Verordening tot stimulering oud-papier-inzameling door vrijwilligersorganisaties 2007

Geldend van 20-12-2007 t/m heden

Verordening tot stimulering oud-papier-inzameling door vrijwilligersorganisaties 2007 (raadsbesluit van 29 november 2007)

De raad van de gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w.

Besluit

vast te stellen de volgende

VERORDENING tot stimulering oud-papier-inzameling door vrijwilligersorganisaties 2007

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

  • a. oud papier: gebruikt papier en karton dat geen andere verontreiniging bevat dan de stoffen, die worden gebezigd voor het schrijven en bedrukken ervan, afkomstig van huishoudens in de gemeente Utrecht.

  • b. inzamelende organisatie: verenigingen, scholen, kerkgenootschappen en instellingen met een sociaal en/of cultureel doel; alle zonder winstoogmerk en steunend op de inzet van vrijwilligers.

  • c. erkende handelaar in oud papier: een handelaar waarmee de gemeente Utrecht een overeenkomst heeft afgesloten om namens deze gemeente oud papier in ontvangst te nemen.

Artikel 2

  • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een financiële bijdrage toekennen aan inzamelende organisaties die in de gemeente Utrecht zijn gevestigd, dan wel hun primaire activiteiten in, of vanuit, de gemeente Utrecht uitoefenen.

  • 2. Ingezameld oud papier dient afkomstig te zijn van particuliere huishoudens, en te worden geleverd aan een erkende handelaar in oud papier.

Artikel 3

  • 1. De bijdrage (garantiebedrag), ter stimulering van het inzamelen van oud papier in de gemeente Utrecht een aanvulling van de marktwaarde tot een minimumbedrag, wordt maandelijks uitbetaald aan de inzamelende organisaties. De erkende handelaar in oud papier rapporteert daartoe de hoeveelheid aangeleverd (en doorhem geaccepteerd) papier.

  • 2. De hoogte van de in het eerste lid genoemde bijdrage wordt tweejaarlijks gecorrigeerd voor inflatie volgens de CBS-index gezinshuishoudens.

Artikel 4

  • 1. De kosten voor huur van de container(s) en het transport naar de erkende handelaar in oud papier zijn voor de gemeente, mits dit plaats vindt door de handelaar zelf of een door burgemeester en wethouders aangewezen bedrijf. Bij afwijking hiervan dient vooraf goedkeuring gevraagd te worden om in aanmerking te komen voor vergoeding.

  • 2. Inzamelende organisaties die meer dan 100.000 kilogram per jaar inzamelen kunnen in aanmerking komen voor een bonus. De hoogte van de bonus wordt door burgemeester en wethouders vastgesteld. Uitbetaling van een bonus vindt jaarlijks na afloop van een kalenderjaar plaats.

Artikel 5

Bij niet naleving van de voorwaarden vervalt het recht op een financiële bijdrage.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag nadat zij bekend is gemaakt, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening regelende het inzamelen van oud papier door vrijwilligersorganisaties 1997 (Gemeenteblad van Utrecht 1997, nr. 27) en de wijziging daarop (Gemeenteblad van Utrecht 2003, nr. 18).

Artikel 7

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot stimulering oud-papier-inzameling door vrijwilligersorganisaties 2007.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 29 november 2007

De griffier, De burgemeester,

Drs. A.A.H. Smits Mr. A.H. Brouwer-Korf

Bekendmaking is geschied op 12 december 2007.

Deze verordening is in werking getreden op 20 december 2007