Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent welstand Welstandsnota gemeente Maasgouw

Geldend van 22-12-2016 t/m heden

Intitulé

Welstandsnota gemeente Maasgouw

De raad van de gemeente Maasgouw,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2016

Gezien artikel 1, lid m van de Woningwet, artikel 6.2, lid 1 en 2 van het Besluit omgevingsrecht en artikel 15, lid 1 van de Monumentenwet 1988,

Gelet op de noodzaak om de Verordening op de Omgevingscommissie 2014 in overeenstemming te brengen met de actuele verordeningen van Echt-Susteren en Roerdalen,

B E S L U I T :

De gemeente Maasgouw heeft besloten het welstandstoezicht in de gemeente te optimaliseren. Hierdoor ontstaat een welstandsbeleid dat is toegesneden op de plaatselijke situatie. Dit in combinatie met snellere processen en minder regeldruk, maar met behoud van de ruimtelijke kwaliteit.

Aanleiding

De gemeente Maasgouw is per 1 januari 2007 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Heel, Maasbracht en Thorn. De visie op het welstandsbeleid voor de voormalige gemeente Heel en Thorn was vastgelegd in de Welstandsnota Tuin van Limburg (samen met de voormalige gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel en Roggel en Neer). De visie op het welstandsbeleid voor de voormalige gemeente Maasbracht was vastgelegd in de Welstandsnota Maas & Roer (samen met de (voormalige) gemeenten Ambt Montort, Beesel, Echt-Susteren, Roerdalen en Swalmen). Met deze nota worden de aparte welstandsnota’s geharmoniseerd en geactualiseerd.

Doel en uitgangspunten

Bouwplannen moeten voldoen aan voorwaarden. Voldoen aan de redelijke eisen van welstand is er één van. In deze welstandsnota is het kader voor het welstandsbeleid van de gemeente Maasgouw neergelegd. Doel van de welstandsnota is het vertalen, waarborgen en versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving. Dit door middel van een zo concreet en objectief mogelijk toetsingskader met als uitgangspunt geen overbodige verregaande regelgeving. Hiervoor zijn de belangrijke (beschermde) gebieden gekarakteriseerd, in beeld gebracht en van duidelijke beoordelingscriteria voorzien. Tevens is een aantal welstandsvrije gebieden (met behoud van de excessenregeling) aangewezen, waardoor er meer vrijheid voor de burgers wordt geschapen. Daarnaast is een ‘sneltoets’ opgenomen voor kleine plannen. Indien een klein bouwplan voldoet aan de geldende criteria, hoeft het bouwplan niet ter beoordeling aan de omgevingscommissie voorgelegd te worden en wordt het plan voor wat betreft het aspect welstand als ‘positief’ beoordeeld.

Met deze welstandsnota wordt dus beoogd de burgers vooraf te informeren over de criteria en uitgangspunten, die de omgevingscommissie zal hanteren bij het beoordelen van een bouwplan dat haar om advies wordt voorgelegd. De procedure die nodig is om voor een bouwplan een omgevingsvergunning te verkrijgen wordt hiermee beter voorspelbaar. Bovendien geeft de welstandsnota inzicht in de hoofdlijnen en procedures waarbinnen de omgevingscommissie handelt en waarbinnen de welstandsadviezen worden gevormd.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw,
d.d. 15 december 2016.
De raad voornoemd;
 
De griffier,
De voorzitter,
               
H.M.L. van Soest
S.H.M. Strous

Bijlage 1

Welstandsnota gemeente Maasgouw