Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2016

Geldend van 14-12-2016 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2016

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2016

Het college van Ouder-Amstel,

Overwegende

dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Ouder-Amstel;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Ouder-Amstel;

B E S L U I T:

 • I.

  In te trekken het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Ouder-Amstel per 14 december 2016 ;

 • II.

  Vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2016 m.i.v. 14 december 2016.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Ouder-Amstel;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • d.

  huishoudelijk afval: alle afvalstoffen, preparaten of andere producten, waarvan de inwoner zich met het oog op de verwijdering daarvan ontdoet, van plan is zich te ontdoen of moeten ontdoen;

 • e.

  bedrijfsafval: afval van bedrijven en instellingen, anders dan van huishoudens;

 • f.

  inwoner: diegene die afval als eigenaar, houder of vervoerder aanbiedt en een aanslag afvalstoffenheffing ontvangt van gemeente Ouder-Amstel;

 • g.

  milieupark: de brengvoorziening met ondergrondse containers voor glas, PMD, oud papier en karton en in enkele gevallen textiel en/of huishoudelijk restafval;

 • h.

  milieudepot: de brengvoorziening voor afval waar de inwoner zelf de aan te bieden afvalstoffen gescheiden in de daarvoor bestemde middelen dient te deponeren.

Adressen:

 • -

  Meidoornstraat 28, 1115 BG Duivendrecht

 • -

  Ambachtenstraat 84, 1191 JN Ouderkerk aan de Amstel

  • i.

   tarievennota: het door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel vastgestelde besluit waarin de tarieven voor de afvalbewerking en –verwerking zijn vermeld.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen:

  • a.

   GP Groot gevestigd te Heiloo voor de inzameling van huishoudelijk restafval als bedoeld in artikel 3, lid 1 sub m van de verordening;

  • b.

   Afval Energiebedrijf (AEB) gevestigd te Amsterdam voor de verwerking van huishoudelijk restafval als bedoeld in artikel 3, lid 1 sub m van de verordening. Aan AEB Exploitatie B.V. wordt tot 1 januari 2023 een uitsluitend recht, als bedoeld in artikel 2.24a van de aanbestedingswet, verleend voor de verwerking van al het door of vanwege de gemeente Ouder-Amstel ingezamelde huishoudelijk GFT- en restafval. Dit uitsluitend recht wordt door AEB Exploitatie B.V. uitgeoefend met inachtneming van de door het college gestelde voorwaarden zoals vastgelegd in de Afvalverwerkingsovereenkomst.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   Duo+ voor de inzameling van grof vuil en grof tuinafval;

  • b.

   Pantar te Amsterdam voor de inzameling van zwerfafval afkomstig uit de openbare ruimte;

  • c.

   Recycling.nl te Nieuw Vennep voor de inzameling van oud papier en karton;

  • d.

   GP Groot te Heiloo voor de inzameling van verpakkingsglas;

  • e.

   GP Groot te Heiloo voor de inzameling van PMD;

  • f.

   Sympany te Utrecht voor de inzameling van textiel.

 • 3.

  Op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden voor de volgende huishoudelijke afvalstoffen de volgende voorschriften en/of beperkingen verbonden:

  • a.

   asbest en asbesthoudend materiaal dient dubbel verpakt in plastic gedeponeerd te worden in een inzamelvoorziening op het milieudepot, verpakkingsplastic is gratis af te halen bij een milieudepot;

  • b.

   gevaarlijk en/of klein chemisch afval, zoals benoemd in de Europese Afvalstoffen Lijst (Eural) dient overhandigd te worden aan een medewerker van het milieudepot bij de daarvoor bestemde inzamelvoorziening.

  • c.

   grof tuinafval en losse delen grof huishoudelijk afval ter ophaalinzameling door de Gemeente Ouder-Amstel aangeboden dient gebundeld te worden.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • a.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • b.

  autobanden: schone banden van motoren, personenauto’s, vrachtvoertuigen, tractoren en shovels, zonder velgen;

 • c.

  batterijen: normale huishoudelijke batterijen, inclusief de accubatterijen voor foto- en videocamera's, voor mobiele telefoons en voor snoerloos gereedschap en industriële batterijen;

 • d.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals, gasbeton, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • e.

  dakbedekking: dakbedekkingsmaterialen, ook wel genoemd dakleer, bestaand uit beplatingmateriaal van hout of kunststof, voorzien van een laag koolteer of bitumen dit is inclusief dakgrind, waaraan zich teer of bitumen bevindt;

 • f.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in artikel 1, lid 1, sub b en c van de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur van 19-07-2004 met nr. SAS/2004/2004072357, zoals nadien gewijzigd, en na inwerkingtreding daarvan de opvolgende regeling van gelijke strekking;

 • g.

  geïmpregneerd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • h.

  gips: gipsplaten, gipsblokken etc. uit verbouwingsafval;

 • i.

  gevaarlijk/klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de Europese Afvalstoffen Lijst (Eural) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

 • j.

  glas: eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • k.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • l.

  (grof) tuinafval: plantaardige of organische vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals (grof) loofafval, snoeihout of bladeren, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • m.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, inclusief groente en fruit, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening.

 • n.

  koel- en vriesapparatuur: koel- en vriesapparaten zonder etensresten;

 • o.

  kunststof verpakkingen: plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons, hierna te noemen PMD;

 • p.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • q.

  oud ijzer/metalen: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro;

 • r.

  puin: brokken beton, dakpannen, stenen en dergelijke;

 • s.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • t.

  hout: alle soorten niet-geïmpregneerd hout;

 • u.

  kunststoffen, waaronder gebruiksvoorwerpen van hard plastic;

 • v.

  piepschuim.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • I.

  voor huishoudelijk restafval en gft van huishoudens één minicontainer (inhoud 240 liter) met grijs deksel per gebruiker van een perceel in het buitengebied Ouderkerk a/d Amstel en verder een ondergrondse verzamelcontainer ten behoeve van meerdere huishoudens en bovengrondse verzamelcontainers op de milieudepots;

 • a.

  voor PMD één minicontainer (inhoud 240 liter) met oranje deksel per gebruiker van een perceel in het buitengebied Ouderkerk a/d Amstel en verder een ondergrondse verzamelcontainer op wijkniveau en bovengrondse verzamelcontainers op de milieudepots;

 • b.

  voor oud papier en karton ondergrondse verzamelcontainers op wijkniveau en bovengrondse verzamelcontainers op de milieudepots;

 • c.

  voor glas ondergrondse verzamelcontainers op wijkniveau en bovengrondse verzamelcontainers op de milieudepots, met vakverdeling voor witglas en overig glas;

 • d.

  voor textiel ondergrondse verzamelcontainers op wijkniveau en bovengrondse verzamelcontainers op de milieudepots;

 • e.

  voor bladafval in het najaar tijdelijke bladkorven op wijkniveau;

 • f.

  voor alle overige afvalfracties, met uitzondering van huishoudelijk restafval, zoals benoemd in artikel 3, eerste lid, bovengrondse containers op de milieudepots;

 • g.

  voor huishoudelijk restafval van huishoudens in het beheergebied van Amsterdam Oost een inzamelmiddel en/of -voorziening zoals beschreven in de afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit van het betreffende stadsdeel;

Artikel 5. Frequentie van inzamelen

Op grond van artikel 5, derde lid, stelt het college de volgende frequentie van de inzameling bij elk perceel in (delen van) de gemeente Ouder-Amstel als volgt vast:

 • a.

  in het buitengebied Ouderkerk a/d Amstel huishoudelijk restafval/GFT en PMD alternerend op woensdag vanaf 7.00 uur

 • b.

  voor het inzamelen van grof huishoudelijk- en tuinafval (op afroep) zijn transportkosten verschuldigd per m3 of een gedeelte daarvan;

 • c.

  de frequentie voor het inzamelen van huishoudelijk restafval van huishoudens in het beheergebied van Amsterdam Oost zoals beschreven in de afvalstoffenverordening en het uitvoeringsbesluit van het betreffende stadsdeel;

Artikel 6. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 9, vijfde lid, van de verordening stelt het college de sticker ‘nee-ja’ (geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, maar wel huis aan huis bladen) , of ‘nee-nee’ (geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en geen huis aan huis bladen) als middel vast waarop een bewoner of gebruiker van een woning, bedrijf of woonschip kenbaar kan

maken geen prijs te stellen op het ontvangen van ongeadresseerd drukwerk.

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   In het buitengebied Ouderkerk a/d Amstel dient huishoudelijk restafval/GFT en PMD in de daartoe verstrekte minicontainer met grijs respectievelijk oranje deksel, gesloten en niet zwaarder dan 60 kg, op een ordelijke wijze aangeboden te worden door plaatsing van de minicontainer op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst en/of medewerkers van de gemeente dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   het is verboden afval op of naast een inzamelvoorziening te plaatsen;

  • c.

   het is verboden gevaarlijk of chemisch afval, grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en bouw- en sloopafval in de inzamelvoorziening te deponeren;

  • d.

   afval dat niet in de daarvoor bestemde inzamelvoorziening past, dient naar het milieudepot gebracht te worden;

  • e.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de gemeente te wenden bij klachten, defecten of volmeldingen van een inzamelvoorziening;

  • f.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

  • g.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij het milieudepot;

  • h.

   de milieudepots van de gemeente worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

  • i.

   bij de afgifte van afvalstoffen op een milieudepot zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeente van toepassing;

  • j.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een milieudepot kunnen legitimeren, anderen dan inwoners van Ouder-Amstel kan de toegang geweigerd worden;

  • k.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten bij percelen vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de gemeente uiterlijk om 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de ophaaldag, per m3 worden kosten in rekening gebracht, een kuub-deel wordt verrekend als 1 m3;

  • l.

   ter aanvulling op lid j. dient het afval op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij het perceel klaar te staan;

  • m.

   het is verboden om grof huishoudelijk afval, grof tuinafval of grote elektrische en elektronische apparaten aan te bieden boven of over de weg of vast te maken aan bomen of aan objecten die zijn bestemd voor of gebruikt worden ten behoeve van de openbare dienst;

  • n.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

 • 2.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 8. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

  • a.

   In het buitengebied Ouderkerk a/d Amstel moeten huishoudelijke restafvalstoffen/GFT en PMD worden aangeboden op woensdag vóór 7.00 uur of dinsdag vanaf 19.00 uur;

  • b.

   grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in bijlage 3 vóór 8.00 uur of de avond ervoor vanaf 19.00 uur;

  • c.

   in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 20.00 worden gebruikt;

  • d.

   Ondergrondse verzamelcontainers worden afgesloten op oudejaarsdag en tijdens nieuwjaarsnacht ter voorkoming van vuurwerkschade.

Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelvoorzieningen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke bovengrondse inzamelvoorzieningen worden geplaatst, waarvan de locaties worden bekendgemaakt in het Weekblad voor Ouder-Amstel en de gemeentelijke website.

Artikel 10. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de verordening kan de inzameldienst ook het naar aard en samenstelling met huishoudelijke afvalstoffen overeenkomende bedrijfsafval, met uitzondering van glas, papier en karton, textiel en de in de Europese afvalstoffenlijst (Eural) aangewezen gevaarlijke afvalstoffen, inzamelen.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • 1.

  Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

  • a.

   de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

  • b.

   de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 14 december 2016 .

Artikel 13. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2016

Bijlage 1. Beheergebieden binnen gemeente Ouder-Amstel

Amsterdam Oost: Amstel Business Park

Amsterdam ZuidOost: Volkstuincomplexen, De Passage, Arena, Golfcourt

Groengebied Amstelland: Ouderkerkerplas en omgeving

Bijlage 2. locaties milieustraten en milieudepot in Duivendrecht

Milieustraat papier glas PMD textiel restafval

Jupiter 3 1 1 1 2

Astronautenweg/Neptunus 6 1 1 1

Telstarweg/Begoniastraat 15 1 1 1

Telstarweg/Dorpsplein 6 1 1 1 1 1

Waddenlandweg 17A 1 1 1 1

Populierstraat/Ommegang 27 1 1 1 1

Kruidenommegang/Parnassiaveld 43B 1 1 1

Bijlage 3. locaties milieustraten en milieudepot in Ouderkerk aan de Amstel

Milieustraat papier glas PMD textiel restafval

Rembrandt van Rijnweg 63 1 1 1 1

Sluisplein 67 2 1 1 1 1

Hoofdenburgsingel 69 1 1 1

Machineweg 72 2 1 1 1 1

Koningin Wilhelminalaan 88 1 1 1 1 1

Gosewijnstraat 89 1 1 1 1

Korendragerstraat 101 1 1 1 1

Jan Benninghweg 114 1 1 1 1 1

Jan Persijnstraat 120 B 1 1 1

Waver 21A (semi-ondergronds) 1 1 1 1