1e gewijzigde Uitvoeringsbesluit werkaanvaardingspremie gericht op re-integratie 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

1e gewijzigde Uitvoeringsbesluit werkaanvaardingspremie gericht op re-integratie 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

Gelet op artikel 21 van de 1e gewijzigde Re-integratieverordening Participatiewet 2017 gemeente Geertruidenberg;

gelezen het daartoe strekkende voorstel behandeld in haar vergadering van 13 december 2016;

overwegende dat het noodzakelijk is het verstrekken van een werkaanvaardingspremie bij uitvoeringsbesluit te regelen;

besluit

vast te stellen: “1e gewijzigde Uitvoeringsbesluit werkaanvaardingspremie gericht op re-integratie 2017”.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. Alle begrippen die in dit uitvoeringsbesluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) 2015 en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), alsmede in de Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Geertruidenberg en de Wijzigingsverordening Participatiewet 2015 gemeente Geertruidenberg

Artikel 2 Werkaanvaardingspremie

 • 1. Voor een éénmalige premie van € 500 (gedeeltelijke uitstromers) of € 1.000 (volledige uitstromers) komen voormalig uitkeringsgerechtigden van 18 jaar en ouder in aanmerking die:

  • a.

   voor de werkaanvaarding langer dan 12 maanden aaneengesloten een uitkering op

  • b.

   grond van de PW, Ioaw of Ioaz hebben ontvangen; en

  • c.

   minimaal 6 maanden aaneengesloten arbeid in dienstbetrekking hebben verricht.

 • 2. De eenmalige premie wordt in 2 gedeelten uitgekeerd:

  • a.

   voor gedeeltelijke uitstromers (minimaal 12 uur per week) geldt een premie van € 250 na 6 maanden en € 250 na 12 maanden uitstroom;

  • b.

   voor volledige uitstromers geldt een premie van € 500 na 6 maanden en € 500 na 12 maanden uitstroom.

 • 3. De werkaanvaardingspremie kan aan een belanghebbende niet meer dan éénmaal worden toegekend.

Artikel 3 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van de bepalingen in dit uitvoeringsbesluit, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Met de inwerkingtreding van dit Uitvoeringsbesluit komt het hieraan voorafgaande Uitvoeringsbesluit werkaanvaardingspremie gericht op re-integratie 2015 te vervallen.

Artikel 5 Citeertitel

De uitvoeringsbesluit worden aangehaald als “1e gewijzigde Uitvoeringsbesluit werkaanvaardingspremie gericht op re-integratie 2017 gemeente Geertruidenberg”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van gemeente Geertruidenberg van 13 december 2016,
R.C.J. Nagtzaam drs. W. van Hees
Secretaris Burgemeester

Nota-toelichting

Toelichting

Algemene toelichting

Gelet op artikel 21 van de 1e gewijzigde Re-integratieverordening Participatiewet 2017 gemeente Geertruidenberg dient re-integratie maatwerk te zijn en is het niet wenselijk (vanwege de efficiënte en effectieve uitvoering) om dit tot een aantal voorzieningen te beperken. Om dit te benadrukken wordt in dit artikel nog expliciet opgenomen dat het college de bevoegdheid heeft om ook andere re-integratiemiddelen in te zetten. In dit geval dus de werkaanvaardingspremie

Wel is het noodzakelijk om voorwaarden aan de verstrekking te stellen in verband met de (doel-)gerichte inzet daarvan.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 2 De eigen bijdrage

Dit artikel regelt de hoogte van de werkaanvaardingspremie en de voorwaarden waaronder deze kan worden verstrekt.

Artikel 3 Hardheidsclausule

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 5 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.