Regeling verwerking verspreidbare bagger Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2016

Geldend van 01-09-2017 t/m heden

Intitulé

Regeling verwerking verspreidbare bagger Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2016

Inclusief wijziging aanpassing maximale vergoeding (BBV17.0150)

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

de Waterwet: de Waterwet, zoals gepubliceerd in Stb 2009, 490, en latere wijzigingen;

de Waterschapswet: de Waterschapswet, zoals gepubliceerd in Stb 1999, 331 en latere wijzigingen;

ontvangstplicht: de ontvangstplicht als bedoeld in artikel 5.23 lid 2 van de Waterwet, voor zover het betreft de ontvangst van baggerspecie;

legger: de legger als bedoeld in 78, tweede lid, van de Waterschapswet;

eigenaar: eigenaar van een kadastraal perceel grenzend aan de watergang;

gebruiker: een door de eigenaar aangewezen erfpachter, pachter, huurder, opstalgerechtigde, vruchtgebruiker of anderszins gebruiker van een kadastraal perceel grenzend aan de watergang;

baggerverwerkingsbijdrage: een financiële bijdrage voor het verwerken van ontvangen bagger uit de watergang;

de watergang: primair water, waarvan het onderhoud geschiedt door het waterschap:

het waterschap: hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

Artikel 2 Toepassingsbereik regeling

1. De regeling betreft een uitwerking van de onderhoudsplicht op basis van de legger van het waterschap en de ontvangstplicht op basis van de Waterwet .

2. De regeling geldt niet voor bagger in gebieden met de landgebruiksfuncties Stedelijk, Infrastructuur of Bedrijventerrein, zoals aangegeven op kaart nr 1 behorende bij het Waterbeheerplan 2010-2015 van AGV.

3. Het waterschap keert de baggerverwerkingsbijdrage uit aan de eigenaar, tenzij de eigenaar een gebruiker heeft aangewezen.

4. De eigenaar of gebruiker ontvangt voor de baggerontvangst op het kadastraal perceel een baggerverwerkingsbijdrage aan de hand van het standaardbedrag per vierkante meter gebaggerde watergang, zoals opgenomen in artikel 3, eerste lid.

Artikel 3 Wijze van vaststelling verwerkingsbijdrage

1. Het waterschap keert een baggerverwerkingsbijdrage uit van € 0,25 per vierkante meter gebaggerde watergang , ongeacht het gewastype, de hoeveelheid bagger en tijdstip van baggeren.

2. Het waterschap is op grond van deze regeling bevoegd het aantal vierkante meters gebaggerde watergang en daarmee de hoogte van de baggerverwerkingsbijdrage vast te stellen.

3. Een baggerverwerkingsbijdrage lager dan € 50,- wordt niet uitgekeerd.

4. Bij een baggerverwerkingsbijdrage tussen € 50,- en €100,- zal € 100,- worden uitgekeerd.

5. Het waterschap zal de baggerspecie in beginsel op één kant zetten, tenzij door omstandigheden de baggerspecie op beide kanten gezet dient te worden. In dat geval wordt voor de bepaling van de baggerverwerkingsbijdrage gerekend met de halve breedte van de watergang voor eigenaren of gebruikers van beide aanliggende percelen.

6. Bij de vaststelling van de omvang van de baggerverwerkingsbijdrage geldt een maximale breedte van het gebaggerde water van 15 meter.

7. De baggerverwerkingsbijdrage bedraagt maximaal € 2.000,- per eigenaar.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

De aangepaste regeling treedt in werking d.d. 1 september 2017.

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling verwerking verspreidbare bagger, aangepast”.

Aldus vastgesteld door Het Algemeen Bestuur op 21 juni 2017.

Amsterdam, 21 juni 2017

Het Algemeen bestuur,

drs. H.J. Kelderman dr. ir. G.M. van den Top

secretaris-directeur dijkgraaf

Toelichting Regeling verwerking verspreidbare bagger 

Achtergrond

De regeling verwerking verspreidbare bagger betreft een uitwerking van de onderhoudsplicht op basis van de legger van het waterschap en de ontvangstplicht van baggerspecie, als bedoeld in artikel 5.23, tweede lid, Waterwet. Het betreft de primaire wateren in onderhoud bij het waterschap. De onderhoudsplicht voor het waterschap volgt uit de legger behorende bij de Keur AGV.

De baggerverwerkingsbijdrage is een tegemoetkoming voor het verwerken van ontvangen bagger uit bovengenoemde watergangen waarbij een vaste vergoeding wordt uitgekeerd per vierkante meter gebaggerde watergang, ongeacht het gewastype, de hoeveelheid baggerspecie en tijdstip van baggeren.

Artikel 2 Toepassingsbereik regeling

Deze regeling is bedoeld om eigenaren van gronden in het landelijk gebied langs primair water een bijdrage te geven voor de verwerking van bagger. Er wordt een tegemoetkoming per vierkante meter gebaggerde watergang uitgekeerd. Deze beleidsregel is zodanig opgezet dat in principe direct voorafgaand aan het werk reeds de hoogte van de vergoeding, waarop de eigenaar of gebruiker recht heeft, bekend is. Dit voorkomt vertraging bij de uitbetaling.

De regeling is niet van toepassing in gebieden met de landgebruiksfuncties Stedelijk, Infrastructuur en Bedrijventerrein, zoals aangegeven op de functiekaart behorende bij de Waterbeheerplan 2010-2015 van AGV. De reden hiervoor is, dat het waterschap ervan uit gaat dat in deze gebieden de gemeente de ontvangstplicht overneemt van de eigenaren.

Het verwerken van de bagger is onlosmakelijk verbonden met de wettelijke ontvangstplicht. De kosten vallen onder het maatschappelijk risico en komen derhalve doorgaans niet in aanmerking voor bijv. nadeelcompensatie of schadevergoeding.

Het waterschap keert de baggerverwerkingsbijdrage in beginsel uit aan de eigenaar van een perceel, tenzij deze heeft aangegeven dat het perceel in gebruik is bij een gebruiker. Het waterschap kiest voor deze werkwijze, om te voorkomen dat er onduidelijkheid bestaat over de vraag aan wie het de bijdrage moet uitkeren.

Artikel 3 Wijze van vaststelling verwerkingsbijdrage

De vergoeding wordt uitgekeerd per vierkante meter gebaggerde watergang. Bij de berekening wordt een maximale waterbreedte van 15 meter aangehouden. Bij wateren breder dan 15 meter wordt doorgaans een strook van de watergang gebaggerd in plaats van de gehele breedte.

Een baggerverwerkingsbijdrage lager dan € 50,- wordt niet uitgekeerd omdat anders de administratieve kosten van de betaling van de bijdrage onevenredig hoog zijn. Voor bedragen tussen de € 50,- en € 100,- wordt het uit te keren bedrag afgerond naar € 100,-.