Verordening regelende de toekenning van het ereburgerschap en de ereburgerspeld (1e wijziging)

Geldend van 17-12-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening regelende de toekenning van het ereburgerschap en de ereburgerspeld (1e wijziging)

De raad van de gemeente Krimpenerwaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016 met registratienummer ZK16004955

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het wenselijk is om regels te stellen voor de invoering van een lokale onderscheiding om uiting te kunnen geven aan de waardering en erkentelijkheid voor (rechts) personen, die zich voor de gemeente en/of plaatselijke gemeenschap in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 1 Instelling

Ingesteld wordt het ereburgerschap en de ereburgerspeld van de gemeente Krimpenerwaard.

Artikel 2 Vormgevingereburgerspeld en penning

De in artikel 1 bedoelde ereburgerspeld bestaat uit een zilveren vijfhoekige reverspeld, met op de voorzijde ineen vlak met reliëf de contouren van de gemeente Krimpenerwaard. Tevens hoort bij het ereburgerschap eenzilveren penning met op de voorzijde in een vlak met reliëf de contouren van de gemeente Krimpenerwaard enop de achterzijde het wapen van de gemeente Krimpenerwaard met de woorden ‘Ereburger gemeenteKrimpenerwaard’.

Artikel 3 voordracht

Iedereen kan een kandidaat voor het ereburgerschap en de ereburgerspeld van de gemeente Krimpenerwaard schriftelijk voordragen bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 4 Toetsingscriteria

Het ereburgerschap en de ereburgerspeld is onlosmakelijk met elkaar verbonden en kan uitsluitend inbijzondere gevallen worden toegekend en wel:

als blijk van grote waardering en erkentelijkheid, zowel aan ingezetenen van de gemeente als aan nietingezetenen en rechtspersonen, die zich jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap in hoge mateverdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 5 besluitvorming

De benoeming tot de toekenning van het ereburgerschap en de ereburgerspeld geschiedt door het college van burgemeester en wethouders. Voordat het college overgaat tot besluitvorming van het ereburgerschap wordt het presidium gehoord.

Artikel 6 Register

  • 1. Van elke toekenning maakt het college van burgemeester en wethouders een aantekening in een register dat de naam ‘Ereboek van de gemeente Krimpenerwaard’draagt.

  • 2. In dit register worden behalve de naam, woonplaats en geboortedatum van de begiftigde tevens vermeld wat de reden voor de toekenning is.

Artikel 7 Intrekking ereburgerschap en de ereburgerspeld

  • 1. Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan het besluit tot het verlenen van het ereburgerschap en de ereburgerspeld, met de bijbehorende penning, worden ingetrokken.

  • 2. Aan de begiftigde wordt van een besluit bedoeld in het eerste lid mededeling gedaan met het verzoek de toegekende ereburgerspeld en de penning aan het college van burgemeester en wethouders te retourneren.

Artikel 8 Intrekking oude regelingen

Op de dag van inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening regelende de toekenning van het ereburgerschap en de ereburgerspeld ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening regelende de toekenning van het ereburgerschap en deEreburgerspeld (1e wijziging).

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Krimpenerwaard, gehouden op 13 december 2016.
de griffier, drs. K.E. Driehuijs
de voorzitter,mr. R.S. Cazemier