Beleidsregel incidentele subsidies promotie Amstelveense professionele kunstenaars 2012

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel incidentele subsidies promotie Amstelveense professionele kunstenaars 2012

Artikel 1. Algemene bepalingen.

 • 1. De promotionele activiteit dient in Amstelveen plaats te vinden en heeft betrekking op een in Amstelveen woonachtige professionele kunstenaar.

 • 2. Samenwerking met lokale partners, zoals kunstenaars, culturele instellingen, bedrijven en amateurkunst, heeft de voorkeur.

 • 3. Indien ook andere dan gemeentelijke financiering wordt gevonden, heeft dit de voorkeur.

 • 4. Bij het bereiken van publiek wordt gelet op een breed publieksbereik.

Artikel 2 Inhoudelijke beoordeling

 • 1. Een aanvraag voor een subsidie wordt getoetst aan de volgende criteria:

  • a.

   de kwaliteit van het werk van de deelnemers;

  • b.

   de inhoudelijke stimulans;

  • c.

   de ontwikkelingskans voor de deelnemers;

  • d.

   een intrigerende omgeving, zoals ongewone plekken en/of een onverwachte omgeving;

  • e.

   de context of de inhoud.

 • 2. Een aanvraag voor een subsidie wordt door de gemeentelijke adviescommissie beeldende kunst getoetst aan de in het eerste lid genoemde criteria.

Artikel 3 Algemene subsidieverordening Amstelveen 2012 (ASV Amstelveen 2012)

Een aanvraag voor een subsidie moet voldoen aan het bepaalde in de Algemene subsidie- verordening Amstelveen 2012 (ASV Amstelveen 2012).

Artikel 4 Indieningstermijn

 • 1. Een aanvraag voor een subsidie dient tenminste drie maanden voor aanvang van de activiteit ingediend te worden.

 • 2. Aanvragen voor een subsidie worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Artikel 5 Bevoorschotting

Indien een aanvraag voor subsidie leidt tot honorering wordt 80% van het te verlenen subsidiebedrag bevoorschot.

Artikel 6 Verantwoording

 • 1. Een aanvrager dient binnen drie maanden na afloop van de activiteit de subsidieverantwoording in te dienen.

 • 2. Op basis van de subsidieverantwoording vindt vaststelling van het subsidie op basis van de werkelijke kosten (met een maximum van de eerder verleende subsidie) en wordt een eventueel restantsubsidie overgemaakt aan de gemeente Amstelveen of teruggevorderd.

 • 3. Bij aanvragen voor een subsidie van organisaties en/of instellingen komen exploitatiekosten niet in aanmerking.

Artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond in 2012 bedraagt € 26.000,00.

Artikel 8 Citeertitel, inwerkingtreding en evaluatie

 • 1. Deze Beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels incidentele subsi- dies promotie Amstelveense professionele kunstenaars 2012.

 • 2. Deze Beleidsregels treden in werking op 1 januari 2012.

 • 3. Twee jaar na de inwerkingtreding (1e helft 2014) wordt de werking van deze Beleidsregels geëvalueerd.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 januari 2012.
Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen,
De secretaris
R.J.T. Schurink
De burgemeester,
J.H.C. van Zanen