Verordening rechtspositie wethouders raads- en commissieleden Teylingen 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening rechtspositie wethouders raads- en commissieleden Teylingen 2017

Raadsvoorstel

De raad van de gemeente Teylingen

Gelezen het voorstel van het presidium;

gelet op de artikelen 95, eerste en tweede lid, 96, eerste en tweede lid, en 97, 99 en 147 van de Gemeentewet, de artikelen 22, eerste lid, 23, eerste lid, 27a, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders, en de artikelen [2], [4,] 7a, vierde lid, 13, tweede lid, [en 15] van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;

gezien het advies van de commissie Bestuur, Financiën en Toerisme van 30 november 2016;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Teylingen 2017.

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

§ 2. Voorzieningen voor raads- en commissieleden

Artikel 2. Vergoeding op basis van presentie voor raadsleden

NVT

Artikel 3. Verhoging vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen i.v.m. bijzondere deskundigheid of zwaarte taak

Een commissielid als bedoeld in artikel 15 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden ontvangt een vergoeding conform de indeling van gemeenteklasse 6.

Artikel 4. Reis- en verblijfkosten

Artikel 5. Scholing

 • 1. Raads- of commissieleden die willen deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van raads- of commissielid, dienen daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de griffier.

 • 2. Deze aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

 • 3. De griffier beslist op de aanvraag op basis van bewijsstukken, overeenkomstig het tweede lid.

 • 4. In voorkomende gevallen beslissen de fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen op basis van meerderheid van stemmen.

Artikel 6. Computer en internetverbinding

 • 1. NVT

 • 2. Aan raads- en commissieleden wordt voor de uitoefening van het raads- of commissielidmaatschap een tegemoetkoming verleend voor de aanschaf of het gebruik van een eigen computer, bijbehorende apparatuur en software. Deze bedraagt voor de duur van het raads- of commissielidmaatschap maandelijks € 41,67.

 • 2a. Op aanvraag kan een renteloze lening worden verstrekt onder inhouding van de maandelijkse netto vergoeding van € 41,67 (€ 500,- per jaar)

 • 3. NVT

 • 4. Een aanvraag om een lening als bedoeld in dit artikel wordt gedaan bij de griffier. De griffier beslist over de aanvraag op basis van bewijsstukken.

Artikel 7. Collectieve verzekeringen

NVT.

Artikel 8. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

§ 3. Voorzieningen voor wethouders

Artikel 9. Reiskosten woon-werkverkeer

Wethouders hebben aanspraak op een vergoeding van de kosten woon-werkverkeer, bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel a, van het Rechtspositiebesluit wethouders, overeenkomstig artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 10. Zakelijke reis- en verblijfkosten

Wethouders hebben aanspraak op een vergoeding van de reis- en verblijfkosten voor reizen gemaakt voor de uitoefening van het ambt, bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel b, van het Rechtspositiebesluit wethouders binnen en buiten het grondgebied van de gemeente, overeenkomstig artikel 4 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 11. Dienstauto

NVT

Artikel 12. Computer en internetverbinding

 • 1. Wethouders aan wie op aanvraag een computer, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, ondertekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 2. Op aanvraag ontvangen wethouders voor de duur van hun wethouderschap € 10,- per maand ter vergoeding van de aanleg- en abonnementskosten voor de internetverbinding voor de in dit artikel bedoelde computerapparatuur voor zover deze nodig is voor het uitoefenen van het wethouderschap.

 • 3. Een aanvraag om een vergoeding als bedoeld in dit artikel wordt gedaan bij de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris beslist over de aanvraag op basis van bewijsstukken.

Artikel 13. Communicatieapparatuur

 • 1. Wethouders aan wie op aanvraag communicatieapparatuur in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, ondertekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 2. Een aanvraag als bedoeld in dit artikel wordt gedaan bij de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris beslist over de aanvraag, overeenkomstig het eerste lid, op basis van bewijsstukken.

Artikel 14. Verhuis-, reis-en pensionkosten en tegemoetkoming dubbele woonlasten bij benoeming

Artikel 15. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

§ 4. De procedure van declaratie

Artikel 16. Betaling vaste vergoedingen

De betaling van de vergoeding voor werkzaamheden, de bezoldiging voor de wethouders op grond van het Rechtspositiebesluit wethouders, de onkostenvergoedingen en declaraties geschiedt maandelijks of in maandelijkse termijnen als er sprake is van een vergoeding op jaarbasis, tenzij het Rechtspositiebesluit wethouders, het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden of de Regeling rechtspositie wethouders anders bepalen.

Artikel 17. Betaling en declaratie van onkosten

 • 1. De betaling van kosten die op grond van deze verordening voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen vindt plaats door:

  • a.

   betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreekse aan de gemeente toegezonden factuur, of

  • b.

   betaling vooruit uit eigen middelen, of

  • c.

   betaling met een gemeentelijke creditcard.

 • 2. Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artikel gaat vergezeld van een declaratieformulier en bewijsstukken.

 • 3. Het declaratieformulier en de bewijsstukken worden binnen 3 maanden na factuurdatum of betaling door:

  • a.

   raads- en commissieleden ingediend bij de griffier;

  • b.

   wethouders ingediend bij de gemeentesecretaris.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 18. Intrekking oude regeling

De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012 wordt ingetrokken per 1-1-2017.

Artikel 19. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1-1-2017.

Artikel 20. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Teylingen 2017.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Teylingen,

15 december 2016,

de griffier
Robert van Dijk
de voorzitter
Carla G.J. Breuer