Richtlijnen Buitenreclame

Geldend van 30-12-2016 t/m heden

Intitulé

Richtlijnen Buitenreclame

Inhoudsopgave

1. Inleiding

1.1 Doelstelling

1.2 Juridisch kader

1.3 Uitgangspunten buitenreclame

2. Definiëring van buitenreclame

3. Buitenreclame Papendrecht

4. Conclusie

5. Handhaving

Bijlage 1

Hoofdstuk 1 Inleiding

De aanblik van de buitenruimte wordt, zeker in de stedelijke gebieden, voor een belangrijk deel bepaald door de aanwezigheid van reclame. Deze reclame-uitingen zijn zichtbaar op diverse plaatsen en in verschillende vormen en afmetingen, bijvoorbeeld Abri’s, lichtmastreclame en driehoeksreclame.

Het belang van buitenreclame is de laatste tijd toegenomen. Een toenemend belang betekent tevens een toenemende druk van reclame op de openbare en de privéruimte. Gemeente en particulieren worden benaderd om tegen vergoeding op hun grondgebied reclameobjecten toe te laten. Deze toenemende reclamedruk kan al snel problemen geven. Een overdaad van reclame leidt immers tot kwaliteitsvermindering in de openbare ruimte.

Niet alleen het aantal maar ook een te grote variatie in soorten reclameobjecten of een verkeerde situering ervan leidt tot aantasting van de kwaliteit van de openbare ruimte. Er is behoefte aan vereenvoudiging van (legale) reclameobjecten en verwijdering van illegale reclameobjecten.

Om beleid te handhaven is een duidelijke taakstelling met bijbehorende bevoegdheden noodzakelijk.

Door teveel buitenreclame kan het uiterlijk aanzien van Papendrecht worden aangetast. Evenwicht tussen de behoefte aan reclame en het uiterlijk aanzien van de gemeente is gewenst.

Om bovengenoemde situatie het hoofd te bieden is deze richtlijn opgesteld. Het geeft een toetsingskader voor reclame in de openbare ruimte. Deze richtlijn sluit aan bij het streven naar deregulering, het is voor de concessiehouder, aanvrager reclame en gemeente meteen duidelijk wat wel en niet mogelijk is en als het wel mogelijk is wat het toetsingskader is.

In dit hoofdstuk en volgende wordt het reclamebeleid nader uitgewerkt als richtlijn. Het beleid is ook de basis voor handhaving.

1.1 Doelstelling

De kwaliteit van de openbare ruimte behoeft een goede bewaking. Zonder deze bewaking treedt in de openbare ruimte al spoedig verloedering op.

De openbare ruimte heeft veel potentie betreffende het maken van reclame. Het ongelimiteerd verstrekken van vergunningen en het maximaliseren van gemeentelijke reclame-inkomsten zou echter ten koste gaan van de kwaliteit van de openbare ruimte.

De gemeente Papendrecht gaat voor evenwicht tussen kwaliteit en duurzaamheid van de reclame in de openbare ruimte en voor het optimaliseren van de reclame-inkomsten.

De openbare ruimte wordt op twee manieren door reclameobjecten beïnvloed:

 • 1.

  Door het object zelf: de kwaliteit, de grootte en de boodschap die worden uitgestraald. Ook de staat van onderhoud en het beheer spelen een rol;

 • 2.

  Door de locatie waar het reclameobject is gesitueerd. Op sommige locaties is het absoluut ongewenst reclame te maken, op andere locaties kan het een meerwaarde bieden.

Dit resulteert in de volgende doelen ten aanzien van reclame in Papendrecht:

Bewaking van de kwaliteit en duurzaamheid van de openbare ruimte

De gemeente Papendrecht streeft naar het reguleren van buitenreclame in de openbare ruimte door heldere regels te stellen betreffende het maken van buitenreclame en deze regels consequent te handhaven.

Exploitatie van de openbare ruimte

De gemeente Papendrecht zal door exploitatie van reclame in de openbare ruimte inkomsten genereren.

    

1.2 Juridisch kader

De Grondwet

Bij het maken van beleid over reclame in de openbare ruimte moet rekening gehouden worden met het grondrecht om gedachten en gevoelens te openbaren op grond van artikel 7 van de Grondwet. Dit grondrecht ziet toe op de vrijheid van meningsuiting. In artikel 7, vierde lid van de Grondwet wordt het maken van handelsreclame uitgezonderd van deze bescherming van het grondrecht van meningsuiting. Onder handelsreclame verstaat men reclame voor commerciële doeleinden in ruime zin. De gemeente kan op grond van de aan haar toekomende bevoegdheid (artikel 156 Gemeentewet jo artikel 4:81 Awb), commerciële reclame/ handelsreclame reguleren door middel van beleidsregels.

Wabo

Vanaf 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht.

Voor bouwen van bouwwerken in de zin van de Wabo is op basis van artikel 2.1, eerste lid onder a een omgevingsvergunning nodig. Tenzij sprake is van een vergunningsvrij bouwwerk als beschreven in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Onder bouwen wordt verstaan: plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen veranderen of vergroten.

Onder bouwwerk wordt verstaan: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

Op basis van het voorgaande is een omgevingsvergunning nodig voor de volgende vormen van reclame: permanente driehoeksreclame, lichtmastreclame, billboards, reclamezuilen (Mupi’s), stadsklokken, grootschalige reclamemasten.

Een bouwwerk dat vergunningplichtig is moet onder meer worden getoetst aan redelijke eisen van welstand. De commissie ruimtelijke kwaliteit van Stichting Dorp Stand en Land adviseert ons hierin. Haar toetsingskader is de gemeentelijke welstandsnota. Voor reclame is een apart hoofdstuk opgenomen in de Welstandsnota. In dit hoofdstuk zijn zaken geregeld ten aanzien van:

 • -

  gevelreclame;

 • -

  vrijstaande reclame-uitingen/reclamezuilen bij gebouwen/bedrijven;

 • -

  reclame op sportterreinen;

 • -

  buitengebied.

Voor veel reclame in de openbare ruimte is niets geregeld in de Welstandsnota. Met deze richtlijnen wordt duidelijkheid verschaft over de wijze waarop reclame, als onderdeel van de openbare buitenruimte, kan bijdragen aan een hogere beeldkwaliteit door eisen te stellen aan c.q. richtlijnen te geven voor:

 • -

  de situering;

 • -

  de hoeveelheid;

 • -

  afmetingen

 • -

  de vormgeving;

 • -

  de toepassing van buitenreclame op gemeentegrond. 

Als een Wabo vergunning vereist is, is geen APV-vergunning nodig (bijv. spandoek = APV, billboard = Wabo).

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en overige regelgeving

Het in goede banen leiden van buitenreclame, niet zijnde een bouwwerk, in Papendrecht vindt mede plaats op basis van de APV

De APV kent vier artikelen die betrekking hebben op het maken van reclame.

Artikel 2:10 waarin is opgenomen dat het verboden is om zonder vergunning de weg, een weggedeelte of een openbare plaats te gebruiken anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

Artikel 2:42 waarin is opgenomen dat het verboden is zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is: een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken.

Artikel 4:15 waarin is opgenomen dat het verboden is op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving.

Artikel 5:7 waarin is opgenomen dat het verboden is een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijke doel om daarmee handelsreclame te maken.

In bijzondere situaties kan ook andere wet- en regelgeving van toepassing zijn, bijvoorbeeld Wet milieubeheer, provinciale verordeningen.

Richtlijnen

Deze richtlijn is beleid in de zin van artikel 4:81 Algemeen wet bestuursrecht en artikel 12A Woningwet. Verder heeft deze richtlijn als doel een aantal uitgangspunten vast te stellen ten opzichte van de exploitatie en vergunningverlening.

Deze richtlijn zal onderdeel uit maken van de (mogelijke) aanbesteding(en) van buitenreclame.

1.3 Uitgangspunten buitenreclame

Voor het beleid zijn de volgende aandachtspunten van belang.

Buitenreclame

In deze nota wordt onder buitenreclame verstaan: reclame waarbij de “drager” een vaste plaats heeft in de openbare ruimte. Reclame-uitingen aan gebouwen (constructies), buitengebied e.d. vallen niet onder deze richtlijnen.

Openbare ruimte

De definitie van “openbare ruimte”, zoals die voor deze richtlijnen gelden, komt overeen met de definitie van “openbare plaats” zoals die in de APV is opgenomen (artikel 1:1, lid a).

Uitstraling, kwaliteit en duurzaamheid

Onder uitstraling, kwaliteit en duurzaamheid van de openbare ruimte moet niet alleen de functionele kwaliteit worden verstaan, maar ook de esthetische, ruimtelijke en sociale kwaliteit en duurzaamheid. Is de openbare ruimte helder? Is er samenhang in het straatmeubilair? Komen zichtlijnen e.d. goed tot hun recht? Stralen de gebruikte materialen kwaliteit en duurzaamheid uit? Sluit de openbare ruimte qua beleving aan op het karakter van de aanliggende (particuliere) onroerend goed? Hoe is de openbare ruimte ingedeeld en ingericht? Welke emoties roept de openbare ruimte op? Is de openbare ruimte uitnodigend of bedreigend, stimulerend of kwetsend?

Economisch

Ter versterking van het Papendrechts bedrijfsleven en in het kader van de economische promotie, wordt gewerkt aan de beeldvorming van de gemeente. Reclame-uitingen, voornamelijk langs de hoofdwegenstructuur, hebben een waardevolle bijdrage te leveren aan het imago van de gemeente. Bedrijven moeten zich binnen redelijke grenzen voldoende kunnen presenteren.

Wijk en buurtbeheer

Binnen het beheer van de openbare ruimte wordt hoe langer hoe meer gebruik gemaakt van diensten van exploitanten bij het in standhouden van algemene voorzieningen. Abri’s voor het openbaar vervoer, klokken, en stadsplattegronden zijn voorbeelden van voorzieningen die op kosten van exploitanten worden verzorgd. Daaruit blijkt bereidheid tot behoorlijke uitgaven voor buitenreclame en behoorlijke inkomsten voor de gemeente. Het verdient de aanbeveling om het exploiteren van deze voorzieningen door middel van aanbesteden mogelijk te maken.

Ruimte voor lokale stichtingen/verenigingen en goede doelen

Daar waar mogelijk zullen de mogelijkheden die geboden worden voor reclame-uitingen niet alleen worden benut voor commerciële doeleinden, maar ook voor goede doelen en lokale stichtingen/verenigingen. Eventueel worden hierover aparte afspraken gemaakt met de betreffende aanbieders.

Veiligheid

Bij het aanbrengen en plaatsen van reclame-uitingen dienen uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid, de uitgangen en nooduitgangen van gebouwen en de doorgaande routes naar gebouwen te allen tijde te worden vrijgehouden ten behoeve van de hulpverlenende diensten.

Verkeer

De gemeente heeft als wegbeheerder de zorg voor de veiligheid en doorstroming van het verkeer. Vanuit die invalshoek kan het nodig zijn om aan plaatsing van reclame-uitingen in de openbare ruimte bepaalde eisen te stellen of juist niet toe te staan.

Dit houdt in dat reclame-uitingen niet worden toegestaan:

 • -

  binnen een straal van vijf meter van een kruispunt;

 • -

  binnen een straal van vijf meter van een rotonde (uitgezonderd de bordjes 60x40cm op rotondes);

 • -

  binnen een straal van vijf meter van en aan verkeerslichten;

 • -

  binnen een straal van vijf meter van voetgangersoversteekplaatsen;

 • -

  lichtkranten en lichtreclame met veranderlijk of intermitterend licht;

 • -

  die geluid produceren.

Lichthinder

De gemeente heeft als beheerder van de openbare ruimte de zorg om lichthinder van openbare verlichting e.d. tegen te gaan. Vanuit die invalshoek kan het nodig zijn om aan plaatsing van reclame-uitingen bepaalde eisten te stellen of juist niet toe te staan.

Geen reclame-uitingen met alcohol, tabak of met een aanstootgevend karakter

Om principiële redenen wordt het maken van reclame voor alcohol en tabak door de gemeente bij het aangaan van contracten uitgesloten. Daarnaast mag de reclame-uiting niet strijdig zijn met de Nederlandse Reclame Code en mag geen aanstootgevend karakter hebben.  

Hoofdstuk 2 Definiëring van buitenreclame

Er zijn vele vormen van buitenreclame, namelijk:

 • -

  Driehoeksborden;

 • -

  Sandwichborden

 • -

  Spandoeken;

 • -

  Lichtbakken aan lichtmasten;

 • -

  Abri’s;

 • -

  Billboards;

 • -

  Reclamezuilen (Mupi’s);

 • -

  Plattegrondkasten;

 • -

  Stadsklokken;

 • -

  Grootschalige reclamemasten;

 • -

  Vlaggen en banieren;

 • -

  Sponsoring openbare ruimte (rotonde);

 • -

  Stoepreclame.

Een deel daarvan is gebonden aan een evenement (festival of een promotieactie). We kunnen dan spreken van incidentele of tijdelijke reclame.

De doelgroep voor deze vormen van reclame wordt meestal gevormd door plaatselijke verenigingen of ondernemingen. Zij doen dit om bijvoorbeeld een festival of een nieuwe winkelvestiging onder de aandacht te brengen. Daarbij maakt men gebruik van driehoeksborden, aanplakbiljetten, sampling (uitdelen van gratis monster), verspreiden van flyers (folders) en spandoekreclame. Ook wordt steeds vaker gebruik gemaakt van reclame op steigerdoeken, bij de bouw of renovatie van gebouwen, voor dergelijke incidentele reclamevormen is meestal een omgevingsvergunning bouwen vereist. Ook hier speelt de Algemene plaatselijke verordening (APV) een rol.

Voor het plakken van posters e.d. op de aangewezen reclamezuilen (Uitvoeringsbesluit plakken en kladden – 2:42 APV) is geen vergunning nodig. De posters e.d. worden na een bepaalde periode verwijderd.

Deze richtlijnen richten zich vooral op die vormen van buitenreclame, waarbij de “drager” van de reclame een vaste plaats in de buitenruimte heeft. De reclame wordt op commerciële en professionele basis geëxploiteerd door gespecialiseerde ondernemingen. De reclamelocaties bevinden zich vrijwel altijd op plaatsen waar veel verkeer langs komt, of veel mensen samenkomen (grote parkeerplaatsen, winkelcentra).

De gemeente kan door middel van afdracht of verhuur inkomsten uit deze reclamevormen halen.

Concreet gaat het hierbij om de volgende reclamevormen:

 • -

  Driehoeksborden A0 permanent: Deze zijn enkelzijdig uitgevoerd en zijn onverlicht. Deze driehoeksborden hebben een vaste locatie, aangezien deze borden vast zitten aan een lichtmast.

afbeelding binnen de regeling

 • -

  Driehoeksborden fle xibel /tijdelijk: Deze zijn enkelzijdig uitgevoerd en zijn onverlicht. Deze driehoeksborden worden om lichtmasten gezet en kunnen na afloop verwijderd worden.

afbeelding binnen de regeling

 • -

  Sandwichborden: Borden die zijn opgebouwd uit twee veelal (dik) kartonnen dragers van reclame-uitingen die zijn verbonden door een plastic koppeldraad en tweezijdig dezelfde tekst voeren.

afbeelding binnen de regeling

 • -

  Spandoek: Doek van kunststof of ander materiaal waarbij het doek wordt opgespannen tussen twee dragers.

afbeelding binnen de regeling

 • -

  Lichtmastreclame: Het betreft hier lichtbakken aan lichtmasten. Ze worden vooral toegepast langs doorgaande wegen en op bedrijventerreinen. De afmetingen van een lichtbak zijn circa 0,70 bij 1 meter. Ze worden inwendig verlicht. De exploitant draagt een vergoeding af aan de gemeente.

afbeelding binnen de regeling

 • -

  Abri’s: Dit zijn de posterbakken in bushaltes. Abri’s vergen een relatief hoge investering en zijn duur in onderhoud. Toch worden in Nederland veel abri’s geëxploiteerd.

afbeelding binnen de regeling

 • -

  Billboards: Dit zijn grote reclamevlakken met een gemiddelde afmeting van 2,5 bij 3,5 meter. Meestal zijn de billboards aangelicht en zijn ze te vinden langs invalwegen, op grote parkeerterreinen etc. Ze kunnen ook geleverd worden in combinatie met een informatiepaneel met LED-verlichting.

afbeelding binnen de regeling

 • -

  Reclamezuilen of Mupi’s: Zuilen, die meestal in winkelgebieden te vinden zijn. De afmeting zijn circa 1,2 bij 1,75 meter. De zuilen zijn inwendig verlicht en tweezijdig uitgevoerd. De commercieel meest interessante kant (“A-zijde”) bevat altijd reclame, de minder rendabele zijdes kunnen eventueel worden voorzien van ideële of informatieve uitingen.

afbeelding binnen de regeling

 • -

  Plattegrondkasten: Dit zijn informatiepanelen bij invalswegen en stations, die een maximaal percentage reclame mogen bevatten.

afbeelding binnen de regeling

 • -

  Verwijsborden/pijlverwijssysteem: Dit zijn verwijsborden bij invalswegen van industrieterreinen.

afbeelding binnen de regeling

 • -

  Stadsklokken: Dit is een reclame-uiting in combinatie met een tijdsaanduiding.

afbeelding binnen de regeling

 • -

  Grootschalige reclamemasten: Deze bevinden zich vrijwel altijd op belangrijke zichtlocaties, zoals langs autosnelwegen.

afbeelding binnen de regeling

 • -

  Vlaggen en banieren: Dit is een reclame-uiting die vooral wordt gebruikt bij tijdelijke evenementen en permanente plaatsing bij winkelcentra.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

 • -

  Sponsoring rotonde : Dit houdt in dat bedrijven verzorgen of financieren het onderhoud van een gedeelte van de openbare ruimte. Het sterkst ontwikkelt is sponsoring van rotondes.

afbeelding binnen de regeling

 • -

  Digitale informatieschermen (LED-schermen): De afmeting zijn gebruikelijk circa 1,2 bij 1,7 meter. De zuilen zijn LED verlicht en tweezijdig uitgevoerd. De commercieel meest interessante kant (“A-zijde”) bevat altijd reclame, ideële of informatieve uitingen, de minder rendabele zijde wordt gebruikt voor een plattegrond.

afbeelding binnen de regeling

 • -

  Stoepreclame : Met behulp van een sjabloon wordt met een hogedrukspuit/melkverf/e.d. een tijdelijke afbeelding op de stoep aangebracht. Deze wordt zichtbaar doordat de stoep in het sjabloon is en buiten het sjabloon vies (green graffiti). Het gaat hier om tijdelijke reclame die geen sporen achterlaat in de openbare ruimte.

afbeelding binnen de regeling

Hoofdstuk 3

3. Buitenreclame in Papendrecht

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke vormen van buitenreclame in Papendrecht bestaan. In vergelijking met veel andere gemeenten is de hoeveelheid reclame in de buitenruimte in Papendrecht beperkt. De vraag is dan ook of het wenselijk is om sommige vormen van reclame uit te breiden of toe te voegen en wat de consequenties hiervan zijn. Aan de hand van de eerder gedefinieerde vormen van reclame worden de mogelijkheden en kanttekeningen op een rijtje gezet. Daarbij worden keuzes gemaakt voor de toekomst.

Spandoeken

Voor het aanbrengen van spandoeken op, aan of boven de openbare weg ten behoeve van goede en/of ideële doelen en ten behoeve van (tijdelijke) commerciële evenementen is een omgevingsvergunning op basis van artikel 2:10 van de APV nodig. In de praktijk is gebleken, dat het uit oogpunt van verkeersveiligheid niet gewenst is om voor spandoeken op, aan of boven de openbare weg vergunning te verlenen. Indien toch een vergunning wordt afgegeven dan zal in de beschikking allerlei voorschriften aanverbonden en worden en dat een spandoek maximaal 14 dagen mag hangen.

Voor het hangen van een spandoek boven gronden van particulieren gelden de artikelen ex 2:42 en 4:15 van de APV.

Spandoeken voor handelsreclame (commercieel) wordt niet toegestaan, daarvoor zijn andere reclamemiddelen voor handen, zoals driehoeksborden.

Driehoeksborden (A0)

Tot 1 februari 2014 werden in Papendrecht tijdelijke driehoeksborden gebruikt. Deze borden hebben een metalen frame. Doordat zij los staan veroorzaken zij schade aan lichtmasten en zijn gevoelig voor wind. Hierdoor kunnen zij van hun plaats komen.

Het uitgangspunt is om alleen dit type reclame, permanente driehoeksborden A0, toe te staan in plaats van flexibele/tijdelijke driehoeksborden en sandwichborden.

Dit houdt in dat flexibele/tijdelijke driehoeksborden niet meer worden toegestaan op het moment dat de driehoeksborden A0 zijn aanbesteed.

Sinds 1 februari 2014 heeft Centercom het exclusieve recht om tot 31 maart 2017 (met de mogelijkheid tot verlenging) voor het exploiteren van permanente driehoeksborden/tweevlaksborden ook wel A0-formaat.

Bij het aanbesteden van dit type reclame-uiting (permanente driehoeksborden A0) is een omgevingsvergunning nodig. In de omgevingsvergunning en in het contract met de exploitant zijn de exacte locaties aangegeven waar dit type reclame-uiting is toegestaan.

Locaties voor driehoeksreclame zijn op dit moment: Burgemeester Keijzerweg, Veerweg, Ketelweg, Kennedylaan (tussen de Burgemeester Keijzerweg en de Lange Tiendweg), Willem Dreeslaan en bij de nabijheid van de haltes van de Waterbus. De richtlijnen geven de mogelijkheid om het aantal locaties uit te breiden, namelijk naar alle gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom (zie bijlage 1).

Criteria ten aanzien van permanente driehoeksborden/tweevlaksborden:

Maatvoering:

-per vlak max. 1,0 meter breed en max. 1,35 meter hoog.

Plaatsing:

 • -

  één per lichtmasten, voorkeur om en om geplaatst worden;

 • -

  niet toegestaan op lichtmasten met bewegwijzeringbord of lichtbak;

 • -

  plaatsing onderzijde van het bord 0,5 meter boven de grond.

Vormgeving:

-bevestiging aan de lichtmast.

Overige criteria:

 • -

  loop-/fietsroutes niet hinderen: obstakelvrije ruimte in de loop-/fietsrichting minimaal 1,20 meter;

 • -

  zicht op verkeersobjecten mag niet belemmerd worden. De afstand tussen reclame en weg dient minimaal 0,6 meter te bedragen;

 • -

  borden zijn bedoeld voor commerciële reclame, niet-commerciële reclame, toeristische, culturele en sportieve evenementen en gemeentelijke reclame; reclame voor tabak, alcohol, seks en reclame die een aantasting vormt van de goede zeden is uitgezonderd;

 • -

  voldoen aan wettelijke eisen (Wabo en APV) en aan deze richtlijnen.

Sandwichborden

Sandwichborden voldoen niet aan het beeld van nette borden en passen daarom niet in de ruimtelijke omgeving van Papendrecht. Dit type reclame zal niet meer worden toegestaan en dus wordt er geen vergunning verleend.

Vrije plakplaatsen

De gemeente heeft een aantal vrije plakplaatsen, welke vermeld staan in het “Uitvoeringsbesluit ex artikel 2:42 APV 2010”.

Het huidige aantal plakplaatsen blijft gehandhaafd. Wel kunnen er in de toekomst meer locaties worden aangewezen als hiertoe behoefte bestaat.

Lichtmastreclame

Op dit moment geldt voor lichtbakken de afmeting 0,7 x 1,0 meter. Veelal fungeren ze als bewegwijzering voor lokale bedrijven en voorzieningen. De locaties voor lichtmastreclame zijn alle gebiedsontsluitingswegen (zie bijlage 1) en de Rietgorsweg en Rosmolenweg. De lichtmastreclame in Papendrecht zijn voornamelijk geconcentreerd op de Burgemeester Keijzerweg, Veerweg en Ketelweg.

Bij het aanbesteden van dit type reclame-uiting is een omgevingsvergunning nodig voor de reclame exploitant. In de omgevingsvergunning en in het contract met de exploitant zijn de exacte locaties aangegeven waar dit type reclame-uiting is toegestaan.

Sinds 1 januari 2017 is de exploitatie van de lichtmastreclame ondergebracht bij City Outdoor Media uit Alblasserdam. Voor die tijd werden het geëxploiteerd door de gemeente.

De gemeente ontvangt een % van de door City Outdoor Media ontvangen omzet. Deze opbrengsten moeten de kosten dekken van elektriciteit en manuren.

Criteria ten aanzien van lichtmastreclame:

Maatvoering:

-één formaat lichtbak per straat of doorgaande route;

indien masthoogte = 6 m dan 0,7x0,7m rechthoekig

indien masthoogte = 8 m dan 0,7x1,0 m rechthoekig

indien masthoogte = 10 m dan 1,0x1,0 m rechthoekig

Van bovenstaande maten kan incidenteel worden afgeweken.

Plaatsing:

 • -

  één lichtbak per lichtmast welke om en om geplaatst worden, indien de lichtmast daartoe geschikt is dan twee lichtbakken per lichtmast;

 • -

  aan één kant van de weg;

 • -

  per drie lichtbakken maximaal één dezelfde reclame;

 • -

  geen andere vormen dan rechthoekige lichtbakken (dus geen kubussen of cilinders etc.);

Overige criteria:

-voldoen aan wettelijke eisen (Wabo en APV) en aan deze richtlijnen.

Abri’s / Mupi’s

Voor abri’s / Mupi’s geldt dat reclame is toegestaan en dat deze geëxploiteerd worden door een exploitant. Met deze exploitant heeft de gemeente een langdurig contract sluiten met betrekking tot beheer en onderhoud, dit is een voortzetting van de huidige situatie (= inclusief aantal). Wel kunnen er in de toekomst meer locaties worden aangewezen als hiertoe behoefte bestaat.

De abri’s / Mupi’s worden in Papendrecht geëxploiteerd door Exterion Media (voorheen Mediamax en CBS Outdoor). Deze abri’s zijn niet in eigendom van de gemeente maar van Exterion Media. Het contract dat met Exterion Media is gesloten en loopt tot 31 oktober 2025.

Billboards

Deze grote reclamezuilen kunnen de gemeente enkele duizenden euro’s per jaar opleveren. Kanttekening is echter dat ze vanwege hun omvang grote invloed uitoefenen op de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving en de verkeersveiligheid. Het is zeer de vraag of dergelijke opvallende reclamedragers passen in de uitstraling van Papendrecht.

Het is zelfs de vraag of een billboard haalbaar is in Papendrecht. De markt voor billboards lijkt enigszins verzadigd. In de gemeente Papendrecht zullen, in principe, geen billboards worden toegestaan. Tot op dit moment wordt in toekomstige plannen geen rekening gehouden met de aanleg van billboards.

Plattegrondkasten

In Papendrecht bevinden zich diverse plattegrondkasten. Ze zijn te vinden bij de invalswegen en inprikkers. De exploitatie is in handen van City Outdoor Media, met City Outdoor Media is een overeenkomst gesloten welke loopt tot 1 maart 2019. De plattegrondkasten mogen maximaal 40% reclame bevatten. De plattegrondkasten worden door City Outdoor Media “om niet” geplaatst en onderhouden en dienen als bewegwijzering voor bezoekers van Papendrecht.

Verwijsborden

In Papendrecht bevinden zich, op diverse locaties, verwijsborden/pijlverwijssysteem. Ze zijn te vinden bij de invalswegen naar bedrijfsterreinen. De exploitatie is in handen van City Outdoor Media, met City Outdoor Media is een overeenkomst gesloten welke loopt tot 1 maart 2019. Op deze borden staan de namen van bedrijven die gevestigd zijn op het betreffende industrieterrein. De verwijsborden worden door City Outdoor Media “om niet” geplaatst en onderhouden. Het kan in de toekomst worden gehandhaafd of eventueel worden uitgebreid als mocht blijken dat hieraan behoefte is.

Stadsklokken

In het verleden had Papendrecht een stadsklok. Deze stond op de kruising Veerweg/PC Hooftlaan ter hoogte van het toenmalige winkelcentrum. Sinds 2014 heeft Papendrecht weer een stadsklok namelijk bij de rotonde Ketelweg, De Lingenklok.

Het hebben van stadsklokken binnen de gemeente kan enkele duizenden euro’s per jaar opleveren. Kanttekening is echter dat ze vanwege hun omvang grote invloed uitoefenen op de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving. In de gemeente Papendrecht zullen, in principe, geen extra stadsklokken worden toegestaan.

Reclamemast

Een reclamemast is alleen mogelijk langs een specifieke locatie bij de N3 rekening houdend met de stedenbouwkundige uitstraling.

Vlaggen en banieren

Het plaatsen van vlaggen en banieren is in de openbare ruimte van Papendrecht alleen toegestaan in de directe nabijheid van winkelcentra en invalswegen (Burgemeester Keijzerweg, Veerweg, Ketelweg en rotonde N3/Burgemeester Keijzerweg). Voor de genoemde locaties is een omgevingsvergunning nodig.

Rotonde

Onder overige reclame openbare ruimte wordt verstaan: een bedrijf de mogelijkheid bieden een fysieke reclame-uiting in een gebied in de openbare ruimte aan te brengen in ruil voor de financiering van het onderhoud van dit gebied. Uitgangspunt voor Papendrecht is dat dit type reclame gericht is op rotondes, waarbij andere mogelijkheden niet worden uitgesloten. Papendrecht heeft 11 rotondes in haar beheer.

Met betrekking tot reclame op rotondes heeft per 1 mei 2014 City Outdoor Media (voorheen City Tec Reclame) het exclusieve recht gekregen voor exploitatie en loopt tot 1 mei 2019.

Criteria ten aanzien van sponsoring openbare ruimte:

Maatvoering:

-klein formaat = 60x40cm.

Plaatsing:

-aantal borden is maximaal gelijk aan het aantal “poten” aan de rotonde.

Overige criteria:

 • -

  beheer en onderhoud rotonde blijft bij de gemeente;

 • -

  bord mag niet worden verlicht of verlichting bevatten;

 • -

  borden zijn bedoeld voor commerciële reclame, niet-commerciële reclame, toeristische, culturele en sportieve evenementen en gemeentelijke reclame; reclame voor tabak, alcohol, seks en reclame die een aantasting vormt van de goede zeden is uitgezonderd;

 • -

  voldoen aan wettelijke eisen (Wabo en APV) en aan deze richtlijnen.

Digitale informatieschermen (LED-schermen)

De mogelijkheid faciliteren om in de buitenruimte via digitale (LED) schermen informatie te verstrekken aan bewoners en bezoekers van de gemeente Papendrecht.

In samenwerking met de Stichting Promotie Papendrecht worden op enkele locaties in Papendrecht digitale informatieschermen geplaatst. Deze geven voornamelijk informatie over evenementen e.d. in Papendrecht. Exploitatie vindt plaats door de stichting.

Criteria ten aanzien van digitale informatieschermen:

Maatvoering:

-1,2x1,7 meter of max. 4m2

Plaatsing:

-de schermen worden geplaatst bij de toegangswegen van Papendrecht, te weten <locaties> en bij winkelcentra.

Overige criteria:

 • -

  beheer en onderhoud bij bedrijf/stichting/e.d. die gevestigd is in Papendrecht;

 • -

  bord mag verlicht worden alleen door LED;

 • -

  de licht sterkte van het LED scherm mag geen hinder (aan verkeer e.d.) toe brengen.

 • -

  borden zijn voornamelijk voor niet-commerciële reclame;

 • -

  voldoen aan wettelijke eisen (Wabo en APV) en aan deze richtlijnen.

Stoepreclame

Met behulp van een sjabloon wordt er met een hogedrukspuit een afbeelding op de stoep aangebracht. Deze wordt zichtbaar doordat de stoep in het sjabloon schoon is en buiten het sjabloon vies, het zogenaamde green graftiti. Het gebruik van verf is uitdrukkelijk verboden. Hoewel het hier meestal om gebruik van de openbare ruimte gaat voor een commercieel doel, is het milieuvriendelijk en ludiek gebruik van de openbare ruimte, waarbij geen schade wordt aangebracht. Door regen en het overlopen van passanten zal de reclame-uiting na 4 tot 6 weken weer verdwenen zijn. Hierom en vanwege het kleinschalige karakter is stoepreclame in Papendrecht niet verboden. Op grond van de APV is wel een vergunning c.q. ontheffing nodig, daarin zullen maatregelen opgenomen worden om ongewenste effecten te beperken.

4. Conclusie

Reclamevorm

Beleid

Vergunning

Toelichting

Spandoeken t.b.v. goede/ideële of (tijdelijke) evenementen

In principe toestaan.

APV

Aanvraag beoordelen op verkeersveiligheid.

Spandoeken t.b.v. handelsreclame

Niet toestaan.

N.v.t.

Voor handelsreclame zijn andere reclamemiddelen voor handen.

Driehoeksborden

Alleen vaste twee/ driehoeksborden toestaan.

Omgevingsvergunning en een overeenkomst/

concessie. *

De tijdelijke driehoeksborden vervangen door vaste driehoeksborden. Tijdelijke driehoeksborden niet meer toestaan. Vaste driehoeksreclame wordt toegestaan alleen langs de in deze nota aangewezen routes in Papendrecht. Overeenkomst met Centerom.

Sandwichborden

Niet toestaan.

N.v.t.

Sandwichborden zijn niet meer noodzakelijk door het plaatsen van vaste driehoeksborden.

Vrije plakplaatsen

Indien noodzakelijk uitbreiden.

N.v.t.

Huidige aantal functioneert goed, maar uitbreiding kan plaatsvinden.

Lichtmastreclame

Toestaan.

Omgevingsvergunning en een overeenkomst/

concessie. *

Lichtmastreclame wordt toegestaan alleen langs de in deze nota aangewezen hoofdroutes in Papendrecht.

Abri’s/Mupi’s

Voortzetten.

Omgevingsvergunning en een overeenkomst/

concessie. *

Exterion Media exploiteert de Abri’s en Mupi’s (contract met de gemeente).

Billboards

In principe niet toestaan.

Omgevingsvergunning *

Papendrecht heeft geen geschikte locaties.

Plattegrondkasten

Handhaven.

Geen, op basis van overeenkomst/

concessie.

Huidige aantal handhaven. Indien noodzakelijk uitbreiden. Overeenkomst met City Outdoor Media.

Verwijsborden

Handhaven.

Geen, op basis van overeenkomst/ concessie.

Huidige aantal handhaven. Indien noodzakelijk uitbreiden. Overeenkomst met City Outdoor Media.

Stadsklokken

In principe niet toestaan.

Omgevingsvergunning *

Noodzaak voor stadsklokken in Papendrecht niet aanwezig.

Reclamemasten

Beperkt toestaan.

Omgevingsvergunning *

Reclamemasten alleen langs een specifieke locatie bij de N3.

Vlaggen en banieren

Toestaan.

Omgevingsvergunning *

Alleen mogelijk in de directe nabijheid van winkelcentra en invalswegen.

Rotonde

Toestaan.

Omgevingsvergunning en een overeenkomst/

concessie. *

Uitgangspunt rotondes.

Digitale informatieschermen

Toestaan.

Omgevingsvergunning en een overeenkomst/concessie*

Op de toegangswegen in Papendrecht en in de nabijheid van winkelcentra.

Stoepreclame

Toestaan.

APV

Kleinschalig, geen verf.

* Een vergunning voor zowel bouwen als gebruik. Past het niet binnen het bestemmingsplan, dan wordt artikel 4 (bijlage II Bor) toegepast dat betekent reguliere procedure. Voor billboards en reclamemasten wordt de uitgebreide procedure doorlopen.

5. Handhaving

Om dit beleid te handhaven zal gecontroleerd moeten worden. De BOA’s, toezichthouders en de buitendienstmedewerkers hebben hierbij een belangrijke signalerende functie. In sommige gevallen (bij kleinere overtredingen) zullen de buitendienstmedewerkers de reclame direct verwijderen. In geval van grotere, meer permanente overtredingen start de gemeente een handhavingtraject. Dit kan zij doen op basis van strafrechtelijke handhaving zijnde een overtreding van de APV, er wordt een proces-verbaal opgemaakt, of op basis van bestuursrechtelijke handhaving, namelijk “last onder dwangsom” of “last onder bestuursdwang”.

Daarnaast kan er sprake zijn van private handhaving welke voortvloeit uit de gesloten concessies en overeenkomsten. De handhaving vindt dan plaats door de concessiehouder.

Deze maatregelen zorgen voor een nettere openbare ruimte en voorkomen dat illegale reclame negatieve effecten heeft op de inkomsten uit buitenreclame.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht op 20 december 2016.

Bijlage 1

Overzicht en plattegrond waar lichtmastreclame en driehoeksreclame is toegestaan.

Straatnaam

Lichtmastreclame

Twee-/drievlaksreclame (A0)

Burgemeester Keijzerweg (G)

X

X

Jan Steenlaan (G)

X

X

Jacob Catslaan (G)

X

X

P.C. Hooftlaan (tussen Jacob Catslaan en Veerweg) (G)

X

X

Veerweg (G)

X

X

Rembrandtlaan (tussen Jan Steenlaan en Veerweg) (G)

X

X

Vrijheer van Eslaan (G)

X

X

Edelweisslaan (G)

X

X

Pontonniersweg (G)

X

X

Willem Dreeslaan (G)

X

X

Kennedylaan (G)

X

X

Kamerlingh Onneslaan (G)

X

X

Pieter Zeemanlaan (G)

X

X

Molenlaan (G)

X

X

Wieklaan (G)

X

X

Kastanjelaan (G)

X

X

Cypressenlaan (G)

X

X

Beukenlaan (G)

X

X

Platanenlaan (G)

X

X

Andoornlaan (G)

X

X

Eikenlaan (G)

X

X

Westkil (G)

X

X

Noordkil (G)

X

X

Oostkil (G)

X

X

Zuidkil (G)

X

X

Ketelweg (G)

X

X

Rietgorsweg

X

Rosmolenweg

X

Noordhoek (G)

X

Industrieweg (G)

X

X

Waterbushalte Veerplein

X

Waterbushalte Rosmolenweg

X

Waterbushalte Noordhoek

X

G = gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom