Verordening Mobiliteitsfonds Asten 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening Mobiliteitsfonds 2017

De raad van de gemeente Asten;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

1 november 2016;

gehoord het advies van de Commissie Ruimte van 22 november 2016;

gelet op artikel 147, eerste lid en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening Mobiliteitsfonds 2017

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

Mobiliteitsfonds: een gemeentelijke financiële rekening voor nog te betalen bedragen en vooruit ontvangen bedragen waarvan de besteding wordt aangewend om het openbare parkeren in brede zin te accommoderen en verbeteren.

Mobiliteit: het geheel van verplaatsingen van personen en voertuigen, evenals het parkeren van voertuigen.

College: Het college van Burgemeester en Wethouders

Parkeereis: het aantal parkeerplaatsen dat op grond van de geldende parkeernormen moet worden gerealiseerd op eigen terrein.

Compensatieregeling: het verlenen van een ontheffing voor het realiseren van voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein volgens de parkeernorm, door een bijdrage te doen aan het Mobiliteitsfonds.

Parkeerplaats op eigen terrein: een parkeerplaats binnen het private deel van een plangebied of een parkeerplaats in een gemeenschappelijke centrale parkeervoorziening.

Artikel 2. Mobiliteitsfonds

 • 1. Door de gemeente Asten wordt een rekening geadministreerd onder de naam “Mobiliteitsfonds”.

 • 2. Het ‘Mobiliteitsfonds’ heeft tot doel het parkeren in brede zin te accommoderen en de bereikbaarheid van de gemeente te vergroten. Indien in plannen niet voldaan kan worden aan de door de gemeente opgelegde parkeereis, kan het college onder voorwaarden ontheffing van de parkeereis verlenen. Als aan deze ontheffing een financiële verplichting is verbonden vloeien de gelden in het mobiliteitsfonds. Het saldo wordt aangewend voor het verbeteren van de openbare parkeersituatie wat mede kan bestaan uit flankerende mobiliteitsmaatregelen die aantoonbaar bijdragen aan het verbeteren van de parkeersituatie en de bereikbaarheid in de gemeente Asten.

Artikel 3. Toepassingsbereik mobiliteitsfonds

Het ‘Mobiliteitsfonds Asten’ geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Asten.

Artikel 4. Beheer van het mobiliteitsfonds

 • 1. Het college is belast met het beheer van het mobiliteitsfonds.

 • 2. Het college stelt vast welke mogelijke activiteiten zullen worden gedekt uit het fonds en legt daarbij een duidelijke koppeling met de dan geldende collegeprioriteiten.

 • 3. Het college verzorgt in dit verband de uitkering van gelden ten behoeve van de in deze verordening opgenomen doelen en concretisering daarvan in het uitvoeringsbesluit.

 • 4. Het college legt jaarlijks via de reguliere beleidscyclus aan de gemeenteraad verantwoording af over de voeding van en de voorgestelde en gerealiseerde bestedingen uit het mobiliteitsfonds.

Artikel 5. Inkomsten van het mobiliteitsfonds

Het mobiliteitsfonds bevat de volgende gelden en inkomsten:

 • 1.

  Gelden welke zijn betaald in het kader van de compensatieregeling voor het niet of gedeeltelijk realiseren van de parkeereis.

 • 2.

  Overige gelden die bij besluit van de college en/of raad uitdrukkelijk zijn of worden bestemd voor storting in het mobiliteitsfonds.

 • 3.

  Rente-inkomsten over de onder sub 1 en 2 van dit artikel genoemde gelden.

Artikel 6. Hoogte bijdrage aan mobiliteitsfonds

 • 1. Voor het bepalen van de parkeereis wordt de Nota Parkeernormen 2016 gebruikt, daaruit volgt het aantal parkeerplaatsen waarvoor een storting in het mobiliteitsfonds noodzakelijk is.

 • 2. In bijlage 1 van deze verordening zijn de tarieven voor de stortingen in het mobiliteitsfonds opgenomen.

 • 3. Het college draagt zorg voor de jaarlijkse indexering van de tarieven.

Artikel 7. Verplichtingen

 • 1. De particulier, natuurlijk persoon of rechtspersoon verplicht zich door ondertekenen van een privaatrechtelijke overeenkomst om een bedrag, te berekenen op grond van het bepaalde in artikel 6 van deze verordening, te storten in het mobiliteitsfonds.

 • 2. De gemeente Asten gaat, na ontvangst van het te storten bedrag, over tot verlening van de omgevingsvergunning.

 • 3. De gemeente Asten accepteert de gelden voor de compensatie van parkeerplaatsen en verplicht zich, binnen een periode van 10 jaar na dagtekening van de overeenkomst of datum van de ontheffingverlening, de gelden in te zetten voor:

  • ·

   de realisatie van parkeervoorzieningen in het openbare gebied.

  • ·

   flankerende mobiliteitsmaatregelen.

Artikel 8. Besteding van de gelden

 • 1.

  Gelden van het mobiliteitsfonds zijn bestemd voor:

  • ·

   Uitgaven voor het realiseren van parkeerplaatsen in het kader van de compensatieregeling.

  • ·

   Incidentele uitgaven kunnen worden gedaan voor maatregelen die tot doel hebben de bereikbaarheid van Asten te verbeteren, het autogebruik te beperken of reguleren, maar ook activiteiten op het gebied van verkeer en vervoer waaraan het gemeentebestuur prioriteit geeft.

 • 2.

  Gelden kunnen in ieder geval niet ingezet worden:

  • ·

   ten behoeve van een negatieve grondexploitatie.

  • ·

   om een private parkeervoorziening te financieren.

  • Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 10. Wijzigen of opheffen van het mobiliteitsfonds

 • 1. Alleen de gemeenteraad kan besluiten tot het wijzigen of opheffen van het mobiliteitsfonds en de daarvan uitmakende onderdelen.

 • 2. De gemeenteraad kan slechts tot opheffing overgaan indien alle verplichtingen uit de met particulieren gesloten overeenkomsten zijn nagekomen.

 • 3. Indien artikel 10, lid 2 niet aan de orde is, vindt afwikkeling van de gelden plaats op voorstel van het college.

 • 4. Indien na afwikkeling van de met particulieren gesloten overeenkomsten nog saldo resteert, wordt dit overgeboekt naar de algemene middelen van de gemeente.

Artikel 11. Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Mobiliteitsfonds Asten 2017

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 13 december 2016.
De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
voorzitter,
mr. H.G. Vos

Bijlage 1

Compensatiebedragen mobiliteitsfonds

Situatie

Compensatiebedrag, prijspeil 2017

CENTRUM

Realisatie van minder parkeerplaatsen dan parkeereis op eigen terrein, compensatie parkeerplaatsen in openbare ruimte is mogelijk.

€ 7.250,- per parkeerplaats

Realisatie van minder parkeerplaatsen dan parkeereis op eigen terrein, compensatie parkeerplaatsen in openbare ruimte is niet mogelijk, inzet op flankerend beleid.

€ 8.750,- per parkeerplaats

OVERIGE GEBIEDEN

Realisatie van minder parkeerplaatsen dan parkeereis op eigen terrein, compensatie parkeerplaatsen in openbare ruimte is mogelijk.

€ 5.750,- per parkeerplaats

Realisatie van minder parkeerplaatsen dan parkeereis op eigen terrein, compensatie parkeerplaatsen in openbare ruimte is niet mogelijk, inzet op flankerend beleid.

€ 7.250,- per parkeerplaats