Uitvoeringsregeling stimulering sport en bewegen

Geldend van 24-12-2019 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling stimulering sport en bewegen

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS,

gelet op het bepaalde in de, door de Raad van de gemeente Peel en Maas d.d. 19 januari 2016 vastgestelde, Algemene Subsidieverordening Peel en Maas;

overwegende dat het wenselijk is uitvoeringsregels vast te stellen voor het uitvoeren van de subsidiëring van initiatieven en activiteiten op het gebied van sport en bewegen die een positieve bijdrage leveren aan het sportieve klimaat van Peel en Maas,

BESLUITEN:

vast te stellen de volgende uitvoeringsregeling:

Uitvoeringsregeling stimulering sport en bewegen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening Peel en Maas;

 • b.

  Sportstimulering: activiteiten, niet behorend tot de reguliere sportactiviteiten van een vereniging of organisatie, die bijdragen aan sport- en beweegdeelname van de burgers van Peel en Maas en de promotie van de breedte- en topsport.

 • c.

  Combinatiefunctionaris: medewerker die verbindingen legt tussen scholen en verenigingen voor sport en cultuur en die activiteiten hierin organiseert en verenigingen ondersteunt.

 • d.

  Sportactiviteiten: activiteiten waarbij allerlei lichamelijke oefeningen en ontspanning beoefend worden die vaardigheid, kracht en inzicht vereisen

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in de deze uitvoeringsregeling is enkel van toepassing op de verstrekkingen van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • a. Het bevorderen en promoten van sportdeelname alsmede het bevorderen van laagdrempelige toegang tot sportactiviteiten.

 • b. Sportactiviteiten die plaatsvinden binnen de gemeente en ten goede komen aan inwoners van de gemeente en een toegevoegde waarde hebben op het sportaanbod in de gemeente en in overeenstemming zijn met het gemeentelijk sportbeleid.

 • c. Activiteiten om sport en bewegen te stimuleren in een kern of wijk in de gemeente Peel en Maas.

 • d. Sportactiviteiten voor kwetsbare mensen die zonder extra inzet of middelen niet gerealiseerd kunnen worden.

 • e. Innovatieve sport- en beweegactiviteiten.

 • f. Het mogelijk maken van structurele sport- en speelvoorzieningen in Peel en Maas.

 • g. Het vraaggericht (laten) ondersteunen van verenigingen en hun vrijwilligers.

 • h. Het ontwikkelen en aanbieden van aansprekende programma’s voor buitenschoolse sportactiviteiten en voor stimulering van sport en bewegen door ouderen en mensen met overgewicht e.d. door de inzet van een combinatiefunctionaris.

Artikel 4 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9 2e lid van de subsidieverordening kunnen burgemeester en wethouders subsidie weigeren voor

 • a.

  activiteiten met een (para)commercieel doel c.q. karakter;

 • b.

  activiteiten in de hobbysfeer of met een recreatief karakter;

 • c.

  activiteiten die een slechts geringe (of helemaal geen) actieve deelname hebben van inwoners van Peel en Maas en die daarom voor de eigen inwoners vooral van recreatief belang zijn;

 • d.

  activiteiten die koepelorganisaties aanbieden aan de (leden van) de aangesloten organisaties;

 • e.

  activiteiten van politieke aard;

 • f.

  activiteiten met een religieus of levensbeschouwelijk karakter;

 • g.

  activiteiten die niet algemeen toegankelijk zijn vanwege bv. de hoge kosten van deelname of het hanteren van een selectie- of invitatiestelsel (behalve als daarvoor een functionele aanleiding bestaat);

 • h.

  activiteiten die schadelijk zijn voor natuur en milieu of die anderszins strijdig zijn met de duurzaamheid;

 • i.

  activiteiten waarbij er sprake is van een ongerechtvaardigd eigen belang van de aanvrager;

 • j.

  activiteiten waarvoor op grond van een andere regeling al subsidie is verleend;

 • k.

  het werkgeverschap van een combinatiefunctionaris.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteit.

Artikel 6 Subsidieplafond

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregeling, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

 • a.

  Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling stimulering sport en bewegen.

 • b.

  De uitvoeringsregeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 december 2016
gemeentesecretaris/directeur, burgemeester
L.P.H. Breukers, W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Artikelsgewijze toelichting op uitvoeringsregeling stimulering sport en bewegen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 2. Toepassingsbereik

De uitvoeringsregeling is van toepassing op subsidies als bedoeld in artikel 3 Algemene Subsidieverordening (ASV) Peel en Maas, voor zover die een wezenlijk gemeenschapsbelang dienen en (in overwegende mate) gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen of ten goede komen aan de gemeente of haar ingezetenen;

Artikel 3. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Dit artikel beschrijft welke activiteiten, in samenhang met de definities van artikel 1, in aanmerking komen voor een subsidie.

a) onder promoten valt onder meer de organisatie van het Sportgala, deelname aan de Nationale Sportweek en het faciliteren van sportevenementen zoals atletiekdagen, Thyas spektakeldagen en Sportexpresse die sportdeelname in Peel en Maas bevorderen

d) Bijvoorbeeld sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking, omdat er vaak meer voor geregeld moet worden.

e) Met innovatieve sport- en beweegactiviteiten worden activiteiten bedoeld die mensen stimuleren te bewegen op een andere manier dan reguliere sportactiviteiten. Het kan ook gaan om  nieuwe vormen van sport.

Artikel 4. Weigeringsgronden

c) hier gaat het bijvoorbeeld om door verenigingen georganiseerde Limburgse of Nederlandse Kampioenschappen;

d) zowel de koepels zelf als hun activiteiten dienen te worden bekostigd door de aangesloten organisaties.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alleen de kosten die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd worden in een begroting aangemerkt als subsidiabele kosten. Kosten van bijvoorbeeld consumpties, prijzen, attenties, aanschaf van sportmateriaal, reis- en verblijfkosten en ledenwerfacties zijn niet subsidiabel.

Een subsidie is cofinanciering en bedraagt nooit meer dan het (geraamde of feitelijke) tekort dat resteert na aftrek van bijdragen van derden.

Artikel 6. Subsidieplafond

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 7. Hardheidsclausule

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 8. Citeertitel en inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.