Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs of speciale school voor basisonderwijs

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs of speciale school voor basisonderwijs

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 29 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Amstelveen 2016;

gezien het gevoerde overleg met vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen van de scholen in de gemeente;

besluit vast te stellen de Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Amstelveen 2016.

Artikel 1. Omvang en bekostiging gebruik

 • 1. De bekostiging voor een lokaal voor bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs is gebaseerd op het aantal klokuren per week dat is opgenomen op het door het college vastgestelde rooster bewegingsonderwijs.

 • 2. Voor een basisschool wordt het maximaal aantal klokuren dat voor bekostiging in aanmerking komt, vastgesteld op basis van het overeenkomstig artikel 14 van het Besluit bekostiging WPO vastgestelde normatief bepaalde aantal te huisvesten groepen leerlingen en de tabel zoals opgenomen in de bijlage bij deze beleidsregel. Het aantal klokuren bedraagt ten hoogste 1,5 klokuur per week per groep leerlingen van 6 jaar en ouder en, als de school voor basisonderwijs niet beschikt over een speellokaal, ten hoogste 3,75 klokuur per week per groep leerlingen jonger dan zes jaar.

 • 3. Voor een speciale school voor basisonderwijs wordt het maximaal aantal klokuren dat voor bekostiging in aanmerking komt vastgesteld op basis van het overeenkomstig artikel 136, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs, vastgestelde aantal groepen. Het aantal klokuren bedraagt ten hoogste 2,25 klokuur per week per groep leerlingen van 6 jaar en ouder en, als de genoemde scholen niet beschikken over een speellokaal, ten hoogste 3,75 klokuur per week per groep leerlingen jonger dan zes jaar.

 • 4. Het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand gehouden school voor basisonderwijs of school voor speciaal basisonderwijs dat eigenaar is van een lokaal voor bewegingsonderwijs ontvangt bekostiging conform de bijlage bij deze regeling, op basis van het op grond van het eerste lid vastgestelde rooster bewegingsonderwijs. Wanneer er sprake is van medegebruik van het lokaal bewegingsonderwijs door een of meer andere scholen voor basisonderwijs of speciale scholen voor basisonderwijs wordt voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding het aantal klokuren getotaliseerd.

Artikel 2. Indexering

De in de bijlage gehanteerde normbedragen voor de klokuurvergoeding worden jaarlijks bijgesteld op basis van het jaarlijks door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het bekostigingsstelsel basisonderwijs opgenomen prijsindexcijfer.

Artikel 3. Citeertitel; inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs en speciale scholen voor basisonderwijs Amstelveen 2016.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2016.
De secretaris,
drs. H.H. Winthorst, wnd.
De voorzitter,
Drs. M.M. van 't Veld

Bijlage grondslag bekostiging voor materiële instandhouding bewegingsonderwijs

Algemeen

Het college is op grond van de Wet op het primair onderwijs verantwoordelijk voor het vaststellen van het aantal klokuren waarop de school voor basisonderwijs of de speciale school voor basisonderwijs aanspraak maakt. De uitgangspunten voor het berekenen van het aantal klokuren zijn onderstaand nader uitgewerkt.

Basisschool

De uitkomst van de berekening zoals bedoeld in artikel 1, 2e lid van deze bijlage geeft het totaal normatief bepaalde aantal te huisvesten groepen leerlingen (G) weer. Uit onderstaande tabel kan het aantal groepen leerlingen worden afgeleid, waarvoor recht op bekostiging recht op bekostiging van een lokaal voor bewegingsonderwijs bestaat in relatie tot het aantal te huisvesten groepen leerlingen (G).

Tabel 1. Bepaling aantal groepen bewegingsonderwijs in relatie tot aantal groepen per school

Aantal groepen per school (G)

Aantal groepen bewegingsonderwijs

2

1

3

2

4

2

5

3

6

4

7

4

8

5

9

6

10

7

11

7

12

8

13

9

14

9

15

10

16

11

17

11

18

12

19

13

20

14

21

14

22

15

23

16

24

16

25

17

26

18

27

18

28

19

29

20

30

21

31

21

32

22

33

23

34

23

35

24

36

25

37

26

38

26

39

27

40

28

Speciale school voor basisonderwijs

Het aantal groepen wordt bepaald door het aantal leerlingen te delen door 14. Het verkregen getal wordt alleen naar boven afgerond als het cijfer achter de komma groter is dan 5. In het andere geval wordt het getal naar beneden afgerond.

Bekostiging gebruik lokalen voor bewegingsonderwijs

De bekostigingsbedragen, bedoeld in de artikel 117, derde lid, en 136, eerste en tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs worden vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in tabel 3. Een bekostigingsbedrag bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag per vastgesteld klokuur. De bedragen bevatten een vergoeding voor onderhoud van het gebouw, de materiële instandhouding en een vergoeding voor het vervangen en aanpassen van onderwijsleerpakket en meubilair. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het stichtingsjaar van het lokaal voor bewegingsonderwijs en de oppervlakte van de oefenzaal.

Tabel 2. Bekostigingsbedragen gebruik lokalen bewegingsonderwijs (prijspeil 2016)

Stichtingsjaar en omvang

Vast bedrag

Variabel bedrag

Tot 1987

-< 90 m2

€ 2.874,11

€ 349,22

-90-130 m2

€ 3.687,95

€ 441,90

-130-170 m2

€ 4.032,49

€ 476,88

-170-190 m2

€ 3.848,27

€ 521,76

-190-230 m2

€ 3.685,63

€ 574,83

-> 230 m2

€ 4.171,27

€ 643,03

Vanaf 1987

->= 252 m2

€ 3.311,93

€ 584,75

Medegebruik/huur van een niet-eigen voorziening

Naast bewegingsonderwijs in een eigen lokaal van de school kan ook medegebruik of huur van een andere school, de gemeente of een commerciële exploitant aan de orde zijn. Afhankelijk van de eigenaar van de accommodatie bestaat recht op de volgende vergoeding:

 • a.

  als een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs gebruik maakt van het lokaal voor bewegingsonderwijs van de gemeente, wordt dit lokaal door het college om niet aan de school in gebruik gegeven;

 • b.

  als een school voor voortgezet onderwijs gebruik maakt van het lokaal voor bewegingsonderwijs van de gemeente vergoedt het bevoegd gezag van de school voor voortgezet onderwijs aan het college het vaste deel en het variabele deel van het klokuurbedrag naar rato van het aantal klokuren gebruik;

 • c.

  als een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs gebruik maakt van een lokaal voor bewegingsonderwijs waarvan het bevoegd gezag juridisch eigenaar is, vergoedt het college aan het bevoegd gezag het vaste deel van het klokuurbedrag en naar rato van het aantal klokuren het variabele deel van het klokuurbedrag;

 • d.

  als een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijsgebruik maakt van het lokaal voor bewegingsonderwijs van een andere school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs, vergoedt het college aan het bevoegd gezag het vaste deel van het klokuurbedrag en naar rato van het aantal klokuren het variabele deel van het klokuurbedrag;

 • e.

  als een school voor voortgezet onderwijs gebruik maakt van het lokaal voor bewegingsonderwijs van een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs, waarvan het bevoegd gezag juridisch eigenaar is, vergoedt het bevoegd gezag van de school voor voortgezet onderwijs aan het bevoegd gezag het vaste deel en het variabele deel van het klokuurbedrag naar rato van het aantal klokuren gebruik;

 • f.

  als een school voor voortgezet onderwijs gebruik maakt van het lokaal voor bewegingsonderwijs van een andere school voor voortgezet onderwijs vergoedt het bevoegd gezag van de school voor voortgezet onderwijs aan het andere bevoegd gezag het vaste deel en het variabele deel van het klokuurbedrag naar rato van het aantal klokuren gebruik;

 • g.

  als een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs gebruik maakt van het lokaal voor bewegingsonderwijs van een derde en het college deze investering niet heeft gefinancierd vergoedt het college aan de commerciële exploitant de huurprijs die is onderverdeeld in een vergoeding voor de stichtingskosten en materiële instandhouding;

 • h.

  Als een school voor voortgezet onderwijs gebruik maakt van het lokaal voor bewegingsonderwijs van een derde en het college deze investering niet heeft gefinancierd vergoedt het college aan de commerciële exploitant de stichtingskosten en het bevoegd gezag van de school voor voortgezet onderwijs vergoedt aan de commerciële exploitant de vergoeding materiële instandhouding.