Mandaat- en machtigingsbesluit maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Mandaat- en machtigingsbesluit maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Brummen heeft besloten om:

 • 1.

  De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Brummen 2017 vast te stellen.

 • 2.

  De toegangsregels uit de Handreiking landelijke toegang en beleidsregels Beschermd wonen mede vast te stellen als beleidsregels Beschermd Wonen en deze inwerking te laten treden per 1 januari 2017.

 • 3.

  De toegangsregels uit de Handreiking landelijke toegang Maatschappelijke Opvang mede vast te stellen als beleidsregels Maatschappelijke Opvang en deze inwerking te laten treden per 1 januari 2017.

 • 4.

  Het college van de gemeente Apeldoorn conform de bijlage (16.009724) mandaat en machtiging te verlenen voor de uitvoering van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.

Mandaat- en machtigingsbesluit maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen

Overwegende dat:

op 1 januari 2015 de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (verder te noemen: Wmo) in werking is getreden;

vanaf dat moment alle gemeenten zelf wettelijk verantwoordelijk zijn voor het bieden van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen binnen de Wmo;

voor wat betreft de rijksfinanciering (en daarmee het budgethouderschap en de daar aan gekoppelde verantwoordelijkheid voor de uitvoering) er sprake is van een voortzetting van de centrumgemeente constructie;

voor de uitvoering de gemeente Apeldoorn gemandateerd en gemachtigd moet worden;

gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 2.3.2 van de Wmo;

Besluit:

Vast te stellen het navolgende;

Mandaat- en machtigingsbesluit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a. Maatschappelijke Opvang

  aatschappelijke Opvang omvat het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en advies aan (dreigend) dakloze personen die behoren tot de doelgroep van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Het betreft mensen die te kampen hebben met een combinatie van problemen, met name een psychiatrische stoornis of ernstige psychosociale problematiek, een verslaving, schulden en/of een verstandelijke beperking. Zij zijn niet in staat zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

 • b. Beschermd Wonen

  Beschermd Wonen omvat wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorend toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

 • c. College

  College van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn.

 • d. Toetsingskader

  Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Brummen 2015 (INT 14.3426) , beleidsregels Beschermd Wonen, Handreiking landelijke toegang en beleidsregels beschermd wonen en de Handreiking landelijk toegang Maatschappelijke Opvang.

Artikel 2 Verlening mandaat en machtiging

 • 1. Aan het college wordt in het kader van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen mandaat en machtiging verleend ten aanzien van:

  1.

  Art. 2.3.5 Wmo; beschikken op de aanvraag met in achtneming van het toetsingskader.

  2.

  Artikel 4:14 Awb; kennisgeven van een nieuwe termijn.

  3.

  Het besluit tot wijziging of intreking van het besluit als bedoeld onder 1.

  4.

  Behandeling van bezwaarschriften en voeren van rechtsgedingen.

  5.

  Het verrichten van feitelijke handelingen ten behoeve van de uitoefening van de gemandateerde/gemachtigde bevoegdheden op het gebied van Maatschap-pelijke Opvang en Beschermd Wonen.

 • 2. De klacht wordt behandelt door de gemeente waarop de klacht betrekking heeft

Artikel 3 Ondermandaat

 • 1. Het is het college toegestaan om ondermandaat en verdere machtiging te verlenen ten aanzien van de bevoegdheden opgenomen in artikel 2.

 • 2. De artikelen in dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing op ondermandaat en machtiging. Het college houdt een overzicht bij van verleende ondermandatering en de machtiging.

Artikel 4 Informatieplicht en beperking mandaat

Indien zich naar het oordeel van het college één of meer van de navolgende gevallen voordoet, overlegt het college met het college van de gemeente Brummen alvorens een besluit te nemen:

 • 1.

  Het te nemen besluit wijkt af van bestaand beleid, richtlijnen of voorschriften;

 • 2.

  Uit het te nemen besluit kunnen niet voorziene financiële of andere belangrijke consequenties voortvloeien;

 • 3.

  Tijdens de voorbereiding van het besluit komt naar voren dat het te nemen besluit bestuurlijk of maatschappelijk gevoelig is;

 • 4.

  Het betreft een stuk, gericht aan de Kroon, ministers, staatssecretarissen, de Nationale Ombudsman, de commissaris van de Koning en gedeputeerde staten, dat geen routinematige karakter heeft;

Het niet voldoen aan deze informatieplicht doet niets af aan de rechtsgeldigheid van het krachtens mandaat genomen besluit.

Artikel 5 Ondertekening

 • 1. De ondertekening van een krachtens dit mandaat genomen besluit dan wel andere uitgaande stukken luidt als volgt;

  Het college van burgemeester en we thouders van de gemeente Brummen ,

  Namens deze,

  College van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

  Namens hen,

  <functie>,

  <naam>

  Dit document is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en is niet ondertekend.

 • 2. Het besluit wordt afgedrukt op briefpapier met het logo van de gemeente Apeldoorn.

Artikel 6 Overgangsbepaling

De lopende aanvragen/indicaties vallen onder de reikwijdte van dit mandaat- en machtigingsbesluit.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Het mandaat– en machtigingsbesluit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen gemeente Apeldoorn 2017 treedt in werking op 1 januari 2017, onder intrekking van het mandaat- en machtigingsbesluit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen gemeente Apeldoorn van 17 november 2015.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “ Mandaat – en machtigingsbesluit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2017”.

Ondertekening

Aldus besloten tijdens de B&W-vergadering van 20 december 2016
de gemeentesecretaris, M. Klos
de burgemeester, A.J. van Hedel