Uitvoeringsregeling zorg en ondersteuning

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling zorg en ondersteuning

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

gelet op het bepaalde in de, door de Raad van de gemeente Peel en Maas d.d. 19 januari 2016 vastgestelde, Algemene Subsidieverordening Peel en Maas;

Gelet op het bepaalde in het, door de Raad van de gemeente Peel en Maas d.d. 14 oktober 2014 vastgestelde ‘beleidsplan sociaal domein 2015 en verder’.

Overwegende dat het wenselijk is uitvoeringsregels vast te stellen voor het uitvoeren van algemene voorzieningen onder regie van burgers en andere burgerinitiatieven op het gebied van zorg en ondersteuning die de eigen regie en het langer zelfstandig wonen van (kwetsbare) burgers bevorderen en de leefbaarheid vergroten.

BESLUITEN:

Vast te stellen de volgende uitvoeringsregeling:

Uitvoeringsregeling zorg en ondersteuning

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening Peel en Maas;

 • b.

  Burgerinitiatieven: initiatieven die collectieve ondersteuning bieden aan burgers in een kwetsbare positie in de verschillende dorpen van de gemeente Peel en Maas en geëxploiteerd worden door (groepen) burgers in stichtingen of andere rechtspersonen;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in de deze uitvoeringsregeling is enkel van toepassing op (burger-) initiatieven op het vlak van zorg en ondersteuning.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Maatschappelijke en particuliere initiatieven die bijdragen aan één of meerdere van de volgende doelen:

 • a.

  Het onder regie van burgers vormgeven van zorgen voor elkaar in de vorm van collectieve voorzieningen waardoor (kwetsbare) burgers zo lang mogelijk deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven en zo lang als mogelijk en wenselijk zelfstandig kunnen wonen.

 • b.

  Het bevorderen en hebben van een verantwoorde levensstijl in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven

Artikel 4 Doelgroep waaraan subsidie kan worden verleend

 • 1. Subsidie kan worden verleend aan natuurlijke personen en aan rechtspersonen;

 • 2. Tot de doelgroep worden in ieder geval gerekend burgerinitiatieven die collectieve ondersteuning bieden aan kwetsbare burgers en die zonder gemeentelijke beschikking toegankelijk zijn, waaronder:

  • a.

   dorpsdagvoorzieningen

  • b.

   theaterwerkplaats Mafcentrum

  • c.

   vrijwillig dorpsvervoer

  • d.

   dorpsinfoloketten

  • e.

   begeleidingsdienst Helden

  • f.

   Kesje 6

Artikel 5 Aanvraag

 • 1. De aanvraag voor structurele subsidies wordt ingediend uiterlijk 1 november voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

 • 2. De aanvraag voor de dorpsdagvoorzieningen en de theaterwerkplaats dient voorzien te zijn van een beknopt plan met daarin:

  • Aansluiting op gemeentelijk beleid.

  • Visie en beleid van de stichting.

  • Doelgroepen.

  • Aantal dagdelen openstelling en te verwachte deelnemers.

  • Samenwerking met andere partijen waaronder gemeenschap.

  • Organisatie, werkwijze en activiteitenprogramma.

  • Organisatie van kwaliteitsbeleid.

  • Exploitatiebegroting op basis van normbegroting.

  • Bijlage met (huidige) deelnemer gegevens (naam, aantal dagdelen per week).

  • Bijlage met Inschrijving KvK, oprichtingsakte, statuten (indien nog niet eerder aangeleverd.)

 • 3. De aanvraag voor vrijwillig dorpsvervoer, dorpsinfoloketten, Kesje6 en Begeleidingsdienst Helden dient voorzien te zijn van een beknopte omschrijving van de activiteiten en een begroting met onderverdeling in stelposten.

Artikel 6 Aanvullende weigeringsgronden

 • 1. In aanvulling op artikel 9 2e lid van de subsidieverordening kan subsidieverlening worden geweigerd als er sprake is van een tweede collectieve voorziening van hetzelfde type in één kern die zich niet wezenlijk onderscheidt van de eerste en geen of onvoldoende meerwaarde biedt voor de (kwetsbare) burger.

 • 2. Verder kunnen burgemeester en wethouders subsidie weigeren voor

  • a.

   activiteiten met een (para)commercieel doel c.q. karakter,

  • b.

   activiteiten in de hobbysfeer of met een recreatief karakter,

  • c.

   activiteiten die een slechts geringe (of helemaal geen) actieve deelname hebben van inwoners van Peel en Maas en die daarom voor de eigen inwoners vooral van recreatief belang zijn,

  • d.

   activiteiten die koepelorganisaties aanbieden aan de (leden van) de aangesloten organisaties (zowel de koepels zelf als hun activiteiten dienen te worden bekostigd door de aangesloten organisaties),

  • e.

   activiteiten van politieke aard,

  • f.

   activiteiten met een religieus of levensbeschouwelijk karakter,

  • g.

   activiteiten die niet algemeen toegankelijk zijn vanwege bv. de hoge kosten van deelname of het hanteren van een selectie- of invitatiestelsel (behalve als daarvoor een functionele aanleiding bestaat),

  • h.

   activiteiten die schadelijk zijn voor natuur en milieu of die anderszins strijdig zijn met de duurzaamheid.

  • i.

   activiteiten waarbij er sprake is van een ongerechtvaardigd eigen belang van de aanvrager;

  • j.

   activiteiten waarvoor op grond van een andere regeling al subsidie is verleend.

Artikel 7 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Het subsidiebedrag van de dorpsdagvoorzieningen en de theaterwerkplaats wordt gebaseerd op openstelling en deelnemers.

Artikel 8 Verantwoording

De dorpsdagvoorzieningen en de theaterwerkplaats sturen maandelijks hun deelnemerslijst naar de gemeente.

Artikel 10 Eindverantwoording

In afwijking van artikel 16 lid 2 sub d van de Algemene Subsidieverordening is voor de eindverantwoording van de subsidie voor de dorpsdagvoorzieningen en theaterwerkplaats geen accountantsverklaring nodig.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregeling, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 12 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als uitvoeringsregeling zorg en ondersteuning;

 • 2. De uitvoeringsregeling treedt in werking op 1 januari 2017;

 • 3. De uitvoeringsregeling subsidieverlening dorpsdagvoorzieningen en andere burgerinitiatieven d.d. 15 december 2014 wordt ingetrokken per 1 januari 2017;

 • 4. De uitvoeringsregeling maatwerkondersteuning burgerinitiatieven d.d. 15 december 2014 wordt ingetrokken per 1 januari 2017.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 december 2016
gemeentesecretaris/directeur, burgemeester
L.P.H. Breukers W.J.G. Delissen-van Tongerlo