a.

   het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;

  • b.

   de datum van verkoop of overdracht van het goed;

  • c.

   een omschrijving van het goed met indien mogelijk vermelding van soort, merk en nummer van het goed;

  • d.

   de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed;

  • e.

   de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

 • 2. De burgemeester is bevoegd vrijstelling te verlenen van deze verplichtingen.

 • 3. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de vrijstelling.

Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437ter van het Wetboek van Strafrecht

De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht:

 • a.

  de burgemeester binnen drie dagen schriftelijk in kennis te stellen:

  • 1.

   dat hij het beroep van handelaar uitoefent met vermelding van zijn woonadres en het adres van de bij zijn onderneming behorende vestiging;

  • 2.

   van een verandering van de onder a, sub 1º, bedoelde adressen;

  • 3.

   als hij het beroep van handelaar niet langer uitoefent;

  • 4.

   dat hij enig goed kan verkrijgen dat redelijkerwijs van een misdrijf afkomstig is of voor de rechthebbende verloren is gegaan;

 • b.

  de burgemeester op eerste aanvraag zijn administratie of register ter inzage te geven;

 • c.

  aan de hoofdingang van elke vestiging een kenteken te hebben waarop zijn naam en de aard van de onderneming duidelijk zichtbaar zijn;

 • d.

  een door opkoop verkregen goed gedurende de eerste drie dagen in bewaring te houden in de staat waarin het goed verkregen is.

AFDELING 13. VUURWERK

Artikel 2:71 Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder consumentenvuurwerk: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit).

Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen

 • 1. Het is verboden in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk ter beschikking te stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden, zonder een vergunning van het college van de gemeente waar het bedrijf is of zal worden gevestigd.

 • 2. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing op de vergunning.

Artikel 2:73 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

 • 1. Het is verboden consumentenvuurwerk af te steken op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.

 • 2. Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te bezigen als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.

 • 3. De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht.

AFDELING 14. DRUGSOVERLAST

Artikel 2:74 Drugshandel op straat

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden zich op een openbare plaats op te houden met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling, af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen

Artikel 2:74a Hinderlijk drugsverbruik

Het is verboden op of aan door de burgemeester aangewezen wegen of weggedeelten middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen en/of stoffen voorhanden te hebben.

AFDELING 15. BESTUURLIJKE OPHOUDING, VEILIGHEIDSRISICOGEBIEDEN EN CAMERATOEZICHT OP OPENBARE PLAATSEN

Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 154a van de Gemeentewet besluiten tot het tijdelijk doen ophouden van door hem aangewezen groepen van personen op een door hem aangewezen plaats indien deze personen het bepaalde in één of meer van de volgende artikelen van deze verordening groepsgewijs niet naleven:

 • -

  artikel 2: 1 (samenscholingsverbod),

 • -

  artikel 2: 10 (voorwerpen of stoffen op, aan of boeven de weg),

 • -

  artikel 2: 11 (aanleggen en beschadigen van de weg),

 • -

  artikel 2: 16: (openen van straatkolken en dergelijke);

 • -

  artikel 2: 19: (gevaarlijk of hinderlijk voorwerp);

 • -

  artikel 2: 47 (hinderlijk gedrag op openbare plaatsen),

 • -

  artikel 2: 48 (hinderlijk drankgebruik),

 • -

  artikel 2: 49 (hinderlijk gedrag bij of in gebouwen),

 • -

  artikel 2: 73 (bezigen van vuurwerk),

 • -

  artikel 2: 74 (drugshandel op straat),

 • -

  artikel 2: 74a (hinderlijk drugsgebruik),

 • -

  artikel 5: 34 (verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken).

Artikel 2:76 Veiligheidsrisicogebieden

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151b van de Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aanwijzen als veiligheidsrisicogebied.

Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen

 • 1. De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

 • 2. De burgemeester heeft de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid eveneens ten aanzien van andere openbare plaatsen door de gemeenteraad aan te wijzen bij algemene kennisgeving aan te wijzen.

HOOFDSTUK 3. SEKSINRICHTINGEN, SEKSWINKELS, STRAATPROSTITUTIE E.D.

AFDELING 1. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 3:1 Begripsbepalingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

 • b.

  prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

 • c.

  seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische-massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

 • d.

  escortbedrijf: de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend;

 • e.

  sekswinkel: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goederen van erotisch-pornografische aard aan particulieren plegen te worden verkocht of verhuurd;

 • f.

  exploitant: de natuurlijke persoon of personen of rechtspersoon of rechtspersonen die een seksinrichting of escortbedrijf exploiteert, dan wel exploiteren en de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of rechtspersonen bevoegde natuurlijke persoon of personen;

 • g.

  beheerder: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijke leiding uitoefent, dan wel uitoefenen in een seksinrichting of escortbedrijf;

 • h.

  bezoeker: degene die aanwezig is in een seksinrichting, met uitzondering van:

  • 1.

   de exploitant;

  • 2.

   de beheerder;

  • 3.

   de prostituee;

  • 4.

   het personeel dat in de seksinrichting werkzaam is;

  • 5.

   toezichthouders die zijn aangewezen op grond van artikel 6.2 van deze verordening;

  • 6.

   andere personen wier aanwezigheid in de seksinrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is.

Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder bevoegd bestuursorgaan: het college of, voorzover het betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, de burgemeester.

Artikel 3:3 Nadere regels

Met het oog op de in artikel 3:13 genoemde belangen, kan het college over de uitoefening van de bevoegdheden zoals genoemd in dit hoofdstuk nadere regels vaststellen.

AFDELING 2. SEKSINRICHTINGEN, STRAATPROSTITUTIE, SEKSWINKELS EN DERGELIJKE

Artikel 3:4 Seksinrichtingen

 • 1. Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren of te wijzigen zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan.

 • 2. De exploitatievergunning is telkens geldig gedurende vijf jaar, tenzij twee maanden voor het verlopen ervan een verklaring omtrent gedrag wordt overgelegd door de exploitant van de inrichting. Deze verklaring omtrent gedrag mag niet ouder zijn dan 2 maanden voor de datum waarop de vergunning zou verlopen. Ook overigens moet niet gebleken zijn van omstandigheden die in strijd zijn met de gedragsregels voor een exploitant zoals bedoeld in artikel 3: 5 van de APV.

 • 3. In de aanvraag om vergunning en in de vergunning wordt in ieder geval vermeld:

  • a.

   de persoonsgegevens van de exploitant;

  • b.

   de persoonsgegevens van de beheerder; en

  • c.

   de aard van de seksinrichting of het escortbedrijf.

  • d.

   het aantal werkzame prostituees,

  • e.

   de plattegrond van de seksinrichting door middel van een tekening met een schaal van tenminste 1: 100,

  • f.

   bewijs van inschrijving in de kamer van koophandel.

 • 4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de vergunning.

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder

 • 1. De exploitant en de beheerder:

  • a.

   staan niet onder curatele en zijn niet ontzet uit de ouderlijke macht of de voogdij;

  • b.

   zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag; en

  • c.

   hebben de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, zijn de exploitant en de beheerder niet:

  • a.

   met toepassing van artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst of met toepassing van artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht ter beschikking gesteld;

  • b.

   binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van zes maanden of meer door de rechter in Nederland, inclusief de drie openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, dan wel door een andere rechter wegens een misdrijf waarvoor naar Nederlands recht een bevel tot voorlopige hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering is toegelaten;

  • c.

   binnen de laatste vijf jaar bij ten minste twee rechterlijke uitspraken onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke geldboete van 500 euro of meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a van het Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel mede wegens overtreding van:

   - bepalingen gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen;

   - de artikelen 137c tot en met 137g , 140 , 240b , 242 tot en met 249 , 252 , 250a (oud), 273a , 300 tot en met 303 , 416 , 417 , 417bis , 426 , 429quater en 453 van het Wetboek van Strafrecht ;

   - de artikelen 8 en 162, derde lid , alsmede artikel 6 juncto artikel 8 of juncto artikel 163 van de Wegenverkeerswet 1994 ;

   - de artikelen 1, onder a, b en d, 13 , 14 , 27 en 30b van de Wet op de Kansspelen ;

   - de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen ;

   - de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie .

 • 3. Met een veroordeling als bedoeld in het tweede lid wordt gelijk gesteld:

  • a.

   vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid onder a van het Wetboek van Strafrecht of artikel 76, derde lid onder a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen , tenzij de geldsom minder dan 375 euro bedraagt;

  • b.

   een bevel tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf.

 • 4. De periode van vijf jaar, genoemd in het tweede lid, wordt:

  • a.

   bij de weigering van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van beslissing op de aanvraag van de vergunning;

  • b.

   bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van de intrekking van deze vergunning.

 • 5. De exploitant of de beheerder zijn binnen de laatste vijf jaar geen exploitant of beheerder geweest van een seksinrichting of escortbedrijf die voor ten minste een maand door het bevoegde bestuursorgaan is gesloten, of waarvan de vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, is ingetrokken, tenzij aannemelijk is dat hem ter zake geen verwijt treft.

Artikel 3:6 Sluitingstijden

 • 1. Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben en daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven:

  • a.

   op maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 en 05.00 uur;

  • b.

   op zaterdag en zondag tussen 03.00 en 05.00 uur.

 • 2. Het bevoegd bestuursorgaan kan door middel van een voorschrift als bedoeld in artikel 1:4 voor een afzonderlijke seksinrichting andere sluitingstijden vaststellen.

 • 3. Indien een seksinrichting tevens beschikt over een terras gelden voor dit terras de openingstijden die bij de exploitatievergunning speciaal voor dat terras zijn vastgesteld en is het terras in elk geval gesloten op de momenten waarop de sexinrichting ook gesloten is.

 • 4. Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden gedurende de tijd dat die seksinrichting krachtens het eerste lid of tweede lid, dan wel krachtens artikel 3:7, eerste lid, gesloten dient te zijn.

 • 5. Het in het eerste tot en met vierde lid bepaalde geldt niet voor zover in de daarin geregelde onderwerpen wordt voorzien door de op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.

Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting

 • 1. Met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13, tweede lid of in geval van strijdigheid met de bepalingen in dit hoofdstuk kan het bevoegd bestuursorgaan:

  • a.

   tijdelijk andere dan de krachtens artikel 3:6, eerste of tweede lid, geldende sluitingstijden vaststellen;

  • b.

   van een afzonderlijke seksinrichting al dan niet tijdelijk de gedeeltelijke of algehele sluiting bevelen.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht maakt het bevoegd bestuursorgaan het besluit bedoeld in het eerste lid bekend op de voet van artikel 3:42, tweede lid.

Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder

 • 1. Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben, zonder dat de ingevolge artikel 3:4 op de vergunning vermelde exploitant of beheerder in de seksinrichting aanwezig is.

 • 2. De exploitant en de beheerder zien er voortdurend op toe dat in de seksinrichting:

  • a.

   geen strafbare feiten plaatsvinden, waaronder in ieder geval de feiten genoemd in de titels XIV (misdrijven tegen de zeden), XVIII (misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid), XX (mishandeling), XXII (diefstal) en XXX (heling) van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, in de Opiumwet en in de Wet wapens en munitie; en

  • b.

   geen prostitutie wordt uitgeoefend door personen in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.

Artikel 3:9 Straatprostitutie

 • 1. Het is verboden, door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze, passanten tot prostitutie te bewegen, uit te nodigen dan wel aan te lokken:

  • a.

   op of aan andere dan door het college aangewezen wegen of gebieden;

  • b.

   gedurende andere dan door het college vastgestelde tijden.

 • 2. Met het oog op de naleving van het in het eerste lid gestelde verbod, kan door politieambtenaren het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen.

 • 3. Met het oog op de in artikel 3:13, tweede lid, genoemde belangen kan door politieambtenaren aan personen die zich bevinden op de wegen en gedurende de tijden bedoeld in het eerste lid, het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen.

 • 4. De burgemeester kan met het oog op de in artikel 3:13, tweede lid, genoemde belangen personen aan wie ten minste eenmaal een bevel is gegeven als bedoeld in het derde lid bij besluit verbieden zich gedurende bepaalde termijn, anders dan in een openbaar middel van vervoer, te bevinden op of aan de wegen en op de tijden bedoeld in het eerste lid.

 • 5. De burgemeester beperkt het in het vierde lid genoemde verbod indien dat in verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk is.

 • 6. Het is verboden zich te gedragen in strijd met een door de burgemeester opgelegd verbod als bedoeld in het vierde lid.

Artikel 3:10 Sekswinkels

Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin een sekswinkel te exploiteren in door het college in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving aangewezen gebieden of delen van de gemeente.

Artikel 3:11 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke

 • 1. Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen van erotisch-pornografische aard openlijk ten toon te stellen, aan te bieden of aan te brengen:

  • a.

   indien het bevoegd bestuursorgaan aan de rechthebbende heeft bekendgemaakt dat de wijze van tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen daarvan, de openbare orde of de woon- en leefomgeving in gevaar brengt;

  • b.

   anders dan overeenkomstig de door het bevoegd bestuursorgaan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving gestelde regels.

 • 2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op het tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen van goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen, die dienen tot het openbaren van gedachten en gevoelens als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.

AFDELING 3: BESLISTERMIJN, WEIGERINGSGRONDEN

Artikel 3:12 Beslistermijn

 • 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:2, eerste lid, beslist het bevoegd bestuursorgaan op de aanvraag om vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, binnen twaalf weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is.

 • 2. Het bevoegd bestuursorgaan kan zijn besluit voor ten hoogste twaalf weken verdagen.

Artikel 3:13 Weigeringsgronden

 • 1. De vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, wordt geweigerd indien:

  • a.

   de exploitant of de beheerder niet voldoet aan de in artikel 3:5 gestelde eisen;

  • b.

   de vestiging of de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan, beheers verordening, exploitatieplan, voorbereidingsbesluit, stadsvernieuwingsplan of leefmilieuverordening;

  • c.

   er aanwijzingen zijn dat in de seksinrichting of het escortbedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht of met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.

 • 2. In afwijking van artikel 1:8 kan de vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, dan wel de aanwijzing of vaststelling bedoeld in artikel 3:9, eerste lid, worden geweigerd in het belang van:

  • a.

   de openbare orde;

  • b.

   het voorkomen of beperken van overlast;

  • c.

   het voorkomen of beperken van aantasting van het woon- en leefklimaat;

  • d.

   de veiligheid van personen of goederen;

  • e.

   de verkeersvrijheid of -veiligheid;

  • f.

   de gezondheid of zedelijkheid;

  • g.

   de arbeidsomstandigheden van de prostituee.

AFDELING 4: BEËINDIGING EXPLOITATIE, WIJZIGING BEHEER

Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie

 • 1. De vergunning vervalt zodra de ingevolge artikel 3:4 op de vergunning vermelde exploitant, de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd.

 • 2. Binnen een week na de feitelijke beëindiging van de exploitatie, geeft de exploitant daarvan schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

Artikel 3:15 Wijziging beheer

 • 1. Indien een beheerder als bedoeld in artikel 3:1, onder g, het beheer in de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd, geeft de exploitant daarvan binnen een week na de feitelijke beëindiging van het beheer schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

 • 2. Het beheer kan worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder, indien het bevoegd bestuursorgaan op aanvraag van de exploitant heeft besloten de verleende vergunning overeenkomstig de wijziging in het beheer te wijzigen. Het bepaalde in artikel 3:13, eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3. In afwachting van het besluit bedoeld in het tweede lid, kan het beheer worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder zodra de exploitant een aanvraag als bedoeld in het tweede lid heeft ingediend, totdat over de aanvraag is besloten.

AFDELING 5: OVERGANGSBEPALING

Artikel 3:16 Overgangsbepaling

 • 1. Op het exploiteren van een bestaande seksinrichting of escortbedrijf is het gestelde in artikel 3:4, eerste lid, niet van toepassing:

  • a.

   gedurende 8 weken na het in werking treden daarvan;

  • b.

   na afloop van de onder a gestelde termijn, indien de exploitant binnen deze termijn een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, heeft ingediend, totdat op die aanvraag door het bevoegd bestuursorgaan een besluit is genomen.

 • 2. Gedurende de periode bedoeld in het eerste lid, kan het bevoegd bestuursorgaan met het oog op de in artikel 3:13, tweede lid, genoemde belangen de exploitant aanschrijven tot het treffen van in die aanschrijving vermelde voorzieningen.

HOOFDSTUK 4. BESCHERMING VAN HET MILIEU EN HET NATUURSCHOON EN ZORG VOOR HET UITERLIJK AANZIEN VAN DE GEMEENTE

AFDELING 1. GELUIDHINDER EN VERLICHTING

Artikel 4:1 Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Besluit: het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;

 • b.

  inrichting: inrichting type A of type B als bedoeld in het Besluit;

 • c.

  houder van een inrichting: degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins een inrichting drijft;

 • d.

  collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden;

 • e.

  incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die gebonden is aan één of een klein aantal inrichtingen;

 • f.

  geluidgevoelige gebouwen: woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet Geluidhinder worden aangemerkt als geluidgevoelige gebouwen met uitzondering van gebouwen behorende bij de betreffende inrichting;

 • g.

  geluidgevoelige terreinen: terreinen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als geluidgevoelige terreinen met uitzondering van terreinen behorende bij de betreffende inrichting;

 • h.

  onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt.

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten

 • 1. De geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 4:5 van deze verordening gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

 • 2. De voorwaarden met betrekking tot de verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de buitenlucht als bedoeld in artikel 4.113, eerste lid, van het Besluit gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

 • 3. In een aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid, kan het college bepalen dat de aanwijzing slechts geldt in een of meer aangewezen gebieden van Voorschoten.

 • 4. Het college maakt de aanwijzing ten minste vier weken voor het begin van een nieuw kalenderjaar bekend.

 • 5. Het college kan wanneer een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was, een festiviteit terstond als collectieve festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen.

 • 6. Het college stelt nadere regels ten behoeve van feestgeluid vast en mag daarbij gebiedsgericht differentiëren

Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten

 • 1. Het is aan een horeca-inrichting toegestaan om maximaal 12 incidentele festiviteiten te houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 4:5 van deze verordening niet van toepassing zijn, mits de houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld. Voor overige bedrijven geldt geen vrijstellingsregeling.

 • 2. Het college stelt een formulier vast voor het doen van een kennisgeving.

 • 3. De kennisgeving is gedaan als het formulier, volledig en naar waarheid ingevuld, tijdig is ingeleverd.

 • 4. De kennisgeving is tevens gedaan als het college op verzoek van de houder van een inrichting een incidentele festiviteit, die redelijkerwijs niet te voorzien was, terstond toestaat.

 • 5. Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, met uitzondering voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

 • 6. Het college stelt nadere regels ten behoeve van feestgeluid vast en mag daarbij gebiedsgericht differentiëren.

 • 7. Het is verboden een incidentele festiviteit te organiseren, toe te laten, feitelijk te leiden of daaraan deel te nemen indien de burgemeester het organiseren van een incidentele festiviteit verboden heeft wanneer naar zijn oordeel de woon- en leefsituatie in de omgeving van de inrichting of openbare orde op ontoelaatbare wijze wordt beïnvloed.

Artikel 4:5 Onversterkte muziek

 • 1.

  Bij het ten gehore brengen van onversterkte muziek, zoals bedoeld in artikel 2.18, eerste lid onder f en vijfde lid van het Besluit binnen inrichtingen is de onder e. opgenomen tabel van toepassing, met dien verstande dat:

  • a.

   de in de tabel aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;

  • b.

   de in de tabel aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;

  • c.

   de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen, voor zover het woningen betreft, gelden in geluidgevoelige ruimten en verblijfsruimten;

  • d.

   bij het bepalen van de geluidniveaus zoals vermeld in de tabel geen bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast.

  • e.

   Tabel

7.00 – 19.00 uur

19.00 – 23.00 uur

23.00 – 7.00 uur

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

 • 2.

  Het eerste lid geldt niet indien artikel 4:2 of artikel 4:3 van deze verordening van toepassing is.

Artikel 4:6 Overige geluidhinder, lichthinder en overlast door dieren

 • 1. Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Besluit toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder of lichthinder wordt veroorzaakt.

 • 2. Degene die buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer de zorg heeft voor een dier, moet voorkomen dat dit dier voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder of overigens milieuhinder veroorzaakt.

 • 3. Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

 • 4. Het verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de Provinciale milieuverordening.

 • 5. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de ontheffing.

AFDELING 2. BODEM-, WEG- EN MILIEUVERONTREINIGING

Artikel 4:7 Straatvegen

Het is verboden op een door het college ten behoeve van de werkzaamheden van de gemeentelijke reinigingsdienst aangewezen weggedeelte, een voertuig te parkeren of enig ander voorwerp te laten staan gedurende een daarbij aangeduide tijdsperiode.

Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen

Het is verboden binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zijn natuurlijke behoefte te doen buiten daarvoor bestemde plaatsen.

Artikel 4:9 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen

Sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen mogen zich niet bevinden in een toestand die gevaar oplevert voor de veiligheid, nadeel voor de gezondheid of hinder voor de gebruikers van de gebouwen of voor anderen.

AFDELING 3. Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden

Artikel 4:10 Begripsbepalingen omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  houtopstand: hakhout, een houtwal, één of meer bomen of een (lint)begroeiing van heesters en struiken;

 • b.

  bebouwde kom: de bebouwde kom van de gemeente, vastgesteld ingevolge artikel 1, vijfde lid, van de Boswet;

 • c.

  Vellen mede verstaan: rooien, met inbegrip van verplanten, alsmede het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben.

 • d.

  Boomwaarde:de waarde die volgt uit de op het moment van aanvraag van toepassing zijnde rekenmethode zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (richtlijn NVTB), afgerond op hele euro’s.

 • e.

  Boomeffectanalyse: een standaard beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen bouw of aanleg, op basis van de landelijke richtlijnen van de bomenstichting.

Artikel 4:11 Verbod tot het vellen van een houtopstand

 • 1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag houtopstanden te vellen of de doen vellen die staan vermeld op een door het college vastgestelde lijst met waardevolle bomen

  en houtopstanden.

 • 2. De vergunning kan worden geweigerd:

  • a.

   indien het door de aanvrager gesteld maatschappelijk belang bij het vellen van de waardevolle boom of houtopstand niet opweegt tegen het belang bij behoud van de monumentale boom op grond van de natuurwaarde, de landschappelijke, cultuurhistorische of beeldbepalende waarde van die boom of houtopstand;

  • b.

   op grond van de gezondheidstoestand van de boom.

 • 3. Indien een vergunning wordt verleend kunnen daaraan opschortende voorwaarden worden verbonden in het belang van flora- en faunabehoud (bijvoorbeeld: broedseizoen) en ter voorkoming van velling terwijl het besluit onderdeel van een bestuursrechtelijke procedure is.

 • 4. Het bevoegd gezag kan als voorwaarde bij een vergunning een herplantplicht opleggen.

 • 5. Indien een houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze afdeling van toepassing is, zonder vergunning van het bevoegd gezag is geveld dan wel op andere wijze tenietgegaan is, kan het college aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevond, dan wel aan degene die uit anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herbeplanten overeenkomstig de aanwijzingen binnen een door hen te

  stellen termijn.

 • 6. Wordt een verplichting als bedoeld in het vierde lid opgelegd, dan kan daarbij worden bepaald binnen welke termijn de herbeplanting plaats dient te vinden en op welke wijze niet geslaagde herbeplanting moet worden vervangen.

 • 7. Indien de houtopstand, waarop het verbod tot vellen als bedoeld in lid 1 van toepassing is, ernstig in het voortbestaan wordt bedreigd, kan het college aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevindt dan wel aan degene die uit anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om overeenkomstig de door hem te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die

  bedreiging wordt weggenomen.

 • 8. Degene aan wie een verplichting als bedoeld in het derde tot en met zevende lid is opgelegd, alsmede zijn rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen.

 • 9. De afstand als bedoeld in artikel 5:42 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld op 0,5 meter voor bomen en op nihil voor heesters en heggen.

 • 10. Noodkap is bij direct dreigend (omval-)gevaar toegestaan onder de voorwaarde dat de kwalificatie noodkap wordt gegeven door een gemeentelijk ambtenaar in het bezit van het Certificaat

  Boomveiligheidscontroleur.

 • 11. Indien het college daarom verzoekt wordt bij de aanvraag door de aanvrager een boomeffectanalyse gevoegd en/of een boomwaardetaxatie overgelegd.

 • 12. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is van toepassing op de vergunning.

AFDELING 4. MAATREGELEN TEGEN ONTSIERING EN STANKOVERLAST

Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

 • 1. Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de openlucht of buiten de weg de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben:

  • a.

   onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of vaartuigen of onderdelen daarvan;

  • b.

   bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan;

  • c.

   kampeermiddelen als bedoeld in artikel 4:17, of onderdelen daarvan, indien het plaatsen of aanwezig hebben daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of anderszins voor een commercieel doel; of

  • d.

   mestopslag, gierkelder of andere verzamelplaatsen van vuil, een verzameling ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude metalen.

 • 2. Het is verboden op een door het college aangewezen plaats een bepaald voorwerp of bepaalde stof: op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben.

 • 3. Het college kan bij de aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid nadere regels stellen.

 • 4. Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien in de Wet ruimtelijke ordening of de Verordening Ruimte (vastgesteld door Provinciale Staten van Zuid-

  Holland).

  .

Artikel 4:14 Verbod handelsreclame

 • 1. Het is verboden om zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren met behulp van een opschrift,

  aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de weg zichtbaar is.

 • 2. Het verbod geldt niet voor:

  • a.

   opschriften, aankondigingen of afbeeldingen in het inwendig gedeelte van een onroerende zaak, die niet kennelijk gericht zijn op zichtbaarheid vanaf de weg;

  • b.

   opschriften of aankondigingen op of aan onroerende zaken, zuilen, borden, muren of andere constructies daartoe aangewezen door de overheid;

  • c.

   opschriften of aankondigingen kleiner dan 0,50 m² en de langste zijde korter dan 1 meter die betrekking hebben op en die zijn aangebracht op een onroerende zaak en die betrekking hebben op:

   • -

    een openbare verkoping of een aanbieding ter verkoop, verhuur of verpachting van een onroerende zaak, zulks voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;

   • -

    het beroep, de dienst of het bedrijf dat in of op de onroerende zaak wordt uitgeoefend of waarvoor die zaak is bestemd;

  • d.

   opschriften die betrekking hebben op de naam of aard van in uitvoering zijnde bouwwerken of op de namen van degenen die bij het ontwerp of de uitvoering van het bouwwerk betrokken zijn, mits deze opschriften zijn aangebracht op borden bij of op de in uitvoering zijnde bouwwerken zelf, zulks voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;

  • e.

   opschriften of aankondigingen op of aan onroerende zaken dienstbaar aan het openbaar vervoer, indien deze zijn aangebracht ten dienste van dat vervoer.

 • 3. Het bevoegd bestuursorgaan kan door middel van openbare kennisgeving categorieën van opschriften uitzonderen van de vergunningplicht.

 • 4. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor opschriften of aankondigingen van kennelijk tijdelijke aard en voor zolang zij feitelijke betekenis hebben en indien aan de volgende drie eisen is

  voldaan:

  • a.

   alvorens het aanbrengen ervan is het voornemen schriftelijk gemeld bij het college en

  • b.

   het college heeft niet binnen twee weken na ontvangst van die kennisgeving haar bezwaren kenbaar gemaakt en

  • c.

   deze opschriften of aankondigingen zullen niet langer dan negen weken op de onroerende zaak aanwezig zijn.

 • 5. Het in dit artikel gestelde verbod geldt niet voor zover de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Monumentenwet, de Verordening Bescherming Landschap en Natuur Zuid-Holland, de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Voorschoten, of de op de Wet

  milieubeheer gebaseerde bepalingen van toepassing zijn.

 • 6. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de vergunning.

Artikel 4:15 Bescherming verkeersveiligheid, hinder, openbare orde

Het is verboden door een opschrift, aankondiging of afbeelding als bedoeld in artikel 4:14 tweede lid, ernstige hinder voor de omgeving te veroorzaken, de veiligheid van het verkeer of de openbare orde in gevaar te brengen.

.

Artikel 4:16 Weigeringsgronden handelsreclame

Een vergunning als bedoeld in artikel 4:14 kan onder meer worden geweigerd:

 • 1.

  indien de handelsreclame, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;

 • 2.

  in het belang van de verkeersveiligheid;

 • 3.

  in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van een in de nabijheid gelegen onroerende zaak, voor zover dit onderwerp niet wordt geregeld door de Wet milieubeheer.

 • 4.

  In het belang van de openbare orde.

 • 5.

  Indien het aanzien van een rijks- of gemeentelijk monument danwel een beschermd dorpsgezicht hierdoor wordt aangetast.

AFDELING 5. KAMPEREN BUITEN KAMPEERTERREINEN

Artikel 4:17 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan: een onderkomen of voertuig waarvoor geen omgevingsvergunning voor het bouwen in de zin van artikel 2.1, eerst lid onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist, dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

Artikel 4:18 Recratief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

 • 1. Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd.

 • 2. Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen door de rechthebbende op een terrein gedurende een korte periode als de kampeermiddelen voor eigen gebruik zijn.

 • 3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid.

 • 4. In aanvulling op het bepaalde in artikel 1:8. kan de ontheffing tevens worden geweigerd in het belang van:

  • a.

   de bescherming van natuur en landschap;

  • b.

   de bescherming van een stadsgezicht.

  • c.

   De zedelijkheid of gezondheid.

 • 5. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de ontheffing.

Artikel 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen

 • 1. Het verbod van artikel 4: 18, eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

 • 2. Het college kan daarbij nadere regels stellen in het belang van de gronden, genoemd in artikel 4:18, vierde lid.

 • 3. Het is verboden dat op de in het eerste lid bedoelde plaatsen ten behoeve van nachtvissen meer dan één onderkomen geschikt voor maximaal twee personen, geplaatst wordt voor een langere

  periode dan 48 uur aaneengesloten te gebruiken door degene die op dat moment ook daadwerkelijk vist met één of meer hengels.

 • 4. Het college kan nadere eisen stellen waaraan het onderkomen als bedoeld in lid 3 moet voldoen.

 • 5. Het college kan bij de aanwijzing van plaatsen zoals bedoeld in lid 1 bepalen dat bepaalde plaatsen alleen mogen worden gebruikt door leden van een in de aanwijzing aan te wijzen hengelsportvereniging of –federatie of soortgelijke organisatie.

HOOFDSTUK 5. ANDERE ONDERWERPEN BETREFFENDE DE HUISHOUDING DER GEMEENTE

AFDELING 1. PARKEEREXCESSEN

Artikel 5:1 Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  voertuigen: voertuigen als bedoeld in artikel 1, onder al, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) met uitzondering van kleine wagens zoals: kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen;

 • b.

  parkeren: parkeren als bedoeld in artikel 1, onder ac, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990).

Artikel 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.

 • 1. Onder verhuren als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan:

  • a.

   het gebruiken van een voertuig voor het geven van lessen

  • b.

   het gebruiken van een voertuig voor het vervoeren van personen tegen betaling.

 • 2. Tot de voertuigen als bedoeld in dit artikel worden niet gerekend:

  • a.

   voertuigen waaraan herstel- of onderhoudswerkzaamheden worden verricht die in totaal niet meer dan een uur vergen, en dit gedurende de tijd die nodig is en gebruikt wordt voor deze werkzaamheden;

  • b.

   voertuigen voor persoonlijk gebruik van de in het derde lid bedoelde persoon.

 • 3. Het is degene die er zijn bedrijf, nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te stallen, te herstellen, te slopen, te verhuren of te verhandelen, verboden:

  • a.

   drie of meer voertuigen die hem toebehoren of zijn toevertrouwd, op de weg te parkeren binnen een cirkel met een straal van 25 meter met als middelpunt één van deze voertuigen;

  • b.

   de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken.

 • 4. Het college kan ontheffing van het verbod verlenen.

 • 5. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is van toepassing op de ontheffing.

Artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen

 • 1. Het is verboden op een door het college aangewezen weg een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

 • 2. Het college kan ontheffing van het verbod verlenen.

 • 3. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de ontheffing.

Artikel 5:4 Defecte voertuigen

Het is verboden een voertuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren.

Artikel 5:5 Voertuigwrakken

 • 1. Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de weg te parkeren.

 • 2. Het verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel 5:6 Kampeermiddelen en dergelijke op de weg

 • 1. Het is verboden een voertuig dat voor recreatie wordt gebruikt:

  • a.

   langer dan op zeven achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op de weg;

  • b.

   op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • 2. Het is verboden een woonwagen, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat niet voor recreatie doch anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt:

  • a.

   langer dan gedurende drie achtereenvolgende dagen (binnen de bebouwde kom) op de weg te plaatsen of te hebben;

  • b.

   op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

 • 3. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid en tweede lid, aanhef en onder a, gestelde verboden.

 • 4. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Verordening Bescherming Landschap en Natuur Zuid-Holland of de Wegenverordening Zuid-Holland 2010.

 • 5. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de ontheffing.

Artikel 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen

 • 1. Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

 • 2. Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

 • 3. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is van toepassing op de ontheffing.

Artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen

 • 1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op andere dan de door het college aangewezen plaatsen.

 • 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor voertuigen die benodigd zijn in het kader van de directe uitoefening van de bedrijfsvoering, voor zover het voertuig in de onmiddellijke nabijheid

  van de locatie van de werkzaamheden geparkeerd staat.

 • 3. Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.

 • 4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is van toepassing op de ontheffing.

Artikel 5:9 Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen

 • 1. Het is verboden een voertuig op de weg te parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hun anderszins hinder of overlast wordt aangedaan.

 • 2. Het verbod geldt niet gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is.

Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

 • 1. Het is verboden met een voertuig te rijden door of deze te doen of te laten staan in een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook.

 • 2. Dit verbod is niet van toepassing:

  • a.

   op de weg;

  • b.

   op voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden door of vanwege de overheid;

  • c.

   op voertuigen, waarmee standplaats wordt of is ingenomen op terreinen die voor dit doel zijn bestemd.

 • 3. Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

 • 4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de ontheffing.

Artikel 5:12 Overlast van fiets of bromfiets

 • 1. Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

 • 2. Het is verboden fietsen of bromfietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren, op de weg te laten staan.

AFDELING 2A PAARDENMARKT

Artikel 5.2a.1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  paarden: paarden, veulens en pony's

 • b.

  paardenmarkt:: jaarlijks te houden markt voor de verkoop van paarden;

 • c.

  Besluit: Besluit houdende voorschriften betreffende het veeartsenijkundig toezicht op veemarkten;

 • d.

  paardenmarktterrein: terrein als bedoeld in artikel 1 onder b van het Besluit, met dien verstande dat de bedoelde veemarkt een paardenmarkt betreft;

 • e.

  marktplaats:het gedeelte van het paardenmarktterrein voor het opstellen van paarden ten behoeve van de verkoop, zoals bedoeld in artikel 1 onder c van het Besluit;

 • f.

  voorterrein: het gedeelte van het paardenmarktterrein dat niet is de marktplaats;

 • g.

  inspecteur: inspecteur-districtshoofd van de Veterinaire Dienst van het district waarbinnen het paardenmarktterrein is gelegen;

 • h.

  marktmeester: de als zodanig ten behoeve van de paardenmarkt door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar.

Artikel 5.2a.2 Datum paardenmarkt

 • 1. De paardenmarkt wordt gehouden op 28 juli.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid vindt in de jaren dat 28 juli op een zondag valt, de paardenmarkt plaats op 29 juli.

 • 3. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders bepalen dat paardenmarkt wordt gehouden op een andere datum, of in geval van dringende omstandigheden of de dreiging daarvan, besluiten dat de paardenmarkt in het geheel geen doorgang vindt.

Artikel 5.2a.3 Inrichting terrein

 • 1. De inrichting van het paardenmarktterrein geschiedt overeenkomstig de bij deze afdeling van de verordening behorende kaart, waarop zijn aangewezen:

  • a.

   het paardenmarktterrein;

  • b.

   de marktplaats;

  • c.

   het voorterrein;

  • d.

   de lokaliteit voor de met de keuring belaste dierenarts en diens hulppersoneel, als bedoeld in artikel 5 van het Besluit;

  • e.

   het gedeelte van het voorterrein bestemd voor het laden en lossen van paarden, als bedoeld in artikel 8 onder 2 van het Besluit;

  • f.

   het gedeelte van het voorterrein bestemd voor het reinigen en ontsmetten van de veewagens, waarmee de paarden naar het paardenmarktterrein zijn aangevoerd, als bedoeld in artikel 8 onder 6 van het Besluit.

 • 2. De marktmeester draagt er zorg voor dat het paardenmarktterrein voldoet aan de eisen, als bedoeld in paragraaf 3 van het Besluit.

Artikel 5.2a.4 Taak marktmeester

De marktmeester ziet, waar nodig in overleg met de met de keuring belaste dierenarts en/of de inspecteur, er op toe dat het gebruik van het paardenmarktterrein geschiedt met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 4 van het Besluit.

Artikel 5.2a.5 Toegang paardenmarkt aanvoer

Tot de marktplaats mogen paarden slechts worden aangevoerd van 6.00 uur tot 10.00 uur. Alle paarden dienen uiterlijk om 14.00 uur des namiddags van de marktplaats verwijderd te zijn.

Artikel 5.2a.6 Aangegeven route toegang

 • 1. Het brengen van paarden naar de marktplaats is slechts toegestaan langs de toegang die op de bij deze afdeling van de verordening behorende kaart is aangegeven.

 • 2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 onder 1 van het Besluit is de aanvoer naar de marktplaats van dieren ouder dan één jaar niet toegestaan anders dan afzonderlijk geleid en in niet groter aantal dan twee tegelijk langs de toegang.

Artikel 5.2a.7 Verbodsbepalingen plaats innemen

Het is niet toegestaan op het paardenmarktterrein: een plaats in te nemen:

 • a.

  die niet door de marktmeester daarvoor is aangewezen;

 • b.

  nadat de ontruiming daarvan door de marktmeester is gelast;

 • c.

  of een paard op te stellen op een andere wijze dan overeenkomstig de door de marktmeester gegeven aanwijzingen.

Artikel 5.2a.8 Bevels- en aanwijzingsbevoegdheden

Door een ieder dienen strikt en onmiddellijk te worden opgevolgd:

 • a.

  Voorschriften of bevelen van de inspecteur, de met de keuring belaste dierenarts en/of de marktmeester in verband met het dreigen, optreden of heersen van een besmettelijke veeziekte;

 • b.

  Aanwijzingen van de marktmeester in verband met de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid, gezondheid of het ordentelijke verloop van de markt.

AFDELING 2. COLLECTEREN

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen

 • 1. Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden, ook indien dit gebeurt via direct dialogue.

 • 2. Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan: het bij het aanbieden van goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, dan wel bij het aanbieden van diensten aanvaarden van geld of goederen, indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

 • 3. Het college verleent geen collectevergunning indien er een negatief of opgeschort oordeel van het Centraal Bureau Fondsenwerving is of indien het college van mening is dat door haar niet voldoende beoordeeld kan worden of de organisatie bonafide is.

 • 4. Het college hanteert het collecterooster van het CBF als uitgangspunt voor het verdelen van de collectevergunningen, er mag echter niet meer dan één collecte per week vergund worden.

 • 5. Het college kan onder meer voorwaarden ter bescherming van de openbare orde en veiligheid verbinden aan de vergunning.

 • 6. Het college kan het aantal collectevergunningen limiteren, kan nadere regels stellen ten aanzien van direct dialogue activiteiten en kan eisen stellen die dienen ter controle van het bonafide zijn van de collecterende organisatie, onder meer door het opvragen van een staat van opbrengst.

 • 7. Het college kan eisen stellen aan de wijze van identificatie van de collectant.

 • 8. Het verbod geldt niet voor een inzameling die in besloten kring gehouden wordt.

 • 9. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is van toepassing op de vergunning.

AFDELING 3. VENTEN

Artikel 5:14 Begripsbepaling

 • 1. In deze afdeling wordt onder venten verstaan: het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis;

 • 2. Onder venten wordt niet verstaan:

  • a.

   het aan huis afleveren van goederen door of vanwege degene die dit doet ter exploitatie van zijn winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;

  • b.

   het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet of op snuffelmarkten als bedoeld in artikel 5:22;

  • c.

   het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een standplaats als bedoeld in artikel 5:17.

Artikel 5:15 Ventverbod

 • 1. Het is verboden zonder vergunning van het college te venten.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het artikel 1:8, kan het college een vergunning als bedoeld in het eerste lid weigeren indien de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het

  milieu in gevaar komt.

 • 3. Het is verboden te venten op zondagen en maandag t/m zaterdag tussen 18.00 en 09.00 uur.

 • 4. De vergunning wordt voor de duur van maximaal één jaar verstrekt danwel voor de aangevraagde periode indien deze korter is dan één jaar.

 • 5. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de vergunning.

Artikel 5:16 Vrijheid van meningsuiting

 • 1. Het verbod als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid geldt niet voor venten met gedrukte of geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is het venten van gedrukte en geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Grondwet verboden:

  • a.

   Op door het college aangewezen openbare plaatsen, of

  • b.

   Op door het college aangewezen dagen en uren.

 • 3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het tweede lid.

 • 4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is van toepassing op de ontheffing.

AFDELING 4. STANDPLAATSEN

Artikel 5:17 Begripsbepaling

 • 1. In deze afdeling wordt verstaan onder standplaats: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

 • 2. Onder standplaats wordt niet verstaan:

  • a.

   een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;

  • b.

   een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 2:24.

Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

 • 1. Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben.

 • 2. Het college kan het aantal standplaatsen limiteren en vaste standplaatslocaties aanwijzen.

 • 3. Het college kan nadere regels vaststellen ten behoeve van het innemen van de standplaats en de aard van de goederen die vanaf een standplaats verkocht mogen worden, voor zover het de openbare orde en veiligheid betreft.

 • 4. In aanvulling op bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning ook worden geweigerd:

  • a.

   indien er geen aangewezen standplaats meer beschikbaar is in de gemeente.

  • b.

   indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de vergunning voor een standplaats voor het verkopen van goederen een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt.

 • 5. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de vergunning.

Artikel 5:19 Toestemming rechthebbende

Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop zonder vergunning van het college standplaats wordt of is ingenomen.

Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen

 • 1. Het verbod van artikel 5:18, eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de Wegenverordening Zuid-Holland

  2010.

 • 2. De weigeringsgrond van artikel 5:18, vierde lid, onder a, geldt niet voor bouwwerken.

AFDELING 5. SNUFFELMARKTEN

Artikel 5:22 Begripsbepaling

 • 1. In deze afdeling wordt verstaan onder snuffelmarkt: een markt in een voor het publiek toegankelijk gebouw waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats.

 • 2. Onder een snuffelmarkt wordt niet verstaan:

  • a.

   een markt of jaarmarkt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;

  • b.

   een evenement als bedoeld in artikel 2:24.

Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt

 • 1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een snuffelmarkt te organiseren, tenzij met een melding, zoals bedoeld in lid 3 kan worden volstaan.

 • 2. Het verbod geldt niet voor ruimten die uitsluitend dan wel nagenoeg geheel en voortdurend in gebruik zijn als winkel in de zin van de Winkeltijdenwet.

 • 3. Met een melding aan burgemeester en wethouders kan worden volstaan als de snuffelmarkt voldoet aan de volgende eisen:

  • a.

   de snuffelmarkt beslaat geen groter terrein dan 1.250m2

  • b.

   er wordt geen gebruik gemaakt van een frituurinrichting of van open vuur, bijvoorbeeld door het bereiden van voedsel op gas of een andere soortgelijke bron.

  • c.

   de markt gesloten is voor 08.00 en na 20.00.

 • 4. De burgemeester kan de vergunning weigeren wegens strijd met een geldend bestemmingsplan.

 • 5. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is van toepassing op de vergunning.

AFDELING 6. OPENBAAR WATER

Artikel 5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water

 • 1. Het is in verband met de veiligheid op het openbaar water verboden zonder vergunning van het college een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in of boven openbaar water te plaatsen, aan te brengen of te hebben.

 • 2. Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op voorwerpen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard.

 • 3. Het is verboden op, in of boven openbaar water voorwerpen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien deze door hun omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van het openbaar water of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van het openbaar water.

 • 4. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in de daarin geregelde onderwerpen wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Scheepvaartwet , het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer Waterstaatswerken, de Vaarwegenverordening Zuid-Holland, de Telecommunicatiewet en de Telecommunicatieverordening Voorschoten 2010.

 • 5. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de vergunning.

Artikel 5:25 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen

 • 1. Het is verboden zonder vergunning van het college met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college aangewezen gedeelten van openbaar water.

 • 2. Het college kan aan het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats met dan wel voor een vaartuig op niet krachtens het eerste lid aangewezen gedeelten van openbaar water:

  • a.

   nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente;

  • b.

   beperkingen stellen naar soort en aantal vaartuigen.

 • 3. De verboden in het eerste en derde lid gelden niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Vaarwegenverordening Zuid-Holland of de Verordening Bescherming Landschap en Natuur Zuid-Holland.

 • 4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de vergunning.

Artikel 5:26 Aanwijzingen ligplaats

 • 1. Onverminderd het krachtens het tweede lid van artikel 5:25 bepaalde kan het college aan de rechthebbende op een vaartuig aanwijzingen geven met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, de milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente.

 • 2. De rechthebbende op een vaartuig is verplicht alle door of vanwege het college gegeven aanwijzingen met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats op te volgen.

 • 3. Het in het eerste en tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in de daarin geregelde onderwerpen wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de

  Vaarwegenverordening Zuid-Holland of de Verordening Bescherming Landschap en Natuur Zuid-Holland.

Artikel 5:27 Verbod innemen ligplaats

Het is verboden een ligplaats in te nemen, te hebben of beschikbaar te stellen in strijd met het krachtens artikel 5:26, tweede lid bepaalde.

Artikel 5:28 Beschadigen van waterstaatswerken

 • 1. Het is verboden schade toe te brengen aan of veranderingen aan te brengen in de toestand van bij de gemeente in beheer zijnde openbare wateren, havens, dijken, wallen, kaden, trekpaden, beschoeiingen, oeverbegroeiing, bruggen, zetten, duikers, pompen, waterleidingen, gordingen, aanlegpalen, stootpalen, bakens of sluizen.

 • 2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de Vaarwegenverordening Zuid-Holland.

Artikel 5:29 Reddingsmiddelen

Het is verboden een voor het redden van drenkelingen bestemd en daartoe bij het water aangebracht voorwerp te gebruiken voor een ander doel dan wel voor dadelijk gebruik ongeschikt te maken.

Artikel 5:30 Veiligheid op het water

 • 1. Het is aan een ieder die zich als bader of zwemmer in het openbaar water ophoudt, verboden zich zodanig te gedragen dat het scheepvaartverkeer daarvan hinder of gevaar kan ondervinden.

 • 2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de Vaarwegenverordening Zuid-

  Holland.

Artikel 5:31 Overlast aan vaartuigen

 • 1. Het is verboden zonder redelijk doel zich vast te houden aan een vaartuig in openbaar water, daarop te klimmen of zich daarop of daarin te begeven of te bevinden.

 • 2. Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een vaartuig, liggend in of aan een openbaar water, los te maken.

AFDELING 7. CROSSTERREINEN, GEMOTORISEERD EN RUITERVERKEER IN NATUURGEBIEDEN

Artikel 5:32 Crossterreinen

 • 1. Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, onderdeel z, en een bromfiets als bedoeld in artikel 1, onderdeel i van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een wedstrijd dan wel, ter voorbereiding van een wedstrijd, een trainings- of proefrit te houden of te doen houden dan wel daaraan deel te nemen, dan wel een motorvoertuig of een bromfiets met het kennelijke doel daartoe aanwezig te hebben.

 • 2. Het verbod van het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen. Het college kan daarbij nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen:

  • a.

   in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;

  • b.

   in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving en ter bescherming van andere milieuwaarden;

  • c.

   in het belang van de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste lid bedoelde wedstrijden en ritten of van het publiek.

 • 3. Voor de toepassing van het eerste lid wordt dat onder weg verstaan wat artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.

 • 4. Het verbod in het eerste lid geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer of het Besluit geluidsproductie sportmotoren.

Artikel 5:33 Beperking verkeer in parken, plantsoenen enz.

 • 1. Het is verboden binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, onder z, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een bromfiets als bedoeld in artikel 1, onder i, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of met een fiets of een paard.

 • 2. Het college kan terreinen aanwijzen waarvoor het in het eerste lid gestelde verbod niet van toepassing is. Het kan daarbij regels stellen ten aanzien van het gebruik van deze terreinen:

  • a.

   in het belang van het voorkomen van overlast;

  • b.

   in het belang van de bescherming van natuur- of milieuwaarden;

  • c.

   in het belang van de veiligheid van het publiek.

 • 3. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor bestuurders van motorvoertuigen en bromfietsen en voor fietsers of berijders van paarden:

  • a.

   ten dienste van politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en van andere krachtens artikel 29, eerste lid, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 door de minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen hulpverleningsdiensten;

  • b.

   die worden uitgevoerd in verband met beheer, onderhoud en exploitatie van terreinen als in het eerste lid bedoeld;

  • c.

   die worden gebruikt in verband met werken die krachtens wettelijk voorschrift moeten worden uitgevoerd;

  • d.

   van de zakelijk gerechtigden, huurders en pachters van percelen die gelegen zijn binnen de terreinen als in het eerste lid bedoeld;

  • e.

   voor het verkeer ten behoeve van bezoek en van de verzorging van de onder d bedoelde personen.

 • 4. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet:

  • a.

   op wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994;

  • b.

   binnen de bij of krachtens de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland aangewezen stiltegebieden, ten aanzien van motorrijtuigen die bij of krachtens die verordening zijn aangewezen als 'toestel'.

 • 5. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 • 6. Het college kan terreinen aanwijzen waarop het in het eerste lid genoemde verbod niet van toepassing is. Het kan daarbij regels stellen ten aanzien van

  • a.

   het voorkomen van overlast;

  • b.

   de bescherming van natuur- of milieuwaarden;

  • c.

   de veiligheid van het publiek.

 • 7. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de ontheffing.

AFDELING 8. VERBOD VUUR TE STOKEN

Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

 • 1. Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

 • 2. Het verbod geldt niet voorzover het betreft:

  • a.

   verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;

  • b.

   sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand;

  • c.

   vuur voor koken, bakken en braden, voorzover dat geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert.

 • 3. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.

 • 4. Het college kan door algemene kennisgeving een verbod op stoken afkondigen, indien de openbare orde of de veiligheid dit noodzakelijk maken.

 • 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming van de flora en fauna.

 • 6. Als artikel 10.63, tweede lid, Wet milieubeheer van toepassing kan zijn moet eerst de ontheffing op grond van de Wet milieubeheer zijn verleend alvorens een ontheffing op grond van lid 1 aangevraagd kan worden.

 • 7. Het verbod geldt niet voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht of de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland.

 • 8. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de ontheffing.

AFDELING 9. VERSTROOIING VAN AS

Artikel 5:35 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder incidentele asverstrooiing: het verstrooien van as als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging op een door de overledene of nabestaande(n) gewenste plek buiten een permanent daartoe bestemd terrein.

Artikel 5:36 Verboden plaatsen

 • 1. Incidentele asverstrooiing is verboden op:

  • a.

   gemeentelijke begraafplaatsen;

  • b.

   verharde delen van de weg;

  • c.

   speelweiden;

  • d.

   kinderspeelplaatsen en

  • e.

   plaatsen waarbij het gevaar bestaat van directe verspreiding naar de onder a tot en met d genoemde plekken.

 • 2. Het college kan een besluit nemen waarin het voor een bepaalde termijn wordt verboden op andere plaatsen dan die genoemd in het eerste lid as te verstrooien.

 • 3. Het college kan op verzoek van de nabestaande die zorgdraagt voor de asbus op grond van bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het verbod uit het eerste lid, onder a.

 • 4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om toestemming) is niet van toepassing op de ontheffing.

Artikel 5:37 Hinder of overlast

Incidentele asverstrooiing is verboden indien daardoor hinder of overlast wordt veroorzaakt voor derden.

HOOFDSTUK 6. STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 6:1 Strafbepaling

 • 1. Overtreding van enig voorschrift gesteld bij of krachtens deze regeling en de op grond van artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

 • 2. De strafbaarstelling genoemd in het eerste lid is niet van toepassing op overtredingen ten aanzien waarvan straf is bedreigd in of bij andere wetten.

Artikel 6:2 Toezichthouders

 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:

  • a.

   buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Leiden voor zover zij werkzaam zijn in de gemeente Voorschoten,

  • b.

   ambtenaren van de gemeente Voorschoten belast met handhaving,

  • c.

   ambtenaren van politie Hollands-Midden.

  • d.

   de toezichthouders van het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning heeft verstrekt en die door de gemeente Voorschoten als zodanig zijn aangewezen.

 • 2. Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de bij besluit van het college dan wel de burgemeester aan te wijzen personen.

Artikel 6:3 Binnentreden woningen

Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften welke strekken tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 6:4 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening

 • 1. De Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2009 wordt ingetrokken nadat de Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2010 in werking is getreden.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 6:5 Overgangsbepaling

 • 1. Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 6:4, eerste lid, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening danwel één van haar voorgangers en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2. Aanvragen om een vergunning of ontheffing bedoeld in de artikelen 2:10, vierde lid, 2: 11. 4: 11, 4: 13 en 4: 14 die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van de dag waarop artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking treedt worden afgehandeld volgens het recht zoals dat gold voor de inwerkingtreding van die wet.

 • 3. Tot het moment van inwerkingtreding van artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht moet voor de term bevoegd gezag, zoals bedoeld ,lid 1, gelezen worden college.

 • 4. Tot het moment van inwerkingtreding van artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht blijven de volgende artikelen buiten toepassing: artikel 1: 2, lid 3, artikel 2: 10, lid 4, artikel 2: 11, lid 2.

Artikel 6:6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2010.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Voorschoten

gehouden op 28 juni 2010.

de griffier de voorzitter

Bijlage 1 - Kaart bebouwde kom

i221649.pdf [Klik hier om het document te downloaden]

i221650.pdf [Klik hier om het document te downloaden]