Uitvoeringsregeling Jeugd en Gezin

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling Jeugd en Gezin

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

In aanvulling op artikel 9 2e lid van de subsidieverordening kunnen burgemeester en wethouders subsidie weigeren voor Gelet op het bepaalde in het, door de gemeente Peel en Maas vastgestelde,

Overwegende dat het wenselijk is uitvoeringsregels vast te stellen voor initiatieven binnen het sociaal domein, Jeugd en Gezin.

BESLUITEN:

Vast te stellen de volgende uitvoeringsregeling:

Uitvoeringsregeling Jeugd en Gezin

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening Peel en Maas;

 • b.

  Maatschappelijke organisaties: alle organisaties die niet zoals professionele organisaties binnen het inkoopkader van de jeugdhulp vallen, zoals verenigingen en vrijwilligersorganisaties.

 • c.

  Particulieren: Inwoners van Peel en Maas die elkaar opzoeken om activiteiten te ontplooien.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in de deze uitvoeringsregeling is enkel van toepassing op de verstrekkingen van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Activiteiten van organisaties en jongeren/ouders/inwoners die bijdragen aan het realiseren van de volgende doelen en subdoelen (gebaseerd op doelen uit de kaderstelling van de gemeente Peel en Maas):

  • a.

   Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op

  • I.

   Versterken van een goed functionerende pedagogische gemeenschap: burgers zijn bereid om in de eigen sociale netwerken en in het publieke domein zodanig onderling betrokken te zijn dat het bevorderend is voor het opvoeden en opgroeien

  • II.

   Versterken van het opvoedkundig klimaat waarbij meer preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden (eigen kracht) van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk het uitgangspunt zijn.

  • b.

   Kinderen en jongeren worden in staat gesteld te groeien naar zelfstandigheid, voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren, rekening houdend met hun leeftijd en ontwikkelingsniveau

  • I.

   Bevorderen van talentontwikkeling (in de brede zin van het woord) van jongeren.

  • II.

   Bevorderen dat kinderen en jongeren met of zonder beperking of chronische ziekte samen opgroeien: samen spelen, samen naar school, samen sporten en gebruik maken van dezelfde voorzieningen.

 • 2. Activiteiten ten behoeve van kinderen en/of jongeren die een toegevoegde waarde hebben op het aanbod in de gemeente, kern of wijk en in overeenstemming zijn met de doelen en subdoelen genoemd in punt 1.

 • 3. Activiteiten die voortkomen uit een vraag die door de doelgroep is gesteld of vanuit behoefte uit de doelgroep en in overeenstemming zijn met de doelen en subdoelen genoemd in punt 1.

 • 4. Activiteiten of initiatieven van jongeren zelf die zorgen voor binding van jongeren binnen en tussen kernenen in overeenstemming zijn met de doelen en subdoelen genoemd in punt 1.

Artikel 4 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9 2e lid van de subsidieverordening kunnen burgemeester en wethouders subsidie weigeren voor

 • a.

  activiteiten met een (para)commercieel doel c.q. karakter,

 • b.

  activiteiten in de hobbysfeer of met een recreatief karakter,

 • c.

  activiteiten die een slechts geringe (of helemaal geen) actieve deelname hebben van inwoners van Peel en Maas en die daarom voor de eigen inwoners vooral van recreatief belang zijn,

 • d.

  activiteiten die koepelorganisaties aanbieden aan de (leden van) de aangesloten organisaties (zowel de koepels zelf als hun activiteiten dienen te worden bekostigd door de aangesloten organisaties),

 • e.

  activiteiten van politieke aard,

 • f.

  activiteiten met een religieus of levensbeschouwelijk karakter,

 • g.

  activiteiten die niet algemeen toegankelijk zijn vanwege bv. de hoge kosten van deelname of het hanteren van een selectie- of invitatiestelsel (behalve als daarvoor een functionele aanleiding bestaat),

 • h.

  activiteiten die schadelijk zijn voor natuur en milieu of die anderszins strijdig zijn met de duurzaamheid.

 • i.

  activiteiten waarbij er sprake is van een ongerechtvaardigd eigen belang van de aanvrager;

 • j.

  activiteiten waarvoor op grond van een andere regeling al subsidie is verleend.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteit

Artikel 6 Subsidieplafond

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregeling, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

 • a.

  Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling jeugd en gezin.

 • b.

  De uitvoeringsregeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Ondertekening

Ondertekening
Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 december 2016
gemeentesecretaris/directeur, burgemeester
L.P.H. Breukers, W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Artikelsgewijze toelichting op uitvoeringsregeling jeugd en gezin

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 2. Toepassingsbereik

De uitvoeringsregeling is van toepassing op subsidies als bedoeld in artikel 3 Algemene Subsidieverordening (ASV) Peel en Maas, voor zover die een wezenlijk gemeenschapsbelang dienen en (in overwegende mate) gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen of ten goede komen aan de gemeente of haar ingezetenen;

Artikel 3. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Dit artikel beschrijft welke activiteiten, in samenhang met de definities van artikel 1, in aanmerking komen voor een subsidie. Doel van deze regeling is het ondersteunen van maatschappelijke organisaties en particulieren door subsidieverstrekking voor initiatieven die een bijdrage leveren aan het welzijn en de opvoedondersteuning van kinderen en jongeren en eventueel hun gezinnen in Peel en Maas.

Activiteiten die op grond van deze regeling worden gesubsidieerd, dienen altijd bij te dragen aan de onder punt 1 genoemde doelen en subdoelen.

Artikel 4. Weigeringsgronden

c) hier gaat het bijvoorbeeld om door verenigingen georganiseerde Limburgse of Nederlandse Kampioenschappen;

d) zowel de koepels zelf als hun activiteiten dienen te worden bekostigd door de aangesloten organisaties.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alleen de kosten die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd worden in een begroting aangemerkt als subsidiabele kosten. Kosten van bijvoorbeeld consumpties, prijzen, attenties, aanschaf van (sport-)materiaal, reis- en verblijfkosten en ledenwerfacties zijn niet subsidiabel.

Een subsidie is cofinanciering en bedraagt nooit meer dan het (geraamde of feitelijke) tekort dat resteert na aftrek van bijdragen van derden.

Artikel 6. Subsidieplafond

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 7. Hardheidsclausule

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 8. Citeertitel en inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.