Regeling vervallen per 30-06-2011

Verordening burgerronde en raadskamers 2008

Geldend van 25-09-2008 t/m 29-06-2011

Intitulé

Verordening burgerronde en raadskamers 2008

De Raad van de Gemeente Nijmegen, in openbare vergadering bijeen op

10 september 2008;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2008;

Gelet op de artikelen 16 en 82 van de Gemeentewet;

Besluit:

I. in te trekken de Verordening burgerronde en raadskamers, vastgesteld bij besluit van 26 april 2006 en sindsdien gewijzigd;

II. vast te stellen de navolgende verordening:

VERORDENING regelende de orde tijdens de tweewekelijkse burgerronde en de taken, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de aansluitende bijeenkomsten van de raadskamers:

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  burgerronde: informatieve bijeenkomst van raadsleden, fractievolgers, burgers, bestuurders, ambtenaren en deskundigen;

 • b.

  raadskamer: raadscommissie als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet;

 • c.

  voorzitter: voorzitter van een activiteit tijdens de burgerronde of van een raadskamer, of diens vervanger;

 • d.

  griffier: griffier van de gemeenteraad;

 • e.

  kamergriffier: griffier van een activiteit tijdens de burgerronde of van een raadskamer;

 • f.

  Reglement van Orde: Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

 • g.

  fractie: groep raadsleden als bedoeld in artikel 6 van het Reglement van Orde;

 • h.

  plaatsvervangend voorzitter: de plaatsvervangend voorzitter als bedoeld in artikel 8a van het Reglement van Orde;

 • i.

  fractievolger: persoon die op grond van artikel 8c van het Reglement van Orde bevoegd is verklaard aan de burgerronden en de raadskamers deel te nemen.

Artikel 1a Plaatsvervangend voorzitter

De plaatsvervangend voorzitter als bedoeld in artikel 8a van het Reglement van Orde is belast met de voorbereiding van de activiteiten tijdens de burgerronde en van de vergaderingen van de raadskamers met inachtneming van de bepalingen van deze verordening.

Artikel 2

 • 1. De raadskamers vinden als regel eenmaal in de twee weken plaats voorafgaande aan de raadsvergadering op de woensdagavond, en worden voorbereid in burgerronden.

 • 2. De burgerronden en de raadskamers worden als regel gehouden in het stadhuis.

 • 3. De plaatsvervangend voorzitter kan in bijzondere gevallen besluiten dat de raadskamers en de burgerronden op een andere plaats of op een ander tijdstip plaats vinden.

HOOFDSTUK II DE BURGERRONDE

Artikel 3

 • 1. De burgerronde is bestemd voor het uitwisselen van informatie tussen fracties, burgers, bestuurders, ambtenaren en deskundigen.

 • 2. De burgerronde bestaat uit meerdere vormen van overleg en uitwisseling van informatie die gelijktijdig in meerdere vergaderruimten kunnen plaatsvinden.

 • 3. Tijdens de burgerronde kunnen raadsleden vragen stellen aan het college. De plaatsvervangend voorzitter bepaalt de volgorde van de vragen. Vragen die vanwege het onderwerp, omvang of technische informatie betreffend, laat de plaatsvervangend voorzitter niet toe.

 • 4. De burgerronde begint als regel om 18.00 uur en duurt tot 19.00 uur.

 • 5. Burgerronden zijn als regel openbaar. De plaatsvervangend voorzitter kan, al dan niet op verzoek van burgers, besluiten dat bepaalde activiteiten of onderdelen van een burgerronde in beslotenheid plaatsvinden.

Artikel 4

Aan de burgerronde kan worden deelgenomen door de leden van de raad en de fractievolgers.

Artikel 5

 • 1. De voorzitters van de activiteiten tijdens de burgerronden worden door de raad benoemd en ontslagen.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde voorzitters worden door de raad uit zijn midden aangewezen.

 • 3. In bijzondere gevallen kan de raad een fractievolger die beschikt over voldoende politieke of bestuurlijke ervaring als voorzitter benoemen.

Artikel 6

De kamergriffiers van de activiteiten tijdens de burgerronden worden door de griffier aangewezen uit de medewerkers van de griffie. De kamergriffier legt op beknopte wijze de inhoud van iedere activiteit vast alsmede de namen van de burgers, bestuurders en andere personen die er aan hebben deelgenomen. Hij draagt er tevens zorg voor dat van het besprokene tijdens de vergadering een bandopname wordt gemaakt.

Artikel 7

 • 1. De plaatsvervangend voorzitter kan op eigen initiatief of op verzoek van de raad of van een raadskamer bestuurders, ambtenaren en deskundigen al dan niet op hun verzoek uitnodigen tot het deelnemen aan de burgerronde of geven van informatie tijdens een burgerronde.

 • 2. Van een uitnodiging van ambtenaren wordt het college op de hoogte gebracht.

Artikel 8

 • 1. Burgers die zich met een brief tot de raad hebben gewend die door de raad ter behandeling naar een raadskamer is doorgestuurd, worden door de plaatsvervangend voorzitter uitgenodigd tot het geven van een toelichting tijdens een burgerronde.

 • 2. Burgers die wensen in te spreken op voor een raadskamer geagendeerde onderwerpen, worden door de plaatsvervangend voorzitter uitgenodigd tot het geven van een toelichting tijdens een burgerronde.

 • 3. De voorzitter stelt de spreektijden vast voor de in het eerste en tweede lid bedoelde personen.

 • 4. De plaatsvervangend voorzitter kan in het belang van een goede vergaderorde of vanwege het ontbreken van voldoende belang besluiten om van uitnodiging van de in de voorgaande leden bedoelde personen af te zien.

Artikel 9

 • 1. Burgers die ten behoeve van de raadsleden en de fractievolgers een presentatie willen houden of anderszins informatie wensen over te dragen kunnen een verzoek daartoe richten aan de plaatsvervangend voorzitter.

 • 2. Na beoordeling van het verzoek kunnen betrokkenen worden uitgenodigd om tijdens een burgerronde aanwezig te zijn.

 • 3. Het bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10

 • 1. De agenda voor de burgerronde wordt door de plaatsvervangend voorzitter vastgesteld

 • 2. De plaatsvervangend voorzitter zendt de raadsleden en de fractievolgers uiterlijk tien dagen voor de dag van de bijeenkomst deze agenda en eventuele stukken toe.

 • 3. De plaatsvervangend voorzitter stuurt de in het eerste lid bedoelde stukken tegelijkertijd ter kennisneming aan het college en de burgemeester.

 • 4. De plaatsvervangend voorzitter zorgt er tegelijkertijd voor dat het houden van de burgerronde, de agenda daarvan en eventuele stukken ter openbare kennis worden gebracht.

HOOFDSTUK III DE RAADSKAMERS

§ 1 Taak, bevoegdheid en samenstelling

Artikel 11

 • 1. De raadskamers zijn bestemd voor discussie tussen de fracties, overleg met het college en de voorbereiding van debat en besluitvorming in de raad.

 • 2. Aan de raadskamers kan worden deelgenomen door raadsleden en fractievolgers.

 • 3. Het aantal daadwerkelijk functionerende raadskamers wordt door de plaatsvervangend voorzitter zonodig per keer bepaald.

Artikel 12

 • 1. De voorzitters van de raadskamers worden door de raad benoemd en ontslagen.

 • 2. Tot voorzitter en plaatsvervangend voorzitter kunnen alleen leden van de raad worden benoemd.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de raadskamer bij verhindering van de voorzitter voor ten hoogste twee vergaderingen uit haar midden een tijdelijk plaatsvervangende voorzitter benoemen.

Artikel 13

De kamergriffiers van de raadskamers worden door de griffier aangewezen uit de medewerkers van de griffie. De kamergriffier draagt zorg voor een besluitenlijst van de raadskamer. Hij draagt er tevens zorg voor dat van het besprokene tijdens de vergadering een bandopname wordt gemaakt.

Artikel 14

 • 1.

  Een raadsvoorstel dat voor het eerst in een raadskamer wordt behandeld, wordt als regel niet geagendeerd voor de op diezelfde datum te houden raadsvergadering.

 • 2.

  De raadskamers adviseren de raad over de wijze van behandeling van aanhangige voorstellen en andere aanhangige onderwerpen.

 • 3.

  Het in het eerste lid bedoelde advies kan inhouden om een voorstel of onderwerp te behandelen als:

 • a. hamerstuk, als daarover geen stemming nodig wordt geacht;

  • b.

   stemstuk, in het geval stemming wenselijk wordt geacht of schriftelijke stemming vereist is over voorstellen tot benoemingen van personen;

  • c.

   debatstuk, als daarover een raadsdebat of anderszins een discussie in de raad wenselijk wordt geacht.

§ 2 Voorbereiding van de vergadering

Artikel 15

 • 1. De plaatsvervangend voorzitter kan op eigen initiatief of op verzoek van een raadskamer bestuurders al dan niet op hun verzoek, alsmede ambtenaren en deskundigen uitnodigen voor overleg of het geven van informatie tijdens een raadskamer.

 • 2. Van een uitnodiging van ambtenaren wordt het college op de hoogte gebracht.

Artikel 16

 • 1. De agenda van de raadskamer wordt door de plaatsvervangend voorzitter vastgesteld.

 • 2. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter tot uiterlijk vier dagen voor de aanvang van de vergadering een aanvullende agenda opstellen.

 • 3. De voorzitter kan een onderwerp van de agenda afvoeren als hem blijkt dat geen enkel raadslid bespreking nodig vindt.

Artikel 17

 • 1. 1. De plaatsvervangend voorzitter nodigt de raadsleden en de fractievolgers uiterlijk tien dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk uit voor een vergadering van de raadskamer.

 • 2. De uitnodiging bevat de agenda zoals bedoeld in artikel 16, eerste lid.

 • 3. De bij de agenda behorende stukken worden, behoudens het bepaalde in het vierde lid van dit artikel, tegelijkertijd met de uitnodiging aan de raadsleden en fractievolgers toegezonden. In bijzondere gevallen kan hiervan, met opgave van redenen, worden afgeweken.

 • 4. Indien omtrent stukken geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken onder berusting van de griffier. De griffier verleent inzage aan de raadsleden, de fractievolgers alsmede aan andere personen voor zover aan hen kennisneming onder geheimhouding is toegestaan.

 • 5. Indien een aanvullende agenda als bedoeld in artikel 16, tweede lid wordt opgesteld, worden deze agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de stukken waaromtrent geheimhouding is opgelegd, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vier dagen voor de aanvang van de vergadering aan de raadsleden en de fractievolgers toegezonden.

 • 6. De vergadering wordt tegelijk met de in het eerste lid bedoelde uitnodiging en de daarbij behorende stukken ter openbare kennis gebracht.

Artikel 18

De plaatsvervangend voorzitter stuurt de uitnodiging voor de raadskamer met de agenda en de daarbij behorende stukken alsmede de eventuele aanvullende agenda, met uitzondering van de in artikel 18, vierde lid bedoelde stukken, ter kennisneming aan het college en de burgemeester.

§ 3 Orde van de vergadering

Artikel 19

 • 1. De raadsleden en de fractievolgers die wensen deel te nemen aan de vergadering van de raadskamer tekenen bij binnenkomst in de vergaderzaal de presentielijst.

 • 2. Wanneer zij niet langer aan de vergadering willen deelnemen, geven zij daarvan kennis aan de kamergriffier, die daarvan aantekening maakt op de presentielijst.

Artikel 20

 • 1. Een raadskamer kan niet vergaderen of besluiten over haar orde of over een uit te brengen advies als niet vijf van de fracties uit de gemeenteraad is vertegenwoordigd.

 • 2. Bij de bepaling van het in het vorige lid bedoelde aantal wordt de voorzitter of zijn vervanger niet meegeteld.

Artikel 21

 • 1. Van elke in een raadskamer vertegenwoordigde fractie kan per onderwerp slechts één lid of fractievolger aan de vergadering deelnemen, tenzij de plaatsvervangend voorzitter uit eigen beweging, dan wel op een uitdrukkelijk verzoek van een fractie besluit hiervan af te wijken.

 • 2. De voorzitter of indien in functie de plaatsvervangend voorzitter zijn geen woordvoerder namens hun fractie in de raadskamervergadering.

 • 3. De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raadskamer op voorstel van de voorzitter anders beslist.

 • 4. De voorzitter kan met het oog op de voorgang van de vergadering een spreker tot spoed en afronding manen, en hem of haar indien hij of zij daar niet aan voldoet het woord ontnemen.

Artikel 22

 • 1. Behalve in de gevallen bedoeld in artikel 23, tweede lid, komt een ordebesluit of een advies aan een bestuursorgaan alleen tot stand als de leden die zich daarachter hebben geschaard in de raad een meerderheid opleveren.

 • 2. Bij de bepaling van de in het vorige lid bedoelde meerderheid wordt de voorzitter of zijn vervanger niet meegeteld.

 • 3. Als de stemmen staken over een advies wordt dit aan het betreffende bestuursorgaan meegedeeld onder vermelding van de wijze waarop de fracties hebben gestemd.

 • 4. Als de stemmen staken over een ordevoorstel komt geen besluit tot stand.

Artikel 23

 • 1. De vergaderingen van de raadskamers worden onverminderd het bepaalde in het volgende lid in het openbaar gehouden.

 • 2. Tot besloten vergaderen en het opleggen van geheimhouding kan worden overgegaan op overeenkomstige wijze als ten aanzien van de raad is geregeld in de Gemeentewet en het Reglement van Orde.

 • 3. Indien omtrent stukken die aan de raadskamer worden overgelegd geheimhouding is opgelegd blijven deze stukken onder berusting van de kamergriffier. De kamergriffierverleent inzage aan de leden van de raadskamer, en aan andere personen voor zover aan hen kennisneming onder geheimhouding is toegestaan.

 • 4. Indien de raadskamer omtrent stukken geheimhouding oplegt, maakt zij daarvan op die stukken melding, en blijven de stukken onder berusting van de kamergriffier, die inzage verleent op de wijze als in het vorige lid bepaald.

HOOFDSTUK IV CITEERTITEL en INWERKINGTREDING

Artikel 24

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening burgerronde en raadskamers 2008.

Artikel 25

De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

De voorzitter, Th. de Graaf
De griffier, M.M.V. Mientjes