Mandaatbesluit Havenbeveiligingswet

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit Havenbeveiligingswet

MANDAATBESLUIT HAVENBEVEILIGINGSWET

De Burgemeester van de gemeente Moerdijk,

gelet op de Havenbeveiligingswet en op artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende:

 • -

  dat ter uitvoering van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (PbEG L 129), hoofdstuk XI-2 van het SOLAS-Verdrag en de Internationale Code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS-Code) nationale wetgeving is gecreëerd in de vorm van de Havenbeveiligingswet (HBW);

 • -

  dat aan de burgemeesters van gemeenten met zeehavens een medebewindstaak is opgelegd ten aanzien van onder meer het beoordelen van havenfaciliteiten, het goedkeuren van veiligheidsplannen van havenfaciliteiten en het instemmen met gelijkwaardige beveiligingsregelingen;

 • -

  dat in dit verband door de Minister van Infrastructuur en Milieu op 22 maart 2013 het Mandaatbesluit burgemeesters havengemeenten uitvoering verordening (EG) nr. 725/2004 inzake havenbeveiliging is genomen;

 • -

  dat het wenselijk is de uitvoering van de in de Havenbeveiligingswet en voornoemd Mandaatbesluit neergelegde (medebewinds-)taken (onder) te mandateren aan de daartoe aangewezen Havenveiligheidsfunctionaris (Port Security Officer);

 • -

  Dat het wenselijk is de Havenmeester van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk aan te wijzen als Havenveiligheidsfunctionaris (Port Security Officer);

 • -

  Dat op grond van artikel 17, tweede lid van de Havenbeveiligingswet door het college van burgemeester en wethouders toezichthouders van gemeente en politie zijn aangewezen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Havenbeveiligingswet en Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (PbEU|129)

B E S L U I T :

Artikel 1

In dit besluit te verstaan onder “de wet”: de Havenbeveiligingswet.

Artikel 2

 • 1. De Havenmeester van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, werkzaam bij de Havenbedrijf Moerdijk N.V., aan te wijzen als Havenveiligheidsfunctionaris (Port Security Officer) als bedoeld in artikel 4c van de wet, voor zowel het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk als de haven van Dintelmond.

 • 2. De programmamanagers van de Havenbedrijf Moerdijk N.V. aan te wijzen als plaatsvervangend Havenveiligheidsfunctionaris (plaatsvervangend Port Security Officer).

Artikel 3

 • 1. Aan de Havenveiligheidsfunctionaris (Port Security Officer) mandaat respectievelijk machtiging te verlenen tot de uitoefening in zijn naam van de volgende bevoegdheden uit de wet:

  • a.

   de uitvoering van de taken en bevoegdheden als bedoeld in artikel 4 van de wet;

  • b.

   de coördinatie van havenveiligheidsmaatregelen en maatregelen als bedoeld in artikel 4d van de wet;

  • c.

   het in acht nemen van algemene en bijzondere aanwijzingen bedoeld in artikel 5 lid 1 van de wet;

  • d.

   het verschaffen van inlichtingen als bedoeld in artikel 5 lid 2 van de wet;

  • e.

   het verlenen van een instemming als bedoeld in artikel 6 van de wet;

  • f.

   de afgifte van een havenbeveiligingscertificaat met een geldigheidsduur van ten hoogste vijf jaar als bedoeld in artikel 7 lid 1 en lid 2 van de wet;

  • g.

   het doen van een schriftelijke mededeling als bedoeld in artikel 7 lid 3 van de wet;

  • h.

   het uitvoeren van de taken, bedoeld in artikel 8 van de wet;

  • i.

   het intrekken van de instemming en het bijbehorende havenbeveiligingscertificaat als bedoeld in artikel 9 van de wet;

  • j.

   het verlenen van een ontheffing of een instemming met een gelijkwaardige beveiligingsregeling als bedoeld in artikel 10 van de wet;

  • k.

   het uitvoeren van de taken en bevoegdheden als bedoeld in artikel 11a van de wet;

  • l.

   het uitvoeren van de taken en bevoegdheden als bedoeld in artikel 11b van de wet;

 • 2. Aan de Havenveiligheidsfunctionaris (Port Security Officer) ondermandaat te verlenen ten aanzien van het uitoefenen van de bevoegdheden van de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 18 van de Regeling havenstaatcontrole 2011.

Artikel 4

Te bepalen dat de Havenveiligheidsfunctionaris is gehouden en gemachtigd om de in artikel 3 van dit besluit bedoelde besluiten namens de Burgemeester van Moerdijk te ondertekenen.

Artikel 5

Te bepalen dat de Havenveiligheidsfunctionaris bevoegd is om van de aan hem gemandateerde taken en bevoegdheden, bedoeld in artikel 3 lid 1, ondermandaat te verlenen aan de aan hem ondergeschikten.

Artikel 6

Te bepalen dat de Havenveiligheidsfunctionaris bevoegd is beleidsregels vast te stellen omtrent de aan hem gemandateerde taken en bevoegdheden, bedoeld in artikel 3 van dit besluit, welke bevoegdheid niet kan worden ondergemandateerd.

Artikel 7

De Havenveiligheidsfunctionaris is verplicht zich jaarlijks te verantwoorden over het gebruik van de gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 8

Te bepalen dat het Mandaatbesluit betreffende de uitvoering van de Havenbeveiligingswet, de dato 21 september 2010, wordt ingetrokken.

Artikel 9

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2017.

Artikel 10

Te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als: “Mandaatbesluit Havenbeveiligingswet”.

Moerdijk, 20 december 2017

de Burgemeester ,

J.P.M. Klijs

Hierbij verklaart ondergetekende, de Havenveiligheidsfunctionaris, in te stemmen met het aan hem verleende (onder)mandaat,

Moerdijk,

R.E. Verhulst

Bijlage(n):

 • 1.

  Mandaatbesluit Havenbeveiligingswet van 21 september 2010;

 • 2.

  Mandaatinstructie Mandaatbesluit burgemeesters havengemeenten uitvoering verordening EG nr. 725/2004;

 • 3.

  Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk

Bijlage downloaden