Regeling vervallen per 01-01-2018

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2017

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017

De raad van de gemeente Amstelveen,

gelet op artikelen 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017.

Deze regeling vervangt de Verordening marktgeld 2016, vastgesteld op 11 november 2015.

Artikel 1 Aard van de heffing

Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op een markt zoals deze is/zijn ingesteld bij de Marktverordening van de gemeente Amstelveen.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de standplaatshouder. Als standplaatshouder wordt aangemerkt een ieder aan wie door het bevoegd gezag is toegestaan een standplaats in te nemen op een in artikel 1 bedoelde markt.

Artikel 3 Grondslag voor de belasting

 • 1. De heffingsgrondslag voor het marktgeld is elke langs de frontzijde gemeten strekkende meter in gebruik genomen marktruimte. Een gedeelte van een strekkende meter wordt als één strekkende meter gerekend.

 • 2. Indien de in gebruik genomen marktruimte meer dan vijf meter diep is, wordt de volgens lid 1 bepaalde heffingsgrondslag met 50% verhoogd.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

Het marktgeld bedraagt per dag of gedeelte daarvan, met een minimum van € 10,50 per standplaats, voor:

 • a.

  Het innemen van een standplaats met kramen, tafels, en andere soortgelijke inrichtingen voor elke langs de frontzijde gemeten strekkende meter, incl. 220 V/4 ampère aansluiting € 3,02;

 • b.

  Het innemen van een standplaats met een verkoopwagen/marcovan voor elke langs de frontzijde gemeten strekkende meter, incl. 220 V/16 ampère aansluiting € 4,08;

 • c.

  Reclameverkoop door zogenaamde standwerkers voor elke langs de frontzijde gemeten strekkende meter, incl. 220 V/4 ampère aansluiting € 3,02.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het per dag verschuldigde bedrag wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Termijn van betaling

 • 1. Het marktgeld voor vaste standplaatshouders dient per kwartaal giraal te worden voldaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de nota. Bij anders dan girale betaling kunnen door burgemeesters en wethouders administratiekosten in rekening worden gesteld.

 • 2. Het tarief voor het in lid 1 bedoelde kwartaal bedraagt 90% van de kosten voor een standplaats, zoals bedoeld in artikel 4, lid a. en b.

 • 3. Het marktgeld voor de dagstandplaatsen en standwerkerplaatsen is verschuldigd bij aanvang van het in innemen van een zodanige plaats. Er wordt een bewijs afgegeven waaruit blijkt dat het verschuldigde is voldaan. De standplaatshouder dient het bewijs van betaling op verzoek te tonen aan de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren, belast met het toezicht op de heffing en vordering van deze rechten.

 • 4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in lid 1 tot en met 3 gestelde termijnen.

Artikel 7 Bevoegdheden

Onverminderd het bepaalde in de Gemeentewet en de Marktverordening is de in het tweede lid van artikel 9 bedoelde persoon bevoegd ieder die nalatig is het verschuldigde te voldoen, van het marktterrein te doen verwijderen en de ingenomen standplaats te doen ontruimen.

Artikel 8 Restitutie

 • 1. Teruggaaf van per kwartaal voldaan marktgeld wordt op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de gemeentewet, verleend:

  • a.

   Bij overlijden van de in artikel 2 genoemde belastingplichtige;

  • b.

   Indien de belastingplichtige wegens ziekte of ongeval gedurende langer dan 12 achtereenvolgende weken geen standplaats heeft kunnen innemen.

 • 2. Restitutie van het marktgeld wordt verleend voor het hele kwartaal, verminderd met het aantal malen dat de vaste standplaatshouder zijn plaats heeft bezet, maal het dagtarief.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het marktgeld.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening marktgeld 2016, vastgesteld bij raadsbesluit van 11 november 2015, wordt ingetrokken met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór de in het tweede lid vermelde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Marktgeldverordening Amstelveen 2017”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 november 2016.
De griffier,
Drs. P. Georgopoulou
De voorzitter,
Drs. M.M. van 't Veld