Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent parkeren Parkeerverordening gemeente Vaals 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Parkeerverordening gemeente Vaals 2017

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VAALS;

B E S L U I T:

vast te stellen de 'Parkeerverordening gemeente Vaals 2017'

Afdeling I. Definities en begripsomschrijvingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens1990;

 • b.

  motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

 • c.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • d.

  Houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, waarbij de omstandigheden bepaald worden door een toets op inschrijving woonadres en geldig kenteken of vrijstelling motorrijtuigenbelasting van de Belastingdienst (onder andere: werknemersvrijstelling, werkgeversvrijstelling, vrijstelling bij kort gebruik in Nederland en vrijstelling op basis van internationaal recht);

 • e.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten met inbegrip van verzamelparkeermeters en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • f.

  parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats waarvoor parkeerbelasting wordt geheven door middel van parkeerapparatuur;

 • g.

  belanghebbendenplaats: een parkeerplaats die

  • a.

   is aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990, of

  • b.

   gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met het opschrift zone, voor zover deze plaats niet is uitgezonderd;

 • h.

  vergunning: een door het college verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- of belanghebbendenplaatsen;

 • i.

  vergunninghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een vergunning is verleend;

Afdeling II. Plaatsen voor vergunninghouders, vergunningen en vergunningbewijzen

Artikel 2

1.Het college kan, bij openbaar te maken besluit, weggedeelten aanwijzen die bestemd zijn voorhet parkeren door vergunninghouders. Het college kan hierbij onderscheid maken in decategorieën als bedoeld in artikel 3, derde lid.

2.Het college kan, bij openbaar te maken besluit, de tijdstippen vaststellen waarop het parkerenalleen aan vergunninghouders is toegestaan.

Artikel 3

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een vergunning verlenen voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen of parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2.

  Het college kan regels stellen voor het aanvragen en verlenen van een vergunning.

 • 3.

  Een vergunning kan worden verleend aan:

  • a.

   een eigenaar of houder van een motorvoertuig die woont in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken

   parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn (categorie I);

  • b.

   een eigenaar of houder van een motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en die aantoont dat het in het belang van diens beroepof bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat gebied een motorvoertuig te parkeren (categorie II);

  • c.

   een eigenaar of houder van een motorvoertuig van een instelling die (zonder winstoogmerk)dienstverlenende c.q. verzorgende c.q. verplegende taken uitoefent in een gebied waarbelanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en waarvan aangetoond is dat het in het belang van hetuitoefenen van de beroep- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat gebied een motorvoertuigte parkeren (categorie II);

 • 4.

  Het college kan in bijzondere gevallen een vergunning ook verlenen aan een eigenaar of houdervan een motorvoertuig die niet voldoet aan één van de in het derde lid genoemde vereisten.

 • 5.

  Het college kan, bij openbaar te maken besluit, een maximum aantal uit te geven vergunningenper aaneengesloten gebied en per categorie vaststellen.

 • 6.

  Het college kan aan een vergunning voorschriften en beperkingen verbinden die strekken totbescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte.

Artikel 4

 • 1.

  Het college beslist binnen vier weken na ontvangst van een aanvraag voor een vergunning.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen.

Van een verlenging van deze termijn wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 5

 • 1.

  Een vergunning wordt voor onbepaalde tijd of voor ten hoogste 1 jaar verleend.

 • 2.

  De vergunning bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   de periode waarvoor de vergunning geldt;

  • b.

   het gebied waarvoor de vergunning geldt;

  • c.

   de naam van de vergunninghouder of het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend.

Artikel 6

Het college kan een vergunning intrekken of wijzigen:

 • a.

  op verzoek van de vergunninghouder;

 • b.

  wanneer de vergunninghouder niet meer woonachtig is of geen beroep of bedrijf meer uitoefentin het gebied, waarvoor de vergunning is verleend;

 • c.

  wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voorhet verlenen van de vergunning;

 • d.

  wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van vergunningen komt te vervallen;

 • e.

  wanneer de vergunninghouder niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voor zijn vergunningheeft voldaan;

 • f.

  wanneer de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbondenvoorschriften;

 • g.

  wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • h.

  om redenen van openbaar belang.

Afdeling III. Verbodsbepalingen

Artikel 7

 • 1.

  Het is verboden gedurende de tijden waarop het parkeren op een belanghebbendenplaatsslechts aan vergunninghouders is toegestaan aldaar een motorvoertuig te parkeren of geparkeerd te houden:

  • a.

   zonder dat het motorvoertuig duidelijk zichtbaar is voorzien van de voor dat motorvoertuigafgegeven vergunning;

  • b.

   in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 8

Het is verboden parkeerapparatuur op andere wijze of met andere middelen, dan wel met andere munten dan die welke in de kennisgeving op de parkeerapparatuur staan aangegeven in werking testellen.

Artikel 9

 • 1.

  Het is verboden om enig voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig, te plaatsen of te laten staan:

  • a.

   op een parkeerapparatuurplaats;

  • b.

   op een belanghebbendenplaats.

 • 2.

  Het is verboden een fiets, een bromfiets of enig ander voorwerp op zodanige wijze tegen of bij parkeerapparatuur te plaatsen of te laten staan, dat daardoor een normaal gebruik daarvan wordt belemmerd of verhinderd.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

Afdeling IV. Strafbepaling

Artikel 10

Overtreding van het bepaalde in afdeling III van deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de eerste categorie.

Afdeling V. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 11

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de doorhet college aangewezen personen.

Artikel 12

Deze verordening wordt aangehaald als: Parkeerverordening gemeente Vaals 2017 .

Artikel 13

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017 of een door het college bij openbaar besluit bekend te maken datum.

 • 2.

  Bij inwerkingtreding van deze verordening vervalt de parkeerverordening gemeente Vaals 1991

 • 3.

  Vergunningen die zijn verleend krachtens de parkeerverordening Vaals 1991 worden geacht tezijn verleend krachtens deze verordening.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad dd. 12 december 2016