Uitvoeringsregeling integratie, participatie en diversiteit

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling integratie, participatie en diversiteit

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

gelet op het bepaalde in de, door de Raad van de gemeente Peel en Maas d.d. 19 januari 2016 vastgestelde, Algemene Subsidieverordening Peel en Maas;

Gelet op het bepaalde in het, door de Raad dan wel college van de gemeente Peel en Maas vastgestelde,

 • -

  Beleid mondiaal burgerschap 2012

 • -

  Beleidskader integratie statushouders 20 oktober 2015

 • -

  Participatieverklaringstraject Peel en Maas, collegebesluit 3 oktober 2016

 • -

  Regionale educatie agenda, collegebesluit 14 november 2016

Overwegende dat het wenselijk is uitvoeringsregels vast te stellen ten einde het motto Samenleven in eenheid door verscheidenheid als een gedeelde verantwoordelijkheid na te streven. Dit vraagt een actieve bestrijding van discriminatie, uitsluiting en racisme noodzakelijk evenals het bevorderen van sociale cohesie en creëren van draagvlak voor een diverse samenleving. Dit draagt bij aan een evenredige participatie van (etnische) minderheidsgroepen, waarbij reguliere voorzieningen toegankelijk zijn voor al onze inwoners.

BESLUITEN:

Vast te stellen de volgende uitvoeringsregeling:

Uitvoeringsregeling integratie, participatie en diversiteit

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening Peel en Maas;

 • b.

  Diversiteit: de term ‘diversiteit’ verwijst naar alle aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen, zoals geslacht, leeftijd, godsdienst, seksuele voorkeur, etc.

 • c.

  Sociale cohesie: de mate waarin mensen in gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijk leven, als burger in de maatschappij en als lid van de samenleving.

 • d.

  Minderheidsgroep(ering)en: de neiging om andere mensen in te delen naar de groeperingen waartoe ze behoren op basis van kenmerken zoals huidskleur, geloof, seksuele oriëntatie, nationaliteit of afkomst.

 • e.

  Kwetsbare burgers: burgers die risico lopen om een achterstand in de maatschappij op te lopen of in een sociaal isolement te raken.

 • f.

  Emancipatie: het proces van individuele inwoners met gelijke kenmerken die in hun deelname aan de samenleving (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben. Deze inwoners behoren al dan niet tot een minderheidsgroep(ering).

 • g.

  Integratie: de mate waarin verschillende bevolkingsgroepen in staat zijn duurzaam samen te leven.

 • h.

  Participatie: het zelfstandig deel kunnen nemen aan de samenleving.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in de deze uitvoeringsregeling is enkel van toepassing op de verstrekkingen van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Indien een aanvraag eveneens om een bijdrage van de Stichting mondiaal burgerschap Peel en Maas heeft aangevraagd, dient dit in de aanvraag vermeld te worden. Een bijdrage van de Stichting mondiaal burgerschap Peel en Maas kan in mindering worden gebracht op de subsidieaanvraag in het kader van deze regeling.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Maatschappelijke en particuliere initiatieven die bijdragen aan één of meerdere van de volgende doelen:

 • a.

  Activiteiten die bijdragen aan de emancipatie van het individu dan wel minderheidsgroep(ering) en/of kwetsbare burger;

 • b.

  Activiteiten die bijdragen aan toegankelijke voorzieningen specifiek voor minderheidsgroep(ering)en of de daar toe behorende individuen binnen de gemeente Peel en Maas;

 • c.

  Activiteiten die bijdragen aan de zelfredzaamheid door middel van het vergroten van de kennis van de Nederlandse taal al dan niet door formele taallessen/ trajecten, of vrijwillige (taal)maatjes;

 • d.

  Activiteiten die het mondiaal bewustzijn vergroten, dan wel bijdragen aan het motto Samenleven in eenheid door verscheidenheid;

 • e.

  Activiteiten die sociale cohesie vergroten en/of bijdragen aan het creëren van draagvlak voor een diverse samenleving, door bijvoorbeeld het organiseren en/of mogelijk maken van ontmoeting en dialoog tussen minderheidsgroep(ering)en en de gemeenschap;

 • f.

  Activiteiten die discriminatie, racisme en uitsluiting tegen gaan, dan wel de participatie en/of integratie van minderheidsgroep(ering)en mogelijk maken en/of bevorderen.

Artikel 4 Doelgroep waaraan subsidie kan worden verleend

 • 1.

  Subsidie kan worden verleend aan natuurlijke personen en aan rechtspersonen;

 • 2.

  Tot de doelgroep wordt in ieder geval gerekend:

  • I.

   Stichting mondiaal burgerschap Peel en Maas

  • II.

   Anti discriminatievoorziening Limburg

Artikel 5 Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9 2e lid van de subsidieverordening kunnen burgemeester en wethouders subsidie weigeren voor

 • a.

  activiteiten met een (para)commercieel doel c.q. karakter;

 • b.

  activiteiten in de hobbysfeer of met een recreatief karakter;

 • c.

  activiteiten die een slechts geringe (of helemaal geen) actieve deelname hebben van inwoners van Peel en Maas en die daarom voor de eigen inwoners vooral van recreatief belang zijn;

 • d.

  activiteiten die koepelorganisaties aanbieden aan de (leden van) de aangesloten organisaties;

 • e.

  activiteiten van politieke aard;

 • f.

  aanvragen door een religieuze instelling, een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2 boek 2 BW dan wel een genootschap op religieuze/geestelijke grondslag die de rechtspersoonlijkheid vereniging of stichting bezit, waarbij de subsidie wordt aangewend voor een activiteit met een religieuze grondslag;

 • g.

  activiteiten die niet algemeen toegankelijk zijn vanwege bv. de hoge kosten van deelname of het hanteren van een selectie- of invitatiestelsel (behalve als daarvoor een functionele aanleiding bestaat);

 • h.

  activiteiten die schadelijk zijn voor natuur en milieu of die anderszins strijdig zijn met de duurzaamheid;

 • i.

  activiteiten waarbij er sprake is van een ongerechtvaardigd eigen belang van de aanvrager;

 • j.

  activiteiten waarvoor op grond van een andere regeling al subsidie is verleend.

Artikel 6 Subsidieplafond

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregeling, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

 • a.

  Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als uitvoeringsregeling integratie, participatie en diversiteit;

 • b.

  De uitvoeringsregeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Ondertekening

Ondertekening
Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 december 2016
gemeentesecretaris/directeur, burgemeester
L.P.H. Breukers, W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Toelichting

De aanpak van de gemeente Peel en Maas kent geen specifiek doelgroepenbeleid. De gemeente Peel en Maas richt zich op alle inwoners. Met deze aanpak erkent de gemeente Peel en Maas dat in de samenleving er individuele inwoners zijn met gelijke kenmerken die in hun deelname aan de samenleving (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben.

Deze uitvoeringsregeling biedt deze inwoners in collectief verband de ruimte subsidie aan te vragen om te voorzien in de formulering van de eigen ondersteuningsvraag (emancipatie).

Deze uitvoeringsregeling maakt het mogelijk voor (collectieven van) inwoners en/of maatschappelijke organisaties een aanvraag in te dienen om door middel van activiteiten bij te dragen aan een van de volgende doelstellingen:

 • 1.

  Emancipatie Emancipatie is het proces van zelfontplooiing van het individu binnen de samenleving en de wisselwerking tussen beide. Beleid richt zich op het in staat stellen dat inwoners een zelfstandig bestaan binnen de maatschappij kunnen hebben. Kernbegrip is participatie. Omdat het een wederzijds proces is, waar individu en samenleving gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn, is voor de overheid een voorwaardenscheppende rol weggelegd. De samenleving moet hier de kans voor bieden.

 • 2.

  Toegankelijkheid Voorwaarde scheppend is het zorgen voor toegankelijke voorzieningen voor alle inwoners. Dat is bij uitstek maatwerk gericht op het individu waar mogelijk collectief georganiseerd. Het welzijnswerk is hier een middel voor.

 • 3.

  Samenleven in diversiteit Hier komt de eenheid in verscheidenheid uit naar voren. Samenlevingsinitiatieven gericht op het bevorderen van draagvlak voor diversiteit worden actief ondersteund. De anti-discriminatievoorziening is de minimale inzet om discriminatie, uitsluiting en racisme te bestrijden. Discriminatie, uitsluiting en racisme binnen de samenleving staat de emancipatie van het individu of minderheidsgroep(ering)en in de weg.

Toelichting per artikel

Artikel 1

Dit artikel geeft een begripsomschrijving van de relevante begrippen uit deze uitvoeringsregeling weer.

Artikel 2

De regeling is alleen van toepassing op de activiteiten zoals in artikel 3 benoemd. Omdat de gemeente Peel en Maas meerdere uitvoeringsregelingen kent, vindt verstrekking van subsidie plaats op basis van één van de uitvoeringsregelingen.

Artikel 3

Voor subsidie komen activiteiten in aanmerking die beschreven zijn of bijdragen aan de doelstellingen zoals in dit artikel beschreven. De regeling heeft voornamelijk tot doel de ontmoeting tussen verschillende bevolkingsgroepen te stimuleren, kennis van elkaars cultuur, leefwijzen en gewoonten te hebben. Door ontmoeting ontstaat meer sociale cohesie tussen inwoners. Dit draagt op deze manier bij aan het tegen gaan van discriminatie, uitsluiting en racisme.

Om de activiteiten qua ontmoeting zo laagdrempelig mogelijk te houden is in de regeling geen bepaling opgenomen dat bepaalde kosten niet gesubsidieerd worden. De aanvraag wordt beoordeeld op de wijze waarop de activiteit bijdraagt aan de doelstellingen zoals in deze toelichting beschreven.

Artikel 4

In de Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen is vastgelegd dat het college van burgemeester en wethouders de ingezetenen toegang biedt tot een antidiscriminatievoorziening. Deze heeft tot taak onafhankelijke bijstand te verlenen aan personen bij de afwikkeling van hun klachten betreffende onderscheid en de klachten zoals beschreven te registreren. De gemeente Peel en Maas neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling antidiscriminatievoorziening Limburg.

De Stichting mondiaal burgerschap Peel en Maas ontvangt een vaste subsidie voor gemeenschapsinitiatieven die zich richten op de interculturele dialoog en mondiale bewustwording.

Artikel 5

Indien een subsidie wordt aangevraagd door een religieuze instelling voor een activiteit met een religieus karakter wordt de subsidie geweigerd. Reden is dat de overheid neutraal staat ten opzichte van religie (scheiding tussen kerk en staat).

Artikel 6

De aanvragen worden per jaar op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Indien er per boekjaar geen middelen (meer) beschikbaar zijn gerelateerd aan deze regeling zal er geen subsidie verstrekt worden.

Artikel 7

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 8

Dit artikel behoeft geen toelichting.