Uitvoeringsregeling gemeenschapsontwikkeling

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

gelet op het bepaalde in de, door de Raad van de gemeente Peel en Maas d.d. 19 januari 2016 vastgestelde, Algemene Subsidieverordening Peel en Maas;

Overwegende dat het wenselijk is uitvoeringsregels vast te stellen voor het uitvoeren van het programma gemeenschapsontwikkeling.

BESLUITEN

Vast te stellen de volgende uitvoeringsregeling:

Uitvoeringsregeling gemeenschapsontwikkeling

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening Peel en Maas;

 • b.

  gemeenschapsontwikkeling: de facilitering van gemeenschappen bij het regisseren, realiseren dan wel in stand houden van hun eigen, krachtige sociale verbanden, die zelf richting en invulling geven aan hun eigen fysieke, sociale en mentale leefomgeving. Binnen de heelheid van deze gemeenschap is aandacht en ontwikkelingsruimte voor ieder die, ongeacht zijn fysieke en mentale mogelijkheden, geaardheid, culturele afkomst, achtergrond en geloofsovertuiging, op een positieve wijze hier deel van uit willen maken en een bijdrage willen leveren.

 • c.

  Duurzame, sociale gemeenschap: een gemeenschap die in staat is om, eventueel met behulp van derden, overheid en of maatschappelijke organisaties, van uit de heelheid van deze gemeenschap de eigen gewenste sociale, fysieke en mentale leefomgeving in stand te houden en hierop regie te voeren. Binnen deze gemeenschap is aandacht en ontwikkelingsruimte voor ieder die, ongeacht zijn fysieke en mentale mogelijkheden, geaardheid, culturele afkomst en achtergrond en geloofsovertuiging, op een positieve wijze hier deel van uit willen maken en een bijdrage willen leveren.

 • d.

  Culturele diversiteit: de verscheidenheid aan culturen die in Peel en Maas aanwezig is.

 • e.

  Sociale diversiteit: de verscheidenheid aan normen, waarden, wereldbeelden en heersende culturen van waaruit de mens zichzelf in zijn omgeving plaatst en zich hier toe verhoudt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in de deze uitvoeringsregeling is enkel van toepassing op de verstrekkingen van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Alle initiatieven vanuit de gemeenschap die, eventueel met behulp van een of meer maatschappelijke organisaties, bijdragen aan één of meerdere van de volgende processen en/of doelen:

  • a.

   De instandhouding van duurzame en sociale gemeenschappen binnen Peel en Maas, waarin inwoners zich mede-eigenaar voelen van alles wat de eigen gemeenschap tot gemeenschap maakt en hieraan waar mogelijk ook een actieve bijdrage leveren.

  • b.

   Het vergroten van de deskundigheid van hen die zich lokaal willen inzetten om vrijwillige inspanning van mede-inwoners te bewerkstelligen. Het teruggeven van de vrijwilliger aan de gemeenschap bevorderen door hem/haar minder te koppelen aan instituten/organisaties.

  • c.

   Het ontdekken en onderhouden van de eigen sociale en culturele identiteit van de gemeenschap met respect voor de sociale en culturele diversiteit.

  • d.

   Het inrichten van processen die leidden tot een door de kern gedeelde dorpsvisie alsmede de uitvoering van de hierin genoemde projecten en processen.

  • e.

   Gemeenschapshuizen behoren aan de gemeenschap toe.

 • 2. Het oprichten van een rechtspersoon waarbij de doelstelling van deze rechtspersoon in het verlengde ligt van of dient ter uitvoering van gemeentelijk beleid en beleidsdoelstellingen.

 • 3. Evenementen die georganiseerd worden voor en door de gemeenschap van Peel en Maas, die mogelijk een structureel karakter krijgen, maar waarvoor nog niet eerder subsidie is verleend.

Artikel 4 Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9 2e lid van de subsidieverordening kunnen burgemeester en wethouders subsidie weigeren voor

 • a.

  Er geen respect uitgaat naar de eigen rol, verantwoordelijkheid en positie van gemeenschap en haar inwoners.

 • b.

  activiteiten met een (para)commercieel doel c.q. karakter;

 • c.

  activiteiten in de hobbysfeer of met een recreatief karakter;

 • d.

  activiteiten die een slechts geringe (of helemaal geen) actieve deelname hebben van inwoners van Peel en Maas en die daarom voor de eigen inwoners vooral van recreatief belang zijn;

 • e.

  activiteiten die koepelorganisaties aanbieden aan de (leden van) de aangesloten organisaties;

 • f.

  activiteiten van politieke aard;

 • g.

  activiteiten met een religieus of levensbeschouwelijk karakter;

 • h.

  activiteiten die niet algemeen toegankelijk zijn vanwege bv. de hoge kosten van deelname of het hanteren van een selectie- of invitatiestelsel (behalve als daarvoor een functionele aanleiding bestaat);

 • i.

  activiteiten die schadelijk zijn voor natuur en milieu of die anderszins strijdig zijn met de duurzaamheid;

 • j.

  activiteiten waarbij er sprake is van een ongerechtvaardigd eigen belang van de aanvrager;

 • k.

  activiteiten waarvoor op grond van een andere regeling al subsidie is verleend.

Artikel 5 De hoogte van de subsidie en het subsidieplafond

 • 1. De subsidieaanvragen worden behandeld op datum van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 2. Voor subsidie op grond van artikel 3 lid 3 geldt dat een maximum bedrag van € 250 wordt verleend.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregels, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als uitvoeringsregeling gemeenschapsontwikkeling;

 • 2. De uitvoeringsregeling treedt in werking op 1 januari 2017;

Ondertekening

Ondertekening
Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 december 2016
gemeentesecretaris/directeur, burgemeester
L.P.H. Breukers, W.J.G. Delissen-van Tongerlo