Beleidsregels Bodemenergiesystemen Amstelveen

Geldend van 23-10-2014 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Bodemenergiesystemen Amstelveen

Inleiding

Doel

Deze notitie is opgesteld als toelichting voor aparte beleidsregels voor (gesloten) bodemenergiesystemen (BE-systemen) in Amstelveen.

Voor de volledigheid zijn ook de beleidsregels voor open systemen vermeld die de provincie Noord-Holland naar verwachting zal vaststellen als toetsingskader voor vergunningverlening hieromtrent. De gemeente is hiervoor namelijk geen bevoegd gezag.

Aanleiding

De verwachting is dat het gebruik bodemenergie in het Stadshart van Amstelveen toe zal nemen. Elders in Amstelveen gebeurt dit al. Voor een doelmatig gebruik is ordening ge- wenst. De ordening is met name gewenst voor open systemen, waarvoor de provincie bevoegd gezag is. Hiervoor is al een Masterplan opgesteld. Dit Masterplan moet juridisch door een Verordening bodemenergie worden bekrachtigd waarbij het Stadshart als “interferentiegebied” wordt aangewezen.

De aanwijzing heeft tot gevolg dat gesloten systemen automatisch vergunningplichtig worden. Dit biedt de gelegenheid aanvullende eisen te stellen.

Bodemenergie?

Bodemenergie is een techniek waarbij warmte uit grondwater via warmtewisselaars wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen of te koelen.

Duurzaam

Bodemenergie is een duurzame techniek omdat alleen elektriciteit nodig is voor het ver- pompen van energie. De energie zelf wordt onttrokken/toegevoegd aan grondwater. Dit le- vert een besparing op van 40 tot 55% op in vergelijking met conventionele (fossiele) ver- warming. Wanneer de stroom duurzaam wordt opgewekt, kan het duurzame rendement nog verder stijgen.

Energiebeleidsplan

De beleidsregels zijn een uitwerking van en aanvulling op het Masterplan bodemenergie (Bodemenergieplan Stadshart, hoofdzakelijk op open BE-systemen), dat in het Uitvoeringsprogramma Energie 2013-2016 is opgenomen. De beleidsregels leveren een bijdrage aan het reguleren van de markt, waardoor meer zekerheid wordt geboden aan toekomstige afnemers van deze systemen.

Toekomst

De verwachting is dat het gebruik van bodemenergiesystemen verder zal toenemen. Zon- der bodemenergie kan immers nauwelijks worden voldaan aan de aangescherpte energie- eisen voor nieuwe gebouwen. Met name open BE-systemen beïnvloeden elkaar. Dit is nu al het geval in het Stadshart en de directe omgeving.

Zijn aanvullende beleidsregels nodig?

In de algemene regels van het Besluit lozen buiten inrichtingen is voorzien dat bij nieuwe systemen rekening wordt gehouden met bestaande systemen; er mag geen sprake zijn van een negatief effect. De algemene regels houden echter geen rekening met toekomstige systemen, terwijl een (te) ruim bemeten systeem nieuwe duurzame ontwikkelingen in de directe omgeving kan benadelen. Dat is niet doelmatig. De beleidsregels verdelen de be- schikbare ruimte, zodat er zoveel mogelijk systemen in passen.

Doelmatig bodemgebruik van gesloten systemen

Het criterium voor (gesloten) bodemenergie is doelmatig bodemgebruik. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen doelmatige ruimtelijk benutting en doelmatig energetisch gebruik.

Doelmatig ruimtelijk benutting betekent dat de ondergrondse ruimte door zo veel mogelijk systemen kan worden gebruikt. De thermische invloed van een eenvoudig enkelvoudig ge- sloten BE-systeem is 8 meter. Dit overstijgt in een stedelijke omgeving al snel de kavel- breedte. Het is daarom passend om voorwaarden te stellen aan de plek waar systemen worden aangelegd.

Doelmatig energetisch gebruik vindt plaats wanneer de geleverde energie met een optimaal rendement in de bovengrondse installatie wordt benut. Als kengetal wordt hiervoor de SPF gebruikt, een maat voor de verhouding tussen gebruikte energie en afgegeven energie Anno 2014 wordt een SPF van 4 als haalbaar beschouwd.

Beleidsregels gesloten systemen

Doelmatige ruimtelijk gebruik

 • 1.

  Een aanvraag voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesystemen op open- baar grond wordt niet in behandeling genomen;

 • 2.

  Bij de aanleg van en gesloten bodemenergiesysteem bij een individuele woning moet het geografisch middelpunt van het systeem zoveel mogelijk in het midden van het perceel zijn gelegen;

Doelmatig energetisch gebruik

 • 3.

  Een aanvraag voor een SPF kleiner dan 3,5 wordt niet in behandeling genomen;

 • 4.

  Gesloten bodemenergiesystemen voor collectieve warmte zijn niet toegestaan in zoekgebieden voor warmtebronnen van open systemen

Beleidsregels open systemen

(provincie bevoegd gezag; gebaseerd op bijlage 6 Bodemenergieplan Stadshart)

 • 5.

  Recirculatiesystemen zijn niet toegestaan

 • 6.

  Open systemen mogen alleen worden toegepast in het gecombineerde tweede en derde watervoerende pakket

 • 7.

  De warme en koude bronnen van doubletsystemen dienen te worden geplaatst binnen de daarvoor bestemde zones. De voorkeurslocaties zijn weergegeven met rode (warme ) en blauwe (koude) zoekgebieden. Systemen mogen ook buiten deze stroken worden geplaatst mits wordt voldaan aan beleidsregel 9.

 • 8.

  De thermische straal van de warme en koude bronnen bij een doublet mag maxi- maal tot aan de thermische scheidslijn reiken.

 • 9.

  Initiatiefnemers van open systemen moeten rekening houden met een extra verlaging van 2 meter in de bronnen als gevolg van toekomstige systemen.

 • 10.

  Monobronsystemen kunnen op twee manieren worden toegepast:

  • -

   tussen het warme en koude zoekgebied, waarbij er geen nadelig effect mag zijn op aanwezige en toekomstige doubletten

  • -

   in een warm of koud zoekgebied, waarbij het thermisch invloedsgebied van de warme en koude filters maximaal tot aan de thermische scheidslijn mag reiken.