Regeling vervallen per 29-09-2022

Werkgeversbijdrage Loonkosten Lelystad 2017

Geldend van 29-12-2016 t/m 28-09-2022

Intitulé

Werkgeversbijdrage Loonkosten Lelystad 2017

Het college van Lelystad,

Gelet op de artikelen 7 en 9 van de Participatiewet en artikel 2 van de Participatieverordening Lelystad 2015;

Gezien het advies van het platform cliëntenparticipatie;

BESLUIT:

vast te stellen de regeling Werkgeversbijdrage Loonkosten Lelystad 2017

1. Doel van de Werkgeversbijdrage Loonkosten

Het college kan een Werkgeversbijdrage Loonkosten (WBL) aan werkgevers verstrekken om werkgevers te stimuleren arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen voor de doelgroep.

De regeling is generiek, ieder bedrijf of onderneming kan, ongeacht de vestigingsplaats van de onderneming of plaats van tewerkstelling van de werknemer, een beroep doen op de regeling. Bedrijven die als gevolg van een aanbesteding verplicht zijn een percentage van de loon/aanneemsom in te zetten voor het in dienst nemen van mensen uit de doelgroep worden uitgesloten. Pas als het overeengekomen bedrag is ingezet kan de werkgever weer in aanmerking komen voor de WBL.

2. Doelgroepbepaling

In aanvulling van het gestelde in artikel 7 van de Participatieverordening Lelystad 2015,behoort een persoon tot de doelgroep indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  De werknemer is inwoner van de gemeente Lelystad en ontvangt van de gemeente Lelystad tot de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst een uitkering ingevolge de Participatiewet of;

 • b.

  De werknemer is inwoner van de gemeente Lelystad en behoort -tot de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst- naar het oordeel van Werkbedrijf Lelystad tot de doelgroep niet uitkeringsgerechtigde jeugdig werklozen tot 27 jaar zonder geschikte startkwalificatie of;

 • c.

  De werknemer is inwoner van de gemeente Lelystad en is tot de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst verloond ingevolge de Participatiewet.

3. Duur van de subsidie

 • a. De subsidieduur is gelijk aan de duur van de arbeidsovereenkomst met dien verstande dat deze maximaal 12 maanden bedraagt.

 • b. In afwijking van het gestelde onder a bedraagt de subsidieduur maximaal 24 maanden voor werknemers die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen aan een Regionaal Opleidingen Centrum of Agrarisch Opleidingen Centrum.

 • c. De subsidieduur onder a kan worden gespreid over maximaal twee opeenvolgende arbeidsovereenkomsten met dien verstande dat de eerste arbeidsovereenkomst minimaal zes maanden bedraagt.

 • d. De subsidieduur onder b kan worden gespreid over maximaal twee opeenvolgende arbeidsovereenkomsten met dien verstande dat de eerste arbeidsovereenkomst minimaal twaalf maanden bedraagt.

 • e. De onder a en b genoemde subsidieduur wordt bij verhuizing van de werknemer naar een andere gemeente binnen de periode waarover de Werkgeversbijdrage Loonkosten wordt verleend, voortgezet tot deze periode is verstreken.

 • f. Bij ziekte van de werknemer wordt de Werkgeversbijdrage Loonkosten voortgezet, mits ook loon wordt doorbetaald.

4. Hoogte van de subsidie

 • a. De subsidie bedraagt gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst 25% van het op de werknemer van toepassing zijnde bruto wettelijk minimum referentieloon naar rato van het overeengekomen aantal arbeidsuren per week en ervan uitgaande dat 25% wordt toegepast bij een fulltime werkweek.

 • b. De subsidie bedraagt gedurende de volgende of verlengde arbeidsovereenkomst voor werknemers die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen aan een Regionaal Opleidingen Centrum of Agrarisch Opleidingen Centrum 25% van het op de werknemer van toepassing zijnde bruto wettelijk minimum referentieloon naar rato van het overeengekomen aantal arbeidsuren per week en ervan uitgaande dat 25% wordt toegepast bij een fulltime werkweek.

5. Werkwijze

 • a. De subsidie wordt maandelijks bevoorschot voor de duur van 1 kalendermaand.

 • b. De definitieve vaststelling van de subsidie vindt plaats binnen 3 maanden na afloop van de (verlengde) subsidieperiode.

 • c. Onverschuldigd betaalde subsidiebedragen en voorschotten worden teruggevorderd of verrekend voor zover na de dag waarop de subsidie is vastgesteld nog geen vijf jaren zijn verstreken.

6. Voorwaarden

 • a.

  De subsidie moet worden aangevraagd uiterlijk een maand na de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst door middel van het (digitale) "Aanvraagformulier Werkgeversbijdrage Loonkosten".

 • b.

  De minimale duur voor de arbeidsovereenkomst is:

  • i.

   6 maanden, of

  • ii.

   12 maanden indien het een Beroeps Begeleidende Leerweg aan een Regionaal Opleidingen Centrum of Agrarisch Opleidingen Centrum betreft.

 • c.

  De duur voor de volgende of verlengde arbeidsovereenkomst bedraagt maximaal:

  • iii.

   6 maanden, of

  • iv.

   12 maanden indien het een Beroeps Begeleidende Leerweg aan een Regionaal Opleidingen Centrum of Agrarisch Opleidingen Centrum betreft.

 • d.

  De arbeidsduur omvat zoveel uren als nodig is voor uitkeringsonafhankelijkheid, tenzij de beschikbaarheid van de werknemer geringer is om redenen ter beoordeling van de gemeente.

 • e.

  De werkgever bewaart alle bewijsstukken die aan de subsidieverstrekking ten grondslag liggen, tenminste gedurende 3 jaar na de vaststelling van de subsidie en stelt deze op verzoek beschikbaar voor controledoeleinden.

 • f.

  De werkgever is verplicht wijzigingen door te geven aan de gemeente die gevolgen hebben voor de aanvang, duur en hoogte van de subsidieverstrekking.

 • g.

  De werkgever verklaart dat de vacature niet is ontstaan door reorganisatie, afvloeiing, einde dienstverband of ontslag, beide niet op initiatief van een werknemer die soortgelijke werkzaamheden heeft verricht, tot een halfjaar voorafgaande aan de datumwaarom de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan.

 • h.

  De werkgever verklaart dat hij de intentie heeft de kandidaat voor eenzelfde periode of onbepaalde tijd in dienst te nemen bij voldoende functioneren.

7. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien toepassing van de regeling leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

8. Slotbepalingen

 • a. De regeling Werkgeversbijdrage Loonkosten Lelystad 2015 wordt ingetrokken

 • b. Een werkgever die gebruik maakt van een toegekende loonkostensubsidie op grond van de regeling Werkgeversbijdrage Loonkosten Lelystad 2015 behoudt deze bijdrage voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden uit de regeling Werkgeversbijdrage Loonkosten Lelystad 2015.

 • c. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • d. Deze regeling wordt aangehaald als Werkgeversbijdrage Loonkosten Lelystad 2017.

Ondertekening

Lelystad, 20 december 2016.
Het college van de gemeente Lelystad,
de secretaris, de burgemeester,