Aanwijsbesluit art. 5:6 Algemene Plaatselijke Verordening (Kampeermiddelen e.d.)

Geldend van 07-12-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leeuwarden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Aanwijsbesluit art. 5:6 Algemene Plaatselijke Verordening (Kampeermiddelen e.d.)
Citeertitel Aanwijsbesluit art. 5:6 Algemene Plaatselijke Verordening Kampeermiddelen e.d.
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 5:6

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Per 1 januari 2018 van toepassing te verklaren voor het gebied binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Leeuwarden zoals dat per 1 januari 2018, op grond van de Wet van 8 maart 2017 tot herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân, is ontstaan.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2016 Nieuwe regeling

27-09-2016

Gemeenteblad: 6 december 2016

-