Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende Welstandsnota 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Welstandsnota 2017

INLEIDING

Voor u ligt de nieuwe Welstandsnota Weert, een document waarin keuzes worden vastgelegd ten behoeve van het welstandsbeleid.

Het welstandsbeleid is in 2004 geformuleerd vanuit de overtuiging dat de lokale overheid het publieke belang van een aantrekkelijke gebouwde omgeving dient te behartigen. De overheid grijpt met welstandtoezicht in de individuele vrijheid van burgers en ondernemers omdat de verschijningsvorm van een bouwwerk geen zaak is van het individu alleen. Een bouwwerk maakt deel uit van de publieke ruimte, de voorbijganger wordt ermee geconfronteerd of hij wil of niet. Een aantrekkelijke, goed verzorgde omgeving is van belang voor het welbevinden van de gebruikers. Het verhoogt ook de waarde van het onroerend goed en versterkt het vestigingsklimaat.

De wens tot verlichting van lasten- en regeldruk voor burger en organisatie leidt tot het maken van keuzes, ook op het terrein van welstand. Deze keuzes zijn in deze nota vastgelegd.

Deze nota bestaat uit drie delen:

Deel A  geeft het beleidskader en het instrumentarium;

Deel B gaat in op de keuze voor welstandvrije gebieden, de welstandsbeoordeling, de gehanteerde criteria en het reclamebeleid;

Deel C bevat de bijlagen.

1. Belang van goed (welstands)beleid

In Nederland is de vormgeving van individuele gebouwen vrijwel altijd ondergeschikt geweest aan het beeld dat gebouwen en openbare ruimte samen vormen. Individuele welstand wordt verborgen achter een collectief beeld dat door de overheid wordt bepaald en bewaakt. Net omdat welstand in Nederland een collectief begrip is, zijn stedenbouw en architectuur zowel professioneel als maatschappelijk van oudsher een onderwerp van gesprek. Het bestemmingsplan is het eerste kader waaraan bouwinitiatieven worden getoetst, daarbinnen volgt - in de daarvoor aangewezen gebieden - de welstandstoetsing.

Al sinds de vijftiende eeuw bestaan er in Nederland lokale welstandsbepalingen en in het verlengde daarvan, welstandsdeskundigen. In de twintigste eeuw kwam welstandstoezicht algemeen in gebruik binnen wettelijke kaders. In 1962 werd de verplichting voor gemeenten om een welstandscommissie te benoemen opgenomen in de Woningwet. Hierin is sindsdien de bepaling opgenomen dat “het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk, zowel op zichzelf als in verband met de omgeving, niet in strijd mag zijn met redelijke eisen van welstand”.

Om deze toetsing transparant te maken is in de Woningwet (Ww) van 2003 de verplichting opgenomen voor gemeenten om eigen welstandsbeleid te formuleren. Het welstandsoordeel mag vanaf dat moment alleen gebaseerd worden op criteria die in deze welstandsnota verwoord zijn. Zo wordt welstandszorg geen geïsoleerde aangelegenheid, maar onderdeel van integraal ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Ook bood de Ww 2003 gemeenten de ruimte om welstandvrije gebieden aan te wijzen.

Met de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is hier nog een mogelijkheid bij gekomen. Het College van burgemeester en wethouders kan als bevoegd gezag bepalen voor welke plannen een advies bij de welstandscommissie wordt ingewonnen. Hierbij wordt ambtelijke toetsing op welstand, die was vervallen bij de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in oktober 2010, weer mogelijk. Indien geen welstandadvies aan de welstandscommissie wordt gevraagd, vormt het college van burgemeester en wethouders (of de ambtelijke ondersteuning) zelf een oordeel over de welstandsaspecten van een bouwplan, tenzij het een welstandvrij plan betreft. Hieronder is dit schematisch weergegeven.

afbeelding binnen de regeling

* Preventieve welstandstoets op verzoek van de aanvrager mogelijk: zie bladzijde 9.

** Op bladzijde 12 staan de gevallen waarin een ambtelijke toets wordt uitgevoerd.

*** De excessenregeling is te vinden op bladzijde 9.

De welstandsnota is daarmee een belangrijk sturingsinstrument voor de ruimtelijke kwaliteit binnen onze gemeente voor de daarvoor aangewezen objecten en gebieden.

Ondertekening

Het gemeentebestuur van de gemeente Weert
Vastgesteld d.d. 21 december 2016

Bijlage 1: Welstandsnota 2017

Welstandsnota 2017