Regeling vervallen per 01-01-2024

Nota Kostenverhaal 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2023

Intitulé

Nota Kostenverhaal 2017

Nota Kostenverhaal 2017

Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt bekend, dat de gemeenteraad op 15 december 2016 heeft besloten om de Nota Kostenverhaal 2017, vast te stellen.

Nota Kostenverhaal 2017

In de Nota Kostenverhaal 2017 heeft de gemeente Uden haar uitgangspunten vastgelegd, voor de manier waarop zij grondexploitatiekosten, waaronder bovenwijkse voorzieningen en plan- en planbegeleidingskosten, verhaalt op initiatiefnemers/grondeigena(a)r(en) van ruimtelijke ontwikkelingen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de raad tot vaststelling van de Nota Kostenverhaal 2017 treedt in werking op 1 januari 2017 en vervangt per diezelfde datum het raadsbesluit “Optimalisatie Grondbedrijf: Meerjaren Perspectief, Meerjaren InvesteringsProgramma’s en Risicoprofiel” van 28 februari 2008.

Vanaf 1 januari 2017 vervangt deze Nota Kostenverhaal 2017 Bijlage 3 in de Omgevingsvisie Uden 2015. Genoemde Omgevingsvisie Uden 2015 is een Structuurvisie zoals bedoeld in Wet ruimtelijke ordening artikel 6.13 lid 7 en artikel 6.24 lid1a.

Inzien

De Nota Kostenverhaal 2017 ligt met ingang van maandag 2 januari 2017, tijdens de openingstijden ter inzage bij de centrale balie van de dienst Publiekszaken op het Gemeentehuis, Markt 145.

De Nota Kostenverhaal 2017 is daarnaast digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website.

Tegen het besluit tot vaststelling van de Nota Kostenverhaal 2017 staat geen bezwaar of beroep open omdat daaruit geen directe rechten of plichten voortvloeien.

Nota Kostenverhaal 2017

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de behandelende ambtenaar, bereikbaar op telefoonnummer 14 0413.

Uden, 28 december 2016