Besluit aanwijzing havenmeester en mandaat, volmacht, machtiging aan havenmeester zeehaven- en industrieterrein Moerdijk

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Besluit aanwijzing havenmeester en mandaat, volmacht, machtiging aan havenmeester zeehaven- en industrieterrein Moerdijk

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 20 december 2016

gelet op artikel 10:3 en artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht, en gelet op de Havenbeheersverordening Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk ,

BESLUIT

Artikel 1 Aanwijzing havenmeester

Het college wijst de havenmeester van het zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, werkzaam bij Havenbedrijf Moerdijk N.V. aan als havenmeester, zoals bedoeld in artikel 1:6 van de havenbeheersverordening zeehaven- en industrieterrein Moerdijk.

Artikel 2 Overgedragen bevoegdheden

Aan de havenmeester, en bij diens afwezigheid aan zijn plaatsvervanger, wordt door het college mandaat, volmacht of machtiging verleend tot:

 • a.

  Het uitoefenen van de bevoegdheden zoals bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.15, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9 en 9.1 in de havenbeheersverordening zeehaven- en industrieterrein Moerdijk;

 • b.

  Het vaststellen van beleidsregels omtrent de aan hem gemandateerde bevoegdheden, welke bevoegdheid niet kan worden ondergemandateerd;

 • c.

  Het besluiten tot actieve en passieve openbaarmaking van documenten, zoals bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover het aangelegenheden betreft die behoren tot zijn werkterrein;

 • d.

  Het opleggen van een last onder bestuursdwang, bedoeld in artikel 125 van de Gemeentewet of het opleggen van een last onder dwangsom, bedoeld in artikel 125 van de Gemeentewet juncto artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht in het kader van de handhaving van de aan hem gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 3 Ondermandaat

De bevoegdheden zoals bedoeld in artikel 2 onder a mogen worden ondergemandateerd.

Artikel 4 Advies

Met betrekking tot de bevoegdheden zoals bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5, 3.7, 3.8, 4.6, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, lid 5, 6.8, lid 5, 7.1, 7.2, 7.4, 8.1, 8.2, lid 2,8.3, 8.7 en 9.1. van de havenbeheersverordening zeehaven- en industrieterrein Moerdijk, dient vooraf afstemming plaats te vinden met de Veiligheidsstaf van de gemeente Moerdijk.

Artikel 5 Verantwoording

De havenmeester is verplicht zich jaarlijks te verantwoorden over het gebruik van de gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing havenmeester en mandaat, volmacht, machtiging aan havenmeester zeehaven- en industrieterrein Moerdijk.